งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำหรับส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

2 PMQA Organization 2 - ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - ทิศทาง และเป้าหมายการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐสำหรับส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน กรอบการนำเสนอกรอบการนำเสนอ

3 PMQA Organization 3 1.ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการภาครัฐ

4 PMQA Organization 4รางวัลด้านคุณภาพของนานาประเทศ 1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 1999 2001 Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan USA Thailand Quality Performance / Organizational Excellence

5 PMQA Organization 5 Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 4 Information, Analysis, and Knowledge Management 1 Leadership 2 Strategic Planning 3 Customer& Market Focus 5 Human Resource Focus 6 Process Management 7 Business Results Baldridge Criteria for Performance Excellent Framework Source: http://www.quality.nist.gov/Business_Criteria.htm

6 PMQA Organization 6 PMQA Framework Criteria / Score (Assessment Tool) Management Concept Improvement Plan (Tools & Standards) Assessment Report (SW) TQM Concept Strategic Planning (SWOT/Map/Card) การจัดการเชิงกลยุทธ์ PMQA

7 PMQA Organization Management Frameworks Quality Systems & Standards Management & Improvement Tools TQA, PMQA PMQA, PART (Assessment tool) BSC, SWOT, BM, KM ISO, HACCP, HA …. ISO, HACCP, HA …. Fusion Management 7

8 PMQA Organization 8 หลักคิด : 11 Core Values การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง มุมมองเชิงระบบ ความรับผิดชอบต่อสังคม การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า การจัดการเพื่อนวัตกรรม ความคล่องตัว การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า การเรียนรู้ของ องค์การและแต่ละบุคคล 1 2 5 6 7 8 9 10 11 4 3

9 PMQA Organization 9 หลักคิด : 11 Core Values Lead the organizationManage the organizationImprove the organization Strategic LeadershipExecution ExcellenceOrganizational Learning Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Systems Perspective มองเชิงระบบ Focus on Future เน้นอนาคต Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Agility คล่องตัว Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง 1 2 5 11 6 4 3 10 8 7 9

10 PMQA Organization 10 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ TQM : Framework

11 PMQA Organization สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ผลลัพธ์ การดำเนินการ ( พรฎ. หมวด 3, 4, 8) มาตรา 10,20,27,28,29,31 การจัดการกระบวนการ ( พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 7) มาตรา 10,20,27,28,29,31 การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ( พรฎ. หมวด 3, 5, 6, 8) มาตรา 10,11,27,47 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( พรฎ. หมวด 3, 5, 7, 8) มาตรา 11,39 การให้ความสำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( พรฎ. หมวด 2, 5, 6, 7) มาตรา.8,30,31,38,39,40 41,42,45 การนำองค์กร ( พรฎ. หมวด 2, 5, 7, 8) มาตรา 8,9,12,16,18,20,23,27,28, 43,44,46 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( พรฎ. หมวด 2, 3) มาตรา. 6,8,9,12,13,16 ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 11

12 PMQA Organization วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 12

13 PMQA Organization 13 2. ทิศทาง และเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2. ทิศทาง และเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

14 PMQA Organization เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ “รางวัลมุ่งมั้นพัฒนาองค์การ ดีเด่น หมวด........” เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 1 80 100 หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมวด 7 “ รางวัลการพัฒนา องค์การดีเด่น” ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) Successful Level

15 PMQA Organization 15 2552 2554 กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย 3 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ 2553 6 1 5 2 4 2 6 3 5 Roadmap การพัฒนาองค์การ Roadmap การพัฒนาองค์การ 1 1 4 4

16 PMQA Organization 16 3. กรอบการประเมินผลตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำหรับส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 3. กรอบการประเมินผลตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำหรับส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

17 PMQA Organization 17 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 2549 2551 2550 น้ำหนักร้อยละ 5 กำหนดเป็นตัวชี้วัดเลือก (ส่วนราชการเลือกจำนวน 114 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 37 กรม 37 จังหวัด และ 40 มหาวิทยาลัย) วัดการดำเนินการแบบ Milestone มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ น้ำหนักร้อยละ 5 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดการดำเนินการแบบ Milestone มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ วิเคราะห์ โอกาสในการปรับปรุง สำหรับส่วนราชการที่ ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร และดำเนินการปรับปรุงองค์กร น้ำหนักร้อยละ 22 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดผลการประเมินองค์กรใน เชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการบูรณาการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาองค์กรนำมาผนวกเข้า กับตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ โดยได้มีการประเมิน องค์กรตามแนวทางการ บริหารจัดการแบบ “ADLI”

18 PMQA Organization 18 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2552  น้ำหนักร้อยละ 20  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ  วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ  มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้แต่ละส่วน ราชการมีความเข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และ เป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น”

19 PMQA Organization 19 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แนวทางการนำเสนอแนวทางการนำเสนอ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การส่งมอบงานการส่งมอบงาน

20 PMQA Organization 20 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางที่ 1 เป็นการดำเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นภาคบังคับที่ส่วน ราชการทุกแห่งจะต้องดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ ได้มาตรฐาน แนวทางที่ 2 เป็นการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีหลักเกณฑ์และกลไกที่แตกต่างจากกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

21 PMQA Organization 21 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลตัวชี้วัดการประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 14.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 12 14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ ของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 รวม20

22 PMQA Organization 22 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การ จำนวน 2 แผน ซึ่งแต่ละแผน แบ่งการประเมินผลเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 14.1.1 ร้อยละของการผ่าน เกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 448 14.1.2 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 224 รวม6612 14.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

23 PMQA Organization 23 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 14.1.1ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 448 การประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน 12345 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 60708090100 วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยตรวจประเมินทุกข้อ ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวดภาคบังคับและหมวดภาคสมัครใจ) อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2 ค่าคะแนนของแต่ละแผนพิจารณาจากจำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับจำนวน ข้อทั้งหมดในแต่ละหมวด แล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

24 PMQA Organization 24 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 14.1.2ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 224 ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ พิจารณาวัดความสำเร็จ โดยนำผลการ ดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดในแผนพัฒนาองค์กรแต่ละแผนไป เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนจะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนของทุกตัวชี้วัดในแผนฯมาเฉลี่ย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

25 PMQA Organization 25 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.2ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการ ดำเนินการของส่วน ราชการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 4) วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยนำผลการดำเนินงานของแต่ละ ตัวชี้วัดในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน จะได้ค่าคะแนนของแต่ละ ตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนที่ได้ของทุกตัวชี้วัดในหมวด 7 มาเฉลี่ย จะได้ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 14.2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.3 การประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน 12345 14.2ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์การดำเนินการของ ส่วนราชการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 12345

26 PMQA Organization 26 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 14.3 แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ 14.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4) การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 134567 3ความครบถ้วนของแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 20-1-2 4

27 PMQA Organization 27 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 5 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการตอบคำถามจำนวน 15 คำถาม เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

28 PMQA Organization 28 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 134567 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 6 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการ การจัดทำรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4) การพิจารณาความครบถ้วนในการประเมินองค์กรด้วยตนเองให้นำ แบบฟอร์มที่ 3.1,3.2 และ 3.3 มานับรวมด้วย ดังนั้น จึง หมายความว่าส่วนราชการจะประเมินองค์กรในส่วนของตัวชี้วัดที่ 14.3 นี้ด้วยแบบฟอร์มที่ 6 เพิ่มเติมอีก 4 หมวด (นอกเหนือจาก แบบฟอร์มที่ 3) แต่นับความครบถ้วนสมบูรณที่ระดับ 5 เท่ากับ 7 หมวด

29 PMQA Organization 29 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 3ความครบถ้วนของ แผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน) 10-1-2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 7 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนพัฒนาองค์การแต่ละแผน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

30 PMQA Organization 30 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การรายงานสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางดังนี้ 14.1 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12) 14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการดำเนินการของ ส่วนราชการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 4) 14.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4) แบบฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายงานค่าคะแนนของตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย รายงานค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย โดย การนำค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อยไปคูณกับ น้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อยที่กำหนดไว้ รายงานค่าคะแนนสุดท้ายของตัวชี้วัดที่ 14 โดยการรวมค่า คะแนนถ่วงน้ำหนักของทุกตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย

31 PMQA Organization 31 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.1 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการ พัฒนาองค์การ (น้ำหนัก ร้อยละ 12) 14.2 ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 4) 14.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

32 PMQA Organization 32 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของ กระบวนการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ 3. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตาม แผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 4. การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 5. การรายงานผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด 6. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน ภายนอก 1. การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

33 PMQA Organization 33 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

34 PMQA Organization 34 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 1.ระบุประเภทของส่วนราชการว่ามีภารกิจหลักที่ควรกำหนดให้เป็นกรมด้าน นโยบาย หรือ กรมด้านบริการ ตามขอบเขตและลักษณะของหน่วยงาน กำหนดประเภทของกรมตามลักษณะภารกิจหลักได้ตาม ความเหมาะสม หรือใช้ประเภทของกรมตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 26 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ก็ได้ กรมนโยบายกรมนโยบาย กรมบริการกรมบริการ ภารกิจหลักของส่วนราชการ เป็นการ เสนอแนะในการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การกำหนดกฎ ระเบียบ การ ประสานติดตามประเมินผลให้เป็นไป ตามนโยบายที่กำหนด ภารกิจหลักของส่วนราชการที่ รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะ การอนุมัติ อนุญาต ควบคุม กำกับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ หมายความรวมถึงงานบริการทาง วิชาการด้วย

35 PMQA Organization 35 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2. ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นรายหมวด จำนวน 2 แผน ส่วนราชการอาจกำหนด Roadmap แผนพัฒนาองค์การ ดังนี้ แผนภาคบังคับแผนภาคบังคับ แผนภาคสมัครใจ* กรมนโยบายกรมนโยบาย กรมบริการกรมบริการ หมวด 3 หมวด 2 หมวด 1 หรือ 4 หมวด 1 หรือ 6 ประเภทกรมประเภทกรม * ข้อแนะนำ 2552 2554 2553 กรมด้าน บริการ กรมด้าน นโยบาย 3 6 1 5 2 4 2 6 3 5 1 1 4 4 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

36 PMQA Organization 36 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 3.กรอบในการจัดทำแผนภาคบังคับ และแผนภาคสมัครใจ 4.สำนักงาน ก.พ.ร. จะแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์การ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองแผนพัฒนา องค์การที่ส่วนราชการส่งเข้ามา และจะแจ้งผลให้ทราบภายในกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2552 5.แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 6.กำหนดการส่ง (ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ) แผนปรับปรุงที่ได้จัดทำไว้จำนวน 2 แผนในปีงบประมาณ 2551 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใน 30 มกราคม พ.ศ. 2552 หากจัดส่งไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดจะปรับลดคะแนนจาก ผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

37 PMQA Organization 37 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

38 PMQA Organization 38 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 1. การวิเคราะห์และจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

39 PMQA Organization 39 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ 1.จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2.กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผล 3.แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 4.กำหนดการส่ง (ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ) แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใน 30 มกราคม พ.ศ. 2552 หากจัดส่งไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดจะปรับลดคะแนนจาก ผลคะแนนรวมของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน กำหนดน้ำหนักเท่ากันทุกตัวชี้วัด นำค่าเป้าหมายไว้ที่ค่าคะแนนระดับ 5 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัดตามความ เหมาะสม

40 PMQA Organization 40 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ

41 PMQA Organization 41 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวอย่างการจัดทำแบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จ ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ

42 PMQA Organization 42 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 3. ดำเนินการปรับปรุงองค์กร ตามแผนพัฒนาองค์การของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.ส่วนราชการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การที่กำหนด เพื่อให้แผน ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่กำหนดทั้งในแง่ความครบถ้วนของกระบวนการ และความสำเร็จของผลลัพธ์ 2.สำนักงาน ก.พ.ร. มีระบบสนับสนุน ดังนี้ คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1-7 การให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์การโดยที่ปรึกษาในการ พัฒนาองค์การที่เชี่ยวชาญในแต่ละหมวด คลีนิคให้คำปรึกษาทุกบ่ายวันศุกร์ ที่ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยทีมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. ที่รับผิดชอบโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA e-Learning เว็บไซต์ www.opdc.go.th

43 PMQA Organization 43 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขั้นตอนนี้จะดำเนินการประมาณเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2552 ดังนี้ 1. การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร 2.การจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1- 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 3. การจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

44 PMQA Organization 44 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร (นำลักษณะสำคัญของ องค์กรที่ได้จัดทำตามตัวชี้วัดฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มา ทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป) แบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญ ขององค์กร คำถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคำถามบังคับที่ส่วนราชการต้อง ตอบคำถาม โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึง จะถือว่าได้ตอบคำถามในข้อนั้น ๆ แล้ว คำถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคำถามที่ส่วนราชการต้อง ตอบคำถาม แต่การตอบคำถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความ สมบูรณ์ก็ได้ ส่วนราชการอธิบายบริบทที่สำคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องใน แต่ละคำถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคำถาม โดยมีจำนวน หน้าไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

45 PMQA Organization 45 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 5 : แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญของ องค์กร วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

46 PMQA Organization 46 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2.การจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 6 :แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กร ด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

47 PMQA Organization 47 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 6 :แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.......................

48 PMQA Organization 48 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 3.การจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แนวทางเช่นเดียวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 7.1 : แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 7.2 : แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของ การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมด้านนโยบาย ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หากส่วนราชการเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ดำเนินการในหมวด 1 แทน) กรมด้านบริการ ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หาก ส่วนราชการเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ดำเนินการในหมวด 1 แทน) กรมด้านนโยบาย ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หากส่วนราชการเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ดำเนินการในหมวด 1 แทน) กรมด้านบริการ ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หาก ส่วนราชการเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ดำเนินการในหมวด 1 แทน) กรณีส่วนราชการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้องจัดทำ แผนฯเพิ่มเติมมาด้วย วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

49 PMQA Organization 49 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 7.1 : แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

50 PMQA Organization 50 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 7.2 : แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4. การประเมินองค์กรตาม เกณฑ์ระดับพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

51 PMQA Organization 51 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในรายงานรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ของแต่ละแผน ประกอบด้วย 2 หัวข้อ 1. รายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 2. รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ หมายเหตุ : การรายงานรอบ 6 เดือนเป็นการรายงานปกติ ตามแบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไม่ต้องใช้ แบบฟอร์มที่ 3 และ 4 โดยเป็นการรายงานผลการ ดำเนินงานในภาพรวมของตัวชี้วัดนี้เท่านั้น ส่วนการรายงาน รอบ 12 เดือน ส่วนราชการจึงใช้แบบฟอร์มที่ 3 และ 4

52 PMQA Organization 52 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1. รายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเมื่อ เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน หมวดภาคบังคับ หมวดภาคสมัครใจ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

53 PMQA Organization 53 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 3.1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการในหมวดบังคับ วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด.......................

54 PMQA Organization 54 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการในหมวดสมัครใจ วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด.......................

55 PMQA Organization 55 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 3.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด.......................

56 PMQA Organization 56 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2.รายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ดังนี้ แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการ ตามแผนพัฒนาองค์การ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ค่าคะแนนของตัวชี้วัด ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

57 PMQA Organization 57 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 5. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด

58 PMQA Organization 58 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด 6. การตรวจประเมินจาก ผู้ตรวจประเมินภายนอก การตรวจประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ รอบ 12 เดือน จะเป็นการตรวจสอบการ ประเมินความสำเร็จที่ส่วนราชการได้ประเมิน ตนเองมาว่าตรงตามคะแนนที่ประเมินหรือไม่

59 PMQA Organization 59 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 255125522553 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. 1.จัดคลีนิกให้คำปรึกษาโดย สำนักงาน ก.พ.ร. 2.การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - ระบุประเภทของส่วนราชการว่ามี ภารกิจหลักที่ควรกำหนดให้เป็นกรมด้าน นโยบาย หรือ กรมด้านบริการ ตามขอบเขต และลักษณะของหน่วยงาน - ส่วนราชการนำโอกาสในการ ปรับปรุงจากผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และแผนปรับปรุงองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 251 มาทบทวนโดยเทียบกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 เทคนิคการปรับปรุงองค์กร ครั้งที่ 3 ติดตาม ผลการ ปรับปรุง และแนะนำ การตรวจประเมินปฏิทินการดำเนินการ

60 PMQA Organization 60 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 255125522553 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. - จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 2 แผน 3. การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ ของกระบวนการและผลลัพธ์ 4. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตาม แผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 5. ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 6. การรายงานผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 7. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจ ประเมินภายนอก ส่ง 30 ม.ค. 52 ปฏิทินการดำเนินการ ส่ง 30 ต.ค. 52

61 PMQA Organization 61 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 14.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 12 14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ ของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 รวม20

62 PMQA Organization 62 การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การส่งมอบงานการส่งมอบงาน แบบฟอร์มที่ 3 -8 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 หากจัดส่งไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดจะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวม ของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 ส่วนราชการจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น ส่วนราชการจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยังสำนัก บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยังสำนัก บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนราชการจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น ส่วนราชการจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยังสำนัก บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยังสำนัก บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.

63 PMQA Organization 63 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ การรายงานผลตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 4แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ แบบฟอร์มที่ 5แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร แบบฟอร์มที่ 6 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 7แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 8แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google