งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีไทย. พระบิดาแห่งวิทยุ สื่อสารไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีไทย. พระบิดาแห่งวิทยุ สื่อสารไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีไทย

2 พระบิดาแห่งวิทยุ สื่อสารไทย

3

4 แสดงความหมายของสัญญลักษณ์

5 สชป.8 204 สชป.7 218 บร.209 สร.207 ศก.222 สถานีแม่ข่ายหลักแต่ละ จังหวัด ในเขต สชป.8 สชป.6 92 สชป.5 อุดร มูลล่าง นม.

6 สุริน ทร์ ศรีสะ เกษ มูล ล่าง กส.2/ 08 ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

7 ลำพระ เพลิง 213 ลำตะคอง 214,214- 2 ทุ่งสัมฤทธิ์ 205 สุรินทร์ 207 บุรีรัมย์ 209 ศรีสะเกษ 222 ลำนางรอง 216 มูลบน 295 ลำปลาย มาศ มูลล่าง ก่อสร้าง 2 แม่ข่าย หลัก เครือข่ายสถานีวิทยุ สื่อสาร สชป.8 HSR 204 ยกเว้น นม. และ ก่อสร้าง 1 นครราช สีมา ก่อสร้าง 1 ( ย้ายเสาและย้ายที่ ทำการใหม่ ) ( ย้ายที่ทำการ ใหม่ )

8 การเดินทางจาก นครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 18 กิโลเมตร อำเภอขามทะเลสอ 22 กิโลเมตร อำเภอโนนไทย 29 กิโลเมตร อำเภอโนนแดง 30 กิโลเมตร อำเภอโชคชัย 31 กิโลเมตร อำเภอปักธงชัย 34 กิโลเมตร อำเภอสูงเนิน 36 กิโลเมตร อำเภอโนนสูง 37 กิโลเมตร อำเภอพระทองคำ 37 กิโลเมตร อำเภอจักราช 40 กิโลเมตร อำเภอสีคิ้ว 45 กิโลเมตร อำเภอขามสะแกแสง 50 กิโลเมตร อำเภอหนองบุนนาก 52 กิโลเมตร อำเภอครบุรี 58 กิโลเมตร อำเภอพิมาย 60 กิโลเมตร อำเภอห้วยแถลง 65 กิโลเมตร การเดินทางจาก นครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว 70 กิโลเมตร อำเภอคง 79 กิโลเมตร อำเภอด่านขุนทด 84 กิโลเมตร อำเภอบ้านเหลื่อม 85 กิโลเมตร อำเภอปากช่อง 85 กิโลเมตร อำเภอสีดา 85 กิโลเมตร อำเภอเสิงสาง 88 กิโลเมตร อำเภอเทพารักษ์ 90 กิโลเมตร อำเภอประทาย 97 กิโลเมตร อำเภอชุมพวง 98 กิโลเมตร อำเภอบัวใหญ่ 101 กิโลเมตร อำเภอบัวลาย 106 กิโลเมตร อำเภอเมืองยาง 110 กิโลเมตร อำเภอแก้งสนามนาง 130 กิโลเมตร อำเภอลำทะเมนชัย 130 กิโลเมตร

9 จากการทดสอบลงพื้นที่ใช้งานจริงเพื่อหา ประสิทธิภาพของแม่ข่ายต่างๆ อ. โชค ชัย HSR 204 HSR 213 HSR 295 37.9 กม. 29.7 กม. 26.6 กม. HSR 213-3 ลูกข่าย ต่างๆ โคร าช ลำพระ เพลิง มูล บน ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

10 สถานีรีเลย์อัตโนมัติ หรือ รีพีทเตอร์ นั่นเอง ( ตัวอย่าง ) เขา กระโด ง เขายาย เที่ยง นครราช สีมา สุรินทร์ ศรีสะ เกษ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

11 ระยะทาง 167 กม. ระยะทาง 124 กม. ระยะทาง 272 กม. ( 94.6 ) กม. ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

12 ข้อพิจารณาสรุปภาพรวม สถานีวิทยุสื่อสาร โครงการฯในเขต สชป.8 1. ระบบสายส่ง - สายอากาศ และเสาส่งมีสภาพยัง พร้อมใช้งานได้ 85-90 % 2. สภาพเครื่องวิทยุรับ - ส่ง มีสภาพ 85 % เมื่อซ่อม บำรุงแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันที 3. อาคารที่ทำการ สถานีสื่อสารสภาพเก่า บางแห่ง ชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก 4. สาเหตุที่ไม่มีการใช้งานภาพรวม เครื่องเสียและ ไม่ได้ซ่อมบำรุงรักษา / ไม่มี จนท. 5. อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารไม่ได้อยู่ในห้องควบคุม อุณหภูมิที่เหมาะสม / ถูกต้อง ข้อนำเสนอ 1. ควรแยกแยะข่าวและที่มาของข้อมูล แบบไหนที่ควร ส่งผ่านวิทยุสื่อสาร เพื่อประหยัด 2. เครื่องมือสื่อสารควรจะอยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิ หากทำได้ ( เพื่อยืดอายุใช้งาน ) 3. การบริหารจัดการ จนท. สื่อสาร ยังไม่ชัดเจน เท่าที่ควร ( ต้องผ่านการฝึกฝนที่ถูกวิธี )

13 แนวทางการพัฒนาต่อในโอกาส ต่อไป ระดับโครงการฯควรมีช่องทางการสื่อสาร ให้ครบทุกช่องทาง และมีเจ้าหน้าที่ๆ มี ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนี้โดยตรง หรือผ่านการฝึกหัด / อบรม ระบบก็จะเกิด ประสิทธิภาพสูงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในภาวะปกติ ( ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิคส์, คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ เป็นต้น ) ดังนั้นข้อมูลหรือข่าวสารจะถูกกลั่นกรอง เป็นระบบ และตรวจสอบได้พร้อมส่งออก ตามช่องทางต่างๆที่มีไว้รองรับอยู่แล้วอย่าง เหมาะสม มีผู้ดูแลข่าวสารและสามารถรับผิดชอบได้ ซึ่งจะทำให้ข่าวสารถูกต้องชัดเจนและเป็น มาตรฐานเดียวกัน เมื่อข่าวออกจากแหล่ง เดียวกัน ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

14 ปัจจัยสนับสนุนการสื่อสาร ( วิทยุ สื่อสาร ) ที่มีประสิทธิภาพ จิตวิญญาณ / สามัญสำนึก ของผู้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สื่อสาร พนักงานสื่อสาร พนักงานวิทยุ และผู้บริหารทุกภาคส่วนต้องหันมาใส่ใจให้การสนับสนุน อย่างจริงจังและใช้ประโยชน์

15 ศูนย์ควบคุม สำนักงาน, ลูกข่าย, ผู้ใช้งาน ANTENNA ภาพแสดงการเรียกติดต่อของวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่มแบบติดตั้งประจำที่ ศูนย์หรือสถานีแม่ข่าย HSR 204 เมื่อทุกหน่วยงานหันมาช่วยรักษาระบบเอาไว้ระบบที่มีอยู่ก็จะถูก พัฒนาตามวาระเช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8

16 เราเรียกการปฏิบัติการครั้งนี้ว่า “ การฟื้นฟูระบบวิทยุ โทรคมนาคมและการสื่อสาร ” ให้กับ กรมชลประทาน เพื่อพัฒนาการช่องทางการ สื่อสารและอำนวยความสะดวก สนับสนุน ในการบริหารจัดการ น้ำ ในเขต สชป.8 ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8


ดาวน์โหลด ppt พระบิดาแห่ง เทคโนโลยีไทย. พระบิดาแห่งวิทยุ สื่อสารไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google