งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. 2 ข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. 2 ข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th 1

2 2 ข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551

3 www.gpf.or.th 3 ผลการตรวจสอบ กบข. ของ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ กบข. บริหารจัดการการลงทุนเป็นไป ตามกฎหมายทุกประการ กบข. บริหารจัดการลงทุนเพื่อรักษา ผลประโยชน์ของสมาชิกอย่าง มี ประสิทธิภาพตามแนวทางการดูแลเงิน ออมเพื่อการเกษียณอายุ ของสมาชิก แล้ว การขาดทุนในปี 2551 เกิดจาก ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ มี ความรุนแรงเป็นประวัติการณ์

4 www.gpf.or.th 4 มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก ณ 1 ต. ค. 2552

5 www.gpf.or.th 5 แผนภูมิแสดงอัตราผลประโยชน์สำหรับเงินกองทุนในส่วนของสมาชิก เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และอัตราเงินเฟ้อ อัตราผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ย 12 เดือน

6 www.gpf.or.th 6 ผลตอบแทน กบข. เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในรอบ 12 ปี ปีผลตอบแทน กบข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราเงิน เฟ้อ 254010.968.545.60 254116.519.818.10 25429.415.090.31 25436.413.821.55 25447.223.131.65 25458.212.560.60 254611.841.501.82 25472.021.002.73 25486.831.294.56 25493.443.684.64 25509.222.782.23 2551-5.172.525.47 เฉลี่ยรวม 12 ปี 7.04 3.813.27

7 www.gpf.or.th 7 ความหมายของผลตอบแทน เฉลี่ย 7.04% ปีเงินต้น ผลตอบแทน เฉลี่ย ผลประโยชน์ รวมเงินต้นและ ผลประโยชน์ Mar- 254 0 100,000.007.04%5,280.00105,280.00 2541105,280.007.04%7,411.71112,691.71 2542112,691.717.04%7,933.50120,625.21 2543120,625.217.04%8,492.01129,117.22 2544129,117.227.04%9,089.85138,207.07 2545138,207.077.04%9,729.78147,936.85 2546147,936.857.04%10,414.75158,351.60 2547158,351.607.04%11,147.95169,499.55 2548169,499.557.04%11,932.77181,432.32 2549181,432.327.04%12,772.84194,205.16 2550194,205.167.04%13,672.04207,877.20 2551207,877.207.04%14,634.55222,511.75 หมายเหตุ : ในการคำนวณใช้ เพียงทศนิยม 2 ตำแหน่ง หน่วย : บาท

8 www.gpf.or.th 8 -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% ผลตอบแทน ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. -5.17% สะสมปี ( ม. ค.- ธ. ค.51) 2.32% สะสมย้อนหลัง 3 ปี (2549-2551) 3.15% สะสมย้อนหลัง 5 ปี (2547-2551) 7.04% สะสมตั้งแต่ ตั้งกองทุน (2540-2551) 7.30% สะสมย้อนหลัง 12 เดือน ( ต. ค.51- ก. ย.52)

9 www.gpf.or.th 9 ณ 30 มิ. ย. 2552 ณ 31 ธ. ค. 2551 ผลประโย ชน์ 216,454. 72 บาท ตัวอย่างใบแจ้งยอดแสดงยอดเงิน ณ 31 ธ. ค. 51 และ 30 มิ. ย.52 มูลค่าต่อ หน่วย 14.6265 บาท จำนวนหน่วย 44,761.133 7 หน่วย มูลค่าต่อ หน่วย 14.0493 บาท ผลประโย ชน์ 242,133. 91 บาท ผลประโย ชน์ 25,679.1 9 บาท จำนวนหน่วย 43,626.395 5 หน่วย

10 www.gpf.or.th 10 วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร

11 www.gpf.or.th 11 สมาชิก กบข. กบข. ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก

12 www.gpf.or.th 12 SAA 2552 (%) TAA (%) สัดส่วนจริง (%) ณ 22 มิ. ย. 52 ตราสารทุนไทย 97.257.92 ตราสารทุนโลก 107.507.64 ตราสารหนี้ไทย 6270.8569.37 ตราสารหนี้โลก 56.006.26 นิติบุคคลเอกชนไทย 33.003.23 นิติบุคคลเอกชน ต่างประเทศ 30.600.57 โครงสร้างพื้นฐานโลก 10.200.19 อสังหาริมทรัพย์ไทย 44.004.23 อสังหาริมทรัพย์โลก 30.600.57 รวม 100100.00 กลยุทธ์การลงทุน ปี 2552

13 www.gpf.or.th 13


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. 2 ข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google