งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1/1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1/1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1/1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. ศ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา ( มหาวิทยาลัยมหิดล ) 2. รศ. ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น ) 3. ผศ. นสพ. ดร. วรพล เองวานิช ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ) 4. ผศ. ดร. ศุภรัตน์ จิตต์จำนง ( มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ) 5. ดร. ทิพย์วัลย์ สุทิน ( มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) 6. ดร. นลินรัตน์ อภิชาต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ) 7. อ. รัตน์ดา อาจวิชัย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ) 8. อ. ดวงฤดี คัยนันทน์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม )

3 สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกลุ่ม 1/1 ประเด็นที่ 1 รูปแบบของการจัดการเรียนการ สอนแบบ (Student Center) ไม่ตายตัว จะมีรูปแบบหลากหลาย ตามบริบทของ รายวิชา รายวิชาผู้เรียนผู้สอนและมหาวิทยาลัย

4 ประเด็นที่ 2 หลายมหาวิทยาลัย ให้การ สนับสนุนทางด้าน IT กลุ่มคิดว่าสิ่งที่ควรได้รับการ สนับสนุนเพิ่มได้แก่ จำนวนบุคลากรสถานที่ งบประมาณในการจัดการ เรียนการสอน

5 ประเด็นที่ 3 กลุ่มมีความเห็นว่าความ เข้าใจต่อคำนิยามของ Student Center ยังไม่ตรงกัน จึงยากต่อ การประเมินความสำเร็จ แต่ในกลุ่มมีความมั่นใจตรงกัน ว่าเป็นวิธีการที่ดี ทำให้ผู้เรียน มีความ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วย ตัวเอง มีความสุขทั้งผู้เรียน และผู้สอน จึงควรที่จะทำต่อไป

6 ประเด็นที่ 4 กลุ่มพบว่า อาจารย์หลายท่าน กังวลเรื่องเนื้อหาที่มีมาก ทำให้ เกิดอุปสรรค์ในการจัดการเรียน การสอนแบบ Student Center ซึ่งต้องได้รับการจัดการ แก้ไข ซึ่งต้องได้รับการจัดการ แก้ไข ในบางมหาวิทยาลัยก็ได้มี การพิจารณา เนื้อหาสาระ ในแต่ละรายวิชา เพื่อดูเนื้อหา ที่ซ้ำซ้อนกัน แล้วมีการ ปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาให้ กระชับขึ้น

7 ประเด็นที่ 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Student Center ต้องมาจาก 1. ระดับผู้บริหาร 2. ระดับผู้ปฎิบัติ จึงควรดำเนินการต่อไป


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1/1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google