งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและ ระบบบริหารงานบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและ ระบบบริหารงานบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและ ระบบบริหารงานบุคคล

2 ผลประโยชน์สาธารณะผลประโยชน์ส่วนตัว ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปัจจัยด้านสังคม   ค่านิยมในสังคม   ระบบอุปถัมภ์   การมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านองค์การ   ธรรมาภิบาล   โครงสร้างองค์การ   การนิเทศและการสื่อสาร   มาตรฐานการปฏิบัติ   การใช้ดุลยพินิจในกระบวน การตัดสินใจ   การควบคุมภายใน ปัจจัยด้านกฎหมาย   ขอบเขต / ความครอบคลุม   ช่องว่างของกฎหมาย   ความล้าหลังของกฎหมาย ปัจจัยด้านการเมือง และนโยบาย   ความไม่ชัดเจนของนโยบาย   การแทรกแซงของกลุ่ม ผลประโยชน์ ปัจจัยด้านบุคคล   ภูมิหลังครอบครัว   ค่านิยมส่วนบุคคล   ความเชื่อ   จริยธรรม คุณธรรม   จิตสำนึกสาธารณะ

3 ค่านิย ม วัฒนธรรม ใน จิตสำนึก พฤติกรรม วัฒนธรรม แผนการปฏิบัติ เชิงกลยุทธ์ ปัจจัยแห่ง ความสำเร็ จ ดัชนีชี้วัดผล การปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ที่ ได้ วิสัยทัศน์ วงรุ่งเรืองของกรม ชลประทานใน อนาคต ผลการ ดำเนินงา นทาง ธุรกิจ

4 4 6. การจัดการ กระบวนการ ( มาตรา 10,20,27, 28,29,31) 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ( มาตรา 10,11,27,47) 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( มาตรา 11,39) 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( มาตรา 8,30,31,38-42,45) 1. การนำองค์กร ( มาตรา 8,9,12,16,18, 20,23,27,28,43,44,46) 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ( มาตรา 6,8,9,12,13,16) ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ ( มาตรา 9,12, 16,18,45)

5 5 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowled ge Manage ment e- governm ent MIS การปรับ กระบวน ทัศน์ (I am Ready) แผน แม่บท ด้าน ทรัพยากร บุคคล 3- 5 ปี (Compet ency) การลด ขั้นตอน และ ระยะเวลา การ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบ ควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสง ค์ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี ( แผนบริหาร ราชการ แผ่นดิน ) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภ าพ คำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ พัฒ นา องค์ กร

6 มืออาชีพ เริ่มเรียนรู้ เลี้ยงทารกคลุกโคลน 1 4 3 2 ความท้า ทาย การ สนับสนุ น ต่ำ ต่ำ สูง สูง ความสัมพันธ์ในการสร้างบุคลากรจากผลของการสนับสนุนและความท้าทาย

7 ธรรมาภิบาล ความ ปลอดภัย ความยั่งยืน น้ำ ปัจจัยหลักในการบริหารจัดการน้ำในอนาคต

8 พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ.พ.ศ. คน 244 5 253 5 8,996 255 1 7,075 จุด วกกลับ การเคลื่อนย้ายกำลังคนอย่างสมดุล

9 เด็กของ ใคร ด อดีต ของ ดวง วิ่งอย่างไร เงินเท่าไร ขาด หลักธรร มา ภิบาล ง ว

10 ดีพอไหม ด อนาคต ของ ดวง วิชากา รดีไหม งานดี ไหม ตาม หลักธรร มา ภิบาล ง ว

11 ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน เพราะคนดี คน เก่ง จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดังพระราชดำรัสที่ว่า ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน เพราะคนดี คน เก่ง จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดังพระราชดำรัสที่ว่า “... ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี การทำให้บ้านเมือง มีความปกรติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด หากอยู่แต่ที่การ ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคน ไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...” “... ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี การทำให้บ้านเมือง มีความปกรติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด หากอยู่แต่ที่การ ส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคน ไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้...”

12 12 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบ บริหารงานบุคคล person@mail.r id.go.th


ดาวน์โหลด ppt นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและ ระบบบริหารงานบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google