งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ประสิทธิผล ตามพันธกิจ ประสิทธิผล ตามพันธกิจ คุณภาพ การให้บริการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ประสิทธิผล ตามพันธกิจ ประสิทธิผล ตามพันธกิจ คุณภาพ การให้บริการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ประสิทธิผล ตามพันธกิจ ประสิทธิผล ตามพันธกิจ คุณภาพ การให้บริการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ การพัฒนา องค์กร การพัฒนา องค์กร พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสารสนเทศ และไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคมให้สามารถ สนับสนุนในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสารสนเทศ และไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคมให้สามารถ สนับสนุนในการปฏิบัติงาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการให้บริการ ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการให้บริการ ด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและไฟฟ้าสื่อสาร ในเรื่องต่างๆ มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและไฟฟ้าสื่อสาร ในเรื่องต่างๆ บุคลากรมีสมรรถนะและ ขวัญกำลังใจในการทำงาน บุคลากรมีสมรรถนะและ ขวัญกำลังใจในการทำงาน มีระบบการสื่อสาร และพัฒนาใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีระบบการสื่อสาร และพัฒนาใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม คณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( 28 กพ. 56 )

2 กรม ชลประทา น

3

4 ตัวชี้วัดนายช่างไฟฟ้า ( ทั้งหลาย )

5

6

7

8

9 คำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนคือ ( ในส่วนของ สชป.1-17 ) 1. ทำไมปัจจุบันนี้ ศูนย์สารสนเทศ ( ที่ไม่เป็นรูป อธรรม ) รับผิดชอบแตกต่าง กัน ในแต่ละสำนักฯ กระจัดกระจายต่างคนต่าง ทำ ( เป็นปัญหากับ กรมฯ ) 2. ศูนย์สารสนเทศ ไม่มีคำสั่งอย่างชัดเจนในการ บริหารงาน ( ในนามเท่านั้น ) 3. ปัจจุบันในบางสำนัก ออกคำสั่งให้ นายช่าง เครื่องกลชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สำนักไปแล้ว ( เช่น สชป. 10, 2, 6 และ 14 ) 4. แต่ นายช่างไฟฟ้า ไม่สามารถข้ามสายงานไป บริหารส่วนเครื่องจักรกลได้ รวมถึง ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ( ในอนาคต )

10 ปณิธานการนำเสนอครั้งนี้ แม้ว่าการทำงานและความตั้งใจครั้งนี้จะมีผลออกมาอย่างไร พวกเราทุกคนก็สามารถที่จะยอมรับได้ ซึ่งผลแห่งการกระทำ ความดีในความตั้งใจที่จะพัฒนางานของบ้านเมืองนั้น จะไม่มี อุปสรรคอัน ใดมาทำให้พวกเราย่อท้อหรือท้อถอยเป็นอันขาด ด้วยจิตสำนึก ของความเป็นผู้รับผิดชอบงานสนับ สนุนของ กรมชลประทาน ด้วยเกียรติ์และศักดิ์ศรีของช่าง ( ทุก สถาบัน ) จากบทบาทหลายๆครั้ง ที่พวกเรามีส่วนร่วมในการสนองตอบนโยบาย กรมชลประทาน โดยมีนโยบายสอดคล้องเชื่อมต่อ มาจากท่าน ผอ. ศส. ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติ์กับพวกเราอย่างสูงที่ ได้เล็งเห็นความมีประสิทธิภาพและ ความสามารถ ในการพัฒนางานในหน้าที่ๆรับผิดชอบอยู่ ( ฝ่าย สื่อสารฯ ) และนี่คือบทพิสูจน์เป็น อย่างดีเยี่ยมในการเดินหน้าพัฒนาทักษะของตนเองทางด้าน วิชาชีพและวิชาการ และได้ประโยชน์ ต่อคนรอบข้างและองค์กรด้วย หากวันนี้เราไม่ช่วยกันพัฒนาและ รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน เอง นับวันอาชีพของพวกเราก็จะสูญสลายไปกับบุคคลสายงาน อื่นๆที่กำลังแก่งแย่งนำไปปฏิบัติต่อ ซึ่งอาจจะทำได้ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าก็ได้ อีกประการจากพวกเรา กันเองทิ้งงานในหน้าที่ ทิ้งอาชีพที่ท้าทาย ( เช่นไปเป็นนายช่าง เครื่องกล ) หากเป็นเช่นนี้อีกไม่นานเราจะไม่มีงานทำ และคน ข้างหลังจะ พัฒนาต่อได้อย่างไรเพราะ “ สูญพันธ์หมด ” ผมจะเดินหน้าสาน งานนี้ต่อไปจนกว่า เทคโนโลยีหยุด การพัฒนา นี่คือความตั้งใจที่อยากเห็นอาชีพมีคุณค่า มีเกียรติ์ มีศักดิ์ศรี มีความสุขในการทำงาน

11 วิสัยทัศน์ ฝ่ายสื่อสารฯ ( พ. ศ. 2013 ) ลดขั้นตอน สอนความรู้ ดูโปร่งใส ใช้เทคโนทันสมัย พร้อมความปลอดภัย ใส่ใจให้บริการ งานพัฒนาเครือข่าย กระจายอำนาจ

12 “ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่รอ คอย ” จากคณะทำงานฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 นำเสนอโดยเลขาคณะทำงาน นายวัชระ ดางาม ( ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารฯ สชป.8 และรับผิดชอบหัวหน้าศูนย์ สารสนเทศ สชป. ๘ จ. นครราชสีมา ในปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ สำนัก ชลประทานที่ 8 จ. นม. เบอร์โทร 0-4435-4773 เบอร์ fax 0-4435-3193 มือถือ 0-8963-08846 e-mail : commu6@ji- net.com


ดาวน์โหลด ppt ร่างแผนที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ประสิทธิผล ตามพันธกิจ ประสิทธิผล ตามพันธกิจ คุณภาพ การให้บริการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google