งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Student Centered Learning รศ. ดร. วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Student Centered Learning รศ. ดร. วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Student Centered Learning รศ. ดร. วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

3 โครงร่าง ► แนวคิด ► วิธีการจัดการเรียน การสอน

4 Education A process to bring about change in human behavior A process to bring about change in human behavior Don’t know _____________ Know Don’t know _____________ Know Cannot do ______________ Do Cannot do ______________ Do Don’t like ______________ Like Don’t like ______________ Like

5 Objective The sort of behavior changes that the The sort of behavior changes that the teacher attempt to bring about teacher attempt to bring about

6

7 สมอง

8 อาจารย์ส่วนใหญ่ ต้องการเป็น อาจารย์ที่ดี

9 ปรับปรุงวิธีการ ปฏิสัมพันธ์ กับนักศึกษามากขึ้น ► ติดต่อสื่อสาร ► ใช้ โสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ

10 อาจารย์มักจะไม่ค่อย เข้าใจว่า นักศึกษาเรียนรู้ อย่างไร แน่นอนว่า “ สอน ” เพื่อช่วยให้นักศึกษา เรียนรู้

11 เชื่อมโยง “ สอน อย่างไร ” “ เรียนรู้ อย่างไร ” “ เรียนรู้ อย่างไร ” คิด !

12 ถ้ารู้ว่านักศึกษา เรียนรู้อย่างไร อาจารย์สามารถ สอนในลักษณะให้ เกิดการเรียนรู้ได้

13 การเรียนของ นักศึกษา ► ระดับผิวเผิน (Surface) จำคำศัพท์ จำคำศัพท์ ► ระดับลึก (Deep) เข้าใจไปที่ ความคิด เข้าใจลึกไปที่ ความคิด เบื้องหลังศัพท์ เบื้องหลังศัพท์ Marton & Saljo,1976

14 แนวโน้ม ► เข้าใจลึกซึ้ง ► จำเนื้อหาได้ มากกว่า นิยามคำศัพท์

15 ประสบการณ์ นักศึกษา ส่วนใหญ่ ประสบการณ์ นักศึกษา ส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการจำเนื้อหา ใช่หรือไม่ มุ่งเน้นการจำเนื้อหา ใช่หรือไม่ คิด !

16 ก่อนนักศึกษา ควรพิจารณาใช้วิธีสอน & ประเมินผลอย่างไร ก่อนตำหนินักศึกษา ควรพิจารณาใช้วิธีสอน & ประเมินผลอย่างไร ► ระดับผิวเผิน ► ระดับลึก

17 อาจารย์ใช้ ► บรรยายป้อนเนื้อหา ขนาดไหน ► ข้อสอบใช้คำถาม ประเภท ความจำมากไหม ความจำมากไหม คิด !

18 อาจารย์ป้อนเนื้อหาให้ นักศึกษารู้ทันทีว่าไม่ ต้องคิดมาก สิ่งที่ต้องทำคือ จำ ยิ่งข้อสอบ = ย้ำการ จำเนื้อหา (MCQ) (MCQ)

19 แต่ถ้าการสอน ส่งเสริม ► วิธีคิด ความสามารถใน การคิด ข้อสอบประเภท แก้ปัญหา ข้อสอบประเภท แก้ปัญหา ► นักศึกษารู้ทันทีว่าต้อง เรียน รู้ระดับลึก รู้ระดับลึก

20 Characteristics of Critical Thinking ► ► Making reasoned judgments ► ► Being reflective ► ► Ability to analyze ► ► Ability to synthezise ► ► Evaluating the evidence ► ► Demonstrating problem solving abilities ► ► Making inferences ► ► Examining evidence ► ► Making reasoned arguments to support conclusions ► ► Ability to explain the pattern of thinking

21 Broad Educational Goals Learning Experiences Evaluation & Feedback Methods Specific Objectives Learner Needs Model of a Typical Instruction Educational Resources

22 Student-Centered จัดให้นักศึกษาอยู่ตรง กลางและอาจารย์จัด กลไกสนับสนุนการเรียน ให้นักศึกษาสามารถ พัฒนาตนเอง จัดให้นักศึกษาอยู่ตรง กลางและอาจารย์จัด กลไกสนับสนุนการเรียน ให้นักศึกษาสามารถ พัฒนาตนเอง

23 Student-Centered การเรียนรู้ที่นักศึกษา ก่อให้เกิดความรู้ขึ้น โดยมีอาจารย์ประสาน การเรียนรู้ มากกว่าเป็น ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ที่นักศึกษา ก่อให้เกิดความรู้ขึ้น โดยมีอาจารย์ประสาน การเรียนรู้ มากกว่าเป็น ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร

24 Student-Centered TCL: บทบาทถ่ายทอด ความรู้ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญสู่นักศึกษา มือใหม่ TCL: บทบาทถ่ายทอด ความรู้ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญสู่นักศึกษา มือใหม่ SCL: บทบาทให้ นักศึกษาดำเนินการใน สิ่งที่เรียนให้บรรลุ ความสำเร็จ active, deep learning Harden 2000, Lea 2003 Harden 2000, Lea 2003

25 หลักการสำคัญ 1. นักศึกษารับผิดชอบเต็มที่ใน การเรียนรู้ของตนเอง มีส่วน เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ เรียน 2. สัมพันธภาพระหว่างกัน เท่ากัน มีพัฒนาการในสิ่งที่ เรียน 3. ประสบการณ์ เจตคติ ปัญญา ทักษะไหลรวมกัน 4. อาจารย์เป็นผู้ประสาน ที่ ปรึกษา Brandes, 1986 Brandes, 1986

26 ► Mass instruction: Large group; Small group teaching ► Individualised learning The 3 main classes of teaching / learning methods

27 Teacher Student LectureSelf-study Individualised learning

28 Pros ► Cost effective ► Popular with teachers/students ► Same information at the same time for large number of students Cons ► Highly dependent on skills of teachers ► Not good for higher cognitives / affectives / communication skills ► Not suited to all learning styles Mass Instruction Techniques

29 ► Directed study of material in textbooks, handouts, journals ► Paper-based self-study materials ► Self-instruction via mediated materials e.g. tapes, slides, VDO. ► Computer-based learning & multimedia ► Individual assignments, projects, etc ► Self assessment Individualized – Learning Techniques

30 ► Mass instruction: Large group; Small group teaching ► Individualised learning ► Group learning The 3 main classes of teaching / learning

31 Teacher Student LectureSelf-study Peers Group learning

32 The Learning Pyramid National Training Laboratories, Bethel, Maine, USA Average Retention Rate Lecture5 % Reading10 % Audiovisual20 % Demonstration30 % Discussion group50 % Practice by doing75 % Teach others80 %

33 Teaching Methodologies Teaching Methodologies ► Interactive Lecture ► PBL, POL ► Seminar, Symposium ► Demonstration and Practice ► Buzz Groups ► Projects, Research ► Group work, Workshop

34 Lecture : What kinds ? Bligh 1972, Brown & Tomlinson 1979  Classical / Traditional  Problem ( case) - centered m Integrated lecture / discussion m Thesis / Research presentation

35 Group Discussion Active-Passive Model for Teaching Active Instruction Passive Instruction Active Learner Passive Learner Tutorial Lecture Mark H. Gelula PhD, 2002 Reading

36 ► Teacher - student interaction ► 2 - way communication ► Teacher - student questions ► Shared responsibilities for active learning ► Small group, problem- solving activities ► Variety of supporting media ► Limited note taking required JHPIEGO 1996 Characters : Effective Teaching

37 Think of the Teaching that impress you most !

38 Developing an Effective Teaching Developing an Effective Teaching  Planning  Preparation  Presentation  Postmortem A Practical Guide to Clinical Teaching 1988

39 Planning

40 Preparation

41 Effective Teaching ContentProcess Mark H. Gelula PhD, 2002

42 James Calnan : Speaking at Medical Meeting

43 Russell: information density Content: Cut it in half! Gelula MH et al 2002

44 Presentation

45 Introduction Body Conclusion Time Sequence for Presentation 30-40 min Break, Questions & answers 5 min 10 min 35 min 5 min 10 min 35 min Mark H. Gelula PhD, 2002

46 Process : Active Learning ► ► Case-based format ► ► Lecture skills   Questioning ► ► Small group techniques   Buzz groups   Brainstorming   Case discussion   Active participation

47 Traditional Lecture

48 Problem – oriented Lecture

49 Postmortem

50 Postmortem Evaluation Monitoring the number and quality of the learners’ questions Observing individual interest Posttest or examination on teaching Invite criticism and feedback Use evaluation form Videotape and review A Practical Guide to Clinical Teaching 1988

51 Feedback James Calnan : Speaking at Medical Meeting

52 Questions & Answers

53


ดาวน์โหลด ppt Student Centered Learning รศ. ดร. วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google