งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม MS Powerpoint และเทคนิคการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม MS Powerpoint และเทคนิคการนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม MS Powerpoint และเทคนิคการนำเสนอ
4 กรกฎาคม 2550

2 MS-Powerpoint เนื้อหา: 1. เครื่องมือต่างๆ ของ MS-PowerPoint
2. การเตรียมและจัดทำสื่อนำเสนอด้วย MS-Powerpoint 3. กำหนดแบบโครงร่าง 4. การฉายสไลด์และการนำเสนอ

3 วัตถุประสงค์ของการเสนอด้วย PowerPoint
ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้ฟังการนำเสนอคืออะไร? เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอ ทำให้เชื่อหรือคล้อยตามในสิ่งที่เรานำเสนอ ทำให้ลงมือทำตามที่เรานำเสนอ

4 เครื่องมือต่างๆ ของ PowerPoint
Auto Content Wizard Template Color Scheme Background Object Layouts Slide Master

5 มุมมองการทำงาน (view)
Slide View Outline View Slide Sorter Notes Pages View Slide Show

6 แนะนำมือใหม่ ในกรณีที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร อาจทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
สร้างโครงร่างเนื้อหาเบื้องต้นโดยใช้Auto Wizard ใช้มุมมองโครงร่างเพื่อสร้าง ตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหาของข้อมูลที่จะนำเสนอ

7 หลักการออกแบบงานเสนอ
1. ขนาดตัวอักษรพอเหมาะ: ประมาณจากระยะทางถึงผู้ชมด้านหลังสุด 2. ใช้ข้อความกระชับ ไม่อัดแน่นบนสไลด์ 3. การใช้สีต้องเป็นสีที่แยกความแตกต่างกันได้ ดูแล้วสบายตา

8 การออกแบบลำดับของสไลด์
1. เริ่มสไลด์แรกด้วยชื่อเรื่องที่นำเสนอ 2. สไลด์ถัดไปเป็นสไลด์ที่จะบอกผู้ฟังว่าประโยชน์ของเขาที่จะได้รับจากการฟังครั้งนี้คืออะไร 3. จากนั้นตามด้วยสไลด์ที่บอกวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

9 การออกแบบลำดับของสไลด์
4. ลำดับหัวข้อในการนำเสนอ 5. เนื้อหา ตามลำดับในข้อ 4 6. สไลด์สุดท้าย ให้นำสไลด์วัตถุประสงค์ในข้อ 3 กลับมากล่าวอีกครั้งหนึ่ง แต่เปลี่ยนหัวสไลด์เป็นสรุป/ทบทวน

10 แนวทางการออกแบบสไลด์
1. จัดทำสไลด์ตามลำดับของเนื้อหา 2. เป็น Bullet point ไม่ใช่ Word point เพื่อช่วยสื่อความ 3. หากมีข้อมูลที่ต้องนำเสนอมาก ให้แจกเอกสารประกอบ 4. ในแต่ละ Bullet ควรจบในบรรทัดเดียวกัน และไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์

11 แนวทางการออกแบบสไลด์
5. ไม่ควรเกิน 7 บรรทัดในแต่ละสไลด์ 6. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ 7. ใช้สีตัวอักษรตัดกับพื้น Background ของสไลด์ 8. ใช้ภาพประกอบ แทนคำอธิบาย 9. อย่าให้เทคนิคของ PowerPoint ทำลาย ผู้นำเสนอ 10.ใส่หมายเลขสไลด์เพื่อสามารถอ้างอิงได้

12 แนวทางการออกแบบสไลด์
5. ไม่ควรเกิน 7 บรรทัดในแต่ละสไลด์ 6. ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ 7. ใช้สีตัวอักษรตัดกับพื้น Background ของสไลด์ 8. ใช้ภาพประกอบ แทนคำอธิบาย 9. อย่าให้เทคนิคของ PowerPoint ทำลาย ผู้นำเสนอ 10.ใส่หมายเลขสไลด์เพื่อสามารถอ้างอิงได้

13


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม MS Powerpoint และเทคนิคการนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google