งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการบริหารงานศูนย์ สื่อการศึกษา EDUCATIONAL MEDIA CENTER ADMINISTRATION 468 302.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการบริหารงานศูนย์ สื่อการศึกษา EDUCATIONAL MEDIA CENTER ADMINISTRATION 468 302."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาการบริหารงานศูนย์ สื่อการศึกษา EDUCATIONAL MEDIA CENTER ADMINISTRATION 468 302

3 เรื่อง... งานบริการและกิจกรรม ของศูนย์บริการสื่อการ สอน

4 ผู้สอน... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดา จึงประสิทธิ์

5 ศูนย์บริการสื่อการสอน มีหน้าที่หลักในการบริการและที่ เกี่ยวข้องกับการบริการตลอดจน กิจกรรมทางวิชาการ 6 อย่าง 1. การจัดหาสื่อการสอนเพื่อบริการ 2. การบริการสื่อการสอน 3. การบำรุงรักษาสื่อการสอน 4. การประชาสัมพันธ์ 5. การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 6. การประเมินผล

6 การจัดหาสื่อการสอน (Acquisition) ขั้นตอนในการจัดหา ขั้นตอนที่ 1 สำรวจสภาพของสื่อการ สอนในสถานศึก ขั้นตอนที่ 2 สำรวจสถานที่และสิ่ง อำนวยความสะดวก (Facilities) ในการ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ขั้นตอนที่ 3 สำรวจความต้องการทางสื่อ การสอน

7 วิธีการจัดหาสื่อการสอน มี 4 วิธี ใหญ่ๆคือ 1. การผลิต 2. การจัดซื้อ 3. การขอบริจาค 4. การขอยืม จะขอกล่าวแยกแต่ละวิธีดังนี้ ขั้นตอนที่ 4 จัดหาสื่อการสอน

8 การผลิตสื่อการสอน การผลิตสื่อขึ้นใช้เองมีผลดี คือ 1. เป็นการประหยัดงบประมาณสื่อ ฯ 2. สามารถผลิตสื่อได้ตรงตามผู้ใช้ มากที่สุด 3. สื่อบางชนิดไม่มีขายตาม ท้องตลาด

9 ขีดความสามารถในการผลิต สื่อการสอนของศูนย์บริการสื่อ การสอน มี 2 ลักษณะคือ 1. ศูนย์บริการมีความสามารถในการ ผลิตสื่อการสอนได้ทั้งหมด ศูนย์บริการจึงเป็นศูนย์ขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรค่อนข้างพร้อมในสาย งานต่างๆ เช่น มีช่างภาพ ช่าง อิเล็คโทรนิกส์ 2. ศูนย์บริการมีขีดจำกัดในการผลิต สื่อ

10 การจัดซื้อ ต้องพิจารณาตามลำดับความสำคัญ และความต้องการของผู้ใช้

11 การประเมินค่าสื่อ ลักษณะของการประเมินค่า - การประเมินค่ามี 2 ลักษณะคือ 1. การประเมินค่าภายนอก 2. การประเมินค่าภายใน

12 เกณฑ์การประเมินค่าเครื่องมือ โสตทัศนะโดยทั่วๆไป 1. ความคงทน ( Ruggedness ) 2. ความสะดวกในการใช้งาน ( Ease of operation ) 3. ความกระทัดรัด ( Portability ) 4. คุณภาพของเครื่อง (Quality of performance ) 5. การออกแบบ ( Design )

13 6. ความปลอดภัย ( Safety ) 7. ความสะดวกในการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม ( Ease of Maintenance and Repair ) 8. ราคา ( Cost ) 9. ชื่อเสียงของบริษัทผุ้ผลิต ( Repulation of Manufacturer ) 10. การบริการซ่อม ( Available Services )

14 เกณฑ์ในการเลือกเครื่องมือ เฉพาะอย่าง เครื่องฉายภาพยนต์ 1. เวลาเดินเครื่อง เสียงจากมอเตอร์ พัดลม เครื่องส่งฟิล์มควรจะเงียบ 2. ขณะฉายภาพ ควรจะนิ่ง 3. ระบบการควบคุม ควรมีเพียงพอต่อการใช้ งาน เช่น การปรับระดับเสียง ตั้งแต่ความดัง และความทุ้มแหลม เป็นต้น

15 เครื่องฉายสไลด์ 1. การทรงตัว ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่ง แม้จะปรับ ระยะชัดจนกระบอกเลนส์ยาวออกมามากที่สุด แล้วก็ตาม 2. อุปกรณ์ในการปรับระยะเครื่อง เพื่อให้เงยหรือ ตะแคงจะต้องปรับได้ง่าย 3. มีระบบระบายความร้อนของหลอดฉาย ส่วน ใหญ่จะมีพัดลมตัวเล็กๆอยู่ภายในเครื่อง เพื่อ เป่าหลอดฉายให้เย็น หลอดฉายควรเป็นชนิด ทนความร้อน

16 4. ตัวเครื่องมี เสียงรบกวน น้อย เช่น เสียงพัดลม ในขณะใช้งาน ไม่ดังเกินไป

17 เครื่องฉายสไลด์ และ ฟิล์ม สตริปในเครื่องเดียวกัน 1. ส่วนถอดเปลี่ยนประกบฟิล์ม จากสไลด์เป็น ฟิล์มสตริปจะต้องถอดเปลี่ยนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 2. ระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น เครื่องเดินฟิล์ม สตริปอัตโนมัติ เครื่องบังคับปรับระยะ อัตโนมัติ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและ จำเป็นที่จะต้องมีระบบต่างๆนี้ มากน้อย เพียงไร 3. ควรเลือกเครื่องที่มีปรับเฟรมของภาพ ให้ ใช้ได้ทั้งฟิล์มสตริป ชนิด Signle frame และ Double frame

18 4. ปุ่มปรับระดับ เครื่อง ใช้ได้สะดวก 5. มีระบบการระบาย ความร้อน 6. การกระจายของ แสงจากหลอดฉาย ต้องสม่ำเสมอบน จอ ( ควรให้ภาพมี ขนาดใหญ่ บนจอ ในขณะทดลอง )

19 เครื่องบันทึกเสียง 1. หัวเทปควรอยู่ตำแหน่ง ที่ทำความสะอาดได้ง่าย 2. ปุ่มควบคุมต่างๆต้อง สังเกตเห็นได้ชัดเจนใช้ ง่าย และควรมี สัญลักษณ์บอกไว้ว่าปุ่ม ไหนทำหน้าที่อะไร 3. มาตราฐานคุณภาพของ เสียง พิจารณาจากการ ตอบสนองความถี่ของ เสียงว่าอยู่ในช่วงที่เรา ต้องการเพียงใด

20 เครื่องเล่นแผ่นเสียง 1. ใช้งานได้ กว้างขวางเพียงไร เช่น มีที่เสียบ ไมโครโฟนสำหรับ ใช้เป็นเครื่องขยาย เสียงได้หรือไม่ มี ลำโพงพิเศษหรือไม่ อัตราความเร็วมีกี่ อัตรา เป็นต้น เกณฑ์อื่นๆเหมือน เครื่องบันทึกเสียง


ดาวน์โหลด ppt วิชาการบริหารงานศูนย์ สื่อการศึกษา EDUCATIONAL MEDIA CENTER ADMINISTRATION 468 302.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google