งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเชิงลึก โครงการ ระบบควบคุม และแจ้งเตือนใน สายการผลิต แบบต่อเนื่อง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเชิงลึก โครงการ ระบบควบคุม และแจ้งเตือนใน สายการผลิต แบบต่อเนื่อง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเชิงลึก โครงการ ระบบควบคุม และแจ้งเตือนใน สายการผลิต แบบต่อเนื่อง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

2 2 กรณีศึกษาเชิงลึก : โครงการระบบ ควบคุมและแจ้งเตือนใน สายการผลิตแบบต่อเนื่อง

3 3 Agenda  Process Description  Simulation  Cost Analysis

4 4 Process Description  การทำงานประกอบด้วย 22 กระบวนการย่อยเป็นสายการผลิต แบบต่อเนื่อง  มีจุดตรวจสอบคุณภาพใน 5 กระบวนการ  ปริมาณของเสียในปัจจุบัน 5.48%  มีพนักงานปฏิบัติงานในทุก กระบวนการ

5 5 Process Flow

6 6 B

7 7 B C

8 8 C

9 9 กระบวนการประกอบ มีจุดตรวจสอบ ทั้งหมด 5 จุด คือกระบวนการที่ 12,13,17,18 และ 18 ดังนี้

10 10 วิเคราะห์ ข้อมูล  จำนวนที่สั่งผลิตในเดือนดังกล่าวจำนวน 5 รายการ รวม 2116 เครื่อง และในจำนวนนี้มี จำนวนของชิ้นงานที่เสียรวม 116 เครื่อง  จากข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ จาก รายการผลิต วันที่ 22/03/50 Inputs = 677 เครื่อง Defectives = 37 เครื่อง คิดเป็นปริมาณของเสีย 5.48% คิดเป็นปริมาณของเสีย 5.48%

11 11 วิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) จำแนก Defectives ตามจุดตรวจสอบ (12,13,17,18 และ 21) ได้ข้อมูลดังแสดง Remark 1. จำนวน Input ทั้งหมด = 677 ชิ้น 2. จำนวน Defectives ทั้งหมด = 37 ชิ้น Check Point Total Defectives Total % Defectives 127.41.096 137.41.096 177.41.096 187.41.096 217.41.096 Total37.05.48

12 12 Simulation ด้วย โปรแกรม Arena 6.0 Simulation ทุก ๆ ชม. โดยเริ่มจาก 08.00 – 17.00 น. (8 ชม.) ที่อัตราของ เสียปกติ คือ 5.48% ทำการจำลอง 4 สถานการณ์ คือ  การดำเนินตามปกติ โดยไม่มีระบบแจ้ง เตือน  ทำการแก้ไขกระบวนการผลิตภายใน 15 นาที เมื่อพบชิ้นงานเสีย 1 ชิ้น  ทำการแก้ไขกระบวนการผลิตภายใน 120 นาที เมื่อพบชิ้นงานเสีย 1 ชิ้น  ทำการแก้ไขกระบวนการผลิตภายใน 300 นาที เมื่อพบชิ้นงานเสีย 1 ชิ้น

13 13 ตารางแสดงจำนวนของเสีย ณ จุด ตรวจสอบ ( จุดที่ 12,13,17, 18 และ 21) ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. % Targ et Chec k Point 12 Chec k Point 13 Chec k Point 17 Chec k Point 18 Chec k Point 21 Total (Pcs.) Q'ty (Pcs. ) 5.487.4 37.0

14 ตารางแสดงผล simulation ของ 3 สถานการณ์ 14 Take Actio n Time 15 (mins) Defectives (pcs.) 120 (mins) Defectives (pcs.) 300 (mins) Defectives (pcs.) Check Point 1212 1313 1717 1818 2121 1212 1313 1717 1818 2121 1212 1313 1717 1818 2121 % Target 5.48 7. 1 7. 2 6. 4 7. 0 34.9 7. 2 7. 0 7. 6 6. 9 6. 6 35.3 7. 3 7. 2 7. 0 7. 2 6. 9 35.6

15 15 Cost Analysis  แนวทางในการคิด คือ คำนวณค่าใช้จ่ายที่สูญเสีย ของปริมาณ Defectives เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จากการติดตั้ง Display ที่สามารถแสดงถึงปริมาณ Real-time Defectives  ดังสมการ (1) Cost (As – Is) = ( Defectives from Causes1 x working days x Avg. repair cost) + (Defectives from Causes2 x working days x Avg. repair cost) +(Defectives from Causes3 x working days x Avg. repair cost) + (Defectives from Causes4 x working days x Avg. repair cost) =(1.9x25x8.33)+(2.9x25x28.33)+(8.3x25x263.3 3+ (23.9x25x504.33) = 358,428 บาท / เดือน

16 16 Cost saving @ 5.48% Defectives : แก้ไข กระบวนการผลิตภายใน 15 นาที = Repair Cost @ No action time - Repair Cost @ Take action time 15 min. = 358,428 – [(1.8x25x8.33)+(2.7x25x28.33) + (7.8x25x263.33 ) +(22.6x25x504.33)] = 358,428 – 338,583 = 19,845 บาท / เดือน

17 ตารางแสดง ค่าใช้จ่ายที่ลดลง 17 จากงบประมาณค่าใช้จ่ายระบบควบคุมและแจ้ง เตือนประมาณ 280,000 บาทนั้น ถ้าหากทาง โรงงานสามารถใช้เวลาในการปฏิบัติการแก้ไข ที่ ระดับเวลา 15 นาที สามารถคุ้มทุนภายใน ระยะเวลาประมาณ 14 เดือน Take Action Time (min.) Cost Saving (baht) No Take Action0 1519,845 12016,665 30013,414

18 18 1. สามารถทราบจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นใน สายการผลิตได้อย่าง Real-time 2. สามารถทำการ Take Action ได้รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดการเสียจากระบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเกิดของเสียถึงระดับที่ กำหนด 3. ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและติดตามผล 4. สามารถลดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผลิต ของเสีย ผลที่คาดว่า จะได้รับ

19 19 สรุป ผล  Defects = 5.48% ( ปัจจุบัน ) คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 358,428 บาท / เดือน  ถ้ามีระบบแจ้งเตือนแบบ Real-time และมีการ Take Action โดยทันทีจะไม่เกิดของเสียอย่าง ต่อเนื่อง  ด้วยราคาระบบแจ้งเตือนประมาณ 280,000 บาท และสามารถแก้ไขกระบวนการผลิตภายใน 15 นาที โดยอัตราของเสียเท่ากับ 5.48% จะ สามารถคุ้มทุนได้ภายใน 14 เดือน แต่จะ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 5.54% ต่อเดือน  ด้วยราคาระบบแจ้งเตือนประมาณ 280,000 บาท โดยอัตราของเสียลดลงเท่ากับ 3% จะ สามารถคุ้มทุนได้ภายใน 3 เดือน

20 20 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเชิงลึก โครงการ ระบบควบคุม และแจ้งเตือนใน สายการผลิต แบบต่อเนื่อง สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ ผศ. ดร. ธนัญญา วสุศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google