งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.3 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี. 3.3.1 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่ การบริการ 3.3.2 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.3 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี. 3.3.1 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่ การบริการ 3.3.2 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.3 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

2 3.3.1 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่ การบริการ 3.3.2 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการ ให้บริการ

3 3.3.1 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่ การบริการ

4 1. เครือข่ายส่วน บุคคล 2. เครือข่าย เฉพาะที่ 3. เครือข่ายนคร หลวง 4. เครือข่าย บริเวณกว้าง

5 เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน (Personal Area Network: PAN) เป็นการเชื่อมโยง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งาน ในปัจจุบันนั้น แพนจะใช้แบบไร้สาย และมี การใช้อย่างแพร่หลาย และการเชื่อมต่อนั้นจะมี ระยะไม่เกิน 10 เมตร ตัวอย่าง การใช้ เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth technology) 1. เครือข่ายส่วน บุคคล

6 2. เครือข่าย เฉพาะที่ เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network: LAN) เป็นการเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ใน บริเวณ หรือพื้นที่เดียวกัน ทั้งการเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ภายในห้องเดียวกัน การ เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ระหว่างห้อง หรือระหว่างอาคาร เช่น ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน

7 2. เครือข่าย เฉพาะที่ ( ต่อ ) ปัจจุบันมีแลนแบบไร้สาย (Wireless PAN: WLAN) เป็นที่ได้รับความนิยมการใช้ งานมากขึ้น เหมาะสมกับการใช้งานใน อาคารที่มีการเดินสายในสัญญาณได้ยาก หรือไม่สามารถดำเนินได้ เนื่องจากความ สะดวกในการจัดวางระบบที่ไม่ต้องอาศัย สายสัญญาณ ตัวอย่าง การนำเทคโนโลยีไวไฟ (Wifi technology)

8 3. เครือข่ายนคร หลวง เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network: MAN) เป็น ระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในเมืองหรือจังหวัด เท่านั้น การเชื่อมโยงจะต้องอาศัยระบบบริการ เครือข่ายสาธารณะ จึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับ องค์การที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อม สาขา เหล่านั้นเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันมีการใช้ เทคโนโลยีไวแมกซ์ (WiMax) ในแมน ตัวอย่าง การเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแต่ละสาขา

9 3. เครือข่ายนคร หลวง ( ต่อ ) ตัวอย่าง การเชื่อมโยงระหว่างหลายๆวิทยาเขตของ สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

10 4. เครือข่าย บริเวณกว้าง เครือข่ายบริเวณกว้าง หรือแวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ในระยะห่างไกล การสร้างแวนจะต้อง พึ่งพาระบบสาธารณะการส่งข้อมูลอาจใช้ อุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่น โมเด็ม (Modem) มาช่วย แต่ว่าแวนก็พัฒนามาก จนมีแวนแบบไร้สาย ตัวอย่าง ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศใช้งานแวน เชื่อมโยงบริการต่างๆระหว่างสาขา

11 3.3.2 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการ ให้บริการ

12 1. เครือข่ายแบบรับ - ให้บริการ เครือข่ายแบบรับ - ให้บริการ หรือไคลเอนท์ / เซิร์ฟเวอร์ (client-server neywork) เป็น เครือข่ายที่มีเครื่องบริการ (server) หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ เช่น การเปิดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะร้องขอบริการ ไปที่เครื่องให้บริการเว็บ จากนั้นเครื่องก็จะ ให้บริการ ตัวอย่าง เครื่องบริการไฟล์ (file server) เครื่องบริการงานพิมพ์ (print server) เครื่องบริการเมล (mail server)

13 2. เครือข่ายระดับ เดียวกัน เครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer to-Peer network: P2P) เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและ เครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใช้งาน ส่วนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล ตัวอย่าง ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไดร์ฟ เครื่องพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt 3.3 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี. 3.3.1 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่ การบริการ 3.3.2 ชนิดเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google