งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์

2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๑๕ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลมและฝน

3 ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๖๐ ตำบลที่ตั้งอยู่ภายในอ่าวเทียน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ทุ่นไฟปากร่องแลต ๑๑ องศา ๑๑. ๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๓๓. ๕ ลิปดา อ.

4 ตำบลที่ ตั้งอยู่ภายในอ่าวเทียน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ท่าเทียบเรือ ประจวบคีรีขัน ธ์

5 C-310 ทุ่นไฟ ปากร่อง ท่า A ท่า C-D ท่า B หลัก นำ แผนที่ 260 กระโจมไฟแหลมแม่รำพึง แลต ๑๑ องศา ๑๑. ๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๓๓. ๕ ลิปดา อ.

6 ๔. ข้อมูลท่าเรือ ลักษณะท่าเรือโดยรวมเป็นท่าเรือน้ำลึกสร้างเป็นรูปตัว U โดยมีเขื่อนกันคลื่น ที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูปคล้ายบูมเมอแรงวางตัวทอดยาวจากฝั่งมีความยาว ทั้งสิ้นประมาณ ๑, ๔๐๐ ม. สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๖. ๕ ม. ป้องกัน ท่าเรือจากสภาวะคลื่นลมต่างๆ ตัวท่าเรือแบ่งออกเป็น ๓ ท่า ได้แก่ ท่าหลัก ( ท่า A 1-2 ) ทอดยาวในทิศเหนือ – ใต้ มีความยาว ๔๕๐ ม. น้ำลึก ๑๕ ม. สามารถจอดเรือขนาดไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐ DWT ยาว ๒๐๐ ม. ได้พร้อม กัน จำนวน ๒ ลำ ท่ารอง ( ท่า B 1-2) ทอดยาวในทิศตะวันออก – ตะวันตก มีความยาวยาว ๒๔๕ ม. น้ำลึก ๘ - ๑๒ ม. สามารถจอดเรือขนาดไม่เกิน ๒๐, ๐๐๐ DWT ยาว ๑๐๐ ม. ได้พร้อมกันจำนวน ๒ ลำ ท่าแห่งใหม่ (C-D) ทอดยาวในทิศเหนือ – ใต้ แบ่งเป็น ๒ ท่า ได้แก่ ท่าด้าน นอก ( ท่า C 1-5 )

7 ท่า A ท่า B ท่า C ท่า D จอดเรือบริเวณ ท่า A

8 ๕. การติดต่อสื่อสาร (COMUNICATION ) สำนักงานที่ทำการท่าเรือประจวบ โทร๐๓๒ - ๖๙๓๑๔๑ และ ๐๘๕ - ๐๗๐๗๓๑๙ VHF ช่องที่ ๖๗ และช่องที่ ๑๖ โดยให้บริการตลอด ๒๔ ช. ม. นามเรียกขานท่าเรือประจวบใช้ “ ท่าเรือประจวบ ” หรือ HSC 320 เรือที่จะเข้ารับการสนับสนุนท่าเรือใช้ “ ชื่อเรือ ” หรือ “ นามเรียกขานสากล ” และ การติดต่อสื่อสารกับ นำ ร่องทางวิทยุ VHF ช่องที่ ๑๓ นามเรียกขานนำร่องใช้ “ นำร่อง ”

9 C-310 ทุ่นไฟ ปากร่อง ท่า A ท่า C-D ท่า B หลัก นำ แผนที่ 260 แลต ๑๑ องศา ๑๑. ๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๓๓. ๕ ลิปดา อ. กระโจมไฟ แหลมแม่รำพึง หลัก นำหน้า หลัก นำหลัง

10 กระโจมไฟแหลมแม่ลำพึง (Fl 6s 75m 10M)

11 หลักนำหน้าเป็นไฟวับเดี่ยวสีส้ม ทุก ๔ วินาที และหลักนำหลัง เป็นไฟวับเดี่ยวสีส้มทุก ๕ วินาที หลัก นำหน้า หลักนำ หลัง

12 ท่าเทียบเรือ A บริเวณที่จอดเทียบเรือ

13 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITYS) ติดต่อ คุณ มานพ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือประจวบ ที่ สำนักงานท่าเรือประจวบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ – ๗๐๗๗๓๑๘ หรือทางวิทยุ VHF ช่องที่ ๖๗ น้ำมันเชื้อเพลิง (FUEL) สามารถแจ้งขอรับการสนับสนุน น้ำมันเชื้อเพลิงได้จากท่าเรือประจวบโดยติดต่อผ่านนำร่อง การบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทน้ำมัน และราคาตามที่ ตกลง ส่งโดยรถบรรทุกครั้งละ ๑๕ ตัน น้ำจืด ( น้ำใช้ ) และน้ำดื่ม สามารถแจ้งขอรับการ สนับสนุนการบริการจากบริษัทเอกชนในพื้นที่ ไฟฟ้า (ELECTRICITY) ท่าเรือประจวบสามารถสนับสนุน ไฟฟ้าแสงสว่าง ๒๒๐ v และไฟฟ้าส่องสว่าง (Sport light)

14 ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITYS) เสบียง สามารถจัดหาที่ตลาดบางสะพานอยู่ห่างจาก ท่าเรือประจวบ ประมาณ ๑๐ กม. การขนส่ง ท่าเรือประจวบสามารถให้บริการรถยนต์ใช้สอย ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับจ่ายเสบียงหรือ สิ่งจำเป็นต่างๆถ้าต้องการรถยนต์นั่งขนาดใหญ่จะต้อง ประสานขอรับการสนับสนุนจากบริษัทท่าเรือประจวบซึ่ง จะเป็นรถรับ – ส่งพนักงานของท่าเรือ โรงพยาบาล (HOSPITAL) โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดจะ เป็นโรงพยาบาลบางสะพานซึ่งตั้งอยู่ในตัว อ. บางสะพาน ห่างจากท่าเรือประมาณ ๑๐ กม.

15 มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าเทียบ

16 มียางกันกระแทก และ ล้อยางขนาดใหญ่ พุกและห่วงสำหรับ ร้อยเชือก

17 ๗. ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของท่าเรือ (REGULATIONS OF PORT) ท่าเรือประจวบเป็นท่าเรือเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมี การเข้าออกของเรือสินค้าค่อนข้างมากทำให้มีการ ขนถ่าย สินค้าอยู่เกือบตลอดเวลา เมื่อทำการเทียบเรือเรียบร้อยแล้ว ให้ทางเรือทำหนังสือ ในการขออนุญาตเข้าใช้ท่าเทียบเรือ ท่าเรือมีบริการรถจ่ายเสบียง ท่าเรือประจวบมีข้อห้าม ได้แก่ ห้ามเล่นกีฬาทุกประเภทบริเวณท่าเรือ ห้ามทิ้งขยะ ห้ามบุคคลภายนอกผ่าน – เข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

18 ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ท่าเรือ มีความสัมพันธ์อันดีเนื่องจากมีการเล่นกีฬา เชื่อมสัมพันธ์กันบ่อยครั้ง เมื่อเรือเข้าจอด


ดาวน์โหลด ppt ท่าเรือประจวบคีรีขันธ์. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๙ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google