งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)
กลุ่มที่ 1/1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. ศ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (มหาวิทยาลัยมหิดล)
1. ศ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (มหาวิทยาลัยมหิดล) 2. รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 3. ผศ.นสพ.ดร.วรพล เองวานิช (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 4. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ จิตต์จำนง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 5. ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) 6. ดร.นลินรัตน์ อภิชาต (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 7. อ.รัตน์ดา อาจวิชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 8. อ.ดวงฤดี คัยนันทน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)

3 สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 1/1
ประเด็นที่ 1 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ (Student Center) ไม่ตายตัวจะมีรูปแบบ หลากหลายตามบริบทของ รายวิชา ผู้เรียน ผู้สอน และมหาวิทยาลัย

4 ประเด็นที่ 2 หลายมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนทางด้าน IT กลุ่มคิดว่าสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มได้แก่ จำนวนบุคลากร สถานที่ งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน

5 ประเด็นที่ 3 กลุ่มมีความเห็นว่าความเข้าใจต่อคำนิยามของ Student Center ยังไม่ตรงกัน จึงยากต่อการประเมินความสำเร็จ แต่ในกลุ่มมีความมั่นใจตรงกันว่าเป็นวิธีการที่ดี ทำให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีความสุขทั้งผู้เรียนและผู้สอน จึงควรที่จะทำต่อไป

6 ประเด็นที่ 4 กลุ่มพบว่า อาจารย์หลายท่านกังวลเรื่องเนื้อหา ที่มีมาก ทำให้เกิดอุปสรรค์ในการจัดการเรียน การสอนแบบ Student Center ซึ่งต้องได้รับการจัดการแก้ไข ในบางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการพิจารณา เนื้อหา สาระในแต่ละรายวิชา เพื่อดูเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนกัน แล้วมีการปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาให้กระชับขึ้น

7 ประเด็นที่ 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Student Center ต้องมาจาก 1. ระดับผู้บริหาร 2. ระดับผู้ปฎิบัติ จึงควรดำเนินการต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Center)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google