งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินงานประจำปี 2551
ข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงานประจำปี 2551

3 ผลการตรวจสอบ กบข.ของ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ
กบข. บริหารจัดการการลงทุนเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ กบข. บริหารจัดการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกอย่าง มีประสิทธิภาพตามแนวทางการดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ ของสมาชิกแล้ว การขาดทุนในปี 2551 เกิดจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ มีความรุนแรงเป็นประวัติการณ์

4 มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก ณ 1 ต.ค. 2552

5 แผนภูมิแสดงอัตราผลประโยชน์สำหรับเงินกองทุนในส่วนของสมาชิก
เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และอัตราเงินเฟ้อ อัตราผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ย 12 เดือน ภาพนี้เป็นกราฟ แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับ Benchmarkที่คณะกรรมการกำหนด อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร กบข. ได้ผลประโยชน์กระจายสมาชิก 3.44 % ตัวเทียบวัด 4.13 % เงินฝากประจำ 3.73 % เงินเฟ้อ 4.13 % 5 5

6 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
ผลตอบแทน กบข. เทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในรอบ 12 ปี ปี ผลตอบแทน กบข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อ 2540 10.96 8.54 5.60 2541 16.51 9.81 8.10 2542 9.41 5.09 0.31 2543 6.41 3.82 1.55 2544 7.22 3.13 1.65 2545 8.21 2.56 0.60 2546 11.84 1.50 1.82 2547 2.02 1.00 2.73 2548 6.83 1.29 4.56 2549 3.44 3.68 4.64 2550 9.22 2.78 2.23 2551 -5.17 2.52 5.47 เฉลี่ยรวม 12 ปี 7.04 3.81 3.27

7 ความหมายของผลตอบแทนเฉลี่ย 7.04%
หน่วย : บาท ปี เงินต้น ผลตอบแทนเฉลี่ย ผลประโยชน์ รวมเงินต้นและผลประโยชน์ Mar-2540 100,000.00 7.04% 5,280.00 105,280.00 2541 7,411.71 112,691.71 2542 7,933.50 120,625.21 2543 8,492.01 129,117.22 2544 9,089.85 138,207.07 2545 9,729.78 147,936.85 2546 10,414.75 158,351.60 2547 11,147.95 169,499.55 2548 11,932.77 181,432.32 2549 12,772.84 194,205.16 2550 13,672.04 207,877.20 2551 14,634.55 222,511.75 หมายเหตุ : ในการคำนวณใช้เพียงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

8 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข.
10.00% 7.30% สะสมย้อนหลัง 12 เดือน (ต.ค.51-ก.ย.52) 7.04% สะสมตั้งแต่ ตั้งกองทุน ( ) 8.00% 6.00% 3.15% สะสมย้อนหลัง 5 ปี ( ) 2.32% สะสมย้อนหลัง 3 ปี ( ) 4.00% 2.00% 0.00% -5.17% สะสมปี (ม.ค.-ธ.ค.51) -2.00% -4.00% -6.00% -8.00%

9 ตัวอย่างใบแจ้งยอดแสดงยอดเงิน ณ 31 ธ.ค. 51 และ 30 มิ.ย.52
ตัวอย่างใบแจ้งยอดแสดงยอดเงิน ณ 31 ธ.ค. 51 และ 30 มิ.ย.52 ณ 30 มิ.ย. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 ผลประโยชน์ 216, บาท จำนวนหน่วย43, หน่วย มูลค่าต่อหน่วย บาท ผลประโยชน์ 25, บาท จำนวนหน่วย 44, หน่วย มูลค่าต่อหน่วย บาท ผลประโยชน์ 242, บาท

10 วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร
10

11 ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก กบข. สมาชิก กบข.
11

12 กลยุทธ์การลงทุน ปี 2552 SAA 2552 (%) TAA สัดส่วนจริง (%) ณ 22 มิ.ย. 52
SAA 2552 (%) TAA สัดส่วนจริง (%) ณ 22 มิ.ย. 52 ตราสารทุนไทย 9 7.25 7.92 ตราสารทุนโลก 10 7.50 7.64 ตราสารหนี้ไทย 62 70.85 69.37 ตราสารหนี้โลก 5 6.00 6.26 นิติบุคคลเอกชนไทย 3 3.00 3.23 นิติบุคคลเอกชนต่างประเทศ 0.60 0.57 โครงสร้างพื้นฐานโลก 1 0.20 0.19 อสังหาริมทรัพย์ไทย 4 4.00 4.23 อสังหาริมทรัพย์โลก รวม 100 100.00 12

13


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google