งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง หลัก พิจารณา คำนิยามความ พอเพียง เงื่อนไขการ ตัดสินใจ แนวทาง ปฏิบัติ คณะผู้ที่ จัดทำ เสนอ โดย คุณลักษ ณะ แหล่ง อ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง หลัก พิจารณา คำนิยามความ พอเพียง เงื่อนไขการ ตัดสินใจ แนวทาง ปฏิบัติ คณะผู้ที่ จัดทำ เสนอ โดย คุณลักษ ณะ แหล่ง อ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐกิจพอเพียง หลัก พิจารณา คำนิยามความ พอเพียง เงื่อนไขการ ตัดสินใจ แนวทาง ปฏิบัติ คณะผู้ที่ จัดทำ เสนอ โดย คุณลักษ ณะ แหล่ง อ้างอิง

3 เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การ ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา โดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนว ทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ ความเปลี่ยนแปลง

4 หลักพิจารณา กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น จากภัยและวิกฤติ เพื่อความ มั่นคงและความยั่งยืนของการ พัฒนา

5 คำนิยามความ พอเพียง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและ ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับ พอประมาณ

6 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การ ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาด ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

7 เงื่อนไขการ ตัดสินใจ 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมา พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ ประกอบการวางแผนและความ ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

8 2. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้อง เสริมสร้างประกอบด้วย มีความ ตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อ สัตย์สุจริต และมีความอดทน มี ความพากเพียร ใช้สติปัญญาใน การดำเนินชีวิต

9 แนวทาง ปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การ พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับ ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

10 คุณลักษ ณะ คุณลักษณะ เศรษฐกิจ พอเพียงสามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน ได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ ปฏิบัติบนทางสายกลาง และ การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

11 คณะผู้ที่ จัดทำ 1. นายสุธีสมบูรณ์เลขที่ 3 ม.5/1 2. นายอัครพนธ์ อินทร์ พรหมณ์ เลขที่ 4 ม.5/1 3. นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ เลขที่ 10 ม.5/1 4. นายมารุต เมฆฉาย เลขที่ 11 ม.5/1

12 เสนอ โดย อาจารย์ วรรณา ไชยศรี

13 แหล่ง อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง หลัก พิจารณา คำนิยามความ พอเพียง เงื่อนไขการ ตัดสินใจ แนวทาง ปฏิบัติ คณะผู้ที่ จัดทำ เสนอ โดย คุณลักษ ณะ แหล่ง อ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google