งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 2 การทดลองการแข่งขัน กับวัชพืช  ช่วงเวลาการเกิด Time of weed appearance weed free, weed infestation, critical threshold level  space & density of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 2 การทดลองการแข่งขัน กับวัชพืช  ช่วงเวลาการเกิด Time of weed appearance weed free, weed infestation, critical threshold level  space & density of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 2 การทดลองการแข่งขัน กับวัชพืช  ช่วงเวลาการเกิด Time of weed appearance weed free, weed infestation, critical threshold level  space & density of weed  weed - crop competition

2 กิจกรรม 24 มิย. 56  แบ่งแปลงถั่วลิสงเป็น 5 แปลงย่อยขนาดเท่า ๆ กัน แล้วให้สิ่งทดลองดังนี้ แปลงควบคุม ( ไม่มีการกำจัดวัชพืชตลอดอายุพืช มี การแข่งขันตลอดเวลา ) กำจัดวัชพืช 1 ครั้งเมื่อถั่วลิสงมีอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช 1 ครั้งเมื่อถั่วลิสงมีอายุ 6 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช 2 ครั้งเมือถั่วลิสงมีอายุ 3 และ 6 สัปดาห์ หลังปลูก กำจัดวัชพืช ทุกสามสัปดาห์ตลอดอายุพืช  แบ่งแปลงข้าวโพดหวานออกเป็น 3 แปลงย่อย แล้วให้สิ่งทดลองดังนี้ แปลงควบคุม ( ไม่มีการกำจัดวัชพืชตลอดอายุพืช มี การแข่งขันตลอดเวลา ) กำจัดวัชพืชตามคำแนะนำของทางราชการ คือเมื่ออายุ 3 และ 6 สัปดาห์ กำจัดวัชพืชเฉพาะช่วง 3 – 6 สัปดาห์  ศึกษาการแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชปลูก ในแง่ ของการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืช และ การรบกวนของวัชพืช  ศึกษาชนิด และความรุนแรง ความหนาแน่นของ วัชพืชที่พบในแปลงพืชปลูกตลอดอายุพืช  วิจารณ์ผลการทดลองลอง

3 กิจกรรม 5 สค. 56  สรุปข้อมูลการทดลอง  แปลงถั่วลิสง 5 สิ่งทดลองดังนี้ แปลงควบคุม ( ไม่มีการกำจัดวัชพืชตลอดอายุพืช มีการ แข่งขันตลอดเวลา ) กำจัดวัชพืช 1 ครั้งเมื่อถั่วลิสงมีอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช 1 ครั้งเมื่อถั่วลิสงมีอายุ 6 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช 2 ครั้งเมือถั่วลิสงมีอายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลัง ปลูก กำจัดวัชพืช ทุกสามสัปดาห์ตลอดอายุพืช  แปลงข้าวโพดหวาน 3 สิ่งทดลองดังนี้ แปลงควบคุม ( ไม่มีการกำจัดวัชพืชตลอดอายุพืช มีการ แข่งขันตลอดเวลา ) กำจัดวัชพืชตามคำแนะนำของทางราชการ คือเมื่ออายุ 3 และ 6 สัปดาห์ กำจัดวัชพืชเฉพาะช่วง 3 – 6 สัปดาห์  ศึกษาชนิด และความรุนแรง ความหนาแน่นของ วัชพืชที่พบในแปลงพืชปลูกตลอดอายุพืช ที่อายุ 3 6 และ 10 สัปดาห์  ศึกษาการแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชปลูก ในแง่ของ การเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืช และการ รบกวนของวัชพืช  วิจารณ์ผลการทดลองลอง


ดาวน์โหลด ppt Lab 2 การทดลองการแข่งขัน กับวัชพืช  ช่วงเวลาการเกิด Time of weed appearance weed free, weed infestation, critical threshold level  space & density of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google