งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ BIS ระบบสำรองเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ BIS ระบบสำรองเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ BIS ระบบสำรองเงิน
การบันทึกรายการสำรองเงินกัน  เข้าระบบ Internet ที่ URL : การเข้าสู่ระบบ Internet จะต้องทำดังนี้

2

3

4

5

6

7

8 หน้าต่างส่วนบน

9 หน้าต่างส่วนล่าง

10 คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึก

11 คลิกเลือกรหัสพื้นที่ที่ต้องการบันทึก

12 คลิกเลือกโอนงบประมาณคงเหลือ-เงินกันเหลื่อมปี

13 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

14 เลือกศูนย์ต้นทุนที่ต้องการ จะปรากฏเลขที่สำรองเงินที่โอนรับมาจากเงินงบประมาณ

15 คลิกการโอนรับเลขสำรองที่เป็นเงินกัน จะขึ้นหน้าจอโอนข้อมูลสำเร็จ คลิก OK

16 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

17 เมื่อต้องการโอนรับเลขสำรองเงินอีกรายการให้คลิกโอนรับเหมือนเดิมจะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

18 คลิกการโอนรับเลขสำรองที่เป็นเงินกัน จะขึ้นหน้าจอโอนข้อมูลสำเร็จ คลิก OK จะปรากฏดังรูป

19 เมื่อต้องการแก้ไขรายการที่รับโอนมา จะต้องคลิกที่สำรองเงิน

20 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

21 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิกที่รูป ถัง หน้าเลขสำรองเงินที่จะแก้ไข

22 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิก OK

23 จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูป คลิก OK

24 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป เลขเอกสารสำรองเงินที่ลบออกหายไปในหน้าต่าง รายการสำรองเงิน

25 คลิกเลือกโอนงบประมาณคงเหลือ-เงินกันเหลื่อมปี

26 จะขึ้นหน้าต่างดังรูป ดังตัวอย่างจะทำการแก้ไขเลขที่สำรองเงินโดยจะเปลี่ยนเลขท้ายเป็น 2

27 ดับเบิ้ลคลิกที่รายการเลขที่สำรองเงินและแก้ไขเลขท้ายเป็น 2

28 เมื่อแก้ไขเลขที่สำรองเงินใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ ช่องการบันทึก (ตามลูกศรสีแดง)

29 แล้วคลิก OK

30 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป จะมีข้อความในช่องสถานะการโอนว่า “โอนแล้ว”

31 ถ้าต้องการแก้ไขรายการจาก งานดำเนินการเอง เป็นจ้างเหมา
ถ้าต้องการแก้ไขรายการจาก งานดำเนินการเอง เป็นจ้างเหมา

32 จะต้องกลับเข้ารายการสำรองเงินเหมือนขั้นตอนแรกที่ เปลี่ยนเลขสำรองเงิน

33 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูปแล้วลบรายการออกแล้วจึงไปเข้าหน้าต่างโอนงบประมาณคงเหลือเงินกัน

34 ทำการบันทึกในสถานะการโอน

35 บันทึกแก้ไขจำนวนเงินจากรายการดำเนินการเอง เป็นจ้างเหมา

36 คลิกบันทึกรายการที่แก้ไขแล้ว คลิก OK

37 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป จะเห็นว่ารายการได้ถูกแก้ไขเป็นจ้างเหมาแล้ว

38 ขั้นตอนผูกพันเงินกัน จะต้องคลิกรายการผูกพันเงินกัน

39 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป คลิกช่องเพิ่มรายการ (NEW)

40 จะขึ้นหน้าต่างดังรูป หน้าต่างส่วนบน

41 หน้าต่างส่วนล่าง

42 ขั้นตอนเปลี่ยน พด. 01/02 เป็นสัญญา จะต้องคลิกรายการเปลี่ยน พด
ขั้นตอนเปลี่ยน พด.01/02 เป็นสัญญา จะต้องคลิกรายการเปลี่ยน พด.01/02 เป็นสัญญา

43 จะขึ้นหน้าต่างดังรูป

44 ขั้นตอนล้างผูกพันเงินกัน/เบิกจ่าย จะต้องคลิกที่รายการ ล้างผูกพันเงินกัน/เบิกจ่าย

45 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

46 หน้าต่างผูกพันเงินกัน/เบิกจ่าย ส่วนบน

47 หน้าต่างผูกพันเงินกัน/เบิกจ่าย ส่วนล่าง

48 เมื่อทำรายการล้างผูกพันเงินกัน/เบิกจ่ายแล้ว ต้องการดู cost sheet จะคลิกที่รายงาน cost sheet

49 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

50 คลิกเลขที่สำรองเงินที่ต้องการดู

51 คลิกที่ cost sheet

52 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

53 ขอบคุณค่ะ งานงบประมาณ 3 โทร. 0-2669-5018 โทร. 0-2241-0741 – 9 ต่อ 2626
โทร

54

55


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ BIS ระบบสำรองเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google