งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การสื่อสาร การตลาดโดยใช้ สื่อ. การโฆษณา (Advertising Strategy Research) ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 5 ประการ Situation Analysis Objectives Strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การสื่อสาร การตลาดโดยใช้ สื่อ. การโฆษณา (Advertising Strategy Research) ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 5 ประการ Situation Analysis Objectives Strategy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การสื่อสาร การตลาดโดยใช้ สื่อ

2 การโฆษณา (Advertising Strategy Research) ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 5 ประการ Situation Analysis Objectives Strategy Tactics Evaluation

3 การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิจัยโฆษณาเป็นการนำ ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผนโฆษณา ซึ่งข้อมูลที่ได้ อาจจะมาจากบริษัทลูกค้า บริษัท โฆษณา ห้องสมุดสถาบันการศึกษา วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ สามารถช่วย ประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาใน การวิจัย แต่ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ต่อการวิจัยได้ ถึงแม้ว่าไม่ ตรงกับปัญหาหรือสถานการณ์มาก นัก

4 การกำหนดวัตถุประสงค์ในการ วิจัยโฆษณา การกำหนดปัญหาการวิจัย โฆษณา เป็นการช่วยทำให้เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ วิจัยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และยิ่งช่วย ผลักดันให้การเก็บรวบรวมข้อมูลใน การวิจัยตรงกับประเด็นที่ต้องการ อย่างแท้จริง ในการวิจัยโฆษณา การ กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยถือ เป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวควรมีความ ชัดเจน และที่สำคัญควรมี ความสัมพันธ์กับการตลาดและ โฆษณาด้วย

5 กลยุทธ์การวิจัยโฆษณา - การกำหนดตัวแปร - การเก็บรวมรวมข้อมูล - การเลือกกลุ่มตัวอย่าง - การสร้างแบบสอบถาม - การทดสอบแบบสอบถาม ก่อนนำไปใช้จริง

6 วิธีของการวิจัยโฆษณา ในขั้นตอนนี้นักวิจัยโฆษณาจะ ดำเนินงานตามแผนการที่กำหนดไว้ ในขั้นของกลยุทธ์การวิจัย ซึ่ง ประกอบด้วย - การเก็บรวบรวมข้อมูล - การนำเสนอและการ วิเคราะห์ข้อมูล - การเขียนสรุปผลการวิจัย

7 การประเมินผล การกำหนดวัตถุประสงค์การโฆษณา สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ได้ ดังนี้คือ  แผนการตลาดสำหรับสินค้า ใหม่  สินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาด  สินค้าที่ต้องการขยายฐาน การตลาด  สินค้าที่ปรับปรุงใหม่ (Relaunch)  สินค้าที่ต้องการขยายฐานสินค้า

8 การกำหนดวัตถุประสงค์การ โฆษณา (1) สินค้าใหม่ (2) สินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาด (3) สินค้าที่ต้องการขยายฐาน การตลาด (4) สินค้าที่ปรับปรุงใหม่ (5) สินค้าที่ต้องการขยายฐาน สินค้า

9 กระบวนการสร้างสรรค์งาน โฆษณา (Creative Process) กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1. Preparation Stage 2. Incubation Stage 3. lllumination Stage 4. Verfication Stage

10 ขั้นตอนการกำเนิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์โฆษณามี 8 ขั้นตอน 1. การระบุปัญหา 1.1 วัตถุประสงค์ในการทำโฆษณา 1.2 ผลการวิจัยไม่ว่าจะเป็นวิจัยตลาด 2. การรับรู้ปัญหา 3. การเผชิญกับปัญหา 4. การบ่มฟักและเกิดความคิด 5. การกำหนดแนวคิดในการแก้ปัญหา 6. การลงมือปฏิบัติ 7. การดำเนินการเสนอผลงานโฆษณา 8. ผลที่ได้รับ

11 Creative Man Weschler 1.Sensitivity to Surroundings 2.Mental Flexibility 3.Independence of Judgment 4.Tolerance for Ambiguity 5.bility to Abstract 6.bility to Synthesize 7.Restless Urge

12 การเขียนภาษาในงาน โฆษณา ภาษาไทยถือได้ว่าเป็น ภาษาที่มีความลุ่มลึก ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงควรมี ความระมัดระวังในการใช้ เพราะว่าภาษาที่ใช้ บางครั้งจะให้ความหมาย จิตนาการ ความรู้สึกและ อารมณ์ที่แตกต่างกัน

13 สามารถสรุปตามรูปแบบ AEEII A : Argument E : Emotional Strategies E : Entertainment I : Image I : Information

14 A : Attention( สร้างความสนใจ ) B : Benefits( บอกถึงประโยชน์ ของสินค้าและบริการ ) C : Creativity( มีการสร้างสรรค์ ) D : Demand( กระตุ้นความ ต้องการ )

15 “ADNORMS” A (Adaptability) D (Durability) N (Newness) O (Oneness) R (Relevance) M (Memo ability) S (Simplicity)

16 Advertising Media Strategy 1. Background review 1.1 Research Ex. Consumer (Product/Service) (Market analysis) (Competitive situation) 1.2 Marketing Mix (Product) (Price) (Place) (Promotion)

17 2. Statement of objectives 2.1 Organizational objectives 2.2 Marketing objectives 2.3 Advertising objectives 2.4 Media Objectives 3. Strategies

18 ยุทธวิธีแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ๆ 1.Media Spending Pattern - Pulsing - Fighting - Up-Swing - Down-Swing - Reminding 2. Media Tactics

19 การกำหนดยุทธวิธีดังกล่าวข้างต้นมี ปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้ 1. Target Market Definition ยิ่งกำหนด กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดชัดเจนมากขึ้น เท่าใดก็ยิ่งทำให้การทำโฆษณาในครั้งนั้น ประสพความสำเร็จมากเท่านั้น ดังนั้นผู้ วางแผนโฆษณาต้องยอมเสียเวลาในการ ระบุกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเพราะมี ความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกสื่อ โฆษณาให้ถูกต้องและเหมาะสม 2. Media Mix สื่อโฆษณาแต่ละประเภท ต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยต่างกัน ดังนั้นการ นำจุดเด่นของแต่ละสื่อโฆษณามา ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม จึงเป็น สิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งต่อการวางแผนสื่อ โฆษณา

20 การใช้สื่อโฆษณาผสม (Media Mix) คือการใช้สื่อโฆษณามากกว่า 1 ประมาณขึ้นไป เพื่อให้สื่อนั้น ๆ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เหตุผลที่ต้องใช้สื่อผสม - เพื่อให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นโฆษณาบ่อยครั้งขึ้น - เพื่อเสริมคุณสมบัติของสื่อซึ่งกันและกัน แนวความคิดการใช้สื่อผสม - ต้องมีสื่อหลัก เป็นมาตรฐานโดยมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ แผนงานโฆษณา - ต้องใช้สื่อหลักให้มีน้ำหนักเพียงพอเสียก่อนพิจารณาสื่ออื่น ๆ - ใช้สื่อรองเข้ามาผสมเรียงตามความสำคัญ - ไม่ควรผสมสื่อมากเกินไปเมื่อมีงบประมาณจำกัด

21 4. Tactics 4.1 Vehicles 4.2 Units 4.3 Timing and Postion 4.4 Scheduling 4.5 Ordering 4.6 Estimating and Costing 5. Measurement and Evaluation


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การสื่อสาร การตลาดโดยใช้ สื่อ. การโฆษณา (Advertising Strategy Research) ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 5 ประการ Situation Analysis Objectives Strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google