งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักปฏิบัติในการตรวจ อากาศ 1. การตรวจในเวลากลางคืน ต้องรอ ให้สายตาปรับสภาพกับความมืด เสียก่อน การรายงานข่าวจากบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช้ จนท. ข่าวอากาศ ที่เห็นว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักปฏิบัติในการตรวจ อากาศ 1. การตรวจในเวลากลางคืน ต้องรอ ให้สายตาปรับสภาพกับความมืด เสียก่อน การรายงานข่าวจากบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช้ จนท. ข่าวอากาศ ที่เห็นว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักปฏิบัติในการตรวจ อากาศ 1. การตรวจในเวลากลางคืน ต้องรอ ให้สายตาปรับสภาพกับความมืด เสียก่อน การรายงานข่าวจากบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช้ จนท. ข่าวอากาศ ที่เห็นว่า มีผลต่อการบิน เราต้องรายงานและ กระจายข่าวนั้นด้วย สภาพท้องฟ้า

2 หลักการและแนวทางในการตรวจ สถานีตรวจอากาศ เป็นสถานที่ที่ใช้ ตรวจประจำ - เคลื่อนที่ - ไม่เคลื่อนที่ จุดตรวจอากาศ ภายในรัศมี 2 ไมล์ ( 3,200 เมตร ) ของสถานี - สถานีตรวจอากาศทำการตรวจความ กดอากาศ ทัศนวิสัย ลักษณะอากาศ ปัจจุบัน ปรากฏการณ์ปิดบัง จำนวน เมฆชนิดของเมฆ

3 - จุดกึ่งกลางทางวิ่ง ตรวจค่า อุณหภูมิ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ความ กดอากาศ ทิศทางความเร็วลม - ใกล้จุดปลายสุดทางวิ่ง ตรวจ ทัศนะวิสัยทางวิ่ง ความสูงของเมฆ - หอบังคับการบินตรวจค่าทัศนวิสัย จากหอ หลักการและแนวทางในการตรวจ

4 สถานที่หรือสถานีตรวจอากาศ ต้องเป็นพื้นที่โล่งเพื่อในการตรวจ อากาศด้วยสายตา สามารถมองเห็นทางวิ่ง ( RUNWAY ) ได้ตลอด มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ เจ้าหน้าที่

5 การประเมินค่าสภาพท้องฟ้า ให้ประเมินค่า ชนิด จำนวน ทิศ ทางการเคลื่อนตัว และความสูงของฐานปรากฏการณ์ โดยแยกออกเป็น แต่ละระดับ รวมทั้งค่าทัศนวิสัย ในทางตั้งของปรากฏการณ์ปิดบัง ด้วย

6 การหาจำนวนปกคลุมท้องฟ้า - ให้เจ้าหน้าที่ใช้ประสบการณ์ การกะ ประมาณจำนวนเมฆปกคลุมท้องฟ้าใน แต่ละระดับ - การหาจำนวนปกคลุมท้องฟ้า ให้แบ่ง ท้องฟ้าออกเป็นครึ่งหนึ่ง หรือเป็น ส่วนๆแล้วกะประมาณ - ช่วงเวลามืดถ้ามองเห็นแสงดาวได้ เด่นชัด และตรวจไม่พบ เมฆหรือ ปรากฏการณ์ปิดบัง ให้พิจารณาว่า ท้องฟ้าแจ่มใส

7 การหาความสูง - หาระยะสูงด้วยเลเซอร์ หรือเครื่องวัด ฐานเมฆ - รายงานจากอากาศยาน - หาได้จากตารางความสูงของเมฆที่ก่อ ตัวในทางตั้ง - คำนวณเพดานเมฆจากอัตราการ ลอยตัวของบอลลูน - การปรากฏของขนาดและลักษณะ สำคัญของเมฆ - เมื่อวิธีดังกล่าวข้าวต้นใช้ไม่ได้ ให้ พิจารณา โดยใช้ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจ อากาศ

8 การหาทิศทางการเคลื่อนตัว ของเมฆ การรายงานการเคลื่อนตัวของเมฆ ใช้กับ เมฆ TCU และ CB - โดยส่วนมาก การเคลื่อนตัวของเมฆ สามารถกะประมาณได้ดีที่สุดโดยสังเกต การเคลื่อนผ่านวัตถุที่อยู่กับที่ - กรณีที่เมฆเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ทิศทาง ของเมฆจะหาด้วยความละเอียดด้วยการ ตรวจหลายๆครั้ง ครั้งละ 2-3 นาที ให้สังเกตกับการตรวจครั้งก่อน

9 การพิจารณาชนิดของเมฆ ให้ลำดับความสำคัญของเมฆที่ปรากฏ และรูปรหัสของเมฆ และแยกลักษณะของเมฆเข้ารหัส โดยแบ่งเป็น - เมฆชั้นต่ำ เมฆชั้นกลาง และ เมฆชั้นสูง

10 จำนวนเมฆ เมื่อตรวจพบเมฆโดยประเมิน จำนวนปกคลุมเมฆ โดยแบ่งเป็น เมฆชั้นต่ำ เมฆชั้นกลาง และชั้นสูง ให้บันทึกและรายงานเป็นออกต้า


ดาวน์โหลด ppt หลักปฏิบัติในการตรวจ อากาศ 1. การตรวจในเวลากลางคืน ต้องรอ ให้สายตาปรับสภาพกับความมืด เสียก่อน การรายงานข่าวจากบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช้ จนท. ข่าวอากาศ ที่เห็นว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google