งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Promotion & Prevention. จังห วัด อำเภ อ เขต สธ. ก รม สปสป สป สช. สปส ช. เขต 8 Flagships บูรณ าการ MOU (BS, NP) BS, NP, AH PPA PPE PPNP นโยบาย งบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Promotion & Prevention. จังห วัด อำเภ อ เขต สธ. ก รม สปสป สป สช. สปส ช. เขต 8 Flagships บูรณ าการ MOU (BS, NP) BS, NP, AH PPA PPE PPNP นโยบาย งบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Promotion & Prevention

2 จังห วัด อำเภ อ เขต สธ. ก รม สปสป สป สช. สปส ช. เขต 8 Flagships บูรณ าการ MOU (BS, NP) BS, NP, AH PPA PPE PPNP นโยบาย งบ สธ. งบ UC MOU (NP) แผน ยุทธ กำกับ ติดตาม

3 บริก าร สส ปก บริห าร พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่ง ต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน / อุบัติภัย สุขภาพสตรี และ ทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหาร กำลังคน - จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนา ประสิทธิภาพ ซื้อ / จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเฝ้าระวังสตรี ไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ อาหารปลอดภัย การควบคุม โรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาค ประชาชน สาธารณสุข ชายแดน ยาเสพติด โครงการ พระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่ เอื้อต่อสุขภาพ

4 นครป ฐม ราช บุรี สุพรรณ บุรี กาญจน บุรี สมุทรส าคร สมุทรสง คราม เพช รบุรี ประ จวบ พัฒนาบริการ 10 สาขา พัฒนาระบบส่ง ต่อ คุณภาพบริการ การแพทย์ ฉุกเฉิน / อุบัติภัย สุขภาพสตรี และ ทารก + BS สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS สุขภาพเด็กนักเรียน + BS การเงินการคลัง การบริหาร กำลังคน - จริยธรรม ระบบข้อมูล พัฒนา ประสิทธิภาพ ซื้อ / จ้าง สุขภาพวัยรุ่น + BS ป้องกันควบคุม NCD (DM&HT) ดูแลเผ้าระวังสตรี ไทยจากมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ + BS อาหารปลอดภัยการควบคุม โรคติดต่อ สร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมภาค ประชาชน สาธารณสุข ชายแดน ยาเสพติด โครงการ พระราชดำริ สิ่งแวดล้อมและระบบที่ เอื้อต่อสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt Health Promotion & Prevention. จังห วัด อำเภ อ เขต สธ. ก รม สปสป สป สช. สปส ช. เขต 8 Flagships บูรณ าการ MOU (BS, NP) BS, NP, AH PPA PPE PPNP นโยบาย งบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google