งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 การกำหนดขึ้นเป็น ราคาดุลยภาพ  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือระดับราคาที่ทำให้ ปริมาณเสนอซื้อและ ปริมาณเสนอขายเท่ากัน พอดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 การกำหนดขึ้นเป็น ราคาดุลยภาพ  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือระดับราคาที่ทำให้ ปริมาณเสนอซื้อและ ปริมาณเสนอขายเท่ากัน พอดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 3 การกำหนดขึ้นเป็น ราคาดุลยภาพ  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือระดับราคาที่ทำให้ ปริมาณเสนอซื้อและ ปริมาณเสนอขายเท่ากัน พอดี

3 ตารางแสดงราคาดุลยภาพและ ปริมาณดุลยภาพ ปริมาณซื้อราคาปริมาณขาย 210 150 100 60 30 10 345678345678 60 100 130 150 160

4 Q s - Q d - 20 - 10 0 10 20 สถานะ QsQsQsQs 12 16 20 24 28 32 26 20 14 8 5 10 15 20 25 QdQdQdQd ปริมาณนม (ลิตร/ สัปดาห์) ราคานม (บาท/ลิตร) Shortage Shortage สมดุล Surplus Surplus การปรับตัว ของราคา P เพิ่มขึ้น P คงที่ P ลดลง 15 2020

5 PQ 010 5 5 10 15 15 20 20 25 2530 D S 15 20 จุดดุลยภาพ ราคาดุลยภาพ ปริมาณดุลยภาพ

6 ราคาดุลยภาพ  ระดับราคาที่ปริมาณสินค้าและบริการที่ ผู้บริโภคต้องการซื้อในขณะนั้นเท่ากับจำนวน สินค้าและบริการที่ผู้ผลิตต้องการขายใน ขณะเดียวกันนั้นพอดี (Q d = Q s ) ปริมาณดุลยภาพ  ปริมาณสินค้าและบริการที่ระดับราคาดุลยภาพ

7 = 28 - 8 = 20 Supply > Demand P Q 010 5 5 10 15 15 20 20 25 2530 D S 15 20 28 8 อุปทานส่วนเกิน 25

8 P Q 010 5 5 10 15 15 20 20 25 2530 D S 15 20 26 16 Demand > Supply = 26 - 16 = 10 อุปสงค์ส่วนเกิน 10

9 การเปลี่ยนแปลงภาวะ ดุลยภาพ การเปลี่ยนแปลงภาวะ ดุลยภาพ โดยปกติ ภาวะดุลยภาพของ ตลาดจะดำรงอยู่ได้นาน ไม่ เปลี่ยนแปลงจากเดิม ตราบเท่าที่อุป สงค์และอุปทานยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าปัจจัยกำหนดอุปสงค์และ อุปทาน ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัว ( ยกเว้นราคาของสินค้าและบริการ ชนิดนั้น ) เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลทำ ให้เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทาน เปลี่ยนแปลงไปแล้วย่อมทำให้ภาวะ ดุลภาพเปลี่ยนแปลงไปด้วย เลขหน้า 2/44 หนังสือหน้า 30 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / การเปลี่ยนแปลงภาวะดุล

10 1 อุปสงค์เปลี่ยนแปลง แต่ อุปทานคงที่ เลขหน้า 2/45 หนังสือหน้า 30 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / การเปลี่ยนแปลงภาวะดุล

11 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปสงค์ในขณะที่เส้นอุปทานอยู่คงที่ 1.1 กรณีอุปสงค์เพิ่ม P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 D2D2D2D2 E2E2E2E2 P2P2P2P2 Q3Q3Q3Q3 Q2Q2Q2Q2

12 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปสงค์ในขณะที่เส้นอุปทานอยู่คงที่ 1.2 กรณีอุปสงค์ลด P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 D2D2D2D2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 Q3Q3Q3Q3 E2E2E2E2

13 2 อุปทานเปลี่ยนแปลง แต่อุป สงค์คงที่ D D S S เลขหน้า 2/46 หนังสือหน้า 30 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / การเปลี่ยนแปลงภาวะดุล

14 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปทานในขณะที่เส้นอุปสงค์อยู่คงที่ 2.1 กรณีอุปทานเพิ่ม P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 S2S2S2S2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 Q3Q3Q3Q3 E2E2E2E2

15 กรณีเกิดการย้ายเส้นอุปทานในขณะที่เส้นอุปสงค์อยู่คงที่ 2.2 กรณีอุปทานลด P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 S2S2S2S2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 Q3Q3Q3Q3 E2E2E2E2

16 3 อุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกันในทิศทางเดียวกัน เลขหน้า 2/47 หนังสือหน้า 31 อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ / การเปลี่ยนแปลงภาวะดุล

17 4 อุปสงค์และอุปทาน เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันใน ทิศทางตรงกันข้าม

18 P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 อุปสงค์เพิ่ม = อุปทานลด D2D2D2D2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 S2S2S2S2 E2E2E2E2

19 P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 อุปสงค์เพิ่ม > อุปทานลด D2D2D2D2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 S2S2S2S2 E2E2E2E2

20 P Q D1D1D1D1 S1S1S1S1 E1E1E1E1 P1P1P1P1 Q1Q1Q1Q1 อุปสงค์เพิ่ม < อุปทานลด D2D2D2D2 P2P2P2P2 Q2Q2Q2Q2 S2S2S2S2 E2E2E2E2

21 การเข้าแทรกแซงตลาดของรัฐบาล  การประกันราคาขั้นต่ำ (Price Support or Minimum Price)  การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling)

22 การประกันราคาขั้นต่ำ ระบบราคาทำให้สินค้ามีมากเกินไป ระบบราคาทำให้สินค้ามีราคาต่ำมากเกินไป รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง ประกันราคา ราคาประกันหรือราคาขั้นต่ำ ต้องสูงกว่าราคาดุลยภาพเสมอ

23 1. การประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทาน ส่วนเกิน : การที่รัฐบาลประกาศราคาประกัน และใช้ กฏหมายบังคับให้ผู้ซื้อทุกรายซื้อสินค้าในราคา ประกันนั้น มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฏหมาย

24 PQ 0 100 D S 20 30 15050 อุปทานส่วนเกิน รัฐใช้งบประมาณ = 30 x (150 - 50) = 3,000

25 2. การประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลจ่าย เงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร : รัฐกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ แต่จะปล่อยให้ซื้อขาย กันตามกลไกราคาปกติ

26 PQ 0 100 D S 20 30 100 รัฐใช้งบประมาณ = (30 - 20) x 100 = 1,000

27 การกำหนดราคาขั้นสูง ระบบราคาทำให้สินค้ามีราคาสูงมากเกินไป รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง ราคาควบคุม ราคาขั้นสูงหรือราคาควบคุม ต้องต่ำกว่าราคาดุลยภาพเสมอ

28 D S P (บาท) Q (ล้านหน่วย) 0 15 300 200 25 5 อุปสงค์ส่วนเกิน 400 Q ที่มีการขายจริง ราคาในตลาดมืด

29

30 จงพิจารณารูปข้างล่าง 1. ราคาดุลยภาพของข้าวโพดเท่ากับเท่าใด 2. ปริมาณดุลยภาพของข้าวโพดเท่ากับ เท่าใด 3. จุดดุลยภาพคือจุดใด 4. ถ้าหากราคาข้าวโพดเป็น 15 บาท จะเกิด อะไรขึ้นในตลาดและรัฐบาลควรแก้ปัญหา อย่างไร

31 1. ระดับราคาเท่าใดที่จะทำให้ส้มล้นตลาด 2. ช่วงระหว่าง ST เกิดอะไร 3. ปริมาณใดที่ผู้ผลิตพอใจที่จะผลิตจำหน่าย มากที่สุดโดยไม่ทำให้สินค้าเหลือ 4. ราคาเท่าใดที่ความต้องการซื้อส้มจะมีมาก ที่สุดและไม่เกิดความต้องการส่วนเกิน

32 ในช่วงตรุษจีนของแต่ละปี Demand และ Supply สำหรับ เป็ด ไก่ จะเปลี่ยนแปลงไป อย่างไร และมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของราคาอย่างไร ( วิเคราะห์ อธิบายโดยเขียน ภาพประกอบ )

33 ถ้าอุปสงค์ของสินค้า ลดลง 10% และ อุปทานเพิ่มขึ้น 40% ราคาดุลยภาพของ สินค้าจะเปลี่ยนแปลง อย่างไร

34 แบบฝึกหัดบทที่ 3 1. จุดดุลยภาพแสดงให้ทราบถึงอะไร 2. ถ้าอุปสงค์ของข้าวโพดเพิ่มขึ้น 10% และอุปทานเพิ่มขึ้น 20% ราคาดุลย ภาพของข้าวโพดจะเปลี่ยนแปลง อย่างไร 3. ถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้นและอุปทานคงที่จะ เป็นผลให้เกิดอะไร 4. ในภาวะหลังสงครามใหม่ๆ Demand และ Supply สำหรับสินค้าประเภท อาหารจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และมี ผลต่อราคาอย่างไร ( วิเคราะห์ อธิบาย โดยเขียนภาพประกอบ ) 5. การกักตุนสินค้า เกิดตลาดมืด เป็น ผลที่เกิดจากการที่รัฐดำเนินมาตรการ อะไร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 การกำหนดขึ้นเป็น ราคาดุลยภาพ  ราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) คือระดับราคาที่ทำให้ ปริมาณเสนอซื้อและ ปริมาณเสนอขายเท่ากัน พอดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google