งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวการเขียนยุววิจัย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวการเขียนยุววิจัย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวการเขียนยุววิจัย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน

2 กระบวนการเบื้องต้นก่อนจะเป็นงาน เขียน กระบวนการคิด กระบวนการคิด กระบวนการเตรียมข้อมูล กระบวนการเตรียมข้อมูล กระบวนการเรียบเรียง กระบวนการเรียบเรียง

3 กระบวนการคิด จุดมุ่งหมายของการเขียน ต้อง กำหนดให้ชัดเจนว่า งานเขียนมี จุดประสงค์อย่างไร เช่น บอกเล่า โฆษณา ชักชวน เรียกร้อง แสดง ความคิดเห็น ฯลฯ ประเด็นสำคัญของเรื่อง อะไรคือสาระ หรือประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอ

4 กระบวนการเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นหรือทัศนะ อารมณ์ความรู้สึก

5 กระบวนการเรียบเรียง ระดับของภาษา ต้องเหมาะกับโอกาส สถานการณ์ จุดประสงค์ บทความ ส่วนใหญ่จะใช้ภาษากึ่งแบบแผน คือ เป็นงานเป็นการพอสมควร ระมัดระวัง เรื่องความสม่ำเสมอเป็นระดับเดียวกัน โดยตลอดทั้งเรื่อง โวหารการเขียน ควรใช้บรรยายโวหาร เพื่อมุ่งบอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ หรือข้อมูล หลักการสำคัญคือให้ สาระสำคัญของเรื่องอย่าง ตรงไปตรงมา ให้เนื้อหาสำคัญ ประเด็นที่จำเป็น มีการเรียงลำดับ

6 คุณลักษณะที่ดีของงานเขียน มีเอกภาพ ต้องมีเนื้อความนำเสนอ ใจความสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุก ข้อความต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เป็นเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง ใจความเดียว มีสัมพันธภาพ คือ ความเชื่อมโยงหรือ เกี่ยวเนื่องกันของข้อความ นอกจากนี้ ยังอาศัยการใช้คำเชื่อมที่เหมาะสม สัมพันธภาพระหว่างย่อหน้าก็ต้องมี ด้วยเช่นกัน

7 หลักการเขียนย่อหน้า มีเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถ ภาพ มีสุนทรียภาพ มีสัมพันธภาพระหว่างย่อหน้า มีความยาวพอเหมาะ เว้นวรรคตอนถูกต้อง เหมาะสม

8 แนวการเขียนที่ดี เขียนให้อ่านง่าย คิดก่อนแล้วจึงลงมือเขียน เขียนให้ตรงเป้าหมาย ใช้คำง่ายที่ผู้อ่านคุ้นเคย ใช้คำเหมาะสม มีความชัดเจน ไม่ กำกวม ไม่ใช้คำขยายยืดยาวเกินจำเป็น

9 แนวการเขียนที่ดี เขียนประโยคสั้น แต่ได้ความมาก ชัดเจน เขียนวรรคสั้นดีกว่าเขียนวรรค ยาวๆ ไม่ควรมีลีลาการใช้ความซับซ้อน เขียนให้แจ่มแจ้งตามที่คิดไว้ ควรทบทวนเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดี ขึ้น พยายามแสดงความคิดของ ปราชญ์ให้มาก


ดาวน์โหลด ppt แนวการเขียนยุววิจัย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google