งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนา ความคิด คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงคำตอบเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนา ความคิด คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงคำตอบเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนา ความคิด คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงคำตอบเดียว

2 ๑. การแสดงความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจแจ่ม แจ้งมากที่สุด ควรใช้วิธีใด ก. เขียนภาพ ข. ใช้ภาษาพูด ค. ใช้ภาษาเขียน ง. แสดงอากัปกิริยา

3 ๒.การคิดอย่างมีเหตุผลควรเริ่มต้นด้วย กระบวนการข้อใด ก. รวบรวมเหตุผลทั้งหมด เพื่อ พิจารณาหาข้อสรุป ข. รวบรวมเหตุผลเฉพาะที่มี น้ำหนักเพื่อพิจารณาหา ข้อสรุปหลายๆอย่าง ค. หาข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วรวบรวม เหตุผลมาสนับสนุนข้อสรุปนั้น ง. หาข้อสรุปหลายๆอย่าง แล้ว รวบรวมเหตุผลมา สนับสนุนข้อสรุปแต่ละอย่าง

4 ๓. การหาสาเหตุของปัญหา จำเป็นต้อง ใช้วิธีคิดอย่างไร ก. เชิงวิเคราะห์ ข. เชิงสังเคราะห์ ค. เชิงประเมินค่า ง. เชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์

5 ๔. การหาวิถีทางแก้ปัญหา จำเป็นต้อง ใช้วิธีคิดอย่างไร ก. เชิงวิเคราะห์ ข. เชิงสังเคราะห์ ค. เชิงประเมินค่า ง. เชิงประเมินค่าและเชิงสังเคราะห์

6 ๕. การเลือกวิถีทางแก้ปัญหา จำเป็นต้องใช้วิธีคิดอย่างไร ก. เชิงวิเคราะห์ ข. เชิงสังเคราะห์ ค. เชิงประเมินค่า ง. เชิงสังเคราะห์ และเชิงประเมิน ค่า

7 ๖. การพิจารณาแยกสิ่งต่างๆออกเป็น ส่วนๆ เพื่อพิจารณารายละเอียด และ พิจารณาว่าแต่ละส่วนนั้นเกี่ยวข้องกัน อย่างไร คือวิธีการคิดแบบใด ก. วิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ ข. วิธีการคิดเชิงสังเคราะห์ ค. วิธีการคิดเชิงประเมินค่า ง. วิธีการคิดเพื่อแก้ปัญหา

8 ๗. “ ผมคิดว่าปลูกต้นเบบูยาดีกว่า โตเร็วดี และให้ร่มเงาดีด้วย รวมทั้งดอกก็สวยด้วย เวลาบาน พร้อมๆกัน ” ข้อความข้างต้น แสดงระเบียบวิธีคิด แบบใด ก. วิธีคิดเชิงวิเคราะห์ ข. วิธีคิดเชิงสังเคราะห์ ค. วิธีคิดเชิงประเมินค่า ง. วิธีคิดเพื่อแก้ปัญหา

9 ๘. “ ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง ” ข้อใดเป็นแนวทางแก้ปัญหานี้ดีที่สุด ก. ผนึกกำลังสามัคคีกัน ข. มีความสำนึกในความเป็นชาติ ค. เล็งเห็นความสำคัญของเพลง ชาติ ง. ตระหนักถึงภัยของสงครามกลาง เมือง

10 ๙. ข้อใดเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม ก. ภาวะอากาศแปรปรวนส่งผลต่อ สุขภาพของคนไทย ข. พนักงานบริษัทคนหนึ่งไม่พอใจ เพื่อนร่วมงาน หลายคน ค. หัวหน้าห้องจะต้องรีบกลับบ้าน จึง ไม่มีเวลาอยู่ ทบทวนบทเรียนกับเพื่อน ง. โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสีย ลงคลอง ส่งผล กระทบต่อบ้านทุกหลังในหมู่บ้าน

11 ๑๐. ถ้าเพื่อนของนักเรียนชอบ รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็น ประจำ นักเรียนควรแนะนำเพื่อน อย่างไร ก. ให้หยุดรับประทาน ข. ต้มน้ำให้เดือดทุกครั้งก่อน รับประทาน ค. ให้เปลี่ยนชนิดและยี่ห้อหมุนเวียน กันไป ง. เติมเนื้อสัตว์และผัก ลดจำนวน ครั้งในการ รับประทาน


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ภาษาพัฒนา ความคิด คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูก ที่สุดเพียงคำตอบเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google