งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LEARNING ORGANIZATION (LO) WEERAYUT MODEL Personal Mastery Mental Model Shared Vision Team Learning System Thinking Technology Innovation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LEARNING ORGANIZATION (LO) WEERAYUT MODEL Personal Mastery Mental Model Shared Vision Team Learning System Thinking Technology Innovation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LEARNING ORGANIZATION (LO) WEERAYUT MODEL Personal Mastery Mental Model Shared Vision Team Learning System Thinking Technology Innovation

2 Sup Concept 1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็น จุดเริ่มต้น คนในองค์กรจะต้องให้ ความสำคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไป ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อ เพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทาง ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ แสดงถึง วุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ กลายเป็นกรอบความคิดที่ทำให้บุคคล นั้นๆ มีความสามารถในการทำความ เข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติ ร่วมของคนในองค์กร ให้สามารถ มองเห็นภาพและมีความต้องการที่ จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุ่ม หรือทีมงานเป็นเป้าหมายสำคัญที่ จะต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ กันอย่างสม่ำเสมอ Sup Concept

4 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนใน องค์กรมีความสามารถที่จะเชื่อมโยง สิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพ ความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม (Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้ว สามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะนำไปวางแผนและ ดำเนินการทำส่วนย่อยๆ นั้นให้เสร็จที ละส่วน 6. เทคโนโลยีนวัฒกรรม (Technology Innovation ) หมายถึง การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ อุปกรณ์ใหม่ วิธี๊การใหม่ มาพัฒนา องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลประโยชน์ต่องานอย่างสูงสุด Sup Concept

5


ดาวน์โหลด ppt LEARNING ORGANIZATION (LO) WEERAYUT MODEL Personal Mastery Mental Model Shared Vision Team Learning System Thinking Technology Innovation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google