งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของปลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของปลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของปลา

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของปลาในยุคตางๆ เพื่อศึกษาบรรพบุรุษ
เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและความเขาใจในเรื่องวิวัฒนาการของปลา

3 วิวัฒนาการของปลา การจำแนกประเภทคอร์เดท
การจำแนกประเภทปลาที่มีชีวิตในปัจจุบัน ลักษณะปลาที่มีชีวิตในปัจจุบัน

4 วิวัฒนาการของปลา กลุ่มปลาปากกลม กลุ่มปลากระดูกอ่อน กลุ่มปลากระดูกแข็ง
ปลาเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดรองจากพวกแมลง แต่อาจจะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลาปากกลม กลุ่มปลากระดูกอ่อน กลุ่มปลากระดูกแข็ง Ichthyology โดย สุภาพร สุกสีเหลือง


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของปลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google