งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

2 2 เวลากิจกรรม กำหนดการ : วันที่ 1 ของการอบรม 09.00 - 09.30พิธีเปิด การชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2549 09.30 - 15.00ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ - ประโยชน์ต่อส่วนราชการในการนำไปใช้ - ขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 15.00 - 16.30บรรยายและฝึกปฏิบัติ ลักษณะสำคัญขององค์กร ลงทะเบียน เช้า 08.30 – 09.00 น. และบ่าย 12.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลาประมาณ 10.15 – 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 – 13.00 น.

3 3 เวลากิจกรรม กำหนดการ : วันที่ 2 ของการอบรม ลงทะเบียน เช้า 08.30 – 09.00 น. และบ่าย 12.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลาประมาณ 10.15 – 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 – 13.00 น. 09.00 - 10.30บรรยายและฝึกปฏิบัติ ลักษณะสำคัญขององค์กร (ต่อ) 10.30 - 14.30หมวด 1 การนำองค์กร 14.30 - 16.30หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

4 4 เวลากิจกรรม กำหนดการ : วันที่ 3 ของการอบรม 09.00 - 11.00หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 11.00 - 13.30หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 13.30 - 16.30หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ลงทะเบียนเช้า เวลา 08.30 – 09.00 น. และบ่าย 12.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลาประมาณ 10.15 – 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 – 13.00 น.

5 5 เวลากิจกรรม กำหนดการ : วันที่ 4 ของการอบรม 09.00 - 11.30หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 11.30 - 13.30หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 13.30 - 15.30แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ โดยส่วนราชการนำร่อง 15.30 - 16.30สรุปและถาม-ตอบ นัดหมายการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับคลีนิกสัญจร ลงทะเบียน เช้า 08.30 – 09.00 น. และบ่าย 12.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลาประมาณ 10.15 – 10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 – 13.00 น.

6 6 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดำเนินการ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ผู้ผ่านการอบรมสามารถจัดทำลักษณะสำคัญ ขององค์กร และเอกสารรายงานผลการดำเนินการ เบื้องต้นของส่วนราชการ (Template) ตามตัวชี้วัด ของคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2549 วัตถุประสงค์ของการอบรม

7 7 ผู้แทนที่ส่วนราชการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานให้รับผิดชอบ ในแต่ละหมวด จำนวน 6 คน สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 4 วันตามที่กำหนด เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในองค์กรของตนเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ และมี ความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ เป็นอย่างดี คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

8 8 ชื่อ-สกุล ส่วนราชการ หมวดที่รับผิดชอบ ตัวแทนส่วนราชการบอกความก้าวหน้า ว่าดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างแนะนำตัว

9 9 รางวัลด้านคุณภาพของนานาประเทศ 1951 1984 1987 1988 1991 1994 1995 1999 2001 Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan USA Thailand Quality Performance / Organizational Excellence

10 10 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการนำ กรอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งหลักเกณฑ์ และแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และ Thailand Quality Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะห์ และ เปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนำเกณฑ์ดังกล่าวไปส่งเสริมให้ส่วนราชการใช้ในการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ที่สอดรับ กับกลยุทธ์หลักในการสร้างความเป็นเลิศในระบบราชการ ตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบราชการของแผน การบริหารราชการแผ่นดิน

11 11 วัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้อง กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัด- ฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงาน ภาครัฐ

12 12 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1. เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3. ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4. ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภารกิจ ของส่วนราชการ 6. อำนวยความ สะดวกให้กับ ประชาชน 7. ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ พรฎ.

13 13 บูรณาการเครื่องมือและโครงการ ต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) 1 ส่วนราชการทราบจุดแข็งและ โอกาสในการปรับปรุง 2 สร้างแผนปรับปรุง 3 ดำเนินการปรับปรุง 4 ประโยชน์ต่อส่วนราชการในการนำไปใช้ ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การให้ความ สำคัญกับ ผู้รับ บริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1. เกิดประโยชน์สุข ของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3. ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4. ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภารกิจ ของส่วนราชการ 6. อำนวยความ สะดวกให้กับ ประชาชน 7. ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ พรฎ.

14 14 สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA การพัฒนา คุณภาพการ บริหารจัดการ ภาครัฐ Yes No ได้รับรายงาน ป้อนกลับ ได้รับรางวัล และ / หรือได้รับการ ประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการ ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและโครงการ ต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) 1 ส่วนราชการทราบจุดแข็งและ โอกาสในการปรับปรุง 2 สร้างแผนปรับปรุง 3 ดำเนินการปรับปรุง 4 ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1. เกิดประโยชน์สุขของ ประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3. ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4. ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5. ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6. อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7. ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ.

15 15 น ระดับ 1 จัดประชุม ให้ความรู้ ระดับ 1 จัดประชุม ให้ความรู้ ระดับ 2 จัดตั้ง คณะทำงาน และแผน การดำเนินการ ระดับ 2 จัดตั้ง คณะทำงาน และแผน การดำเนินการ ระดับ 3 จัดอบรม ผู้ตรวจ ประเมิน ภายใน ระดับ 3 จัดอบรม ผู้ตรวจ ประเมิน ภายใน ระดับ 4 จัดทำ “ลักษณะ สำคัญ ขององค์กร” ระดับ 4 จัดทำ “ลักษณะ สำคัญ ขององค์กร” ระดับ 5 จัดทำรายงาน ผลการ ดำเนินการ เบื้องต้น ระดับ 5 จัดทำรายงาน ผลการ ดำเนินการ เบื้องต้น ปรับปรุง รายงาน ผลการ ดำเนินการ ปรับปรุง รายงาน ผลการ ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ตามแผน การปรับปรุง ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไข ตามแผน การปรับปรุง จัดทำแผน ปรับปรุงแก้ไข ตามลำดับ ความสำคัญ จัดทำแผน ปรับปรุงแก้ไข ตามลำดับ ความสำคัญ วิเคราะห์ โอกาสในการ ปรับปรุง และจัดลำดับ วิเคราะห์ โอกาสในการ ปรับปรุง และจัดลำดับ ดำเนินการ ประเมิน องค์กร ดำเนินการ ประเมิน องค์กร ปี 2549 ปี 2550 ขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเมินและปรับปรุง กระบวนการประเมินองค์กร ด้วยตนเอง

16 16 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ใช่มุ่งเน้นการได้คะแนนสูง และเป็นกระบวนการต้องดำเนินการต่อเนื่อง ไม่ใช่โครงการเฉพาะกิจ

17 17 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

18 18 ลักษณะสำคัญของเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ เกณฑ์สามารถปรับใช้ได้ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างให้ส่วนราชการทำการปรับปรุง ทั้งอย่าง ค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด เกณฑ์มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายในเกณฑ์เพื่อให้เกิด การบูรณาการ เชื่อมโยงและใช้ตัวชี้วัดที่มาจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และกระบวนการ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การดำเนินการโดยรวม และระหว่างหัวข้อต่าง ๆ ในเกณฑ์

19 19 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กับสิ่งที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-governmentMIS การปรับกระบวน ทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บทด้าน ทรัพยากรบุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอน และระยะเวลา การปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ พัฒนา องค์กร

20 20 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

21 21 1. การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทางของ ส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร 1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม (1) (2) 7 หมวด 17 หัวข้อ 30 ประเด็น ที่ควรพิจารณา ค. การทบทวน ผลการดำเนินการ ขององค์กร 90 คำถาม องค์ประกอบของเกณฑ์ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ลักษณะสำคัญขององค์กร 2 ข้อ

22 22 ประเภทคำถาม : อะไร / อย่างไร อะไร (WHAT)  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลักและวิธีปฏิบัติงาน ของกระบวนการนั้น  ผล แผนงาน เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดที่สำคัญ อย่างไร (HOW)  ให้ข้อมูลของกระบวนการที่สำคัญ เช่น วิธีการ ตัวชี้วัด การนำไป ปฏิบัติ และปัจจัยด้านการประเมินผล การปรับปรุงและการเรียนรู้ คำถาม เปรียบเสมือนข้อชี้แนะให้พิจารณาในการปฎิบัติงาน

23 23 - พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการ คืออะไรบ้าง - กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ของส่วนราชการในการจัดการกับผลกระทบ ในทางลบที่เกิดขึ้นคืออะไร -ตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารของส่วนราชการทบทวน เป็นประจำมีอะไรบ้าง ตัวอย่างคำถาม “อะไร”

24 24 (1)-ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการกำหนด ในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และผลการดำเนินการที่คาดหวังไว้ รวมทั้งการถ่ายทอด ให้บุคลากรในส่วนราชการนำไปปฏิบัติในการกำหนด ผลการดำเนินการดังกล่าว ผู้บริหารของส่วนราชการได้คำนึงถึง ความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยยึดหลัก ความโปร่งใสและความชัดเจนอย่างไร -ผู้บริหารของส่วนราชการดำเนินการอย่างไรในการสื่อสาร ในเรื่องดังกล่าวแบบ 2 ทิศทางอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไปสู่บุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญ โดยผ่านระบบการนำองค์กร ตัวอย่างคำถาม “อย่างไร”

25 25 ตัวอักษรที่เป็นตัวเข้มและเอียง เช่น “ผู้บริหารของส่วนราชการ” จะมี คำอธิบายเพิ่มเติมที่ “หมายเหตุ” ซึ่งปรากฏอยู่ที่ท้ายของเกณฑ์แต่ละหัวข้อ โดยมีจุดประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ (1) อธิบายข้อกำหนดของแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน ซึ่งใช้เฉพาะการดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (2) แนะนำวิธีการตอบในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์ (3) ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่สำคัญกับหัวข้ออื่น เครื่องหมายดอกจัน “(*)” ที่ปรากฏอยู่ที่ท้ายของคำถาม หมายถึง ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมตามภารกิจของส่วนราชการนั้น

26 26 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

27 27 ทำให้เข้าใจถึงส่วนราชการและสิ่งที่ส่วนราชการนั้นเห็นว่า มีความสำคัญ ช่วยในการระบุข้อมูลสำคัญที่อาจขาดหายไป และทำให้เกิด การมุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในการตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง หากพบว่า เรื่องใดมีข้อมูลไม่เพียงพอหรือข้อมูลขัดแย้งกัน ส่วนราชการสามารถนำเรื่องนั้นไปจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข ปรับปรุง โดยยังไม่ต้องประเมินตนเองต่อไป ลักษณะสำคัญขององค์กร

28 28 ลักษณะสำคัญขององค์กร 1. ลักษณะองค์กร2. ความท้าทายต่อองค์กร ก. สภาพการ แข่งขัน ข. ความท้าทาย เชิงยุทธศาสตร์ ค. ระบบ การปรับปรุง ผลการดำเนินการ ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ ข. ความสัมพันธ์ ภายในและภายนอก องค์กร

29 29 ระบบการให้คะแนน การประเมินในสองมิติ : กระบวนการ และ ผลลัพธ์

30 30 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

31 31 “กระบวนการ’’ “กระบวนการ’’ หมายถึง วิธีที่องค์กรใช้และ ปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดต่างๆ ของหัวข้อ ในหมวด 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่  แนวทาง (Approach - A)  การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment - D)  การเรียนรู้ (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning - L)  การบูรณาการ (Integration - I)มิติกระบวนการ

32 32 แนวทาง (Approach) “” “แนวทาง” หมายถึง  วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล  ความเหมาะสมของวิธีการที่ตอบสนองข้อกำหนดของหัวข้อ ต่างๆ  ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ของส่วนราชการ  ระดับของการที่แนวทางนั้นนำไปใช้ซ้ำได้ และอยู่บนพื้นฐาน ของข้อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้ (ซึ่งหมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบ) แนวทางที่เป็นระบบ คือ แนวทางนั้นใช้ซ้ำได้ และใช้ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทาง มีความเป็นระบบ เมื่อแนวทางนั้น มีการประเมิน การปรับปรุง นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางนั้นมีระดับการพัฒนามากขึ้น

33 33 “ิ” “การนำไปปฏิบัติ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง ของ  การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกำหนดต่างๆ ของหัวข้อ ที่มีความเกี่ยวข้องและสำคัญต่อส่วนราชการ  การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา (Consistent)  การใช้แนวทางในทุกหน่วยงานที่ควรใช้ การนำไปปฏิบัติ (Deployment)

34 34 การเรียนรู้ (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning) “” “การเรียนรู้” (การทบทวนและปรับปรุง) หมายถึง  การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมิน และการปรับปรุง  การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ของแนวทาง โดยใช้นวัตกรรม  การแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้นและนวัตกรรม กับหน่วยงานและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน ส่วนราชการ

35 35 การบูรณาการ (Integration) “” “การบูรณาการ” หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง ของ  การใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ ความต้องการของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด ของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์  การใช้ตัวชี้วัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุงที่ช่วยเสริม กระบวนการและหน่วยงานทั่วทั้งส่วนราชการ  แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันทุก กระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ระดับ องค์กร

36 36 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

37 37 หมวด 1 การนำองค์กร ก. การกำหนด ทิศทาง ของส่วนราชการ 1.1 การนำองค์กร1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ค. การทบทวน ผลการดำเนิน- การของ ส่วนราชการ ข. การกำกับ ดูแลตนเองที่ดี ก. ความ รับผิดชอบ ต่อสังคม ข. การดำเนิน- การอย่างมี จริยธรรม ค. การให้ การสนับสนุน ต่อชุมชน ที่สำคัญ การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลการดำเนินการ และสื่อสาร และถ่ายทอด ไปสู่การปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศ ให้เกิดการกระจาย อำนาจการตัดสินใจ นวัตกรรม ความ คล่องตัว การเรียนรู้ ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม ความรับผิดชอบ ด้านการ ดำเนินการ ด้านการเงิน และการปกป้อง ผลประโยชน์ ของประเทศ การทบทวน ผลการดำเนินการ และใช้มาประเมิน ความสำเร็จ และตอบสนอง ความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวชี้วัดที่ทบทวน และผลการทบทวน ที่ผานมา การดำเนินการ ในกรณีที่การ ปฏิบัติงาน มีผลกระทบ ต่อสังคม กระบวนการ ตัวชี้วัด และ เป้าประสงค์ใน การจัดการความ เสี่ยง การคาดการณ์ ล่วงหน้า และเตรียมการ เขิงรุก การกำหนดวิธี ปฏิบัติในการ ดำเนินการอย่างมี จริยธรรม การสนับสนุน และสร้าง ความเข้มแข็ง ให้แก่ชุมชน ที่สำคัญ และการที่ผู้บริหาร และบุคลากร มีส่วนร่วม ในการพัฒนา ชุมชน

38 38 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

39 39 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก. กระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลัก เพื่อนำไปปฏิบัติ ข. เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ก. การถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฏิบัติ ข. การคาดการณ์ ผลการดำเนินการ กระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธ- ศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตารางเวลาในการ บรรลุ และลำดับ ความสำคัญ การให้ความสำคัญกับ ความท้าทายต่อ องค์กร และความ สมดุลระหว่างความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ไปสู่การปฎิบัติ การจัดสรร ทรัพยากร และทำให้ผล ที่เกิดขึ้นยั่งยืน แผนปฏิบัติการที่สำคัญ และการดำเนินการเพื่อ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง แผนหลักด้านทรัพยากร บุคคล ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการทำให้ระบบการ วัดผลเสริมให้ส่วนราชการ มุ่งไปในแนวทางเดียวกัน การคาดการณ์ผลการ- ดำเนินการ และเปรียบเทียบ กับเป้าประสงค์เชิงยุทธ- ศาสตร์ ผลการดำเนินการ ที่ผ่านมา ผลการดำเนินการ ที่คาดไว้ของคู่แข่ง และระดับเทียบเคียง

40 40 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

41 41 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.2 ความสัมพันธ์ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก. การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข. การวัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนดหรือจำแนกกลุ่ม ผู้รับบริการฯ รวมถึงผู้รับบริการ ในอนาคต การรับฟังและเรียนรู้ความ ต้องการและความคาดหวัง และนำข้อมูลมาใช้ในการ วางแผนปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบริการใหม่ ๆ การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการฯ กลไกการขอข้อมูล ขอรับบริการ หรือร้องเรียน การกำหนดวิธีปฏิบัติ และทำให้มั่นใจว่าบุคลากรปฏิบัติ ตาม กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และทำให้มั่นใจว่าได้รับการแก้ไข การรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อใช้ ปรับปรุงการดำเนินการ การทำให้แนวทางในการสร้าง ความสัมพันธ์และช่องทางติดต่อ เหมาะสมและทันสมัย การวัดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการฯ แต่ละกลุ่ม และนำผลไปปรับปรุง การดำเนินการ การติดตามช้อมูลป้อนกลับ การหาและใช้ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบด้านความพึงพอใจ ของผู้รับบริการฯ การทำให้แนวทางการวัด ความพึงพอใจเหมาะสม และทันสมัย

42 42 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

43 43 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการ ดำเนินการของส่วนราชการ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ ก. ความพร้อม ใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ ก. การวัดผลการ ดำเนินการ ข. การวิเคราะห์ ผลการ ดำเนินการ ข. การจัดการ ความรู้ การเลือกและรวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศ ที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงกัน การเลือกข้อมูล และสารสนเทศ เชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุนการตัดสินใจ และนวัตกรรม การทำให้ระบบการวัดผล เหมาะสมและทันสมัย และไวในการบ่งชี้ การเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ ที่ให้ผู้บริหาร นำผลมาใช้ทบทวน ผลการดำเนินการ และวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ การสื่อสาร ผลการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน การตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึง การทำให้อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ เชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ และอุปกรณ์เหมาะสม และทันสมัย การจัดการความรู้ การทำให้ข้อมูล และสารสนเทศ และความรู้ มีความ ครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยง น่าเชื่อถือ สามารถเข้าถึง สามารถ ตรวจสอบ การมีส่วนร่วม ในกระบวนการข้อมูล ปลอดภัย และรักษา ความลับ

44 44 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

45 45 การกำหนด คุณลักษณะ และทักษะ การสรรหาว่าจ้าง และรักษาบุคลากร การเตรียม บุคลากรสำหรับ ตำแหน่งสำคัญ และการสร้าง ความก้าวหน้า หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ก. การจัด และบริหารงาน 5.1 ระบบบงาน ค. การจ้างงาน และความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ข. ระบบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของบุคลากร ก. สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ข. การให้การสนับสนุน และสร้างความพึง- พอใจแก่บุคลากร ก. การพัฒนาบุคลากร 5.2 การเรียนรู้ ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ 5.3 การสร้างความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร ข. การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนา ความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การจัด โครงสร้าง องค์กร และระบบ การทำงาน เพื่อส่งเสริม ความร่วมมือ ความคิดริเริ่ม การกระจาย อำนาจ การตัดสินใจ นวัตกรรม การคำนึงถึง วัฒนธรรม และความคิด ที่หลากหลาย การทำให้ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความรู้ หรือทักษะ มีประสิทธิผล ระบบ การประเมินผล และการแจ้งผล เพื่อให้เกิด การพัฒนา และปรับปรุง งาน การยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล และสิ่งจูงใจ การส่งเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การปรับปรุง สภาพแวดล้อม และบุคลากรมีส่วนร่วม การทำให้สถานที่ทำงาน เตรียมพร้อม ต่อภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ การกำหนดปัจจัย ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ สำหรับแต่ละกลุ่ม การบริการ สวัสดิการ และนโยบาย การกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมิน ที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การนำผล การประเมิน มากำหนดลำดับ ความสำคัญ ในการปรับปรุง การหาความต้องการ ในการฝึกอบรม การส่งเสริมการใช้ ความรู้และทักษะใหม่ การจูงใจให้พนักงาน พัฒนาตนเองและใช้ ศักยภาพอย่างเต็มที่

46 46 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

47 47 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า การออกแบบกระบวนการโดยนำปัจจัยที่สำคัญมาประกอบ และบูรณาการกับส่วนราชการอื่น การนำกระบวนการไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามข้อกำหนด ที่สำคัญ การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ ประเมิน และป้องกันไม่ใช้เกิดข้อผิดพลาด ทำงานซ้ำ และความสูญเสีย การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนภายในและระหว่างหน่วยงาน การกำหนดกระบวนการสนับสนุน การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสนับสนุน การออกแบบกระบวนการโดยนำปัจจัยที่สำคัญมาประกอบ และบูรณาการกับส่วนราชการอื่น การนำกระบวนการไปปฏิบัติให้บรรลุผลข้อกำหนด ที่สำคัญ การลดค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบ ทดสอบ และตรวจ ประเมิน และป้องกันไม่ใช้เกิดข้อผิดพลาด ทำงานซ้ำ และความสูญเสีย การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น และนำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนภายในและระหว่างหน่วยงาน

48 48 ระบบการให้คะแนน การประเมินในสองมิติ : กระบวนการ และ ผลลัพธ์

49 49 “ผลลัพธ์” “ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิต และผลลัพธ์ ขององค์กร ในการบรรลุตามข้อกำหนดในหัวข้อ 7.1 – 7.4 มิติผลลัพธ์

50 50 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

51 51 ปัจจัย 4 ประการที่ใช้ประเมินผลลัพธ์  ระดับของผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา  อัตราการเปลี่ยนแปลง (เช่น ความลาดชันของแนวโน้ม ของข้อมูล) และความครอบคลุม (เช่น การถ่ายทอดเพื่อนำไป ปฏิบัติและการแบ่งปันอย่างกว้างขวาง) ของการปรับปรุง ผลการดำเนินการ  ผลการดำเนินการของส่วนราชการเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือ ระดับเทียบเคียง ที่เหมาะสม  การเชื่อมโยงของตัววัดผลต่างๆ (มักแสดงผลตามกลุ่มที่จำแนก ไว้) กับผลการดำเนินการด้านผลผลิตและบริการ ผู้รับบริการ และ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการและแผนปฏิบัติการที่สำคัญๆ ที่ได้ระบุไว้ใน “ลักษณะสำคัญขององค์กร” และในหัวข้อ กระบวนการต่าง ๆ (ในหมวด 1-6)

52 52 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผลตาม แผนปฏิบัติราชการ 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร ผลผลการดำเนินการ ด้านการบรรลุความสำเร็จ ของยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน ผลการดำเนินการ ด้านการบูรณาการ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กันในการให้บริการ หรือการปฏิบัติงาน (*) ผลการดำเนินการ ด้านความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินการ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชน ผลการดำเนินการที่สำคัญ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินการ ด้านประสิทธิภาพ ของการใช้งบประมาณ ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน ผลการดำเนินการ ด้านการเรียนรู้ และพัฒนาของบุคลากร ผลการดำเนินการ ด้านความผาสุก ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ของบุคลากร ผลการดำเนินการ ด้านการจัดการความรู้ ผลการดำเนินการ ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ ผลการดำเนินการ ด้านการพัฒนากฎหมาย ผลการดำเนินการ ด้านการเป็นองค์กร ที่สนับสนุนชุมชนที่สำคัญ

53 53 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม www.opdc.go.th สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ www.ftpi.or.th สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ www.tqa.or.th รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award www.quality.nist.gov Malcolm Baldrige National Quality Award

54 54 ติดต่อสอบถาม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โทรศัพท์ 0-2356-9999 ต่อ 8841, 8985 โทรสาร 0-2281-8169 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 545, 541-543 โทรสาร 0-2619-8097


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักสูตรการประเมินองค์กรด้วยตนเอง สำหรับคณะทำงานดำเนินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google