งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล

2 วิสัยทัศน์  " น้ำสมบูรณ์  สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคง "

3

4  เครื่องหมายราชการของกรมชลประทาน เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย กลางเป็น ภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืน อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ( หมายถึง อำนาจ บริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริต ยุติธรรม และการตัดสินแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ) เสด็จลีลามาบนหลังพญานาค ( แสดงว่าสังกัดกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ) ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพ พญานาค กำลังพ่นน้ำ ( หมายถึงการให้ น้ำแก่มนุษยชาติ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์ ) เบื้องล่างนอก ขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรม ชลประทาน เป็นโค้งรองรับ ( ไม่จำกัดสี และขนาด ) ( ตามประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพ เครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ( ฉบับที่ 167) ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2544 ลงพิมพ์ในราชกิจจา นุเบกษา เล่ม 118 ตอนที่ 46 ง หน้า 1 ลง วันที่ 7 มิถุนายน 2544

5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคนที่เป็น กุญแจสำคัญไม่ถูกลืม  เพื่อวางโครงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มี ความสนใจต่อการตัดสินใจนั้น  เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของ ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

6 แนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  ศึกษาจากจุดสนใจของแต่ละคน เศรษฐกิจ คนได้หรือเสียผลประโยชน์ ประโยชน์ใช้สอย ผลกระทบทางอ้อมเช่น คุกคามการเข้าใช้ประโยชน์ เงื่อนไขบังคับ เช่นองค์กรกำกับ ควบคุม เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การอยู่ใกล้ และอาจได้รับผลกระทบ ค่านิยม ความเชื่อ เช่นคนที่มีความเชื่ออย่าง แน่วแน่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวิถีทางการจัดการ ทรัพยากร

7 วิธีการวิเคราะห์อื่นๆ  ใครจะได้รับผลกระทบ  ใครคือผู้แทนกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบ  ใครที่เป็นกลุ่มน้อยที่ไม่มีโอกาสแสดง ความเห็น  ใครรับผิดชอบต่อเรื่องท่าจะทำ  ใครจะคัดค้านอย่างแข็งขัน  ใครสามารถช่วยแบ่งปันทรัพยากรมาให้ได้  ใครที่มีโอกาสที่พฤติกรรม จะเปลี่ยนเพราะมี การตัดสินใจนี้เกิดขึ้น

8 มองที่จุดสนใจ  รับผลกระทบโดยตรง  โดยอ้อม  น่าจะมีจุดสนใจ ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง  มีความสนใจทั่วไป

9 ภาคส่วน  ประชาชน  เอกชน  กลุ่มผลประโยชน์  ปัจเจกบุคคล

10 ที่ตั้ง  ท้องถิ่น  ภูมิภาค  ประเทศ  ประเทศเพื่อนบ้าน  นานาชาติ

11 ต้องวางแผนเป็นทีม แทน การคิดคนเดียว  พิจารณาว่าจะเข้ามาไหม  จากเอกสารที่มี ใครบ้างที่เข้ามา  สอบถามผู้อื่น และคนในท้องถิ่น  จากความรู้ชองเจ้าหน้าที่  จากการมีส่วนร่วมในอดีต เช่น จาก นสพ.

12 ไม่แปลกใจ ตัดสินใจ สังเกตุการณ์ ตรวจสอบทางเทคนิค ให้คำปรึกษา วางแผน http://www.dot.state.mn.us/planning/publicinvolvement/toolsandresources.html

13 กรณีศึกษา  ให้พิจารณาว่าหากท่านต้องทำโครงการต่อไปนี้ท่าน จะต้องวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ให้ตอบคำถามว่าใครคือผู้ที่ท่านต้องนำเข้ามาสู่ กระบวนการมีส่วนร่วมบ้าง  กลุ่มละเรื่อง  สร้างฝาย  สร้างเขื่อนชลประทาน  สร้างคลองส่งน้ำ  สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

14 1 ใครบ้างที่จำเป็นต้องเข้ามาในการ วางแผนกระบวนการ คนจากองค์กรที่จะได้รับ ผลกระทบจากการ ตัดสินใจ คนหรือหน่วยงานที่จะ ได้รับเชิญให้มาช่วยใน กระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ชำนาญการพิเศษ เช่น ศิลปิน ผู้ออกแบบ นักเขียน คนที่ต้องการให้เข้ามา เพื่อสร้างความ น่าเชื่อถือให้โครงการ

15 1.1 จะใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม อะไรบ้างในแต่ละขั้น เพื่ออะไร วัตถุประสงค์เทคนิคที่ใช้ ให้ข้อมูล

16 2 จัดเข้าคู่ประเด็นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประเด็นต่างๆผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก เช่น ผลกระทบทาง เศรษฐกิจ อยู่ใกล้โตรงการ ความเชื่อ

17 3 ระดับของการมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบทาง เทคนิค มีส่งนร่วมอย่างแข็ง ขัน ให้คำแนะนำ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google