งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมชลประทานได้รับ ผลกระทบจาก แผ่นดินไหววันที่ 26 ธ. ค. 47 อย่างไร โดย ดร. ธนู หาญพัฒน พานิชย์ นายธรรมนูญ มโน สุทธิกิจ 5 ม. ค. 48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมชลประทานได้รับ ผลกระทบจาก แผ่นดินไหววันที่ 26 ธ. ค. 47 อย่างไร โดย ดร. ธนู หาญพัฒน พานิชย์ นายธรรมนูญ มโน สุทธิกิจ 5 ม. ค. 48."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมชลประทานได้รับ ผลกระทบจาก แผ่นดินไหววันที่ 26 ธ. ค. 47 อย่างไร โดย ดร. ธนู หาญพัฒน พานิชย์ นายธรรมนูญ มโน สุทธิกิจ 5 ม. ค. 48

2 ผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่มี ต่อเขื่อน เขื่อนพังเนื่องจากการฉีกขาดของรอย เลื่อน (Fault Break) เขื่อนทรุดเนื่องจากการสั่นสะเทือน (Vibration) เขื่อนพังเนื่องจากดินเหลว (Liquefaction)

3 เขื่อนพังเนื่องจาก Fault Break (Chi-Kang Dam, Taiwan จาก Chi-Chi Earthquake ขนาด 7.6 Mw วันที่ 20 ก. ย. 42 )

4 เขื่อนทรุดเนื่องจาก Vibration ( เขื่อนชลประทาน India จาก Bhuj Earthquake, 7.4 Mw 26 ม. ค. 44)

5

6

7

8

9 เขื่อนพังเนื่องจาก Liquefaction (Sheffield Dam, USA)

10 การออกแบบเขื่อนต้าน แผ่นดินไหวของ กรมชลประทานอ้างอิงจาก... แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบเขื่อนเก็บ กักน้ำและอาคารประกอบ ( ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) มิถุนายน 2545 ค่าสัมประสิทธิ์ของความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว (Seismic Coefficient) ในประเทศไทย จากแผน ที่ความเสี่ยงภัยและเขตความเสี่ยงภัย ของ ดร. เป็นหนึ่งและคณะ AIT 2537

11 แนวทางและหลักเกณฑ์การ ออกแบบเขื่อนเก็บกักน้ำและ อาคารประกอบ

12

13

14 ค่าสัมประสิทธิ์ของความ สั่นสะเทือนแผ่นดินไหวใน ประเทศไทย ( ของดร. เป็น หนึ่ง )

15 ค่าสัมประสิทธิ์ของความ สั่นสะเทือนแผ่นดินไหวของ ดร. เป็นหนึ่ง ได้มาอย่างไร ? Seismic source zone ของ ดร. ปริญญา Seismic zonation map ของ ดร. เป็นหนึ่ง

16 Seismic Source Zone ของ ดร. ปริญญา

17

18 ค่าสัมประสิทธิ์ของความ สั่นสะเทือนแผ่นดินไหวใน ประเทศไทย ( ของ ดร. เป็น หนึ่ง )

19

20

21

22 การกำหนด Seismic Zone ของ คณะกรรมการแผ่นดินไหว แห่งชาติ

23

24

25

26 กรมชลประทานได้รับผลกระทบ จากแผ่นดินไหววันที่ 26 ธ. ค. 47 อย่างไร ประเด็นปัญหา – ค่าทางสถิติเปลี่ยนจากค่าสูงสุด จาก ขนาด Mw 7.6 เป็นขนาด Mw 9.0 – คาบอุบัติซ้ำ (Return Period) เปลี่ยนไป –Seismic Source Zone ไม่ครอบคลุม

27 ของใหม่ต้องเป็นอย่างไร ? ขนาดแผ่นดินไหวที่ใหญ่ขึ้น Seismic source map ใหม่ของ ดร. ปัญญา – การแบ่ง Source zone ให้ครอบคลุมแหล่ง แผ่นดินไหวโดยรอบทั้งหมด Return period ใหม่ – ข้อมูลแผ่นดินไหวจากการวัดมีเพิ่มขึ้นจาก ปี 2537

28 ขนาดแผ่นดินไหวที่รุนแรงขึ้น

29 Seism ic Sourc e Map ใหม่ ของ ดร. ปัญญา

30 Return period ใหม่ ??? - ยังไม่มี - สอบถาม ดร. เป็นหนึ่ง ยืนยันว่า หากจะ ทำใหม่ ต้องใช้เวลา อย่าง น้อย 2 ปี ( จะทำอยู่แล้วแต่ต้อง ใช้นักศึกษา ) - ถ้าจ้างให้ทำ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี

31 กรมชลประทานจะทำอย่างไร กับ … เขื่อนที่จะสร้างใหม่ เขื่อนที่มีอยู่แล้ว

32 เขื่อนที่จะสร้างใหม่ รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากร ธรณี, คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ จัดทำ Seismic Code ใหม่ ระหว่างที่รอ ใช้มาตรการด้าน Factor of Safety เพิ่มเติม – ปัญหาคือ ไม่สามารถยืนยันว่าถูกต้อง (Over หรือ Under Conservative) ดำเนินการจัดทำเอง – ต้องเร่งทำใหม่ ขึ้นมาใช้เอง – ปัญหาคือ ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยทำ

33 เขื่อนเก่าที่มีอยู่แล้ว ประเมินความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหวใหม่ ทั้งหมด คัดเลือกเขื่อนที่มีความเสี่ยงในลำดับสูง มา วิเคราะห์ทบทวน ความมั่นคง และปรับปรุง ตามความเหมาะสม จัดให้มีการรองรับความเสี่ยง แต่ยังไม่ ดำเนินการกับตัวเขื่อน

34 ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิด แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (neic.usgs.gov)

35 จาก International Water Power & Dam Construction March, 2002

36 “ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย ”

37 แนวทางการ ปฏิบัติ

38

39 ขอบคุณ Thank You


ดาวน์โหลด ppt กรมชลประทานได้รับ ผลกระทบจาก แผ่นดินไหววันที่ 26 ธ. ค. 47 อย่างไร โดย ดร. ธนู หาญพัฒน พานิชย์ นายธรรมนูญ มโน สุทธิกิจ 5 ม. ค. 48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google