งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 2 การทดลองการแข่งขันกับวัชพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 2 การทดลองการแข่งขันกับวัชพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 2 การทดลองการแข่งขันกับวัชพืช
ช่วงเวลาการเกิด Time of weed appearance weed free, weed infestation, critical threshold level space & density of weed weed - crop competition

2 กิจกรรม 24 มิย. 56 แบ่งแปลงถั่วลิสงเป็น 5 แปลงย่อยขนาดเท่า ๆ กัน แล้วให้สิ่งทดลองดังนี้ แปลงควบคุม (ไม่มีการกำจัดวัชพืชตลอดอายุพืช มีการแข่งขันตลอดเวลา) กำจัดวัชพืช 1 ครั้งเมื่อถั่วลิสงมีอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช 1 ครั้งเมื่อถั่วลิสงมีอายุ 6 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช 2 ครั้งเมือถั่วลิสงมีอายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช ทุกสามสัปดาห์ตลอดอายุพืช แบ่งแปลงข้าวโพดหวานออกเป็น 3 แปลงย่อย แล้วให้สิ่งทดลองดังนี้ กำจัดวัชพืชตามคำแนะนำของทางราชการ คือเมื่ออายุ 3 และ 6 สัปดาห์ กำจัดวัชพืชเฉพาะช่วง 3 – 6 สัปดาห์ ศึกษาการแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชปลูก ในแง่ของการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืช และการรบกวนของวัชพืช ศึกษาชนิด และความรุนแรง ความหนาแน่นของวัชพืชที่พบในแปลงพืชปลูกตลอดอายุพืช วิจารณ์ผลการทดลองลอง

3 กิจกรรม 5 สค. 56 สรุปข้อมูลการทดลอง แปลงถั่วลิสง 5 สิ่งทดลองดังนี้
แปลงควบคุม (ไม่มีการกำจัดวัชพืชตลอดอายุพืช มีการแข่งขันตลอดเวลา) กำจัดวัชพืช 1 ครั้งเมื่อถั่วลิสงมีอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช 1 ครั้งเมื่อถั่วลิสงมีอายุ 6 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช 2 ครั้งเมือถั่วลิสงมีอายุ 3 และ 6 สัปดาห์หลังปลูก กำจัดวัชพืช ทุกสามสัปดาห์ตลอดอายุพืช แปลงข้าวโพดหวาน 3 สิ่งทดลองดังนี้ กำจัดวัชพืชตามคำแนะนำของทางราชการ คือเมื่ออายุ 3 และ 6 สัปดาห์ กำจัดวัชพืชเฉพาะช่วง 3 – 6 สัปดาห์ ศึกษาชนิด และความรุนแรง ความหนาแน่นของวัชพืชที่พบในแปลงพืชปลูกตลอดอายุพืช ที่อายุ 3 6 และ 10 สัปดาห์ ศึกษาการแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชปลูก ในแง่ของการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของพืช และการรบกวนของวัชพืช วิจารณ์ผลการทดลองลอง


ดาวน์โหลด ppt Lab 2 การทดลองการแข่งขันกับวัชพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google