งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Applications in Production Ch5 Location Planning & Transportation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Applications in Production Ch5 Location Planning & Transportation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Applications in Production Ch5 Location Planning & Transportation

2 Location Planning การเลือกทำเลที่ตั้ง – แหล่งที่จะทำให้ธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมได้ สะดวกที่สุด โดยคำนึงถึงกำไร ค่าใช้จ่าย ความสัมพันธ์ของลูกค้า พนักงานและสภาพแวดล้อม ภายนอกอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจประสงค์จะ ประกอบกิจกรรมนั้นๆ – เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต คือ การออกแบบและติดตั้งระบบการผลิต : การกำหนดขนาด และผังโรงงาน การจัดหาอุปกรณ์การผลิต วัตถุดิบ การหา แรงงาน และการหาสาธารณูปโภคเพื่อการผลิต การดำเนินการผลิต : การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าแรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานรายปีที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

3 Location Planning ขั้นตอนการเลือกทำเลที่ตั้ง การศึกษาปัจจัย การวิเคราะห์ทางเลือก เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การตัดสินใจ ลงทุนก่อสร้าง เลือก ไม่เลือก

4 Location Planning ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง – การคมนาคมขนส่ง : ถนน บริการทางคมนาคม รถไฟ เรือ เครื่องบิน ระบบการขนส่งต่างประเทศ – ปัจจัยการผลิต : วัตถุดิบ แรงงาน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย ในการจัดหา ราคาที่ดิน – ตลาด : ลูกค้า ชุมชน และแหล่งจำหน่ายสินค้า – สาธารณูปโภค : น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบบำบัด – การบริการทางสังคม : สถานีตำรวจ ดับเพลิง เทศบาล โรงพยาบาล โรงเรียน – สิ่งแวดล้อม : ภูมิอากาศดี มลภาวะน้อย ความชื้น เหมาะสม ไม่มีแสง เสียงรบกวน

5 Location Planning ปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง – กฎหมาย : ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีการค้า ค่าเบี้ยประกันต่างๆ – ทัศนคติของชุมชน : ทัศนคติของชุมชนที่ล้อมรอบ ทำเลที่ตั้งโรงงานต้องสนับสนุนโรงงาน – คู่แข่งขัน : ควรมีความร่วมมือกันระหว่างคู่แข่งในทางที่ ดี – โอกาสความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้น ในอนาคต

6 Location Planning เทคนิคการวิเคราะห์การเลือกทำเลที่ตั้ง – เชิงคุณภาพ : การเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยและให้คะแนนปัจจัย ลำดับปัจจัยScoreทำเล 1ทำเล2ทำเล3 1 แหล่งวัตถุดิบ400 25080 2 ชุมชน350150170200 3 แหล่งแรงงาน350250300150 4 การขนส่ง สะดวก 300 200240 5 สาธารณูปโภ ค 250150190200 6 การบำบัด ของเสีย 20050100 7 สิ่งแวดล้อม15090 120 รวม 2000139013001090

7 Location Planning เทคนิคการวิเคราะห์การเลือกทำเลที่ตั้ง – เชิงปริมาณ การประเมินและเปรียบเทียบต้นทุนรวม (Cost Comparison) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point Analysis) การเปรียบเทียบค่าขนส่งรวมโดยใช้ตัวแบบการขนส่ง (Transportation) การประเมินและเปรียบเทียบ ต้นทุนรวม (Cost Comparison) TC = ต้นทุนการผลิตรวม TFC = ต้นทุนคงที่รวม TVC = ต้นทุนผันแปรรวม VC = ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย Q = จำนวนสินค้าที่จะผลิต TC = TFC + TVC TVC = VC(Q) TC = TFC + VC(Q)

8 Cost Comparison Location Planning Cost Comparison ตัวอย่าง : การประเมินและเปรียบเทียบต้นทุนรวม (Cost Comparison) บริษัท 3A จำกัด กำลังพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้ง มี 3 ทำเลให้เลือกดังนี้ เมือง A มีต้นทุนคงที่ 2.0 ล้านบาท ต้นทุนผันแปร 100 บาท / หน่วย เมือง B มีต้นทุนคงที่ 2.5 ล้านบาท ต้นทุนผันแปร 45 บาท / หน่วย เมือง C มีต้นทุนคงที่ 1.1 ล้านบาท ต้นทุนผันแปร 200 บาท / หน่วย ถ้าบริษัทนี้พยากรณ์ได้ว่าจะมีกำลังการผลิตปีละ 10,000 หน่วย บริษัท แห่งนี้ควรเลือกทำเลใดในการตั้งโรงงานจึงจะมีต้นทุนต่ำที่สุด LocationTFCVCQTC A2,000,00010010,0003,000,000 B2,500,0004510,0002,950,000 C1,100,00020010,0003,100,000 ทดลองใช้ MS-Excel ในการสร้างสมการหรือสูตรเพื่อการคำนวณ และหาคำตอบ

9 Location Planning ตัวอย่าง : การประเมินและเปรียบเทียบต้นทุนรวม (Cost Comparison) บริษัท 3B จำกัด กำลังพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้ง มี 3 ทำเลให้เลือกดังนี้ เมือง A มีต้นทุนคงที่ 1.0 ล้านบาท ต้นทุนผันแปร 200 บาท / หน่วย เมือง B มีต้นทุนคงที่ 2.5 ล้านบาท ต้นทุนผันแปร 80 บาท / หน่วย เมือง C มีต้นทุนคงที่ 1.3 ล้านบาท ต้นทุนผันแปร 160 บาท / หน่วย ถ้าบริษัทนี้พยากรณ์ได้ว่าจะมีกำลังการผลิตปีละ 15,000-20,000 หน่วย บริษัทแห่งนี้ควรเลือกทำเลใดในการตั้งโรงงานจึงจะมีต้นทุนต่ำที่สุด LocationTFC (ล้านบาท) VC Q (ค่าต่างๆ) หน่วย TC = TFC+VC(Q) Q1Q2Q3 A1200100002000030000 B2.580100002000030000 C1.3160100002000030000 ทดลองใช้ MS-Excel ในการสร้างสมการหรือสูตรเพื่อการคำนวณ และหาคำตอบ

10 LocationTC = TFC+VC(Qi) Q1Q2Q3 A B C

11 Break Even Point Analysis Location Planning Break Even Point Analysis การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point Analysis) TC = ต้นทุนการผลิตรวม TFC = ต้นทุนคงที่รวม TVC = ต้นทุนผันแปรรวม VC = ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย Q = จำนวนสินค้าที่จะผลิต TC = TFC + VC(Q) TR = รายได้รวม TR = P x Q P = ราคาขายต่อหน่วย TR = TC P(Q) = TFC + VC(Q) P(Q) – VC(Q) = TFC Q (P-VC) = TFC Q = TFC (P-VC)

12 Location Planning Break Even Point Analysis Unit BEP Volume BEP

13 Break Even Point Analysis Location Planning Break Even Point Analysis ตัวอย่าง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อเลือกทำเลที่ตั้ง ผู้บริหารธุรกิจแห่งหนึ่งกำหนดราคาขายสินค้าไว้ที่หน่วยละ 10 บาท กำลังพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่โดยมีข้อมูลต้นทุนดังนี้ Location ราคาที่ดิน (บาท) VCQ = TFC P- VC A4000008 B5000004 C6000005 ทดลองใช้ MS-Excel ในการสร้างสมการหรือสูตรเพื่อการคำนวณ และหาคำตอบ

14 Transportation Location Planning Transportation การเปรียบเทียบค่าขนส่งรวมโดยใช้ตัวแบบการขนส่ง (Transportation Model) ตัวแบบการขนส่งเป็นเทคนิคการคำนวณในลักษณะของโปรแกรม เส้นตรง (Linear Programming) ที่ใช้คำนวณหาต้นทุนค่าขนส่ง รวมต่ำสุด (Minimizing cost) สำหรับการกระจายสินค้าของโรงงาน ที่มีสถานที่ผลิตหลายแห่งและมีสถานที่ส่งสินค้าหลายแห่ง โดยที่ ค่าขนส่งของแต่ละเส้นทางขนส่งมีค่าไม่เท่ากัน ( ขึ้นกับระยะทางที่ ห่างกัน ) ดังนั้นโรงงานจะสามารถทราบได้ว่าควรจะกระจายสินค้า ด้วยเส้นทางใดจึงจะได้ค่าขนส่งรวมต่ำที่สุด จึงสามารถนำไป ประยุกต์ใช้วิเคราะห์ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง โรงงานได้เป็นอย่างดี Supply ต้นทาง Demand ปลายทาง

15 ร้านค้า ปลีก ตัวแทน จำหน่าย พ่อค้าส่ง ร้านค้า ปลีก ลูกค้า โรงงาน 1 โรงงาน 1 โรงงาน 2 โรงงาน 3 โรงงาน 4 โรงงาน 5 Transportation Location Planning Transportation เส้นทางการขนส่งแต่ละเส้นมีระยะทางไม่เท่ากัน จึงมีค่าขนส่งแตกต่างกัน ตามระยะทาง

16 Transportation Model ขั้นตอนการคำนวณหาต้นทุนค่าขนส่งรวมต่ำสุดด้วยตัวแบบการขนส่ง และใช้ Microsoft Excel ในการ Solution เพื่อหาคำตอบ หาผลรวมสินค้าของแหล่งผลิต (Supply) และแหล่งรับสินค้า (Demand) สร้างตารางเมตริกซ์ (Matrix Square) – สร้างแถวนอน (Row) = จำนวนโรงงานหรือแหล่งผลิตสินค้า (Supply) – สร้างแถวตั้ง (Column) = จำนวนแหล่งที่จะรับสินค้า (Demand) – เมื่อนำแถวนอนกับแถวตั้งมารวมกันจะได้ Matrix Square โดยจะเกิดช่องที่ เกิดจากการตัดกันของ Row / Column เรียกว่า Cell ถ้าเกิดจากการตัดกัน ของ Row ที่ 1 กับ Column ที่ 2 เรียก Cell นั้นว่า C12 กำหนดค่าขนส่งในแต่ละเส้นทาง และระบุลงไปใน Matrix สร้าง Matrix Square ลงใน Spread Sheet (Excel) ( เปิดไฟล์ T_Sample ในเว็บ )

17 Transportation Model Transportation Model Matrix ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลลงเมทริกซ์ บริษัทแห่งหนึ่งมีโรงงานผลิตสินค้าอยู่ 3 แห่ง แห่งละ 500,600 และ 400 หน่วย ตามลำดับ โดยมีเอเย่นต์อยู่ 4 ราย แต่ละรายรับสินค้าได้ จำกัดจำนวน คือ 260, 380, 490 และ 370 หน่วย ตามลำดับ เขียน เป็นแผนภาพและระบุค่าขนส่งได้ดังนี้ 26 49 38 37 50 60 40 2 5 17171717 81 4 7 6 7 10101010 18181818 5 3 ค่าขนส่ง : บาทต่อหน่วยสินค้า

18 Transportation Model Transportation Model Matrix Agent1Agent2Agent3Agent4Supply โรงงาน 1 26175 500 โรงงาน 2 57103 600 โรงงาน 3 84187 400 Demand 2603804903701500


ดาวน์โหลด ppt Computer Applications in Production Ch5 Location Planning & Transportation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google