งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 6 Inventory Management Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 6 Inventory Management Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 6 Inventory Management Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50

2 Inventory Management การบริหารสินค้าคงคลัง – การเก็บวัตถุดิบ ชิ้นส่วนการผลิต สินค้าระหว่างผลิตและสินค้า สำเร็จรูปไว้ในการผลิตเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับธุรกิจโดยทั่วไป แต่ ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้และไม่ควรเก็บไว้มากเกินไป เพราะจะเกิดต้นทุนจม (Sunk Cost) และหากมีน้อยเกินไปก็อาจ เกิดต้นทุนเนื่องจากสินค้าขาดมือ (Shortage Cost) – ในปัจจุบัน ธุรกิจส่วนใหญ่หันมาใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการ สินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุนในองค์กรกันมาก ตั้งแต่การใช้ คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการสินค้า ใช้บาร์โค้ด ใช้ซอฟท์แวร์ ช่วย ควบคุมต่างๆ เพื่อให้สินค้าคงคลังมีปริมาณที่เหมาะสมและเกิดการ ประหยัดในการสั่งซื้อ (Economic Quantity Order)

3 Inventory Management ประเภทของสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลัง (Inventory) ประกอบด้วย 1. วัตถุดิบ (Raw Material) 2. สินค้าระหว่างผลิต (Work in Process) 3. วัสดุซ่อมบำรุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) 4. สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) Raw Material WIP Finish Goods

4 Basic Decision for Inventory Management Financial Policy  High Return –Minimum stock for reduction of sunk cost –Avoid risk of stock out cost Production & Selling Policy –Available of goods for produce and sales Maintain and keeping the stock –Quantities of goods are correct –Available of good and not to be damaged

5 Cost of Inventory Item cost or Material cost Stock-out cost (Opportunity Cost) Ordering cost  in case of purchasing Set up cost  in case of self-producing Carrying cost or Holding cost –Stock keeping area, Tax, wages, insurance, interest, opportunity cost, …etc.

6 Economic Order Quantity ;EOQ Discovery by F.W.Harris on the hypothesis as below Ordering cost or Set Up cost ต้นทุนนี้แปรผกผันกับปริมาณ คือ “ ถ้าสั่งซื้อหรือสั่งผลิตคราวละ มากๆ ต้นทุนสั่งจะต่ำ ” Carrying cost or Holding cost ต้นทุนนี้แปรผันตรงกับปริมาณ คือ “ ถ้าสั่งซื้อหรือสั่งผลิตคราวละ มากๆ ต้นทุนเก็บจะสูง ” Shortage cost or opportunity cost “ ถ้าไม่เก็บสินค้าไว้เลยหรือเสี่ยงต่อการไม่มีสินค้าไว้เผื่อขาด แคลนจะเกิดต้นทุนสินค้าขาดมือ ”

7 Inventory Model (EOQ Model) ค่าใช้จ่ายรวมในการมีสินค้าตลอดปี (Total Cost of Inventory) = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) + ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (Holding Cost) Ordering Cost –Demand (D) –Order Quantity (Q) –Set up cost (S) –Ordering cost (O) Holding Cost –Item cost (C) –Interest (i) –Inventory cost (I) or i x C = I

8 ข้อกำหนดพื้นฐานของการใช้ตัวแบบ EOQ การควบคุมสินค้าคงเหลือมีจุดเดียวเท่านั้น เช่น ในโรงเก็บสินค้า ความต้องการสินค้า (Demand) มีค่าคงที่ ตลอดเวลา ห้ามเกิดสภาพการขาดแคลนสินค้าคงเหลือ (No- shortage) ระยะเวลาในการนำส่งสินค้า (Lead-time) คงที่ ต้นทุนในการสั่งซื้อและเก็บรักษาสินค้าคงที่ ราคาต่อหน่วยสินค้าต้องมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะสั่ง ปริมาณเท่าใด ใช้ได้กับสินค้าครั้งละ 1 ชนิด ในการนำส่งสินค้าให้ส่งครั้งเดียวครบจำนวนห้าม ทะยอยส่งมอบ

9 ความสัมพันธ์ของปริมาณสินค้า คงเหลือเมื่อเทียบกับเวลา Quantity Time Q R L Receiving Time Reorder Point Reorder Time R = Reorder Point L = Lead Time Q = Order Quantity

10 Inventory Model (EOQ Model) Total Cost = Ordering Cost + Holding Cost Derivative 1 st Order of TC

11 EOQ Model Order by purchasing Order by producing

12 Example 1 The company has demand of raw material for producing 15,000 items per year, holding cost of production is 20% of it’s price and 4$ of ordering per time. If unit cost is 0.15$,determine the EOQ and TC (please use excel for examine) Q (Items)DO/QiCQ/2Total Cost 1,00060.0015.0075.00 1,50040.0022.5062.50 2,00030.0030.0060.00 2,50024.0037.5061.50 3,00020.0045.0065.00 3,50017.1452.5069.64

13 การใช้ EOQ Model ตามสมการ ข้อสังเกต คือ จุดสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) จะมีความสมดุลของค่าใช้จ่ายทั้งสองเสมอ

14

15 Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม : การบริหารสินค้าคงคลังจะต้องมีการสั่ง สินค้าเพื่อเพิ่มเติมในสต็อค โดยจุดนี้เป็นจุดที่มี ปริมาณสินค้าคงเหลืออยู่ในคลังสินค้า ณ วันที่สั่งซื้อ เพิ่ม จุดสั่งซื้อเพิ่ม คำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ RP = Reorder point L = Lead Time d = Usage of goods / Day From Example 1 if this plant work only 300 day / year, the lead time in 5 day of transportation,please examine Reorder point. Demand = 15,000 / year So, Usage / Day = 15,000 / 300 = 50 Units RP = 50 x 5 = 250 Units (Try it with Excel QM & QMWin)

16 Exercise 1 Set up cost of production is 10 $ per time and holding cost is 2$ per item, If Unit cost of production is 10$ and Demand of material per year is 1,000 item,examine the value of EOQ and the others expenses and time to order D = 1000, S = 10$, I = 2$, C = 10$ EOQ = 2 x 1000 x 10 / 2 = 100 TC = (1000 x 10 / 100) + (2 x 100)/2 = 100 + 100 = 200

17 Exercise 2 One of purchasing order is 5$ per each, the production holding material cost is 12% of unit cost that is 20$/item, If demand is 1,200 unit / month, please determine EOQ and the others expenses with time to order Lead time = 3 days and working 360 days/year D = 1200x12 = 14,400, O = 5$, i = 12%, C = 20$ EOQ = 2 x 14400 x 5 / 12%x20 = 244.94 = 245 TC = (14400 x 5 / 245) + (12% x 20x245)/2 = 293.87 + 294

18 ABC Theory การจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC คือ การจัด กลุ่มสินค้าให้มีความสำคัญตามมูลค่าและ ปริมาณของสินค้า ในทางปฏิบัติจะพบเสมอว่า สินค้าที่มีปริมาณมากมักมีมูลค่าไม่สูง ในทาง ตรงกันข้ามสินค้าที่มีมูลค่าสูงจะมีปริมาณไม่มาก ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 Class คือ สินค้ากลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงถึง 80% ของ มูลค่าสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้าแต่มีปริมาณไม่ เกิน 20% ของจำนวนรายการทั้งหมด สินค้ากลุ่ม B เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าประมาณ 15% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด แต่มีปริมาณในคลัง ประมาณ 30% ของจำนวนทั้งหมด สินค้ากลุ่ม C เป็นกลุ่มที่มีมูลค่าน้อยที่สุด ประมาณ 5% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด แต่มี ปริมาณสูงเกิน 50% ของจำนวนรายการทั้งหมด

19 ABC Diagram (Law of Significant few) A 80% C 5% B 15% 100 50 0 10020 % of Items % of Valuable (%Dollar) 15-20%25-30% 50-60%

20 Example2 ItemsUsage / YearUnit PriceValue% 15,0001.507,500 21,5008.0012,000 310,00010.50105,000 46,0002.0012,000 57,5000.503,750 66,00013.6081,600 75,0000.753,750 84,5001.255,625 97,0002.5017,500 103,0002.006,000 Item A=20%,B=30%Total100.0%

21 Exercise3 ItemsUsage / YearUnit PriceValue% 1150000.2 2140003.0 315000.2 4550000.1 520000.1 61100000.2 775000.1 8400000.1 930003.0 1040000.2 Item A=15%,B=25%Total100.0%

22 Inventory Control Technique Max-Min Technique –Min Level = RP + Safety Stock –Max Level = EOQ + (Q/2) Barcode Technique RFID Technology

23 Barcode เป็นรหัสแท่งที่สามารถช่วยจำแนกประเภทและ ชนิดของสินค้าได้ จาก ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด สี ที่แตกต่างกัน ด้วยการสื่อความหมายระหว่างสื่อ อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้ ทำให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ระบบ Barcode เป็นระบบรหัสชนิดหนึ่งที่อยู่ใน รูปสัญลักษณ์แท่งสีขาวสลับสีดำ ขนาดต่างๆกัน ยาว สั้น หนา บาง ต่างๆกัน เพื่อที่เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จะสามารถอ่านและแปลความหมายออกมาในรูปตัวเลข และเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรับรู้ได้ด้วยการแปลงเป็น สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) Barcode Technique

24 885 รหัสประเทศไทย 0088 รหัสสมาชิกสถาบันรหัส แท่งไทย 60801 รหัสสินค้า สมาชิก ต้องกำหนด ขึ้นเอง 6 ตัวเลขตรวจสอบความ ถูกต้องของคอมพิวเตอร์เพื่อ พิสูจน์ว่าตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ ด้านหน้านั้นถูกต้อง เรียกว่า Digit Number 885 0088 6 0 801 6 Barcode Technique

25

26 Barcode Printer Barcode Software PDT (Portable Data Terminal) Barcode Technique RFID Technology


ดาวน์โหลด ppt Chapter 6 Inventory Management Aj-Kulachatr C. Na Ayudhya Naresuan University Payao Campus Semester 1/50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google