งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to write impressive SAR ปรียานุช แย้มวงษ์ 1. SAR คืออะไร Self-assessment report เอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหาร จัดการโดยรวม และผลการดำเนินการ ของคณะ/สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to write impressive SAR ปรียานุช แย้มวงษ์ 1. SAR คืออะไร Self-assessment report เอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหาร จัดการโดยรวม และผลการดำเนินการ ของคณะ/สถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to write impressive SAR ปรียานุช แย้มวงษ์ 1

2 SAR คืออะไร Self-assessment report เอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหาร จัดการโดยรวม และผลการดำเนินการ ของคณะ/สถาบัน (ตามเกณฑ์ที่ตกลง กันไว้) 2

3 สะท้อนให้ใครเห็น ตัวเอง –ระดับผู้ปฏิบัติงาน –ผู้บริหาร ผู้มาประเมิน/ตรวจเยี่ยม อ่าน แล้วจะได้เข้าใจตัวตนของ สถาบัน 3

4 ทำไมต้องใช้คำว่า “ตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้” แต่ละเกณฑ์มีจุดเน้นที่ไม่เหมือนกัน –MUQD – process – PDCA - results- LeTC –EdPEx/TQA- process – ADLI - results- LeTC 4

5 SAR ที่ดี เพื่อใคร??? ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กองพัฒนาคุณภาพ ผู้ตรวจประเมิน คณบดี คณะ/สถาบันของผู้เขียน ทีมงาน/ผู้เขียน 5

6 SAR ไม่ได้มีไว้เพื่อ ส่งกองพัฒนาคุณภาพ เอาใจผู้ตรวจประเมิน สรรเสริญคณบดี 6

7 ให้คณะ/สถาบันได้ติดตามประเมินตัวเอง ว่าขณะนี้อยู่ที่ระดับใดแล้ว เมื่อเห็นตัวเอง ก็จะทราบว่าอะไรที่ทำดีอยู่ แล้ว และควรจะได้เห็นโอกาสในการ พัฒนาตนเองต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ควรเห็นโอกาสพัฒนาของตนเองก่อนที่คณะ ผู้ตรวจประเมินจะมาเยี่ยม SAR แต่มีไว้เพื่อ 7

8 SAR ที่ไม่น่าประทับใจ แปลว่าอะไร อ่านแล้วไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรอยู่ หรือทำ อย่างไร อ่านแล้วรู้ว่าไม่ได้ทำ เขียนแล้วไม่มีคนในคณะอ่านก่อน โดยเฉพาะผู้บริหาร ต่างคนต่างเขียน ไม่ต่อเนื่องกัน เหมือน เรื่องสั้น 5 เรื่องมาเย็บเล่มรวมกัน √ √ X + 8

9 ผู้บริหารสถาบัน ไม่ลงมาเล่นด้วยจริง สถาบันไม่มีอะไรให้เขียน ผู้เขียนไม่รู้ว่าคณะ/สถาบันทำอะไรไว้ บ้าง ไม่ใช้ประโยชน์จากการประเมินตนเอง ในช่วงก่อนหน้านี้ SAR ไม่ดี เพราะใคร??? 9

10 ประโยชน์สูงสุดจากการเขียน SAR อยู่ที่นำโอกาสพัฒนาที่เห็นตนเอง ไปวางแผนและดำเนินการปรับปรุง แก้ไขทันที Do CheckAct Plan 10

11 ถูกต้อง สะท้อนระบบจริงในองค์กร ตอบคำถามอย่างครบถ้วนโดยอิง แนวเกณฑ์การให้คะแนนด้วย SAR ที่ดี เป็นอย่างไร 11

12 การเขียนรายงานที่ดีต้อง …. 1. มีความมุ่งมั่น ความเป็นเจ้าของ ร่วมกัน รวมทั้งเข้าใจและเห็น ประโยชน์ของรายงาน 2. มี ความเข้าใจในคำถาม / มาตรฐานของเกณฑ์ EdPEx 3. มี ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ บริหารจัดการของคณะ / สถาบัน 4. เขียนเป็น / นำเสนอเป็น 5. มีระบบบริหารจัดการที่ ดี 12

13 ผู้รู้เกณฑ์ +ผู้รู้งาน + ผู้รู้องค์กร ผู้นำระดับสูง + คนรู้เนื้องาน ผู้มีพลัง (หนุ่มสาว) + คนรู้เนื้องาน ทีมทีม หรือ องค์ประกอบของทีมควรเป็น อย่างไร 13

14 ข้อเสนอแนะ เขียนรายงานอย่างเป็นอิสระ ตามสภาพที่ แท้จริงของหน่วยงานก่อน เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ตรวจสอบว่าได้แสดง ADLI ที่ชัดเจนหรือยัง ถ้ายัง เพราะลืม เขียนแก้ไขเพิ่มเติม ถ้ายัง เพราะไม่มี กำหนดไว้เป็นโอกาส พัฒนาของตนเอง และลงมือแก้ไขส่วนที่ ขาดไป 14


ดาวน์โหลด ppt How to write impressive SAR ปรียานุช แย้มวงษ์ 1. SAR คืออะไร Self-assessment report เอกสารที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหาร จัดการโดยรวม และผลการดำเนินการ ของคณะ/สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google