งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง หลัก พิจารณา คำนิยามความ พอเพียง เงื่อนไขการ ตัดสินใจ แนวทาง ปฏิบัติ คณะผู้ที่ จัดทำ เสนอ โดย คุณลักษ ณะ แหล่ง อ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง หลัก พิจารณา คำนิยามความ พอเพียง เงื่อนไขการ ตัดสินใจ แนวทาง ปฏิบัติ คณะผู้ที่ จัดทำ เสนอ โดย คุณลักษ ณะ แหล่ง อ้างอิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐกิจพอเพียง หลัก พิจารณา คำนิยามความ พอเพียง เงื่อนไขการ ตัดสินใจ แนวทาง ปฏิบัติ คณะผู้ที่ จัดทำ เสนอ โดย คุณลักษ ณะ แหล่ง อ้างอิง

3 เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การ ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา โดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำ แนว ทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ ความเปลี่ยนแปลง

4 หลักพิจารณา กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิต ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้น จากภัยและวิกฤติ เพื่อความ มั่นคงและความยั่งยืนของการ พัฒนา

5 คำนิยามความ พอเพียง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและ ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับ พอประมาณ

6 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การ ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาด ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะ เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

7 เงื่อนไขการ ตัดสินใจ 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่ เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความ รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมา พิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ ประกอบการวางแผนและความ ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

8 2. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้อง เสริมสร้างประกอบด้วย มีความ ตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อ สัตย์สุจริต และมีความอดทน มี ความพากเพียร ใช้สติปัญญาใน การดำเนินชีวิต

9 แนวทาง ปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การ พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับ ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

10 คุณลักษ ณะ คุณลักษณะ เศรษฐกิจ พอเพียงสามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตน ได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ ปฏิบัติบนทางสายกลาง และ การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

11 คณะผู้ที่ จัดทำ 1. นายสุธีสมบูรณ์เลขที่ 3 ม.5/1 2. นายอัครพนธ์ อินทร์ พรหมณ์ เลขที่ 4 ม.5/1 3. นายพิทักษ์พงษ์ แสงอยู่ เลขที่ 10 ม.5/1 4. นายมารุต เมฆฉาย เลขที่ 11 ม.5/1

12 เสนอ โดย อาจารย์ วรรณา ไชยศรี

13 แหล่ง อ้างอิง http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง หลัก พิจารณา คำนิยามความ พอเพียง เงื่อนไขการ ตัดสินใจ แนวทาง ปฏิบัติ คณะผู้ที่ จัดทำ เสนอ โดย คุณลักษ ณะ แหล่ง อ้างอิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google