งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำโขง 1,39 3.1 155. 1 1,54 8.2 2,45 8.8 30,7 69.0 2 ลุ่มน้ำชี 1,04 1.1 132. 9 1,17 4.0 9,63 8.4 1,60 5.7 11,2 44.0 3 ลุ่มน้ำมูล 1,12 4.3 141. 8 1,26 6.1 17,3 28.5 2,17 1.7 19,5 00.2 4 ลุ่มน้ำกก 1,29 8.8 179. 2 1,47 8.0 3,03 5.0 1,14 1.8 4,17 6.8 5 ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 1,30 0.0 216. 0 1,51 6.0 2,00 3.0 391. 4 2,39 4.4

2 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาละวิน ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำสาละวิน 1,24 5.15 108. 60 1,35 3.8 6,15 4.9 2,22 0.9 8,37 5.8

3 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 957. 0 126. 8 1,08 3.8 1,65 7.0 74.8 1,73 1.8 2 ลุ่มน้ำท่าจีน 916. 9 123. 9 1,04 0.8 1,24 9.8 114. 6 1,36 4.4 3 ลุ่มน้ำป่าสัก 1,05 8.8 154. 4 1,21 3.2 2,51 9.1 378. 2 2,89 7.2 4 ลุ่มน้ำปิง 992. 2 132. 4 1,12 4.6 6,68 7.6 2,03 7.7 8,72 5.3 5 ลุ่มน้ำวัง 962. 5 136. 1 1,09 8.6 1,37 4.2 243. 3 1,61 7.5 6 ลุ่มน้ำยม 1,03 7.5 121. 7 3,21 6.8 439. 8 3,65 6.8 7 ลุ่มน้ำน่าน 1,12 8.3 144. 4 1,27 2.7 10,4 74.4 1,54 0.4 12,0 14.8 8 ลุ่มน้ำสะแกกรัง 1,05 9.1 174. 7 1,23 3.8 892. 4 232. 4 1,12 4.8

4 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลอง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำแม่กลอง 1,15 9.6 174. 2 1,33 3.8 12,7 82.2 2,34 7.3 15,1 29.5

5 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำบางปะกง ลำดั บ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำบางปะกง 1,18 6.1 159. 9 1,34 6.0 3,08 3.0 261. 0 3,34 0.0 2 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 1,42 5.0 159. 2 1,58 4.2 4,70 0.2 393. 8 5,16 4.0

6 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ชายฝั่ง ทะเลตะวันออก ลุ่มน้ำชายฝั่ง ทะเลตะวันออก 1,87 0.1 280. 9 2,15 1 11,4 19.2 1,56 0.3 12,9 79.5

7 กลุ่มลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตก ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำชายฝั่ง ทะเลตะวันตก 903. 6 144. 1 1,04 7.7 1,20 7.6 135. 7 1,34 3.3 2 ลุ่มน้ำเพชรบุรี 1,05 9.1 174. 7 1,23 3.8 892. 4 232. 4 1,12 4.8 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า

8 กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ( ฝั่งอ่าว ไทย ) ลำดั บ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำตาปี 1,80 9.2 251. 9 2,06 1.1 9,57 7.2 952. 7 10,5 29.9 2 ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา 1,72 2.6 269. 6 1,99 2.2 5,28 9.1 1,33 9.3 6,62 8.4 3 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก 1,79 0.0 262. 0 18,0 92.0 4,16 8.7 22,2 60.7 4 ลุ่มน้ำปัตตานี 1,61 6.4 322. 5 1,93 8.9 2,03 0.9 639. 1 2,67 0.0

9 กลุ่มลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ( ฝั่งอันดา มัน ) ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี 1 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ตะวันตก 2,34 5.8 213. 1 2,55 8.9 19,3 23.9 3,16 3.5 22,3 96.7 ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า


ดาวน์โหลด ppt ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง ลำ ดับ ลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำท่า ที่ ( ฤดู ฝน ) ( ฤดู แล้ง ) ทั้งปี ( ฤดู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google