งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านออกเสียง ความมุ่งหมายในการอ่าน ออกเสียง ความมุ่งหมายในการอ่าน ออกเสียง หลักการอ่านออกเสียง อย่างภาษาพูด หลักการอ่านออกเสียง อย่างภาษาพูด หลักทั่วไปในการในใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านออกเสียง ความมุ่งหมายในการอ่าน ออกเสียง ความมุ่งหมายในการอ่าน ออกเสียง หลักการอ่านออกเสียง อย่างภาษาพูด หลักการอ่านออกเสียง อย่างภาษาพูด หลักทั่วไปในการในใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านออกเสียง ความมุ่งหมายในการอ่าน ออกเสียง ความมุ่งหมายในการอ่าน ออกเสียง หลักการอ่านออกเสียง อย่างภาษาพูด หลักการอ่านออกเสียง อย่างภาษาพูด หลักทั่วไปในการในใจ หลักทั่วไปในการในใจ การจับใจความสำคัญ การจับใจความสำคัญ โครงสร้างของข้อความ หนึ่งย่อหน้า โครงสร้างของข้อความ หนึ่งย่อหน้า การพิจารณาข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น การพิจารณาข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ การอ่านอย่างมี วิจารณญาณ

2 ความมุ่งหมายในการอ่านออกเสียง การอ่านมุ่งให้ผู้อ่านได้ออกเสียงถูกอักขรวิธี และเหมือนเสียงพูดธรรมดาซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้สามารถพูดได้ดี การอ่านออกเสียงช่วยให้ ผู้อ่านรู้จักสำรวมใจอยู่กับเรื่อง เป็นพื้นฐานของ การอ่านในใจ มุ่งการเปล่งเสียงให้ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ ผู้ฟังได้ยินชัดเจนและเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นสำคัญ สำหรับการอ่านทำนองเสนาะยังมุ่งให้เกิด อารมณ์เพลิดเพลินไปกับเสียงคำ จังหวะ ทำนองและความของคำประพันธ์นั้นๆ อีกด้วย

3 หลักการอ่านออกเสียงอย่างภาษา พูด ออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี โดยเฉพาะคำควบกล้ำ และ ร ล ว ออกเสียงให้ถูกอักขรวิธี โดยเฉพาะคำควบกล้ำ และ ร ล ว ออกเสียงให้ดังชัดเจน ออกเสียงให้ดังชัดเจน ออกเสียงไม่เร็วหรือช้าเกินไป ออกเสียงไม่เร็วหรือช้าเกินไป ออกเสียงให้ถูกจังหวะวรรคตอน ออกเสียงให้ถูกจังหวะวรรคตอน วางท่าทางในการอ่านให้ถูกต้อง ไม่ว่านั่งหรือ ยืนอ่านจะต้องให้ตัวตรง วางท่าทางในการอ่านให้ถูกต้อง ไม่ว่านั่งหรือ ยืนอ่านจะต้องให้ตัวตรง จับและพลิกหนังสือให้ถูกวิธีโดยจับทั้งสองมือ และพลิกด้วยมือขวา จับและพลิกหนังสือให้ถูกวิธีโดยจับทั้งสองมือ และพลิกด้วยมือขวา มีสมาธิในการอ่าน พยายามทำความเข้าใจตาม เรื่องไปด้วย มีสมาธิในการอ่าน พยายามทำความเข้าใจตาม เรื่องไปด้วย

4 หลักทั่วไปในการอ่านในใจ  วงศัพท์ รู้ความหมายที่แท้ของถ้อยคำที่อ่านก็จะ สามารถเข้าใจเรื่อง ที่อ่านได้ดีและรวดเร็ว  ช่วงสายตา การอ่านที่ดีควรอ่านเป็นกลุ่มคำไม่ใช่อ่านที ละคำ และเลื่อนช่วงสายตาไปข้างหน้าได้เร็วเพียงใดก็ สามารถอ่านได้เร็วเพียงนั้น  การเคลื่อนไหวริมฝีปาก การอ่านในใจที่ถูกต้องไม่ควร เคลื่อนริมฝีปากในขณะอ่าน  ระยะสายตา การอ่านหนังสือที่อยู่พอเหมาะแก่ระยะ สายตา คือ ระยะ 15 นิ้ว  ความมุ่งหมาย การอ่านแต่ละครั้งควรตั้งความมุ่งหมาย ให้ชัดแจ้งในใจ ว่าต้องการรู้อะไร ตั้งคำถามจากบทหรือตอน

5 การจับใจความสำคัญ ข้อความหนึ่งย่อหน้ามีใจความสำคัญเพียงประการ เดียว ใจความสำคัญ นี้ปรากฏอยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ประโยคใจความสำคัญ” ใส่วนข้อความประโยคอื่นๆ เป็นเพียงพลความ คือ ทำหน้าที่ประกอบ ประโยคใจความสำคัญนั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt การอ่านออกเสียง ความมุ่งหมายในการอ่าน ออกเสียง ความมุ่งหมายในการอ่าน ออกเสียง หลักการอ่านออกเสียง อย่างภาษาพูด หลักการอ่านออกเสียง อย่างภาษาพูด หลักทั่วไปในการในใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google