งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอรายงาน ความก้าวหน้า การปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวพนิดา พุฒซ้อน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอรายงาน ความก้าวหน้า การปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวพนิดา พุฒซ้อน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอรายงาน ความก้าวหน้า การปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวพนิดา พุฒซ้อน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเครือข่าย (Network) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน – 28 กันยายน พ. ศ. 2555 ผู้นิเทศงาน คุณณัฐกิตติ์คงธนสินธิกุล

2 หัวข้อการนำเสนอ  ศึกษาศูนย์ข้อมูล ( Datacenter )  ศึกษาระบบเครือข่าย ( Network )  การดูมอนิเตอร์ Network  การแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบ อินเตอร์เน็ต  จัดทำคู่มือการใช้งาน  การติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Server 2

3 งานที่ได้รับมอบหมาย 1. ศึกษาศูนย์ข้อมูล ( Datacenter ) จะประกอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 3

4 งานที่ได้รับมอบหมาย 2. ศึกษาระบบเครือข่าย ( Network ) จะ ประกอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 4

5 งานที่ได้รับมอบหมาย 2.1 ) AP : Access Point จะสามารถแยกออกได้ ดังนี้ - การติดตั้ง AP มี 2 แบบ 1. แบบสลับฟันปลา 5

6 งานที่ได้รับมอบหมาย 2. แบบกระจายสัญญาณ Point-to-Point 6

7 งานที่ได้รับมอบหมาย - การ Config การ Config อุปกรณ์ Linksys รุ่น WRT54GL เป็น Access Point การ Config อุปกรณ์ Linksys รุ่น WRT54GL เป็น DHCP การ Config อุปกรณ์ UBNT-PS รุ่น PicoStation 2HP เป็น Access Point 3. การดูมอนิเตอร์ Network มี 2 แบบ คือ 1. WWW.ICT.RMUTT.AC.THWWW.ICT.RMUTT.AC.TH 2. หมายเลข IP Address 203.158.242.81:8080 หมายเลข IP Address 203.158.242.81:8080 4. การแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบอินเตอร์เน็ต ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้ 7

8 งานที่ได้รับมอบหมาย สำนักงาน อธิการบดี 8

9 งานที่ได้รับมอบหมาย บ้านพัก ราชการ 9

10 งานที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำคู่มือการใช้งาน ดังต่อไปนี้ - จัดทำคู่มือการใช้งาน EDU Soft - จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2010 5. การติดตั้ง - ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Cent OS 5.6 - ติดตั้ง Web Server - ติดตั้งโปรแกรม WordPress 10

11 ขอบคุณคะ 11


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอรายงาน ความก้าวหน้า การปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวพนิดา พุฒซ้อน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google