งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการ ของปลา. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของปลา ในยุคตางๆ เพื่อศึกษาบรรพบุรุษ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และความเขาใจในเรื่อง วิวัฒนาการของปลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการ ของปลา. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของปลา ในยุคตางๆ เพื่อศึกษาบรรพบุรุษ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และความเขาใจในเรื่อง วิวัฒนาการของปลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการ ของปลา

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของปลา ในยุคตางๆ เพื่อศึกษาบรรพบุรุษ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และความเขาใจในเรื่อง วิวัฒนาการของปลา http://www.ipst.ac.th/biology/teacher_Act/evolution

3 วิวัฒนาการของปลา การจำแนกประเภทคอร์เดท การจำแนกประเภทปลาที่มีชีวิตใน ปัจจุบัน ลักษณะปลาที่มีชีวิตในปัจจุบัน http://www.geocities.com/anawat123/course_outline1.htm

4 ปลาเป็นสัตว์ที่มีความ หลากหลายมากที่สุดรองจาก พวกแมลง แต่อาจจะแยกเป็น กลุ่มใหญ่ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาปากกลม กลุ่มปลากระดูกอ่อน กลุ่มปลากระดูกแข็ง Ichthyology โดย สุภาพร สุกสีเหลือง วิวัฒนาการของปลา


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการ ของปลา. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของปลา ในยุคตางๆ เพื่อศึกษาบรรพบุรุษ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู และความเขาใจในเรื่อง วิวัฒนาการของปลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google