งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 4 กรกฎาคม 2550 โปรแกรม MS Powerpoint และเทคนิคการนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 4 กรกฎาคม 2550 โปรแกรม MS Powerpoint และเทคนิคการนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 4 กรกฎาคม 2550 โปรแกรม MS Powerpoint และเทคนิคการนำเสนอ

2 2 MS-Powerpoint เนื้อหา: 1. เครื่องมือต่างๆ ของ MS-PowerPoint 2. การเตรียมและจัดทำสื่อนำเสนอด้วย MS-Powerpoint 3. กำหนดแบบโครงร่าง 4. การฉายสไลด์และการนำเสนอ

3 3 ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้ฟังการ นำเสนอคืออะไร? เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ  ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอ  ทำให้เชื่อหรือคล้อยตามในสิ่งที่เรานำเสนอ  ทำให้ลงมือทำตามที่เรานำเสนอ วัตถุประสงค์ของการเสนอด้วย PowerPoint

4 4 เครื่องมือต่างๆ ของ PowerPoint  Auto Content Wizard  Template  Color Scheme  Background  Object  Layouts  Slide Master

5 5 มุมมองการทำงาน (view)  Slide View  Outline View  Slide Sorter  Notes Pages View  Slide Show

6 6 แนะนำมือใหม่ ในกรณีที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อาจทำ ตามขั้นตอนต่อไปนี้:  สร้างโครงร่างเนื้อหาเบื้องต้นโดยใช้ Auto Wizard  ใช้มุมมองโครงร่างเพื่อสร้าง ตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหาของข้อมูลที่จะ นำเสนอ

7 7 หลักการออกแบบงานเสนอ 1. ขนาดตัวอักษรพอเหมาะ: ประมาณจาก ระยะทางถึงผู้ชมด้านหลังสุด 2. ใช้ข้อความกระชับ ไม่อัดแน่นบนสไลด์ 3. การใช้สีต้องเป็นสีที่แยกความแตกต่างกัน ได้ ดูแล้วสบายตา

8 8 การออกแบบลำดับของสไลด์ 1. เริ่มสไลด์แรกด้วยชื่อเรื่องที่นำเสนอ 2. สไลด์ถัดไปเป็นสไลด์ที่จะบอกผู้ฟังว่า ประโยชน์ของเขาที่จะได้รับจากการฟัง ครั้งนี้คืออะไร 3. จากนั้นตามด้วยสไลด์ที่บอกวัตถุประสงค์ ในการนำเสนอ

9 9 การออกแบบลำดับของสไลด์ 4. ลำดับหัวข้อในการนำเสนอ 5. เนื้อหา ตามลำดับในข้อ 4 6. สไลด์สุดท้าย ให้นำสไลด์วัตถุประสงค์ใน ข้อ 3 กลับมากล่าวอีกครั้งหนึ่ง แต่เปลี่ยน หัวสไลด์เป็นสรุป/ทบทวน

10 10 แนวทางการออกแบบสไลด์ 1. จัดทำสไลด์ตามลำดับของเนื้อหา 2. เป็น Bullet point ไม่ใช่ Word point เพื่อช่วยสื่อความ 3. หากมีข้อมูลที่ต้องนำเสนอมาก ให้แจก เอกสารประกอบ 4. ในแต่ละ Bullet ควรจบในบรรทัดเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์

11 11 แนวทางการออกแบบสไลด์ 5. ไม่ควรเกิน 7 บรรทัดในแต่ละสไลด์ 6. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ 7. ใช้สีตัวอักษรตัดกับพื้น Background ของ สไลด์ 8. ใช้ภาพประกอบ แทนคำอธิบาย 9. อย่าให้เทคนิคของ PowerPoint ทำลาย ผู้นำเสนอ 10.ใส่หมายเลขสไลด์เพื่อสามารถอ้างอิงได้

12 12 แนวทางการออกแบบสไลด์ 5. ไม่ควรเกิน 7 บรรทัดในแต่ละสไลด์ 6. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ 7. ใช้สีตัวอักษรตัดกับพื้น Background ของ สไลด์ 8. ใช้ภาพประกอบ แทนคำอธิบาย 9. อย่าให้เทคนิคของ PowerPoint ทำลาย ผู้นำเสนอ 10.ใส่หมายเลขสไลด์เพื่อสามารถอ้างอิงได้

13 13


ดาวน์โหลด ppt 1 4 กรกฎาคม 2550 โปรแกรม MS Powerpoint และเทคนิคการนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google