งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ยุคใหม่
อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล

2 ผู้บังคับบัญชา (Supervisor)
: บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการมอบหมายงานและติดตามผล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา : บุคคลในกลุ่มบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ในด้านการมอบหมายงาน การอำนวยการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

3 ระดับของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

4 ความหมาย: บทบาท และ หน้าที่
ความหมายตามพจนานุกรม บทบาท หมายถึง รำตามบท หรือการทำท่าตามบท หรือการทำตาม หน้าที่ที่กำหนดไว้ ความหมายในทางพฤติกรรมศาสตร์ บทบาท หมายถึง ความคาดหวังจากผู้อื่นว่าบุคคลนั้นจะต้องทำอะไร และอย่างไร จึงจะทำให้งานที่ทำบรรลุวัตถุประสงค์ หน้าที่ หมายถึง กิจที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบ

5 บทบาทของผู้บังคับบัญชา
บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกผู้อื่นคาดหวังว่าจะแสดงออกให้ สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานของบุคคลนั้น (Weber: 1947) บทบาทการบริหาร คือ บทบาทของผู้บังคับบัญชา ในการบริหารองค์การให้มี ประสิทธิภาพ โดยแสดงบทบาทการบริหาร 4 บทบาท ดังนี้ - บทบาทในการเสริมสร้าง (Producing) - บทบาทในการดำเนินการ (Implementing) - บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (Innovating) - บทบาทในการบูรณาการ (Integrating)

6 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารงานองค์การ ในการดำเนินการตามกระบวนการจัดการ ดังนี้... แรกเริ่ม... กระบวนการบริหาร: POSDCORB P Planning O Organizing S Staffing D Directing CO Cooperating R Reporting B Budgeting

7 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารงานองค์การ ในการดำเนินการตามกระบวนการจัดการ ดังนี้... ปัจจุบัน... กระบวนการบริหาร: POLC P Planning O Organizing L Leading C Controlling

8 ทรัพยากรในการบริหาร ทรัพยากรในการบริหาร: 4 Ms M Men M Money M Material M Management

9 ทักษะของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง Management/ Conceptual Skills ระดับกลาง Human Skills Technical Skills ระดับต้น

10 ทักษะด้านการบริหาร (Management Skills)
การวางแผน (Planning) : การระบุบทบาทและภารกิจ การคาดการณ์ กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนด ผลสัมฤทธิ์/เป้าหมาย กำหนดกิจกรรม วิธีการทำงาน กำหนดเวลา งบประมาณ ประเมินผล การจัดองค์การ (Organizing) : การจัดโครงสร้างงาน การจัดกลุ่มงาน การจัดสายการบังคับบัญชา การจัดช่วยการบังคับบัญชา การรวมและกระจายอำนาจ การจัด ระเบียบงาน การสร้างสภาพที่จะช่วยให้ส่วนงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน ประสานงานกัน และมีการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล

11 ทักษะด้านการบริหาร (Management Skills)
การนำ (Leading) : การสั่งการและการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน สามารถทำงาน ร่วมกันด้วยความเต็มใจ บรรลุเป้าหมายขององค์การ การควบคุมงาน (Controlling) : การสร้างมาตรฐานงาน มาตรฐานการทำงาน การติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน

12 ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills)
ผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับมนุษย์... การสร้างสัมพันธภาพ/มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจและการเสริมแรง การสื่อสาร การสร้างและพัฒนาทีมงาน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

13 พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์
ความแตกต่างของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์ 13

14 ความแตกต่างของมนุษย์
เพศ/วัย รูปร่าง/หน้าตา/บุคลิกลักษณะ อารมณ์/ความรู้สึก อุปนิสัย สติปัญญา/ความคิด/วิธีการคิด ความถนัด/ความสามารถ/การรับรู้ ความต้องการ/แรงจูงใจ ทัศนคติ/ความเชื่อ/ค่านิยม ฯลฯ 14

15 ความต้องการของมนุษย์
ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (Self Actualization) ความต้องการการยกย่องสรรเสริญ (Esteem Needs) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs/Security Needs) ความต้องการพื้นฐาน (Phisicological Needs/Basic Needs) 15

16 การสื่อสาร (Communication)
Environment Noise S M C R Sender Messege Channel Reciever Feedback Environment 16

17 Style ของการฟัง Think About Think Against Think For Think With
คิดเกี่ยวกับผู้พูด Think Against คิดโต้แย้งผู้พูด Think For คิดเผื่อผู้พูด Think With คิดไปพร้อม ๆ กับผู้พูด 17

18 Active Listening แสดงการยอมรับ ทบทวนความคิด ความรู้สึก เนื้อหา
เสริมให้พูดต่อ ตั้งใจ เอาใจใส่ หลีกเลี่ยงการประเมิน 18

19 แบบการเรียนรู้ของมนุษย์ (Learning Styles)
Learning by Feeling : Activist Learning by Watching/Listening : Observer Learning by Thinking : Theorist Learning by Doing : Pragmatist 19

20 แบบการเรียนรู้ของมนุษย์
ACTIVIST Learning by Feeling OBSERVER Learning by Watching/Listening PRAGMATIST Learning by Doing THEORIST Learning by Thinking 20

21 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
การวิเคราะห์ปัญหา - บรรยายลักษณะปัญหา - ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ - ประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้ - ดำเนินการพิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง การประเมินสถานการณ์ - ระบุเรื่องที่เกี่ยวข้อง - จัดลำดับความสำคัญ - วางแผนขั้นต่อไป - วางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์การตัดสินใจ - กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน - ประเมินทางเลือก - ประเมินความเสี่ยง - ตัดสินใจเลือก การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - ระบุสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุ - ดำเนินการป้องกัน - เตรียมการรับมือ

22 การวางแผนกลยุทธ์/การวางแผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ S W O T Action Plan

23 ผู้บังคับบัญชายุคใหม่
จะต้อง ... รู้จัก เข้าใจ และใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร สมัยใหม่ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

24 ORGANIZATION ALIGNMENT : 7S MODEL
Strategy (Dialogue) Structures (Participation) System (Integration) Shared Values (Teamwork) Styles (Openness) Skills (Multiple) Staff (Commitment)

25 Result-Based Management
ปรับทิศทางให้ทันเหตุการณ์ Strategic Vision Management SVM บริหารบุคคลแนวใหม่ ของตัวเองได้ บริหารต้นทุนได้ Activity-Based Costing Human Resource Management ABC HRM มุ่งเน้นผลงาน Result-Based Management Business Process Reengineering BPR บริหารเวลาในการให้บริการ เรียนรู้และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง Cycle-Time Management CTM Total Quality Management RBM ไม่ติดกับกฎระเบียบ TQM Information Technology Management ITM ใช้ IT ได้ประโยชน์

26 Globalization - Capital Globalization ที่ก่อให้เกิด Free Flow มีดังนี้
- Goods & Services - Information & Knowledge - People

27 เครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ
SWOT Analysis Individual SC Change Mgt. TQM Risk Mgt. Strategic Planning Benchmarking Competency Customer Satisfaction Survey Knowledge Mgt. Project Mgt. Balanced Scorecard Strategy Map Value Chain Process Improvement Structure Design GSMS/GFMIS ประเมินความคุ้มค่า การจัดทำบัญชีต้นทุน

28 E-mail: anuchit_hun@yahoo.com : hunswasdikul@hotmail.com
อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร โทรสาร : :

29 ร่วมพัฒนาระบบ ยกระดับบริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน
29


ดาวน์โหลด ppt บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google