งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การกำหนดขึ้นเป็น ราคาดุลยภาพ  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือระดับราคาที่ทำให้ ปริมาณเสนอซื้อและ ปริมาณเสนอขายเท่ากัน พอดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การกำหนดขึ้นเป็น ราคาดุลยภาพ  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือระดับราคาที่ทำให้ ปริมาณเสนอซื้อและ ปริมาณเสนอขายเท่ากัน พอดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 3 การกำหนดขึ้นเป็น ราคาดุลยภาพ  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือระดับราคาที่ทำให้ ปริมาณเสนอซื้อและ ปริมาณเสนอขายเท่ากัน พอดี

3 ตารางแสดงราคาดุลยภาพและ ปริมาณดุลยภาพ ปริมาณซื้อราคาปริมาณ ขาย 210 150 100 60 30 10 345678345678 60 100 130 150 160

4 PQ 0 15 20 D S 5 100 จุดดุลยภาพ ราคาดุลยภาพ ปริมาณดุลยภาพ

5 ราคาดุลยภาพ  ระดับราคาที่ปริมาณสินค้าและบริการที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อในขณะนั้นเท่ากับจำนวน สินค้าและบริการที่ผู้ผลิตต้องการขายใน ขณะเดียวกันนั้นพอดี (Q d = Q s ) ปริมาณดุลยภาพ  ปริมาณสินค้าและบริการที่ระดับราคาดุลยภาพ

6 = 28 - 8 = 20 Supply > Demand P Q 010 5 5 10 15 15 20 20 25 2530 D S 15 20 28 8 อุปทานส่วนเกิน 25

7 P Q 010 5 5 10 15 15 20 20 25 2530 D S 15 20 26 16 Demand > Supply = 26 - 16 = 10 อุปสงค์ส่วนเกิน 10

8 การเปลี่ยนแปลงภาวะ ดุลยภาพ การเปลี่ยนแปลงภาวะ ดุลยภาพ โดยปกติ ภาวะดุลยภาพของ ตลาดจะดำรงอยู่ได้นาน ไม่ เปลี่ยนแปลงจากเดิม ตราบเท่าที่อุป สงค์และอุปทานยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าปัจจัยกำหนดอุปสงค์และ อุปทาน ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัว ( ยกเว้นราคาของสินค้าและบริการ ชนิดนั้น ) เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลทำ ให้เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทาน เปลี่ยนแปลงไปแล้วย่อมทำให้ภาวะ ดุลภาพเปลี่ยนแปลงไปด้วย เลขหน้า 2/44 หนังสือหน้า 30 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / การเปลี่ยนแปลงภาวะดุล

9 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปสงค์ในขณะที่เส้นอุปทานอยู่คงที่ 1.1 กรณีอุปสงค์เพิ่ม P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 D2D2D2D2 E2E2E2E2 P2P2P2P2 Q3Q3Q3Q3 Q2Q2Q2Q2

10 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปสงค์ในขณะที่เส้นอุปทานอยู่คงที่ 1.2 กรณีอุปสงค์ลด P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 D2D2D2D2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 Q3Q3Q3Q3 E2E2E2E2

11 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปทานในขณะที่เส้นอุปสงค์อยู่คงที่ 2.1 กรณีอุปทานเพิ่ม P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 S2S2S2S2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 Q3Q3Q3Q3 E2E2E2E2

12 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปทานในขณะที่เส้นอุปสงค์อยู่คงที่ 2.2 กรณีอุปทานลด P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 S2S2S2S2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 Q3Q3Q3Q3 E2E2E2E2

13 3 อุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกันในทิศทางเดียวกัน เลขหน้า 2/47 หนังสือหน้า 31 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / การเปลี่ยนแปลงภาวะดุล

14 4 อุปสงค์และอุปทาน เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันใน ทิศทางตรงกันข้าม

15 P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 อุปสงค์เพิ่ม = อุปทานลด D2D2D2D2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 S2S2S2S2 E2E2E2E2

16 P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 อุปสงค์เพิ่ม > อุปทานลด D2D2D2D2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 S2S2S2S2 E2E2E2E2

17 P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 อุปสงค์เพิ่ม < อุปทานลด D2D2D2D2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 S2S2S2S2 E2E2E2E2

18 การเข้าแทรกแซงตลาดของรัฐบาล  การประกันราคาขั้นต่ำ (Price Support or Minimum Price)  การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling)

19 การประกันราคาขั้นต่ำ ระบบราคาทำให้สินค้ามีมากเกินไป ระบบราคาทำให้สินค้ามีราคาต่ำมากเกินไป รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง ประกันราคา ราคาประกันหรือราคาขั้นต่ำ ต้องสูงกว่าราคาดุลยภาพเสมอ

20 1. การประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทาน ส่วนเกิน : การที่รัฐบาลประกาศราคาประกัน และใช้ กฏหมายบังคับให้ผู้ซื้อทุกรายซื้อสินค้าในราคา ประกันนั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฏหมาย

21 PQ 0 100 D S 20 30 15050 อุปทานส่วนเกิน รัฐใช้งบประมาณ = 30 x (150 - 50) = 3,000

22 2. การประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลจ่าย เงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร : รัฐกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ แต่จะปล่อยให้ซื้อขาย กันตามกลไกราคาปกติ

23 PQ 0 100 D S 20 30 100 รัฐใช้งบประมาณ = (30 - 20) x 100 = 1,000

24 การกำหนดราคาขั้นสูง ระบบราคาทำให้สินค้ามีราคาสูงมากเกินไป รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง ราคาควบคุม ราคาขั้นสูงหรือราคาควบคุม ต้องต่ำกว่าราคาดุลยภาพเสมอ

25 D S P (บาท) Q (ล้านหน่วย) 0 15 300 200 25 5 อุปสงค์ส่วนเกิน 400 Q ที่มีการขายจริง ราคาในตลาดมืด

26 แบบฝึกหัดบทที่ 3 1. จุดดุลยภาพแสดงให้ทราบถึงอะไร 2. ถ้าอุปสงค์ของข้าวโพดเพิ่มขึ้น 10% และอุปทานเพิ่มขึ้น 40% ราคาดุลย ภาพของข้าวโพดจะเปลี่ยนแปลง อย่างไร 3. ถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้นและอุปทานคงที่จะ เป็นผลให้เกิดอะไร 4. ในภาวะหลังสงครามใหม่ๆ Demand และ Supply สำหรับสินค้าประเภท อาหารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และมี ผลต่อราคาอย่างไร 5. การกักตุนสินค้า เกิดตลาดมืด เป็น ผลที่เกิดจากการที่รัฐดำเนินมาตรการ อะไร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การกำหนดขึ้นเป็น ราคาดุลยภาพ  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือระดับราคาที่ทำให้ ปริมาณเสนอซื้อและ ปริมาณเสนอขายเท่ากัน พอดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google