งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือ ฐท. พังงา. ทรภ. ๓. ๑. วันที่สำรวจ๑๔๐๙๐๐ ก. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือ ฐท. พังงา. ทรภ. ๓. ๑. วันที่สำรวจ๑๔๐๙๐๐ ก. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือ ฐท. พังงา. ทรภ. ๓

2 ๑. วันที่สำรวจ๑๔๐๙๐๐ ก. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง น้ำ ๒. ๘ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรง กับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ ทะเลมีคลื่น เล็กน้อยถึงปานกลาง ความเร็วลม ๗ - ๘ น็อต ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3 ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่ ๓๕๓ บ้านท้าย เหมือง ถึง ช่องปากเกาะ แผนที่ ล. ๒๕ อ่าวทับละมุ ตำบลที่ ท่าเทียบเรือ ฐท. พังงา. ทรภ. ๓ ทุ่นไฟปากร่อง ( ทุ่นไฟ NO.2) แลต ๘ องศา ๓๕. ๗ ลิปดา เหนือ ลอง ๙๘ องศา ๑๓. ๙ ลิปดา ตะวันออก

4

5 หิน ขี้นก กระโจมไฟเขา หน้ายักษ์ หลักนำ แรก หลักนำที่ สอง NO.2 No. 4 No. 6 No. 3 ระยะห่างปลายแหลม ประมาณ 600 หลา C-090 C- 161 C-206

6 การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ เมื่อนำเรือเข้ามาใกล้ปากอ่าวเขาหลักจะมองเห็นกระโจม ไฟหินขี้นกซึ่งตั้งอยู่บนหินขี้นกและทุ่นไฟกำกับร่อง ( ทุ่นแดง หมายเลข ๒ ) ได้อย่างชัดเจน ให้นำเรือถือเข็มประมาณ ๐๙๐ ผ่านปลายแหลมอ่าวขาม ( ปลายแหลมกระโจมไฟเขาหน้ายักษ์ ) ทางด้านทิศเหนือในระยะห่างประมาณ ๖๐๐ หลา โดยใช้ทุ่นไฟ กำกับร่อง ( ทุ่นแดงหมายเลข ๒ ) เป็น HEAD MARK เมื่อเห็น หลักนำคู่แรกให้เปลี่ยนเข็มเรือเข้าหาหลักนำคู่แรก เมื่อนำเรือ ผ่านทุ่นแดงหมายเลข ๔ และทุ่นเขียวหมายเลข ๓ ใ ห้เปลี่ยน เข็มเรือเข้าหาหลักนำคู่ที่สอง และเมื่อนำเรือผ่านทุ่นแดง หมายเลข ๖ สามารถเปลี่ยนเข็มเพื่อนำเรือเข้าจอดที่ท่าเทียบ เรือ ฐท. พง. ทรภ. ๓ สำหรับเรือ ตกช. และ ตกฝ. ให้เทียบ บริเวณด้านในของท่าตามรูปโดยอ้อมทุ่นแดงปลายเขื่อน ใน การ เข้าเทียบขณะมีกระแสน้ำขึ้น - น้ำลง ควรสังเกตุกระแสน้ำและนำ เรือในลักษณะทวนกระแสน้ำ

7 หินขี้นก

8 กระโจม ไฟ เขาหน้า ยักษ์

9 ทุ่นไฟ ใหม่ ทุ่นไฟ เก่า

10 หลักนำคู่แรกเข็ม ๑๖๑

11 หลักนำคู่ที่สองเข็ม ๒๐๖

12

13

14 ข้อ ระมัดระวัง สิ่งปลูกสร้างบริเวณ ปลายเขื่อน

15 ข้อควรระมัดระวัง ๑. ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้ปลายแหลมเขาหน้า ยักษ์เนื่องจากมีแนวหินใต้น้ำอยู่ สามารถเห็นได้ ชัดเจนในเวลาที่น้ำลงต่ำสุด ๒. ให้ระวังสิ่งปลูกสร้างท้ายทุ่นแดงปลายเขื่อน ทำให้ทางเข้าไปเทียบแคบ และให้ระวังเวลา เทียบในตอนที่น้ำลงเพราะอาจติดตื้นไม่ควรนำ เรือให้ออกห่างจากท่าเรือมากเกินไป ๓. กระแสน้ำในช่วงน้ำลงต่ำค่อนข้างแรง ควรใช้ เครื่องจักรถอยหลังในการนำเรือเข้าเทียบ

16 ๔. การติดต่อสื่อสาร ศูนย์สื่อสาร ฐท. พง. ทรภ. ๓ ธุรการ VHFCH. ๖๗

17 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า - เครื่องแปลงความถี่ ขนาด ๑, ๐๐๐ KVA. ๔๐๐ VAC ๓ PHASE ๓ WIRE ๖๐ HZ ๑ ชุด - เครื่องแปลงความถี่ ขนาด ๕๐๐ KVA. ๔๐๐ VAC ๒ PHASE ๓ WIRE ๖๐ HZ ๑ ชุด - หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑, ๒๕๐ KVA. ๑ ชุด - หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ KVA. ๒ ชุด - SYNCHRONIZING CONTROL CABINET - ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ ( SHORE DISTRIBUTION BORD ) ๑ ตู้ - ติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า ๓๘๐ V. ๕๐ Hz โดยเพิ่ม TRANSFER SWITCHBOARD สำหรับจ่ายไฟให้กับเรือชุด ร. ล. เจ้าพระยา ๑ ชุด - ติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ ออโตเมติก ขนาด ๑, ๐๐๐ KVA. ๔๖๐ VAC ๓ PHASE ๓ WIRE ๖๐ HZ พร้อมชุดควบคุม และอุปกรณ์ประกอบในโรงคลุม - ติดตั้งหม้อแปลงชนิดตั้งพื้น ขนาด ๑, ๖๐๐ KVA. ๔๖๐ ๓๓ KV. ๔๐๐ / ๒๓๐ VAC ๓ PHASE ๔ WIRE ๕๐ HZ

18 ระบบประปา - วางท่อประปาชนิด GALYANIZED STEEL PIPES (GSP) ขนาด ๖ นิ้ว และ ๔ นิ้ว - ติดหัวจ่ายแบบเกลียวนอกพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย GATE VALVE PRESSURE REDUCING VALVE BALL BALVE METER C – CLAMP และ STEEL SUPPORT จำนวน ๗ ชุด โดย ฐานทัพเรือพังงา สามารถผลิตน้ำประปาเพื่อ สนับสนุนให้หน่วยและเรือ ต่าง ๆ ที่จอดบริเวณท่า เทียบเรือ ฯ ได้เอง

19 น้ำมันเชื้อเพลิง - คลังเรือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๖ ถัง ๆ ละ ๖๐, ๐๐๐ ลิตร สำหรับสนับสนุนให้กับเรือ - ท่อทางส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด และ ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด - หัวจ่าย ขนาด ๑ ๑ / ๒ นิ้ว ในอัตรา ๑๒, ๐๐๐ ลิตร / ชม.


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือ ฐท. พังงา. ทรภ. ๓. ๑. วันที่สำรวจ๑๔๐๙๐๐ ก. ค. ๕๔ โดย เรือ ต. ๙๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google