งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ME PROJECT โดย ผศ. ดร. กีรติ สุลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงงาน วิศวกรรม “ เทคนิคการนำเสนอ โครงงาน ” ( ด้วยวาจา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ME PROJECT โดย ผศ. ดร. กีรติ สุลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงงาน วิศวกรรม “ เทคนิคการนำเสนอ โครงงาน ” ( ด้วยวาจา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ME PROJECT โดย ผศ. ดร. กีรติ สุลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงงาน วิศวกรรม “ เทคนิคการนำเสนอ โครงงาน ” ( ด้วยวาจา )

2 ลำดับการนำเสนอ  กล่าวสวัสดีผู้ฟังเพื่อเริ่มต้นการ นำเสนอ  บอกผู้ฟัง ว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร  นำเสนอเนื้อหาที่จัดเตรียมมา  สรุปการนำเสนอจบ  เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม  กล่าวขอบคุณเพื่อจบการนำเสนอ สื่อ นำเสนอ ซ้อม นำเสนอ

3 สื่อการนำเสนอ หัวข้อการนำเสนอ  ชื่อเรื่อง / ชื่อสมาชิก / อาจารย์ที่ปรึกษา  ที่มาและความสำคัญ (Background & Motivation)  วัตถุประสงค์ (Objectives)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcomes)  การดำเนินโครงงาน (Project Activities)  ผลและวิเคราะห์ผล (Result & Discussion)  สรุปผล (Conclusions)  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)

4 ME PROJECT สื่อการ นำเสนอ สื่อการ นำเสนอ “ การเตรียมสื่อ ”

5 เทคนิคการเตรียมสื่อ  ใช้รูปภาพ กราฟ ตารางข้อมูล ช่วยในการ สร้างความเข้าใจ  ขนาดตัวอักษรเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน จากหลังห้อง  เรียบเรียงข้อมูลเป็นข้อๆ หากสามารถทำได้  นำเสนอภาพรวมก่อนนำเสนอรายละเอียด ปลีกย่อยเสมอ  ใช้สีช่วยในการจัดกลุ่มข้อมูล เน้นความสำคัญ  สร้างการเคลื่อนไหว ช่วยดึงความสนใจ  ใช้ฉากหลังช่วยในการแบ่งส่วนเนื้อหา

6 เทคนิคการเตรียมสื่อ  เลือกใช้ Slide Design/ Background/ Layout ที่กำหนดใน MS Power Point ให้ มากที่สุด ไม่ควรสร้างเอง  ใช้เส้นแนวโน้มช่วยเพื่อสร้างความเข้าใจ  ใช้รูปร่างจุดข้อมูลและสีให้เกิดความ แตกต่างชัดเจน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ให้ เห็น  แสดงข้อมูลเท่าที่จำเป็นและมีความสำคัญ  ควรมีชื่อและลำดับที่กำกับรูปภาพและ ตาราง

7 ตัวอย่างรูปภาพ รูปที่ 1 การกระจาย ความเร็ว

8 จำแนกตามเพศ จำแนกตามสถานะภาพการทำงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา จำแนกตามช่วงอายุ จำแนกตามช่วงอายุ ตัวอย่างกราฟ

9 ตัวอย่างรูปภาพ

10 ตัวอย่างคลิปวีดีโอ รูปที่ 1 การกระแทกของน้ำ กับสันทำนบ

11 ตัวอย่างตาราง โมดู ล ชื่อโมดูล จำนวน ชั่วโมง ร้อย ล ะ 1 นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs 31.78 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น ผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์ โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ 181810.7 1 3 กลยุทธ์ทางการตลาด 127.14 4 การบริหารจัดการธุรกิจ ( การผลิต / บริการ ) 188.92 5 การบริหารองค์กรและบุคลากร 127.14 6 การบริหารทางการเงิน / การบัญชี 2414.2 8 7 การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอ แผนธุรกิจรายบุคคล 1810.7 1 รวม Module 1-7 ( ชม. ) 10260.7 1 8 การให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิด การจัดตั้งธุรกิจ 6035.7 1 9 การศึกษาดูงาน 63.57 รวม Module 1-9 ( ชม. ) 168100

12 ตัวอย่าง ( ไม่ดี )

13 ME PROJECT การนำเสนอ การนำเสนอ

14 การเตรียมตัวนำเสนอ  แต่งกายสุภาพ  มาถึงห้องก่อนเวลานำเสนอ และฝึกใช้ อุปกรณ์  คิดเสมอว่าผู้ฟังสนใจเรื่องที่จะนำเสนอ  การนำเสนอเป็นทักษะ ต้องฝึกซ้อม  การนำเสนอคือการพูดให้ฟัง ไม่ใช่การอ่าน ให้ฟัง  หากมีประเด็นการนำเสนอมาก อาจทำ การ์ดช่วยจำ  ใช้คำพูดที่ออกเสียงได้ง่าย ชัดเจน หลีกเลี่ยงคำเฉพาะ  ควบคุมเวลาการนำเสนอ

15 เทคนิกการนำเสนอ  กำหนดจุดที่จะยืนนำเสนอ ไม่บังจอภาพ  พูดชัดถ้อยชัดคำ ไม่เร็วหรือช้าไป ยิ้มด้วย ความมั่นใจ  จุดที่สำคัญอาจเน้นเสียง หรือหยุดให้เกิด ความน่าสนใจ  ไม่เล่นมุขตลกที่ไม่แน่ใจ ( กลุ่มผู้ฟัง บรรยากาศ โอกาส )  ใช้ไม้ชี้ หรือ Pointer ให้ผู้ฟังติดตาม  ไม่หันหลังให้ผู้ฟัง และพูดกับกระดานหรือ จอภาพ  กวาดสายตาไปทั่วห้อง สังเกตสีหน้าและ บรรยากาศ  ไม่เคลื่อนไหวไปมาบ่อยมาก จนทำให้ผู้ฟัง สับสน


ดาวน์โหลด ppt ME PROJECT โดย ผศ. ดร. กีรติ สุลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงงาน วิศวกรรม “ เทคนิคการนำเสนอ โครงงาน ” ( ด้วยวาจา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google