งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล

2 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ระบบการตรวจสอบและควบคุม
ปัจจัยด้านสังคม ค่านิยมในสังคม ระบบอุปถัมภ์ การมีส่วนร่วม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ระบบการตรวจสอบและควบคุม ปัจจัยด้านองค์การ ธรรมาภิบาล โครงสร้างองค์การ การนิเทศและการสื่อสาร มาตรฐานการปฏิบัติ การใช้ดุลยพินิจในกระบวน การตัดสินใจ การควบคุมภายใน ปัจจัยด้านกฎหมาย ปัจจัยด้านการเมือง และนโยบาย ความไม่ชัดเจนของนโยบาย การแทรกแซงของกลุ่ม ผลประโยชน์ ปัจจัยด้านบุคคล ภูมิหลังครอบครัว ค่านิยมส่วนบุคคล ความเชื่อ จริยธรรม คุณธรรม จิตสำนึกสาธารณะ ขอบเขต/ความครอบคลุม ช่องว่างของกฎหมาย ความล้าหลังของกฎหมาย ผลประโยชน์ สาธารณะ ผลประโยชน์ ส่วนตัว ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม

3 วงรุ่งเรืองของกรมชลประทานในอนาคต
ค่านิยม วงรุ่งเรืองของกรมชลประทานในอนาคต วัฒนธรรม วัฒนธรรมในจิตสำนึก วิสัยทัศน์ ผลลัพธ์ที่ได้ พฤติกรรม ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ แผนการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์

4 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (มาตรา 6,8,9,12,13,16) 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล (มาตรา 10,11,27,47) 1. การนำองค์กร (มาตรา 8,9,12,16,18, 20,23,27,28,43,44,46) 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ (มาตรา 9,12, 16,18,45) 6. การจัดการ กระบวนการ (มาตรา 10,20,27, 28,29,31) 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (มาตรา 8,30,31,38-42,45) 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (มาตรา 11,39)

5 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนา องค์กร Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหารราชการแผ่นดิน) 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายใน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process Knowledge Management e-government MIS

6 ความสัมพันธ์ในการสร้างบุคลากร จากผลของการสนับสนุนและความท้าทาย
สูง มืออาชีพ เริ่มเรียนรู้ 4 3 คลุกโคลน เลี้ยงทารก 1 2 การสนับสนุน ต่ำ สูง ต่ำ

7 ปัจจัยหลักในการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
ธรรมาภิบาล น้ำ ความปลอดภัย ความยั่งยืน

8 การเคลื่อนย้ายกำลังคนอย่างสมดุล
พ.ศ. จุดวกกลับ 2551 2535 2445 คน 7,075 8,996

9 อดีต ของ ดวง ด ว ง เด็กของใคร วิ่งอย่างไร เงินเท่าไร ขาด หลักธรรมา
ภิบาล เงินเท่าไร

10 อนาคต ของ ดวง วิชาการดีไหม ดีพอไหม ตาม หลักธรรมา ภิบาล งานดีไหม

11 ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง
ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน เพราะคนดี คนเก่ง จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดังพระราชดำรัสที่ว่า “... ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี การทำให้บ้านเมืองมีความปกรติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด หากอยู่แต่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ...”

12 person@mail.rid.go.th กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google