งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ต Internet and Intranet System ประกาย นาดี Homepage: ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ต Internet and Intranet System ประกาย นาดี Homepage: ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ต Internet and Intranet System ประกาย นาดี e-mail: prakai@nec.rit.ac.th Homepage: http://www.nec.rit.ac.th/staff/prakai ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2 รายละเอียดรายวิชา ชื่อวิชา ระบบอินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ต (Internet and Intranet System) รหัสวิชา 05-550-462 หน่วยกิจ 3 (2-2-3) วิชาบังคับก่อน การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย คำธิบายรายวิชา การบริหารงานและการจัดการระบบ การติดตั้ง / การให้บริการ / การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย การ ออกแบบ / ดูแลและพัฒนาอินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ต

3 เนื้อหารายวิชา ทฤษฎี  พื้นฐานระบบเครือข่าย  องค์ประกอบของระบบอินเตอร์เน็ต  ตัวอย่างและรูปแบบการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต  การนำบริการอินเตอร์เน็ตมาใช้กับอินทราเน็ต  การออกแบบระบบ  ระบบความปลอดภัย (Security) ปฏิบัติ  สร้างเวปเพจ  เวปแอปพลิเคชั่น (Web Application)  เรียนรู้การใช้งาน UNIX

4 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเตอร์เน็ตและ อินทราเน็ต Internet and Intranet System ประกาย นาดี Homepage: ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google