งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรม ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ. ศ.2545 ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ลำดับที่ 26 สำนักบริหารโครงการ มีอำนาจหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรม ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ. ศ.2545 ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ลำดับที่ 26 สำนักบริหารโครงการ มีอำนาจหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรม ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ. ศ.2545 ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ลำดับที่ 26 สำนักบริหารโครงการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานเบื้องต้น รายงานวางโครงการ และรายงาน ความเหมาะสมในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั่ว ประเทศ 2. ติดตามและประเมินผลโครงการชลประทานต่าง ๆ 3. บริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาและสอดคล้องกับ ระเบียบแบบแผนทางราชการ และดำเนินงาน เกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 โครงสร้างของสำนักบริหาร โครงการปัจจุบัน

3 กลุ่มงานใหม่

4 กลุ่มงาน วางโคร งการ จังหวั ด จำนวน ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ 1157 ปิง วัง ยม น่าน สาละวิน กก โขงตอนบน ( อิง ) 2193 โขง ชี มูล 3185 ลุ่มน้ำแม่กลอง เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง และ ป่าสัก 484 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก โตนเล สาป บางปะกง 5167 ลุ่มน้ำเพชรบุรี ชายฝั่ง ทะเลตะวันตก ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก ตาปี ปัตตานี และทะเลสาบสงขลา

5 การจำแนกภารกิจของกลุ่ม งานวางโครงการ 1-5 กลุ่มงานวางโครงการ 1 สนับสนุน ภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก พัฒนาแหล่งน้ำ 1 ( สพน.1) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 7 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน สาละวิน กก และลุ่มน้ำโขง ตอนบน ( อิง ) รวมพื้นที่ 15 จังหวัด

6 การจำแนกภารกิจของกลุ่ม งานวางโครงการ 1-5 กลุ่มงานวางโครงการ 2 สนับสนุน ภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก พัฒนาแหล่งน้ำ 2 ( สพน.2) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำโขง ชี และลุ่มน้ำมูล รวมพื้นที่ 19 จังหวัด

7 การจำแนกภารกิจของกลุ่ม งานวางโครงการ 1-5 กลุ่มงานวางโครงการ 3 สนับสนุน ภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก พัฒนาแหล่งน้ำ 3 ( สพน.3) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่กลอง เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง และลุ่มน้ำป่า สัก รวมพื้นที่ 18 จังหวัด

8 การจำแนกภารกิจของกลุ่ม งานวางโครงการ 1-5 กลุ่มงานวางโครงการ 4 สนับสนุน ภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก พัฒนาแหล่งน้ำ 4 ( สพน.4) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี โตนเลสาป บางปะกง และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ตะวันออก รวมพื้นที่ 8 จังหวัด

9 การจำแนกภารกิจของกลุ่ม งานวางโครงการ 1-5 กลุ่มงานวางโครงการ 5 สนับสนุน ภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนัก พัฒนาแหล่งน้ำ 5 ( สพน.5) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 7 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำเพชรบุรี ชายฝั่งทะเล ตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตาปี ปัตตานี และทะเลสาบสงขลา รวมพื้นที่ 16 จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรม ชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ. ศ.2545 ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ลำดับที่ 26 สำนักบริหารโครงการ มีอำนาจหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google