งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Questioning Techniques 1 เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Questioning Techniques 1 เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Questioning Techniques 1 เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล

2 Undesirable Habits in Questioning 1.Repeating one’s own questions verbatim. 2.Repeating students’ answers verbatim. 3.Answering one’s own questions. Cox KR, Ewan CE. The Medical Teacher. New York: Churchill Livingstone, 1982.

3 Clinical teaching3 Questioning Skills Socratic questioning – การถามคำถามที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ ทำให้นักศึกษา สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 1.Clarification questions 2.Probing of assumption 3.Probing of reasons and evidence 4.Checking viewpoints or perspectives 5.Probing implications 6.Questions about the question

4 Good Questioning Good atmosphere Good questions Good techniques

5 Good Atmosphere ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงรูปแบบของการเรียน การสอน และประโยชน์ของการเรียนรู้จากการ ตอบคำถามก่อนเริ่มเรียน ใช้สรรพนามเรียกนักศึกษาให้เหมาะสม สบตานักศึกษาขณะที่ถามคำถาม และขณะที่ นักศึกษาตอบคำถาม ไม่เหน็บแนม เสียดสี เยาะเย้ย คำตอบที่ นักศึกษาตอบ สร้างความมั่นใจให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยใน การตอบคำถาม

6 Good Questions ถามคำถามอย่างมีวัตถุประสงค์ อย่าถามเรื่อย เปื่อย ถามคำถามปลายเปิด (open-ended question) ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ ถามคำถามหาเหตุผล หรือวิธีการ (why?, how?) เริ่มถามจากคำถาม specific ไป general เริ่มถามจากคำถามง่ายไปยาก ถามคำถามที่ชัดเจน ไม่กำกวม

7 Good Questions (2) ควรหลีกเลี่ยงคำถามลักษณะต่อไปนี้ – คำถาม ใช่หรือไม่ – คำถามกำกวม ไม่ชัดเจนว่าคำตอบที่ ต้องการคืออะไร ( แล้วไง เป็นไง ) – คำถามจี้ ( เอาอีกหน่อย เอาอีกซิ ) – คำถามบอกใบ้คำตอบ ( โรคอะไรเอ่ย ขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย S มี 5 พยางค์ )

8 Good Techniques หลังจากถามคำถามแล้วควรมีระยะเวลาคอย 5 – 10 วินาที เมื่อรอนานพอสมควรแล้วไม่มีนักศึกษาตอบ ให้ เรียกนักศึกษาด้วยชื่อให้ตอบเป็นรายบุคคล พยายามกระจายคำถามไปสู่ทุกคนในกลุ่ม อย่าขัดขวางหรือตัดบทนักศึกษาที่กำลัง พยายามจะตอบ พยายามให้มีสมดุลระหว่างคำถามแคบที่ถาม factual knowledge กับคำถามกว้าง กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความเห็นกับคำตอบ ของเพื่อน เรียงลำดับการถามตามอาวุโสน้อยไปมาก

9 Question อาจารย์ทำอย่างไรเมื่อนักศึกษาไม่ตอบคำถาม ของอาจารย์ หรือตอบไม่ถูกต้อง

10 Responding to Students’ Answers The most effective responses are positive in manner. –Positive responses to a behavior increase the probability of that behavior occuring again. 10

11 Students’ Unresponsiveness ไม่เข้าใจคำถาม กำลังคิดอยู่ – ทำความเข้าใจคำถามของอาจารย์ – ประเมินความคาดหวังของอาจารย์ – นึกถึงคำตอบที่เป็นไปได้ – มองหาคำตอบอื่นๆ ที่อาจเป็นได้ – เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด – รวบรวมความกล้า และประเมินสถานการณ์ว่าควร ตอบไหม กลัวที่จะตอบ : บรรยากาศไม่ดี, ประสบการณ์ใน อดีต

12 Cherdsak.ira@mahidol.ac.th 12


ดาวน์โหลด ppt Questioning Techniques 1 เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google