งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเชิงลึก โครงการ ระบบควบคุม และแจ้งเตือนใน สายการผลิต แบบต่อเนื่อง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเชิงลึก โครงการ ระบบควบคุม และแจ้งเตือนใน สายการผลิต แบบต่อเนื่อง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเชิงลึก โครงการ ระบบควบคุม และแจ้งเตือนใน สายการผลิต แบบต่อเนื่อง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

2 2 กรณีศึกษาเชิงลึก : โครงการระบบ ควบคุมและแจ้งเตือนใน สายการผลิตแบบต่อเนื่อง

3 3 Agenda  Process Description  Simulation  Cost Analysis

4 4 Process Description  การทำงานประกอบด้วย 22 กระบวนการย่อยเป็นสายการผลิต แบบต่อเนื่อง  มีจุดตรวจสอบคุณภาพใน 5 กระบวนการ  ปริมาณของเสียในปัจจุบัน 5.48%  มีพนักงานปฏิบัติงานในทุก กระบวนการ

5 5 Process Flow

6 6 B

7 7 B C

8 8 C

9 9 กระบวนการประกอบ มีจุดตรวจสอบ ทั้งหมด 5 จุด คือกระบวนการที่ 12,13,17,18 และ 18 ดังนี้

10 10 วิเคราะห์ ข้อมูล  จำนวนที่สั่งผลิตในเดือนดังกล่าวจำนวน 5 รายการ รวม 2116 เครื่อง และในจำนวนนี้มี จำนวนของชิ้นงานที่เสียรวม 116 เครื่อง  จากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ จาก รายการผลิต วันที่ 22/03/50 Inputs = 677 เครื่อง Defectives = 37 เครื่อง คิดเป็นปริมาณของเสีย 5.48% คิดเป็นปริมาณของเสีย 5.48%

11 11 วิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) จำแนก Defectives ตามจุดตรวจสอบ (12,13,17,18 และ 21) ได้ข้อมูลดังแสดง Remark 1. จำนวน Input ทั้งหมด = 677 ชิ้น 2. จำนวน Defectives ทั้งหมด = 37 ชิ้น Check Point Total Defectives Total % Defectives Total

12 12 Simulation ด้วย โปรแกรม Arena 6.0 Simulation ทุก ๆ ชม. โดยเริ่มจาก – น. (8 ชม.) ที่อัตราของ เสียปกติ คือ 5.48% ทำการจำลอง 4 สถานการณ์ คือ  การดำเนินตามปกติ โดยไม่มีระบบแจ้ง เตือน  ทำการแก้ไขกระบวนการผลิตภายใน 15 นาที เมื่อพบชิ้นงานเสีย 1 ชิ้น  ทำการแก้ไขกระบวนการผลิตภายใน 120 นาที เมื่อพบชิ้นงานเสีย 1 ชิ้น  ทำการแก้ไขกระบวนการผลิตภายใน 300 นาที เมื่อพบชิ้นงานเสีย 1 ชิ้น

13 13 ตารางแสดงจำนวนของเสีย ณ จุด ตรวจสอบ ( จุดที่ 12,13,17, 18 และ 21) ตั้งแต่เวลา น. % Targ et Chec k Point 12 Chec k Point 13 Chec k Point 17 Chec k Point 18 Chec k Point 21 Total (Pcs.) Q'ty (Pcs. )

14 ตารางแสดงผล simulation ของ 3 สถานการณ์ 14 Take Actio n Time 15 (mins) Defectives (pcs.) 120 (mins) Defectives (pcs.) 300 (mins) Defectives (pcs.) Check Point % Target

15 15 Cost Analysis  แนวทางในการคิด คือ คำนวณค่าใช้จ่ายที่สูญเสีย ของปริมาณ Defectives เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จากการติดตั้ง Display ที่สามารถแสดงถึงปริมาณ Real-time Defectives  ดังสมการ (1) Cost (As – Is) = ( Defectives from Causes1 x working days x Avg. repair cost) + (Defectives from Causes2 x working days x Avg. repair cost) +(Defectives from Causes3 x working days x Avg. repair cost) + (Defectives from Causes4 x working days x Avg. repair cost) =(1.9x25x8.33)+(2.9x25x28.33)+(8.3x25x (23.9x25x504.33) = 358,428 บาท / เดือน

16 16 Cost 5.48% Defectives : แก้ไข กระบวนการผลิตภายใน 15 นาที = Repair No action time - Repair Take action time 15 min. = 358,428 – [(1.8x25x8.33)+(2.7x25x28.33) + (7.8x25x ) +(22.6x25x504.33)] = 358,428 – 338,583 = 19,845 บาท / เดือน

17 ตารางแสดง ค่าใช้จ่ายที่ลดลง 17 จากงบประมาณค่าใช้จ่ายระบบควบคุมและแจ้ง เตือนประมาณ 280,000 บาทนั้น ถ้าหากทาง โรงงานสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติการแก้ไข ที่ ระดับเวลา 15 นาที สามารถคุ้มทุนภายใน ระยะเวลาประมาณ 14 เดือน Take Action Time (min.) Cost Saving (baht) No Take Action0 1519, , ,414

18 18 1. สามารถทราบจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นใน สายการผลิตได้อย่าง Real-time 2. สามารถทำการ Take Action ได้รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดการเสียจากระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเกิดของเสียถึงระดับที่ กำหนด 3. ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและติดตามผล 4. สามารถลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผลิต ของเสีย ผลที่คาดว่า จะได้รับ

19 19 สรุป ผล  Defects = 5.48% ( ปัจจุบัน ) คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 358,428 บาท / เดือน  ถ้ามีระบบแจ้งเตือนแบบ Real-time และมีการ Take Action โดยทันทีจะไม่เกิดของเสียอย่าง ต่อเนื่อง  ด้วยราคาระบบแจ้งเตือนประมาณ 280,000 บาท และสามารถแก้ไขกระบวนการผลิตภายใน 15 นาที โดยอัตราของเสียเท่ากับ 5.48% จะ สามารถคุ้มทุนได้ภายใน 14 เดือน แต่จะ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 5.54% ต่อเดือน  ด้วยราคาระบบแจ้งเตือนประมาณ 280,000 บาท โดยอัตราของเสียลดลงเท่ากับ 3% จะ สามารถคุ้มทุนได้ภายใน 3 เดือน

20 20 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเชิงลึก โครงการ ระบบควบคุม และแจ้งเตือนใน สายการผลิต แบบต่อเนื่อง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google