งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการคลังภาครัฐ หลักสูตร“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”ระดับปฏิบัติการ 27 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการคลังภาครัฐ หลักสูตร“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”ระดับปฏิบัติการ 27 สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการคลังภาครัฐ หลักสูตร“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”ระดับปฏิบัติการ 27 สิงหาคม 2555

2 ขอบเขตการบรรยาย 1.การบริหารการคลังภาครัฐ 2.การบริหารการคลังของส่วนราชการ 2.1 ระบบงบประมาณ 2.1 ระบบงบประมาณ 2.2 ระบบการเงิน 2.2 ระบบการเงิน 2.3 ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.3 ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง 2.4 ระบบบัญชี 2.4 ระบบบัญชี 3.การบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 3.1 e-Government & GFMIS 3.1 e-Government & GFMIS 3.2 ภาพรวม GFMIS 3.2 ภาพรวม GFMIS 2

3 3 เศรษฐกิจและการคลัง

4 ผลการ ดำเนินงาน ฐานะการ คลัง เศรษฐกิจและการคลัง 4

5 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายการคลัง “ต้องกำหนดและดำเนินนโยบายการคลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ” นโยบายการคลังเป้าหมายวิธีการ หดตัว ลดความต้องการใช้จ่าย ภายในประเทศ ทำให้ รายได้ประชาชาติลดลง เพื่อชะลอความร้อนแรง ของเศรษฐกิจ - จัดทำงบประมาณ รายจ่ายแบบเกินดุล - จัดเก็บภาษีมากขึ้น ขยายตัว เพิ่มความต้องการ ใช้จ่ายภายในประเทศ เพื่อทำให้รายได้ ประชาชาติเพิ่มขึ้น - จัดทำงบประมาณ รายจ่ายแบบขาดดุล - ลดภาษี 5

6 นโยบายรัฐบาลแต่ละชุด 6

7 ข้อมูลทางการคลัง การคลัง รายได้แผ่นดิน รายจ่ายภาครัฐ สินทรัพย์แผ่นดิน หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง บริหาร การคลัง นโยบาย เครื่องมือ หน่วยงาน การดำเนินงาน การควบคุม และประเมินผล ภาษี งบประมาณ สินทรัพย์ของรัฐ กู้เงิน เงินคงคลัง การคลัง การเงิน ภาษี เศรษฐกิจมหภาคและ ระหว่างประเทศ การออมการลงทุน กรมภาษี สงป. สศค. บัญชีกลาง ธนารักษ์ สบน. สคร. วิธีการงบประมาณ บริหารที่ราชพัสดุ บริหารรัฐวิสาหกิจ / หลักทรัพย์ บริหารเงินคงคลัง บริหารหนี้สาธารณะ จัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรอิสระ การคลังและการบริหารการคลัง 7

8 ต้องบริหารการคลังภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8

9 ม.83 นโยบายด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.84 รัฐต้องควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ ม.190 การทำข้อตกลง/สัญญา กับต่างประเทศที่กระทบต่อ งบประมาณการเงินการคลัง ต้องขออนุมัติรัฐสภา ม.166 การใช้เงินแผ่นดินตามปกติต้องทำเป็นงบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี/พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน ม.167 วรรคแรก การจัดทำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี ต้องมีเอกสารประกอบแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครบถ้วน อดีต/ปัจจุบัน/ภาระอนาคต วรรคสอง งบกลางใน พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี มีได้ในกรณีใด/เหตุผล วรรคสาม ให้มี กฎหมายการเงินการคลัง เป็นกรอบรักษาวินัยการเงินการคลัง ม.168 การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สส. และ สว. มีกระบวนการอย่างไร วิเคราะห์/เงื่อนไข/ระยะเวลา ม.169 วรรคแรก การจ่ายเงินแผ่นดินทุกกรณี (ปกติ/ไม่ปกติ) ต้องมีกฎหมายรองรับ กรณีจ่ายจากเงินคงคลัง ต้องตั้งงบประมาณชดใช้ แบบมีแหล่งเงินหรือรายได้รองรับ วรรคสอง การโอนงบประมาณข้ามส่วนราชการทำได้ในกรณีสงคราม/ฉุกเฉิน วรรคสาม การโอนงบประมาณภายในส่วนราชการทำได้ แต่ต้องรายงานรัฐสภา ม.170 รายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งคลัง (เงินนอกงบประมาณ) ส่วนราชการเจ้าของต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่ายเงินต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยอนุโลม 9

10 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 รายรับ 10

11 รายได้แผ่นดิน เงินที่รัฐบาลได้มาและสามารถนำไปใช้ ในการบริหารราชการโดยไม่มีข้อผูกพัน จะต้องชำระคืน แบ่งเป็น 2 ประเภท  ภาษีอากร > บังคับเก็บจากผู้มีเงินได้ (ภาษีทางตรง/ภาษีทางอ้อม)  ไม่ใช่ภาษีอากร > เรียกเก็บจากผู้ได้รับ ผลประโยชน์หรือบริการที่รัฐจัดให้ (การขายสิ่งของ/บริการ รัฐพาณิชย์ อื่น ๆ) รายได้เงินนอกงบประมาณ 11

12 รายได้แผ่นดิน รายได้จัดเก็บ (Gross Revenue) รายได้สุทธิ (Net Revenue) = รายได้จัดเก็บ - การคืนภาษีของ กรมสรรพากร - การกันเงิน เพื่อชดเชยสินค้าส่งออก - การจัดสรร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ อปท. ( ตาม พ. ร. บ. อบจ. และ พ. ร. บ. กำหนดแผนฯ ) รายได้นำส่งคลัง รายได้ภาครัฐ = รายได้รัฐบาล + รายได้ อปท. รายได้ภาคสาธารณะ = รายได้รัฐบาล + รายได้ อปท. + รายได้ รัฐวิสาหกิจ 12

13 มาตรา 169 การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้ก็เฉพาะที่ได้ อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน รัฐบาลจะ จ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ชดใช้เงินคงคลัง ในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ให้กำหนดแหล่งที่มาของ รายได้ เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เงินแผ่นดิน /เงินคงคลัง 13

14 รายจ่าย พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 14

15 รายจ่ายของรัฐ เงินที่รัฐบาลนำออกใช้จ่าย ในการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งเป็น 3 ประเภท  รายจ่ายประจำ  รายจ่ายลงทุน  รายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 15

16 โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายและ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายจ่ายประจำ (70 - 85%) รายจ่ายลงทุน (12 - 25%) รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ (3 - 5%) การบริโภค เงินโอน งบรายจ่าย สัดส่วนต่อ งบประมาณ สัดส่วนเฉลี่ยต่อ งบประมาณ (ร้อยละ) งบบุคลากร24 - 2726.3 งบดำเนินงาน9 - 1110.1 งบลงทุน8 - 1110.6 งบเงินอุดหนุน24 - 2625.6 งบรายจ่ายอื่น27 - 2927.8 การลงทุน 16

17 งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 และ 2556 วงเงินงบประมาณ รายจ่าย 2,380,000 ลบ. ประมาณการ รายได้ 1,980,000 ลบ. กู้ชดเชยการขาดดุล 400,000 ลบ. งบประมาณปี 2555 แบบขาดดุล วงเงินงบประมาณ รายจ่าย 2,400,000 ลบ. ประมาณการ รายได้ 2,100,000 ลบ. กู้ชดเชยการขาดดุล 300,000 ลบ. งบประมาณปี 2556 แบบขาดดุล 17

18 พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 เงินกู้

19 หนี้สาธารณะ หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลัง ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจ ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน โดยกระทรวงการคลัง มิได้ค้ำประกัน แบ่งเป็น 2 ประเภท  หนี้ในประเทศ  หนี้ต่างประเทศ (พัฒนาประเทศ จัดซื้อยุทโธปกรณ์) 19

20 กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ยอดหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 ภาระหนี้ต่องบประมาณไม่เกินร้อยละ 15 สัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 20

21 สินทรัพย์แผ่นดิน อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์แผ่นดิน (ที่ราชพัสดุ) แบ่งเป็น 2 ประเภท  ที่ดิน  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 21

22 เงินคงคลัง เงินที่รัฐบาลมีไว้เพื่อการบริหารราชการ แผ่นดิน แบ่งเป็น 3 ประเภท  บัญชีเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 และ 2)  เงินสด ณ กรมธนารักษ์  อื่น ๆ > บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 22

23 กรอบวินัยการคลัง รายได้เงินที่ได้รับไว้ ต้องส่งเข้าคลังทั้งหมด รายจ่าย ต้องจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนด การจ่ายเงินก่อนมีกฎหมายอนุญาต ต้องตั้งงบประมาณชดใช้จากรายได้ เงินกู้ ต้องกู้ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และวงเงินตามที่กฎหมายกำหนด เงินคงคลัง ต้องมีพอเหมาะ ต้องควบคุมดูแล และรักษาให้มั่นคงยั่งยืน 23

24 กฎหมายการเงินการคลัง กฎหมายรายฉบับที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ กรอบวินัยการคลัง 24

25 เครื่องมือและการดำเนินงานทางการคลัง ภาษี คือ การกำหนด การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข อัตราภาษีอากร และฐานภาษีอากร และรายได้อื่น ๆ รายจ่าย คือ การกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย และการบริหาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ราชพัสดุ คือ การบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์ เงินคงคลัง คือ การบริหารเงินคงคลังให้มีจำนวนเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้จ่ายเงินของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบัน การเงินของรัฐ คือ การนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาของธุรกิจ สังคมและชุมชน หนี้สาธารณะ คือ การจัดหาและการบริหารเงินกู้เพื่อนำมาใช้ ในการลงทุนและดำเนินงานของรัฐ 25

26 กระทรวงการคลัง สรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร ธนารักษ์ บัญชีกลาง สบน. สศค. สคร. อื่นๆ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ กระทรวง กรม บัญชีกลาง ส่วนราชการ BACK FRONT หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง 26

27 ประชาชน กรม ประชาชน องค์กรนิติบัญญัติ องค์กรอิสระ รัฐบาล หน่วยงานกลาง กระทรวง การควบคุมและประเมินผลการคลัง INTERNAL / EXTERNAL ประชาชน 27

28 28 การบริหารการคลังระดับรัฐบาล ส่วนราชการ นำไปปฏิบัติ ส่วนราชการ เข้ามาใช้บริการ การรับ-จ่ายเงินของรัฐมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นประโยชน์ คุ้มค่า และตรวจสอบได้ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ทางการเงินการคลัง บริการทาง การเงินการคลัง การบริหารการคลังระดับส่วนราชการ WIN ระบบงบประมาณ รายได้ รายจ่าย

29 จัดทำ บริหาร ควบคุม พ. ร. บ. วิธีการงบประมาณ 2502 มาตรา 6 - 18 มาตรา 19 - 20 มาตรา 21 - 30 สำนักงบประมาณ ส่วนราชการ กระทรวงการคลัง 1. อำนาจหน้าที่ของสำนักงบประมาณ 2. ลักษณะงบประมาณ สมดุล/เกินดุล/ขาดดุล 3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4. การตั้งรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 5. งบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน 6. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 7. การโอนงบประมาณข้ามส่วนราชการ 8. การโอน/เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ 9. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบส่วนราชการ / งบกลาง 10. การควบคุมงบประมาณ - หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย/เก็บรักษา/นำเงินส่งคลัง - วางระบบบัญชีให้ส่วนราชการปฏิบัติ - ประมวลบัญชีแผ่นดิน - เงินทดรองราชการ - เงินประจำงวดและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย - หลักเกณฑ์การนำเงินส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน และข้อยกเว้น - อำนาจในการกู้เงิน - งบประมาณรายจ่ายข้ามปี และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี - เงินทุนสำรองจ่ายฉุกเฉิน - รายงานการเงินแผ่นดิน - บทกำหนดโทษ 29

30 1. นโยบายรัฐบาล เป้าหมายทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ประเทศ (แผนบริหารราชการแผ่นดิน) 2. ยุทธศาสตร์กระทรวง / จังหวัด แผนกลยุทธ์หน่วยงาน โครงการ /ผลผลิต / ตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี / แผนปฏิบัติราชการประจำปี ) 3. กรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายระยะปานกลาง วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (แผนงบประมาณ) 4. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เกินดุล / สมดุล / ขาดดุล) 5. บริหารงบประมาณ (ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ) 6. ควบคุมและเบิกจ่ายงบประมาณ และรับเงินรายได้เข้าคลัง 7. การดำเนินงาน 8. ติดตามผลและประเมินผล ประมาณการรายได้ - จัดเก็บรายได้ - นำเงินรายได้ส่งคลัง กระบวนการงบประมาณ 30

31 ภาพรวมระบบการเงิน 31

32 การรับเงินและนำเงินส่งคลัง ส่วนราชการ - จัดเก็บเงินจากประชาชน ตามที่กฎหมายให้อำนาจ - เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ ในลักษณะเงินสด (เช็ค) หรือเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี) รอไว้ เพื่อนำส่งคลังตาม วงเงินและระยะเวลา ที่กำหนด นำเงินรายได้แผ่นดิน ส่งคลัง - ส่วนราชการนำเงินฝาก บัญชีเงินฝากกรมบัญชีกลาง หรือ สนง.คลังที่ KTB - กรมบัญชีกลาง/สนง.คลัง ตรวจสอบ/กระทบยอด การนำเงินส่งคลัง - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินของส่วนราชการ เงินรายได้แผ่นดิน (ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อื่น ๆ) เงินนอกงบประมาณ นำเงินนอกงบประมาณ ฝากคลัง นำเงินนอกงบประมาณ ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ของตนเอง (ได้รับอนุญาต) ม. 24 พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารของ ส่วนราชการ นอกงบประมาณ เงินคงคลัง บัญชีที่ 1 GFMIS 32

33 การเบิกจ่ายเงินจากคลัง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กฎหมายและระเบียบการคลัง ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง บัญชีงบประมาณของส่วนราชการที่กระทรวงการคลัง วงเงิน (บาท) แผนงาน งาน/โครงการ xxxxxx งบบุคลากร xxxx งบดำเนินงาน xxxx งบลงทุน xxxx งบเงินอุดหนุน xxxx งบรายจ่ายอื่น xxxx บัญชีงบประมาณงบกลาง (กรมบัญชีกลางดูแล) บำเหน็จบำนาญ xxxx เงินช่วยเหลือ xxxx เงินสวัสดิการ xxxx อื่น ๆ xxxx บัญชีงบประมาณงบกลาง (สำนักงบประมาณดูแล) เงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน xxxx อื่น ๆ xxxx หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ผู้มีสิทธิ การได้ / เกิดสิทธิ การรับรองสิทธิ การอนุมัติ อัตรา / จำนวนเงิน (ภาคบังคับตามกฎหมาย และระเบียบการคลัง ได้รับอนุมัติกระทรวงการคลัง หรือดุลยพินิจของหัวหน้า ส่วนราชการ) หลักเกณฑ์การเบิกเงิน กับกระทรวงการคลัง ส่วนราชการบันทึกข้อมูล ขอเบิกเงิน กรมบัญชีกลาง/สนง. คลังจังหวัด - ตรวจสอบรายการ ขอเบิกถูกต้อง ตามกฎหมาย/ระเบียบ หรือมีคำรับรองของ ผู้เบิก - วงเงินงบประมาณ เพียงพอ - อนุมัติ - สั่งจ่ายเงินคงคลัง - โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร จ่ายเงินจากบัญชี เงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการ - อนุมัติการจ่าย - จ่ายเงิน - ตรวจสอบ - ทำ/ส่งงบเดือน พร้อมหลักฐาน การจ่ายให้ สตง. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิ บัญชีเงินฝาก ธนาคารของ ส่วนราชการ ในงบประมาณ เงินคงคลัง บัญชีที่ 2 GFMIS เงินนอกงบประมาณใช้แนวทางเดียวกันโดยอนุโลม บัญชีเงินฝาก ธนาคารของ เจ้าหนี้ GFMIS 33

34 การเก็บรักษาเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการ สำหรับจัดเก็บ และนำส่งเงินรายได้ แผ่นดิน (ถ้ามี) บัญชีเงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการ สำหรับการจ่ายเงิน งบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการ สำหรับการจ่ายเงิน นอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคาร ของส่วนราชการ สำหรับรับ - เก็บรักษา และนำฝากคลัง เงินคงคลังที่ ธปท. บัญชีที่ 1 บัญชีที่ 2 (เงินคงคลัง ณ สนง.คลังจังหวัด ธปท./ธนาคารพาณิชย์ เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ นำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง นำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน ประชาชน เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ เงินสด/ เช็ค เงินสด/ เช็ค ประชาชน 34

35 ส่วนราชการ (ผู้ซื้อ) GFMIS กรมบัญชีกลาง บุคคลภายนอก (ผู้ขาย) - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - อนุมัติให้ดำเนินการ - เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง - แต่งตั้งกรรมการ - ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ -ผู้มีอำนาจลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - ส่งเอกสารให้ผู้ขาย ตรวจรับพัสดุ/งาน บันทึกสัญญา/ใบสั่งซื้อ เข้าระบบ บันทึกการตรวจรับเข้าระบบ ขอเบิกเงินจากคลัง จ่ายเงินให้ผู้ขาย รับสัญญา/ใบสั่งซื้อ ส่งของ/งาน และแจ้งหนี้ รับการชำระเงินโดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร - ดำเนินการซื้อ/จ้าง -ได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (ไม่อยู่ใน Black list) ปฏิบัติตาม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ระเบียบพัสดุ - ทั่วไป - electronic 1 11 8 7 6 5 4 3 2 10 9 12 e-Auction e-Shopping e-Bidding e- Market e-Government procurement การจัดซื้อจัดจ้าง 35

36 36 EGP e-Government Procurement ระบบการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบลงทะเบียนสำหรับ หน่วยงานจัดซื้อภาครัฐ ระบบประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ระบบจัดการเนื้อหา ตามกฎหมายระเบียบ เกี่ยวกับพัสดุ ระบบจัดการบัญชี รายชื่อผู้ทิ้งงาน ระบบลงทะเบียนสำหรับ ผู้สนใจทั่วไป ระบบจัดการเนื้อหา ราคากลางก่อสร้าง ระบบจัดการเนื้อหา ข่าวและกิจกรรม ระบบจัดการรหัส สินค้าและบริการภาครัฐ GPSC ระบบบริหาร ทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ระบบจัดเกรด ผู้ค้าภาครัฐ ระบบลงทะเบียน ผู้ค้าภาครัฐ ระบบ e-Auction ระบบจัดทำ เอกสารประมูล ระบบ Helpdesk ระบบแจกจ่าย เอกสารประมูล ระบบรับและ เปิดซองข้อเสนอ ระบบพิจารณา ข้อเสนอการประมูล ระบบประมูลด้วย e-Auction กรมบัญชีกลาง (ผู้ดูแลระบบ) ส่วนราชการ (ผู้ใช้งาน) ผู้สนใจทั่วไป ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (คู่สัญญา)

37 การทำบัญชีการเงิน เอกสาร/หลักฐาน ทางการเงินและบัญชี บันทึกรายการบัญชี ประจำวัน *สมุดบันทึกรายการขั้นต้น *ทะเบียน *บัญชีแยกประเภท งบแสดงฐานะการเงินงบรายได้ค่าใช้จ่ายงบกระแสเงินสด ปิดบัญชี สิ้นเดือน/ปี GFMIS - ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง - ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ลงลายมือชื่อในหลักฐาน รายงานการเงิน ประจำวัน 37

38 กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะพิเศษ หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะพิเศษ ส่วนราชการ ระดับกรม ส่วนราชการ ระดับกรม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภูมิภาค ส่วนราชการ ภูมิภาค เงินทุน/กองทุน นอก งบประมาณ เงินทุน/กองทุน นอก งบประมาณ หน่วยงานย่อย หน่วยงานอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอิสระอื่น ของรัฐ กองทุนเงินนอก งบประมาณ 38

39 39 การทำบัญชีต้นทุน หน่วยงานสนับสนุน (Support Cost Center) หน่วยงานสนับสนุน (Support Cost Center) หน่วยงานหลัก (Functional Cost Center) หน่วยงานหลัก (Functional Cost Center) หน่วยงานหลัก (Functional Cost Center) หน่วยงานหลัก (Functional Cost Center) Cost Allocation กิจกรรมย่อย กิจกรรมหลัก Cost Allocation ผลผลิต 1 ผลผลิต 2 กิจกรรมย่อย Cost Allocation ค่าใช้จ่าย ทางตรง (Direct Cost) ค่าใช้จ่าย ทางตรง (Direct Cost) ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม (Indirect Cost) ค่าใช้จ่าย ทางอ้อม (Indirect Cost) Cost Allocation ค่าใช้จ่ายจาก ระบบบัญชี เกณฑ์คงค้าง 1 2 3 4

40 40 นโยบายของรัฐบาล e-Government e - Government ส่วนราชการ การให้บริการประชาชน ตามภารกิจ ของส่วนราชการ แต่ละแห่ง การบริหารการเงิน - งบประมาณ - จัดซื้อ/จัดจ้าง - การเงิน (รับ-จ่ายเงิน) - การบัญชี และรายงานการเงิน งานหลัก Front Office งานสนับสนุน Back Office Electronic (e-Service) GFMIS

41 เป้าหมายสำคัญของโครงการ GFMIS National System Single Entry Online Real-time Matrix Report 41

42 ระบบงาน GFMIS สงป. BIS กพ. DPIS e-GP กรมบัญชีกลาง AFMIS SAP R/3 (GFMIS) MIS (ระบบสารสนเทศ) PO ระบบจัดซื้อจัดจ้าง FM ระบบบริหาร งบประมาณ HR ระบบทรัพยากรบุคคล CO ระบบ ต้นทุน FI ระบบการเงินและบัญชี ประกอบด้วย AP = ระบบเบิกจ่าย RP = ระบบรับและนำส่งเงิน CM = ระบบบริหารเงินสด FA = ระบบสินทรัพย์ถาวร GL = ระบบบัญชีแยกประเภท (1) (3) (5) (2) (4) e-Payroll e-Pension e-Medical กรมบัญชีกลาง 42

43 Audit Around GFMIS ส่วนราชการ (ผู้เบิก) Card User ID Password ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ดำเนินการ ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบเดิม - ระเบียบใหม่ บันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบ GFMIS Terminal Excel Loader การดำเนินงาน ต่อเนื่องในระบบ GFMIS โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สั่ง Post บัญชี - Run Payment - อื่น ๆ การประมวลผล ข้อมูลเดือน และออก รายงานต่าง ๆ ตามระบบ GFMIS เชื่อมโยงการตรวจสอบในแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน รวมทั้งยืนยันข้อมูลกับหน่วยงาน/ บุคคลที่เกี่ยวข้องภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ธนาคาร และอื่น ๆ เป็นต้น ตรวจสอบ หลักฐานเกี่ยวกับ Master Data หลักฐานเกี่ยวกับ Transactions หลักฐานจาก ระบบ GFMIS หลักฐานจาก ระบบ GFMIS ตรวจสอบ รายงานต่าง ๆ จากระบบ GFMIS ผู้บันทึกข้อมูล หลักฐาน ตามระเบียบ Slip สำหรับหน่วยงานกลาง Report 43

44 สรุป การบริหารการคลัง สำหรับส่วนราชการ 44

45 กรอบวงเงิน รัฐบาลส่วนราชการ เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินคงคลัง เงินฝากคลัง/ ธนาคาร ของส่วนราชการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์รัฐบาล กฎหมาย/ระเบียบ เกี่ยวกับงบประมาณ และการคลัง 2 3 1 สรุปการบริหารการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ 1. วินัยการคลัง 2. ความคุ้มค่า 3. ประโยชน์ของประชาชน 45

46 ดุลยภาพการบริหารการคลัง วินัยการคลัง ความคุ้มค่า ประโยชน์ของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานกลาง External Control 46

47 External Control Internal Control จาก External Control สู่ Internal Control รายได้ รายจ่าย การบริหารการคลังระดับรัฐบาล การบริหารการคลังระดับส่วนราชการ การรับ - จ่ายเงินของรัฐมีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นประโยชน์ คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ส่วนราชการ นำไปปฏิบัติ ส่วนราชการ เข้ามาใช้ บริการ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ทางการเงิน การคลัง บริการ ทางการเงิน การคลัง 47

48 ระบบควบคุมภายใน ทางด้านการเงินและบัญชี ของส่วนราชการ Internal Control การตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ การบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการ ระบบการกำกับดูแลและควบคุมตนเองที่ดี 48

49 ความเสียหายเกิดจาก การทำงานด้านการเงิน และที่มิใช่การเงิน ของส่วนราชการ ความรับผิดทางแพ่ง เงินสด / เทียบเท่าเงินสด ทรัพย์สินของทางราชการ สูญหาย เสียหาย ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หาตัวผู้รับผิดชอบ ผลการสอบสวน และมูลค่าความเสียหาย ส่วน ราช การ สำนวน ความรับผิดทางแพ่ง วินิจฉัยเบื้องต้น คณะกรรมการ ความรับผิดทางแพ่ง กระ ทรวง การ คลัง การชดใช้ ออกคำสั่ง และเรียก ให้ผู้กระทำ ความผิด ชำระเงิน / ทรัพย์สิน ผลการ พิจารณา 49

50 GFMISGFMIS กรอบกฎหมายและระเบียบการคลัง (External Control) กรอบการกำกับดูแล และควบคุมตนเอง (Internal Control) เอกสาร / หลักฐานทางการเงิน บันทึกบัญชี รายงานการเงิน ความ รับผิด ทาง แพ่ง 50

51 เข้าใจ ใส่ใจ ระมัดระวัง ปลอดภัย ส่วนราชการ ผู้บริหารของส่วนราชการ หมั่นตรวจสอบ GFMISGFMIS กรอบกฎหมายและระเบียบการคลัง (External Control) กรอบการกำกับดูแล และควบคุมตนเอง (Internal Control) เอกสาร / หลักฐานทางการเงิน บันทึกบัญชี รายงานการเงิน ความ รับผิด ทาง แพ่ง 51


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการคลังภาครัฐ หลักสูตร“การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ”ระดับปฏิบัติการ 27 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google