งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : ดร. ธนู หาญพัฒน พานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา วิศวกรรมธรณี กรมชลประทาน ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับ กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : ดร. ธนู หาญพัฒน พานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา วิศวกรรมธรณี กรมชลประทาน ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับ กุมภาพันธ์ 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : ดร. ธนู หาญพัฒน พานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา วิศวกรรมธรณี กรมชลประทาน ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับ กุมภาพันธ์ 2549

2 มาตรา Richter : ใช้ได้เฉพาะแผ่นดินไหวขนาดเล็ก กว่า 7.0 จุดศูนย์กลางต้องอยู่ในรัศมีไม่เกิน 650 กิโลเมตร การรายงาน USGS กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ USGS บอกถึงขนาดแผ่นดินไหวว่า “ แผ่นดินไหวมีขนาด 6.0” ไม่ต้องใส่มาตรา ความหมายของขนาดแผ่นดินไหว Magnitude 1

3 2

4 3

5 4 พลังทำลายของแผ่นดินไหวอยู่ ที่ไหน ทฤษฎี Elastic rebound : พลังงานสะสมจากการ เคลื่อนตัวของมวลหินในรูปของ Strain energy เมื่อสูง มากกว่า strength ของหิน จะทำให้หินฉีกขาดปลดปล่อย พลังงานในรูปของการสั่นสะเทือน, ความร้อน และอื่น ๆ แบบทันทีทันใด ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว พลังงานที่ปลดปล่อยมาสามารถประมาณจากความสัมพันธ์ ของ Gutenberg และ Richter 1956 Log E = 11.8 + 1.5 Ms E มีหน่วยเป็น ergs (1 erg = 7.5x10 -8 ft-lb) Ms คือ Surface Wave Magnitude เทียบกับแรงระเบิด M = 6.0 ขนาดเท่าระเบิดที่ Hiroshima M = 9.5 ขนาด 178,000 เท่าของ ระเบิดที่ Hiroshima

6 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของขนาด แผ่นดินไหวกับพลังงานที่ปลดปล่อย

7 6 องค์ประกอบที่ควบคุมลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหว (1) 1. ขนาดของแผ่นดินไหว

8 7 องค์ประกอบที่ควบคุมลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหว (2) 2. ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว

9 8 คุณสมบัติของคลื่นแผ่นดินไหว คลื่นจากแผ่นดินไหวที่วัดได้ สามารถแสดงในรูปของ 1. อัตราเร่ง 2. ความเร็ว 3. การเคลื่อนที่ ให้สังเกตความแตกต่างของคลื่นแผ่นดินไหวเดียวกันบนชั้น หิน - ชั้นดิน โดยเทียบกับบันทึกเวลาของการเกิด คลื่น กราฟแสดงบันทึกค่าอัตราเร่ง / ความเร็ว / การเคลื่อนที่ต่อเวลาของ แผ่นดินไหว ( ซ้ายมือ - วัดที่ผิวหิน ขวามือ - วัดที่ผิวดิน )

10 9 ค่าอัตราเร่งสูงสุด หมายถึง ค่าอัตราเร่งสูงสุดที่เกิดขึ้น บนคลื่นแผ่นดินไหว โดยทั่วไปค่าอัตราเร่งสูงสุดจะสูง กว่า เมื่อขนาดแผ่นดินไหวใหญ่กว่า แต่แผ่นดินไหว ขนาดแตกต่างกัน อาจมีค่าอัตราเร่งสูงสุดเท่ากันหรือน้อย กว่าก็ได้

11 1010 องค์ประกอบด้านความถี่ (Frequency Content) ของ คลื่นแผ่นดินไหว เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของขนาดคลื่น (Amplitude) กับความถี่ ที่ต่างกัน หรือคาบเวลา (period) ที่ต่างกัน ช่วง Amplitude สูงที่เกิดในเฉพาะช่วงความถี่แคบ ( คาบเวลาแคบ ) จะมี ผลรุนแรงเฉพาะในช่วงคาบเวลาหรือความถี่นั้น ๆ ช่วง Amplitude สูงที่เกิดเป็นช่วงความถี่กว้าง ( คาบเวลากว้าง ) จะมีผล รุนแรงได้ในหลาย ๆ ช่วงคาบเวลาหรือช่วงความถี่

12 1 Response Spectra เป็นการอธิบายผลตอบสนองสูงสุดของการเคลื่อนที่ของมวล ภายใต้แรงสั่นสะเทือนแบบทิศทางเดียว (SDOF) ที่ความถี่หรือคาบเวลา ต่างกัน จะเห็นว่า การเกิดความเร่งสูงสุด – ความเร็วสูงสุด – การ เคลื่อนที่สูงสุด จะเกิดที่คาบเวลาหรือความถี่ที่แตกต่างกัน

13 1212 Duration หมายถึง ช่วงระยะเวลาของการสั่น สัมพันธ์ กับการปลดปล่อยพลังงานออกมา ซึ่งจะไม่เท่ากัน เช่น กำหนดค่าอัตราเร่งสูงสุดได้  0.05g ช่วงระยะเวลา ที่ได้รับการสั่นสะเทือนด้วยอัตราเร่งเกินกว่าที่กำหนด (Bracketed duration) ในชั้นหินและชั้นดินจะแตกต่าง กัน

14 1313 ความสัมพันธ์ของ Bracket duration ที่ค่า g  0.05 ที่ห่าง 10 กิโลเมตร จากจุดกำเนิดแผ่นดินไหวที่ มีขนาดต่าง ๆ กัน

15 1414 คิดเทียบเป็นจำนวนรอบของ stress และ harmonic (Equivalent Uniform Stress Cycles) โดย คิดจากแรงดันน้ำในดินที่เกิดจากจำนวนรอบของการเฉือน แบบ dynamic ด้วย harmonic stress มีขนาด (Amplitude) เท่ากับ 65% ของ maximum shear stress ของดิน

16 1515 ผลกระทบจากแผ่นดินไหว 9.2 สุมาตรา 26 ธันวาคม 2547 ความรู้ คลื่นแผ่นดินไหว ประกอบด้วย ความถี่สูง (High frequency) = คาบสั้น (Short period) และ คลื่นความถี่ต่ำ (Low frequency) = คาบยาว (long period) คุณสมบัติของคลื่น ความถี่สูงไปได้ไม่ไกล สลายตัวเร็ว ความถี่ต่ำไปได้ไกล สลายตัวช้า ผลกระทบของแผ่นดินไหว 26 ธันวาคม 2547 จึงเกิดจากคลื่นความถี่ต่ำ แต่ความรู้สึกของมนุษย์ที่รับรู้ต่อคลื่นความถี่ต่ำ มีสูง

17 1616 ความรับรู้ของมนุษย์ตาม Modified Mercalli Scale

18 1717 ค่าอัตราเร่งพื้นดินในแนวราบ (Horizontal PGA) ที่วัดได้ และคำนวณได้

19


ดาวน์โหลด ppt โดย : ดร. ธนู หาญพัฒน พานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษา วิศวกรรมธรณี กรมชลประทาน ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับ กุมภาพันธ์ 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google