งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ลำดับที่ 26 สำนักบริหารโครงการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานเบื้องต้น รายงานวางโครงการ และรายงาน ความเหมาะสมในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ 2. ติดตามและประเมินผลโครงการชลประทานต่าง ๆ 3. บริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาและสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนทางราชการ และดำเนินงานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์ 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2 โครงสร้างของสำนักบริหารโครงการปัจจุบัน

3 กลุ่มงานใหม่

4 กลุ่มงานวางโครงการ จังหวัด จำนวนลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ 1 15 7 2 19 3 18 5 4 8
ปิง วัง ยม น่าน สาละวิน กก โขงตอนบน (อิง) 2 19 3 โขง ชี มูล 18 5 ลุ่มน้ำแม่กลอง เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง และป่าสัก 4 8 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก โตนเลสาป บางปะกง 16 ลุ่มน้ำเพชรบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตาปี ปัตตานี และทะเลสาบสงขลา

5 การจำแนกภารกิจของกลุ่มงานวางโครงการ 1-5
กลุ่มงานวางโครงการ 1 สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 (สพน.1) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 7 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน สาละวิน กก และลุ่มน้ำโขงตอนบน (อิง) รวมพื้นที่ 15 จังหวัด

6 การจำแนกภารกิจของกลุ่มงานวางโครงการ 1-5
กลุ่มงานวางโครงการ 2 สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 2 (สพน.2) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำโขง ชี และลุ่มน้ำมูล รวมพื้นที่ 19 จังหวัด

7 การจำแนกภารกิจของกลุ่มงานวางโครงการ 1-5
กลุ่มงานวางโครงการ 3 สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 3 (สพน.3) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่กลอง เจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง และลุ่มน้ำป่าสัก รวมพื้นที่ 18 จังหวัด

8 การจำแนกภารกิจของกลุ่มงานวางโครงการ 1-5
กลุ่มงานวางโครงการ 4 สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 4 (สพน.4) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 4 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี โตนเลสาป บางปะกง และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมพื้นที่ 8 จังหวัด

9 การจำแนกภารกิจของกลุ่มงานวางโครงการ 1-5
กลุ่มงานวางโครงการ 5 สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 5 (สพน.5) รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน้ำ 7 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำเพชรบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตาปี ปัตตานี และทะเลสาบสงขลา รวมพื้นที่ 16 จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google