งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชายุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชายุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1 อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชายุคใหม่

2 2 2 ผู้บังคับบัญชา (Supervisor) : บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการมอบหมายงานและติดตามผล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา : บุคคลในกลุ่มบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ในด้านการมอบหมายงาน การอำนวยการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

3 3 3 ระดับของผู้บังคับบัญชาระดับของผู้บังคับบัญชา ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

4 4 4 ความหมาย: บทบาท และ หน้าที่ ความหมายตามพจนานุกรม บทบาท หมายถึง รำตามบท หรือการทำท่าตามบท หรือการทำตาม หน้าที่ที่กำหนดไว้ บทบาท หมายถึง รำตามบท หรือการทำท่าตามบท หรือการทำตาม หน้าที่ที่กำหนดไว้ ความหมายในทางพฤติกรรมศาสตร์ บทบาท หมายถึง ความคาดหวังจากผู้อื่นว่าบุคคลนั้นจะต้องทำอะไร และอย่างไร จึงจะทำให้งานที่ทำบรรลุวัตถุประสงค์ บทบาท หมายถึง ความคาดหวังจากผู้อื่นว่าบุคคลนั้นจะต้องทำอะไร และอย่างไร จึงจะทำให้งานที่ทำบรรลุวัตถุประสงค์ หน้าที่ หมายถึง กิจที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบ

5 5 5 บทบาทของผู้บังคับบัญชาบทบาทของผู้บังคับบัญชา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกผู้อื่นคาดหวังว่าจะแสดงออกให้ สอดคล้องเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานของบุคคลนั้น (Weber: 1947) บทบาทการบริหาร คือ บทบาทของผู้บังคับบัญชา ในการบริหารองค์การให้มี ประสิทธิภาพ โดยแสดงบทบาทการบริหาร 4 บทบาท ดังนี้ - บทบาทในการเสริมสร้าง (Producing) - บทบาทในการดำเนินการ (Implementing) - บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา (Innovating) - บทบาทในการบูรณาการ (Integrating)

6 6 6 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารงานองค์การ ในการดำเนินการตามกระบวนการจัดการ ดังนี้... แรกเริ่ม... กระบวนการบริหาร : POSDCORB P Planning O Organizing S Staffing D Directing CO Cooperating R Reporting B Budgeting

7 7 7 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารงานองค์การ ในการดำเนินการตามกระบวนการจัดการ ดังนี้... ปัจจุบัน... กระบวนการบริหาร : POLC P Planning O Organizing L Leading C Controlling

8 8 8 ทรัพยากรในการบริหารทรัพยากรในการบริหาร ทรัพยากรในการบริหาร: 4 Ms M Men M Money M Material M Management

9 9 9 ทักษะของผู้บังคับบัญชาทักษะของผู้บังคับบัญชา ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น Management/ Conceptual Skills Human Skills Technical Skills

10 10 10 ทักษะด้านการบริหาร ( Management Skills ) การวางแผน ( Planning ) : การระบุบทบาทและภารกิจ การคาดการณ์ กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนด ผลสัมฤทธิ์/เป้าหมาย กำหนดกิจกรรม วิธีการทำงาน กำหนดเวลา งบประมาณ ประเมินผล การจัดองค์การ ( Organizing ) : การจัดโครงสร้างงาน การจัดกลุ่มงาน การจัดสายการบังคับบัญชา การจัดช่วยการบังคับบัญชา การรวมและกระจายอำนาจ การจัด ระเบียบงาน การสร้างสภาพที่จะช่วยให้ส่วนงานต่าง ๆ ในหน่วยงาน ประสานงานกัน และมีการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล

11 11 11 การควบคุมงาน ( Controlling ) : การสร้างมาตรฐานงาน มาตรฐานการทำงาน การติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน การนำ ( Leading ) : การสั่งการและการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน สามารถทำงาน ร่วมกันด้วยความเต็มใจ บรรลุเป้าหมายขององค์การ ทักษะด้านการบริหาร ( Management Skills )

12 12 12 ทักษะด้านมนุษย์ ( Human Skills ) ผู้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับมนุษย์...  การสร้างสัมพันธภาพ/มนุษยสัมพันธ์  การจูงใจและการเสริมแรง  การสื่อสาร  การสร้างและพัฒนาทีมงาน  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

13 13 13 พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์  ความแตกต่างของมนุษย์  ความต้องการของมนุษย์

14 14 14  เพศ/วัย  รูปร่าง/หน้าตา/บุคลิกลักษณะ  อารมณ์/ความรู้สึก  อุปนิสัย  สติปัญญา/ความคิด/วิธีการคิด  ความถนัด/ความสามารถ/การรับรู้  ความต้องการ/แรงจูงใจ  ทัศนคติ/ความเชื่อ/ค่านิยม  ฯลฯ  เพศ/วัย  รูปร่าง/หน้าตา/บุคลิกลักษณะ  อารมณ์/ความรู้สึก  อุปนิสัย  สติปัญญา/ความคิด/วิธีการคิด  ความถนัด/ความสามารถ/การรับรู้  ความต้องการ/แรงจูงใจ  ทัศนคติ/ความเชื่อ/ค่านิยม  ฯลฯ ความแตกต่างของมนุษย์ความแตกต่างของมนุษย์

15 15 15 ความต้องการของมนุษย์ความต้องการของมนุษย์ ความต้องการพื้นฐาน ( Phisicological Needs/Basic Needs ) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ( Safety Needs/Security Needs ) ความต้องการด้านสังคม ( Social Needs ) ความต้องการการยกย่องสรรเสริญ ( Esteem Needs ) ความต้องการความสำเร็จในชีวิต ( Self Actualization )

16 16 16 การสื่อสาร ( Communication ) SenderSenderRecieverRecieverMessegeMessegeChannelChannel FeedbackFeedback Noise Environment Environment S M CR

17 17 17 Style ของการฟัง  Think About  Think Against  Think For  Think With คิดเกี่ยวกับผู้พูด คิดโต้แย้งผู้พูด คิดเผื่อผู้พูด คิดไปพร้อม ๆ กับผู้พูด

18 18 18 Active Listening  แสดงการยอมรับ  ทบทวนความคิด ความรู้สึก เนื้อหา  เสริมให้พูดต่อ  ตั้งใจ เอาใจใส่  หลีกเลี่ยงการประเมิน

19 19 19 แบบการเรียนรู้ของมนุษย์ ( Learning Styles )  Learning by Feeling : Activist  Learning by Watching/Listening : Observer  Learning by Thinking : Theorist  Learning by Doing : Pragmatist

20 20 20 แบบการเรียนรู้ของมนุษย์แบบการเรียนรู้ของมนุษย์ ACTIVIST Learning by Feeling ACTIVIST PRAGMATIST Learning by Doing PRAGMATIST OBSERVER Learning by Watching/Listening OBSERVER THEORIST Learning by Thinking THEORIST

21 21 21 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การประเมินสถานการณ์ - ระบุเรื่องที่เกี่ยวข้อง - จัดลำดับความสำคัญ - วางแผนขั้นต่อไป - วางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง การประเมินสถานการณ์ - ระบุเรื่องที่เกี่ยวข้อง - จัดลำดับความสำคัญ - วางแผนขั้นต่อไป - วางแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหา - บรรยายลักษณะปัญหา - ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ - ประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้ - ดำเนินการพิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง การวิเคราะห์ปัญหา - บรรยายลักษณะปัญหา - ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ - ประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้ - ดำเนินการพิสูจน์ว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง การวิเคราะห์การตัดสินใจ - กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน - ประเมินทางเลือก - ประเมินความเสี่ยง - ตัดสินใจเลือก การวิเคราะห์การตัดสินใจ - กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน - ประเมินทางเลือก - ประเมินความเสี่ยง - ตัดสินใจเลือก การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - ระบุสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุ - ดำเนินการป้องกัน - เตรียมการรับมือ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น - ระบุสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุ - ดำเนินการป้องกัน - เตรียมการรับมือ

22 22 22 S W O T Action Plan แผนปฏิบัติการ/โครงการการวางแผนกลยุทธ์ Vision Mission Goal(KPI/Tarket) Strategies การวางแผนกลยุทธ์/การวางแผนงาน/โครงการการวางแผนกลยุทธ์/การวางแผนงาน/โครงการ

23 23 23 ผู้บังคับบัญชายุคใหม่ผู้บังคับบัญชายุคใหม่ จะต้อง... รู้จัก เข้าใจ และใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร สมัยใหม่ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

24 24 24 ORGANIZATION ALIGNMENT : 7S MODEL Strategy (Dialogue) System (Integration) Skills (Multiple) Staff (Commitment) Styles (Openness) Structures (Participation) Shared Values (Teamwork)

25 25 25 Business Process Reengineering BPR Strategic Vision Management Activity-Based Costing Cycle-Time Management Information Technology Management Total Quality Management Human Resource Management ABC CTM ITM TQM HRM SVM RBM ปรับทิศทางให้ทันเหตุการณ์ บริหารต้นทุนได้ บริหารเวลาในการให้บริการ ใช้ IT ได้ประโยชน์ เรียนรู้และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง บริหารบุคคลแนวใหม่ ของตัวเองได้ มุ่งเน้นผลงาน ไม่ติดกับกฎระเบียบ

26 26 26 GlobalizationGlobalization Globalization ที่ก่อให้เกิด Free Flow มีดังนี้ - Capital - Goods & Services - Information & Knowledge - People

27 27 27 เครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ SWOT Analysis Individual SC Change Mgt. TQMTQM Risk Mgt. Strategic Planning BenchmarkingBenchmarking Customer Satisfaction Survey Knowledge Mgt. CompetencyCompetency Project Mgt. Balanced Scorecard Strategy Map Value Chain Process Improvement Structure Design GSMS/GFMISGSMS/GFMIS ประเมินความคุ้มค่า การจัดทำบัญชีต้นทุน

28 28 28 อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. โทร. 0 2356 9974 โทรสาร 0 2356 9910 E-mail: anuchit_hun@yahoo.com : hunswasdikul@hotmail.com : hunswasdikul@hotmail.com : anuchit@opdc.go.th : anuchit@opdc.go.th

29 29 29 ร่วมพัฒนาระบบ ยกระดับบริการ เพื่อรอยยิ้มของประชาชน www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt 1 1 อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชายุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google