งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Student Centered Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Student Centered Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Student Centered Learning
รศ.ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล สถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3 โครงร่าง แนวคิด วิธีการจัดการเรียนการสอน

4 Don’t know _____________ Know
Education A process to bring about change in human behavior Don’t know _____________ Know Cannot do ______________ Do Don’t like ______________ Like

5 Objective teacher attempt to bring about
The sort of behavior changes that the teacher attempt to bring about

6

7 สมอง

8 อาจารย์ส่วนใหญ่ต้องการเป็นอาจารย์ที่ดี

9 ปรับปรุงวิธีการปฏิสัมพันธ์ กับนักศึกษามากขึ้น
ติดต่อสื่อสาร ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

10 อาจารย์มักจะไม่ค่อยเข้าใจว่า
นักศึกษาเรียนรู้อย่างไร แน่นอนว่า “สอน” เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้

11 เชื่อมโยง “สอนอย่างไร” “เรียนรู้อย่างไร”
คิด! เชื่อมโยง “สอนอย่างไร” “เรียนรู้อย่างไร”

12 ถ้ารู้ว่านักศึกษาเรียนรู้อย่างไร
อาจารย์สามารถ สอนในลักษณะให้เกิดการเรียนรู้ได้

13 การเรียนของนักศึกษา ระดับผิวเผิน (Surface) จำคำศัพท์ ระดับลึก (Deep)
เข้าใจลึกไปที่ความคิด เบื้องหลังศัพท์ Marton & Saljo,1976

14 แนวโน้ม เข้าใจลึกซึ้ง จำเนื้อหาได้ มากกว่า นิยามคำศัพท์

15 ประสบการณ์ นักศึกษาส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการจำเนื้อหาใช่หรือไม่
คิด! ประสบการณ์ นักศึกษาส่วนใหญ่ มุ่งเน้นการจำเนื้อหาใช่หรือไม่

16 ก่อนตำหนินักศึกษาควรพิจารณาใช้วิธีสอน & ประเมินผลอย่างไร
ก่อนตำหนินักศึกษาควรพิจารณาใช้วิธีสอน & ประเมินผลอย่างไร ระดับผิวเผิน ระดับลึก

17 อาจารย์ใช้ คิด! บรรยายป้อนเนื้อหาขนาดไหน ข้อสอบใช้คำถามประเภท
ความจำมากไหม

18 อาจารย์ป้อนเนื้อหาให้ นักศึกษารู้ทันทีว่าไม่ต้องคิดมาก
สิ่งที่ต้องทำคือ จำ ยิ่งข้อสอบ = ย้ำการจำเนื้อหา (MCQ)

19 แต่ถ้าการสอนส่งเสริม
วิธีคิด ความสามารถในการคิด ข้อสอบประเภทแก้ปัญหา นักศึกษารู้ทันทีว่าต้องเรียน รู้ระดับลึก

20 Characteristics of Critical Thinking
Making reasoned judgments Being reflective Ability to analyze Ability to synthezise Evaluating the evidence Demonstrating problem solving abilities Making inferences Examining evidence Making reasoned arguments to support conclusions Ability to explain the pattern of thinking

21 Broad Educational Goals Educational Resources
Model of a Typical Instruction Learning Experiences Evaluation & Feedback Methods Specific Objectives Learner Needs This is a model of a the structure behind a curriculum. Goals and specific objectives drive the development of didactic, interactive, and experiential learning experiences that enable learners to accomplish the goals Evaluation is performance-based and directly related to outcomes desired (as defined by goals/objectives) Feedback processes help learners meet the goals and objectives The evaluation process documents that learners have accomplished goals (and guides program improvement) Educational Resources

22 Student-Centered จัดให้นักศึกษาอยู่ตรงกลางและอาจารย์จัดกลไกสนับสนุนการเรียน ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง

23 Student-Centered การเรียนรู้ที่นักศึกษาก่อให้เกิดความรู้ขึ้น โดยมีอาจารย์ประสานการเรียนรู้ มากกว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร

24 TCL: บทบาทถ่ายทอดความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญสู่นักศึกษามือใหม่
Student-Centered TCL: บทบาทถ่ายทอดความรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญสู่นักศึกษามือใหม่ SCL: บทบาทให้นักศึกษาดำเนินการในสิ่งที่เรียนให้บรรลุความสำเร็จ active, deep learning Harden 2000, Lea 2003

25 หลักการสำคัญ นักศึกษารับผิดชอบเต็มที่ในการเรียนรู้ของตนเอง มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการเรียน สัมพันธภาพระหว่างกันเท่ากัน มีพัฒนาการในสิ่งที่เรียน ประสบการณ์ เจตคติ ปัญญา ทักษะไหลรวมกัน อาจารย์เป็นผู้ประสาน ที่ปรึกษา Brandes, 1986

26 The 3 main classes of teaching / learning methods
Mass instruction: Large group; Small group teaching Individualised learning

27 Individualised learning
Student Teacher Lecture Self-study

28 Mass Instruction Techniques
Cons Highly dependent on skills of teachers Not good for higher cognitives / affectives / communication skills Not suited to all learning styles Pros Cost effective Popular with teachers/students Same information at the same time for large number of students

29 Individualized – Learning Techniques
Directed study of material in textbooks, handouts, journals Paper-based self-study materials Self-instruction via mediated materials e.g. tapes, slides, VDO . Computer-based learning & multimedia Individual assignments, projects, etc Self assessment

30 The 3 main classes of teaching / learning
Mass instruction: Large group; Small group teaching Individualised learning Group learning

31 Group learning Peers Student Teacher Lecture Self-study

32 The Learning Pyramid Lecture 5 % Reading 10 % Audiovisual 20 %
Average Retention Rate Lecture 5 % Reading 10 % Audiovisual 20 % Demonstration 30 % Discussion group 50 % Practice by doing 75 % Teach others 80 % National Training Laboratories, Bethel, Maine, USA

33 Teaching Methodologies
Interactive Lecture PBL, POL Seminar, Symposium Demonstration and Practice Buzz Groups Projects, Research Group work, Workshop

34 Bligh 1972, Brown & Tomlinson 1979
Lecture : What kinds ? Classical / Traditional  Problem ( case) - centered Integrated lecture / discussion Thesis / Research presentation Bligh 1972, Brown & Tomlinson 1979

35 Active-Passive Model for Teaching
Instruction Passive Active Learner Passive Learner Group Discussion Tutorial Lecture Reading Mark H. Gelula PhD, 2002

36 Characters : Effective Teaching
Teacher - student interaction 2 - way communication Teacher - student questions Shared responsibilities for active learning Small group, problem- solving activities Variety of supporting media Limited note taking required JHPIEGO 1996

37 Think of the Teaching that impress you most !

38 Developing an Effective Teaching
Planning Preparation Presentation Postmortem A Practical Guide to Clinical Teaching 1988

39 Planning

40 Preparation

41 Effective Teaching Content Process Mark H. Gelula PhD, 2002

42 James Calnan : Speaking at Medical Meeting

43 Russell: information density
Content: Cut it in half! Gelula MH et al 2002

44 Presentation

45 Time Sequence for Presentation
Introduction 5 min 10 min 35 min 5 min Body 10 min 35 min Conclusion 10 min min Break, Questions & answers Mark H. Gelula PhD, 2002

46 Process : Active Learning
Case-based format Lecture skills Questioning Small group techniques Buzz groups Brainstorming Case discussion Active participation

47 Traditional Lecture

48 Problem – oriented Lecture

49 Postmortem

50 Postmortem Evaluation
Monitoring the number and quality of the learners’ questions Observing individual interest Posttest or examination on teaching Invite criticism and feedback Use evaluation form Videotape and review A Practical Guide to Clinical Teaching 1988

51 Feedback James Calnan : Speaking at Medical Meeting

52 Questions & Answers

53 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Student Centered Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google