งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Questioning Techniques

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Questioning Techniques"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Questioning Techniques
เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล

2 Undesirable Habits in Questioning
Repeating one’s own questions verbatim. Repeating students’ answers verbatim. Answering one’s own questions. Cox KR, Ewan CE. The Medical Teacher. New York: Churchill Livingstone, 1982.

3 Questioning Skills Socratic questioning การถามคำถามที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ ทำให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Clarification questions Probing of assumption Probing of reasons and evidence Checking viewpoints or perspectives Probing implications Questions about the question Clinical teaching

4 Good Questioning Good Questioning Good atmosphere Good questions
Good techniques

5 Good Atmosphere ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงรูปแบบของการเรียนการสอน และประโยชน์ของการเรียนรู้จากการตอบคำถามก่อนเริ่มเรียน ใช้สรรพนามเรียกนักศึกษาให้เหมาะสม สบตานักศึกษาขณะที่ถามคำถาม และขณะที่นักศึกษาตอบคำถาม ไม่เหน็บแนม เสียดสี เยาะเย้ย คำตอบที่นักศึกษาตอบ สร้างความมั่นใจให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยในการตอบคำถาม

6 Good Questions ถามคำถามอย่างมีวัตถุประสงค์ อย่าถามเรื่อยเปื่อย
ถามคำถามปลายเปิด (open-ended question) ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ ถามคำถามหาเหตุผล หรือวิธีการ (why?, how?) เริ่มถามจากคำถาม specific ไป general เริ่มถามจากคำถามง่ายไปยาก ถามคำถามที่ชัดเจน ไม่กำกวม

7 Good Questions (2) ควรหลีกเลี่ยงคำถามลักษณะต่อไปนี้ คำถาม ใช่หรือไม่
คำถามกำกวม ไม่ชัดเจนว่าคำตอบที่ต้องการคืออะไร (แล้วไง เป็นไง) คำถามจี้ (เอาอีกหน่อย เอาอีกซิ) คำถามบอกใบ้คำตอบ (โรคอะไรเอ่ย ขึ้นต้นด้วย A ลงท้ายด้วย S มี 5 พยางค์)

8 Good Techniques หลังจากถามคำถามแล้วควรมีระยะเวลาคอย 5 – 10 วินาที
เมื่อรอนานพอสมควรแล้วไม่มีนักศึกษาตอบ ให้เรียกนักศึกษาด้วยชื่อให้ตอบเป็นรายบุคคล พยายามกระจายคำถามไปสู่ทุกคนในกลุ่ม อย่าขัดขวางหรือตัดบทนักศึกษาที่กำลังพยายามจะตอบ พยายามให้มีสมดุลระหว่างคำถามแคบที่ถาม factual knowledge กับคำถามกว้าง กระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความเห็นกับคำตอบของเพื่อน เรียงลำดับการถามตามอาวุโสน้อยไปมาก

9 Question อาจารย์ทำอย่างไรเมื่อนักศึกษาไม่ตอบคำถามของอาจารย์ หรือตอบไม่ถูกต้อง

10 Responding to Students’ Answers
The most effective responses are positive in manner. Positive responses to a behavior increase the probability of that behavior occuring again.

11 Students’ Unresponsiveness
ไม่เข้าใจคำถาม กำลังคิดอยู่ ทำความเข้าใจคำถามของอาจารย์ ประเมินความคาดหวังของอาจารย์ นึกถึงคำตอบที่เป็นไปได้ มองหาคำตอบอื่นๆ ที่อาจเป็นได้ เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด รวบรวมความกล้า และประเมินสถานการณ์ว่าควรตอบไหม กลัวที่จะตอบ: บรรยากาศไม่ดี, ประสบการณ์ในอดีต But not ignorant

12 Questions & Comments


ดาวน์โหลด ppt Questioning Techniques

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google