งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกทางธุรกิจ memorandom. การบันทึกทางธุรกิจ การเขียนบันทึกคือ อะไร ? การเขียนบันทึกคือ อะไร ? การจำแนกประเภท ของการบันทึก การจำแนกประเภท ของการบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกทางธุรกิจ memorandom. การบันทึกทางธุรกิจ การเขียนบันทึกคือ อะไร ? การเขียนบันทึกคือ อะไร ? การจำแนกประเภท ของการบันทึก การจำแนกประเภท ของการบันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกทางธุรกิจ memorandom

2 การบันทึกทางธุรกิจ การเขียนบันทึกคือ อะไร ? การเขียนบันทึกคือ อะไร ? การจำแนกประเภท ของการบันทึก การจำแนกประเภท ของการบันทึก 1. บันทึกหนังสือ ราชการภายใน 2. บันทึกรายงาน การประชุม 3. บันทึกคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา 4. บันทึกย่อเรื่อง

3 การบันทึกทางธุรกิจ การจำแนกประเภทของการ บันทึก การจำแนกประเภทของการ บันทึก 5. บันทึกรายงาน 6. บันทึกความเห็น 7. บันทึกช่วยความจำ

4 การบันทึกทางธุรกิจ หลักการเขียนบันทึก หลักการเขียนบันทึก ใช้คำขึ้นต้นตามแบบพิมพ์ที่กำหนด ใช้คำขึ้นต้นตามแบบพิมพ์ที่กำหนด จดเฉพาะใจความสำคัญ จดเฉพาะใจความสำคัญ บันทึกรายงานต้องอ้างคำสั่งให้ชัดเจน บันทึกรายงานต้องอ้างคำสั่งให้ชัดเจน ถ้ามีข้อความหลายประเด็นให้แยกเป็น ข้อ ถ้ามีข้อความหลายประเด็นให้แยกเป็น ข้อ หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์เฉพาะ หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์เฉพาะ ต้องเขียนข้อความให้ชัดเจนถูกต้อง ต้องเขียนข้อความให้ชัดเจนถูกต้อง ระบุวันเวลา ระบุวันเวลา ไม่ต้องเขียนคำลงท้าย มีลายมือชื่อของ ผู้เขียนบันทึกข้อความ ไม่ต้องเขียนคำลงท้าย มีลายมือชื่อของ ผู้เขียนบันทึกข้อความ

5 การบันทึกทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ของ การบันทึก วัตถุประสงค์ของ การบันทึก - เพื่อทราบ - เพื่อ พิจารณา - เพื่อ ดำเนินการ ประโยชน์ของการ บันทึก ประโยชน์ของการ บันทึก - ให้ข้อมูลที่ สมบูรณ์ - มีความสะดวก - เป็นหลักฐาน ยืนยัน - เป็นข้อมูล อ้างอิงและ บรรทัดฐาน

6 การบันทึกทางธุรกิจ หลักการใช้ภาษาใน การเขียนบันทึก หลักการใช้ภาษาใน การเขียนบันทึก * สั้นและกระชับ * เข้าใจง่าย * ชัดเจนและถูกต้อง * สื่อให้ตรงตามความ ต้องการ หลักการใช้สำนวนใน การเขียนบันทึก หลักการใช้สำนวนใน การเขียนบันทึก กระชับ กระชับ เนื้อหาชัดเจน เนื้อหาชัดเจน ลีลาสุภาพ ลีลาสุภาพ

7 การบันทึกทางธุรกิจ ข้อควรคำนึงในขั้นตอน การเขียนบันทึก ข้อควรคำนึงในขั้นตอน การเขียนบันทึก * เตรียมข้อมูล * การเขียน * การตรวจทาน ข้อคำนึงในลักษณะ การเขียนบันทึก ข้อคำนึงในลักษณะ การเขียนบันทึก * สั้นและกระชับ * อย่าเขียนย่อ จนเกินไป

8 การบันทึกทางธุรกิจ ลักษณะของกระดาษบันทึก ลักษณะของกระดาษบันทึก # หัวกระดาษระบุคำว่า “ บันทึก ” หรือ “memo” ชื่อหน่วยงาน ชื่อเรื่อง วันที่ # ส่วนข้อความที่บันทึก จบ ข้อความแล้วลงนามผู้บันทึกและวันที่ที่ บันทึกต่อท้าย

9 1. บันทึก 2. ถึง 3. พนักงานและ อาสาสมัครทุกคน 4. จาก 5. โจแอน ไรท์วูด 6. วันที่ 7. เรื่อง 8. การเปลี่ยนแปลง ทางด้านการบริหาร ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร บางประการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 10 มิถุนายน นี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วย 9. - ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะย้ายไปอยู่ที่ติดต่อสื่อสาร ของบริษัท 10.- ฝ่ายบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์จะไปรวมกับ แผนการพิมพ์หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาเสนอ ในการประชุมพนักงานวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 15.30 น. 11. – ( ไม่มีลายเซ็น ) 12. – JR:CC 13. – CC : แจ็คกี้ คาร์ด จอห์นแอนเลน ไอลีน เวลเลอร์ บันทึกที่สมบูรณ์

10 ตัวอย่างบันทึกที่ชิดขอบกระดาษซ้าย เพียงข้างเดียว ตัวอย่างบันทึกที่ชิดขอบกระดาษซ้าย เพียงข้างเดียว

11 วิธีลำดับข้อความในการเขียนบันทึก 5 ประการ วิธีลำดับข้อความในการเขียนบันทึก 5 ประการ ลำดับเหตุและผล ลำดับเหตุและผล ลำดับวันและเวลา ลำดับวันและเวลา ลำดับปัญหาพร้อมเสนอ ทางแก้ไข ลำดับปัญหาพร้อมเสนอ ทางแก้ไข ลำดับเวลาและทิศทาง ลำดับเวลาและทิศทาง ลำดับหัวข้อสำคัญ

12 ตัวอย่างบันทึก

13 รูปแบบบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษ รูปแบบบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษ การกรอกข้อความในหัวข้อ To การกรอกข้อความในหัวข้อ To การกรอกข้อความในหัวข้อ From การกรอกข้อความในหัวข้อ From การกรอกข้อความในหัวข้อ Date การกรอกข้อความในหัวข้อ Date การกรอกข้อความในหัวข้อ Subject การกรอกข้อความในหัวข้อ Subject การเขียนเนื้อเรื่องในบันทึก ข้อความ การเขียนเนื้อเรื่องในบันทึก ข้อความ การเขียนส่วนอื่น การเขียนส่วนอื่น

14 รูปแบบบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษ รูปแบบบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษ การกรอกข้อความในหัวข้อ To เช่น การกรอกข้อความในหัวข้อ To เช่น @ TO: Michael Young @ TO: Mr.Peater Smith @ TO: Ms. Ann Brown,Accounting Supervisor * กรณีเขียนถึงกลุ่มบุคคล @ TO: All Employee @ TO: Administrative Staff, School of Business

15 รูปแบบบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษ รูปแบบบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษ การกรอกข้อความในหัวข้อ From การกรอกข้อความในหัวข้อ From @ FROM: Ann Seeborg @ FROM: Ann Seeborg,Accounting Manager การกรอกข้อความหัวข้อ DATE การกรอกข้อความหัวข้อ DATE @ DATE: March 15,2002 @ DATE: June 1,2000

16 รูปแบบบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษ รูปแบบบันทึกข้อความ ภาษาอังกฤษ การกรอกข้อความในหัวข้อ SUBJECT การกรอกข้อความในหัวข้อ SUBJECT @ SUBJECT: Change in Expense Reimburisement @ SUBJECT: PRODUCTION QUOTAS การเขียนเนื้อเรื่องบันทึกข้อความ การเขียนเนื้อเรื่องบันทึกข้อความ การเขียนส่วนอื่นๆ การเขียนส่วนอื่นๆ $ ลายมือชื่อ $ สิ่งที่ส่ง มาด้วย $ อักษรย่อของชื่อผู้พิมพ์ $ สำเนาส่ง


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกทางธุรกิจ memorandom. การบันทึกทางธุรกิจ การเขียนบันทึกคือ อะไร ? การเขียนบันทึกคือ อะไร ? การจำแนกประเภท ของการบันทึก การจำแนกประเภท ของการบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google