งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา
นำเสนอโดย นางสาวพนิดา พุฒซ้อน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเครือข่าย (Network) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน – 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ผู้นิเทศงาน คุณณัฐกิตติ์ คงธนสินธิกุล

2 หัวข้อการนำเสนอ ศึกษาศูนย์ข้อมูล ( Datacenter )
ศึกษาระบบเครือข่าย ( Network ) การดูมอนิเตอร์ Network การแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบอินเตอร์เน็ต จัดทำคู่มือการใช้งาน การติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Server

3 งานที่ได้รับมอบหมาย 1.ศึกษาศูนย์ข้อมูล ( Datacenter ) จะประกอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4 งานที่ได้รับมอบหมาย 2.ศึกษาระบบเครือข่าย ( Network ) จะประกอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

5 งานที่ได้รับมอบหมาย 2.1 ) AP : Access Point จะสามารถแยกออกได้ดังนี้ - การติดตั้ง AP มี 2 แบบ 1. แบบสลับฟันปลา

6 งานที่ได้รับมอบหมาย 2.แบบกระจายสัญญาณ Point-to-Point

7 งานที่ได้รับมอบหมาย - การ Config 3.การดูมอนิเตอร์ Network มี 2 แบบ คือ
การ Config อุปกรณ์ Linksys รุ่น WRT54GL เป็น Access Point การ Config อุปกรณ์ Linksys รุ่น WRT54GL เป็น DHCP การ Config อุปกรณ์ UBNT-PS รุ่น PicoStation 2HP เป็น Access Point 3.การดูมอนิเตอร์ Network มี 2 แบบ คือ 1. 2. หมายเลข IP Address :8080 4.การแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบอินเตอร์เน็ต ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้

8 งานที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานอธิการบดี

9 งานที่ได้รับมอบหมาย บ้านพักราชการ

10 งานที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดทำคู่มือการใช้งาน ดังต่อไปนี้
- จัดทำคู่มือการใช้งาน EDU Soft - จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2010 5.การติดตั้ง - ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Cent OS 5.6 - ติดตั้ง Web Server - ติดตั้งโปรแกรม WordPress

11 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google