งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมช่างโยธาทหารเรือ ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ความก้าวหน้า ค่าจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมช่างโยธาทหารเรือ ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ความก้าวหน้า ค่าจ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมช่างโยธาทหารเรือ ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ความก้าวหน้า ค่าจ้าง
ผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ.ชย.ทร. 2 รายการ (แผนก 4) 21,210.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อ 43 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 6 รายการ (กงค. ) 35,885.00  44 84,925.00  45 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 4 รายการ (กงค. ) 60,355.00  46 จัดซื้ออะไหล่เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน และแบตเตอรี่ ให้กับ กฝร. (แผนก 4) 26,720.00 47 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 29 รายการ (กงค. ) 48,990.00  48 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 28 รายการ (กงค. ) 89,688.00  รวมเงิน 2,855,128.00 คงเหลือ 144,872.00 กรมช่างโยธาทหารเรือ

2 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงินในปี 55 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ของ ชย.ทร.

3 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ให้กับ กบก.ศกล.พธ.ทร. รร.พบ.กศษ.พร. และ ฐท.สข.ทรภ.2 2,244,000.00 - จ้างก่อสร้าง บก.อรม.อร. 71,898,000.00 13,840,365.00 58,057,635.00 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินให้กับอาคาร บก.ฐท.กท. 1,611,337.49 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินให้กับบ้านพักรับรอง ผบ.ทร. และ อาคาร บก.กรม สห.ทร. 1,633,056.47 จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ของ กตอ.กร. กยฝ.กร. กฟก.1 กร. กฟก.2 กร. ระยะที่ 2 83,835,000.00 2,682,720.00 81,152,280.00

4 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน จ้างซ่อมปรับปรุงคลังพลาธิการ เป็นอาคารสำนักงาน ฝบก.รร.นร. 5,260,100.00 789,015.00 4,471,085.00 จ้างซ่อมทำฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าอาคาร กงน.พธ.ทร.ชั้น 2 1,779,000.00 - ก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตด้านทิศตะวันออก ของ ยศ.ทร. 2,825,000.00 2,260,000.01 564,999.99 จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน สน.เรือสังคม 1,209,100.00 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคารกราบพักทหารกองประจำการ ร้อย สห.ที่ 6 พัน.สห.ทร.ที่ 1 กรม สห.ทร. 620,600.00 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมระบบไฟทาง ของค่ายตากสิน 2,498,450.00

5 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เรือนพักประทวน 10 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง ของค่ายตากสิน 1,329,903.00 - จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับหน่วย ฉก.สอ.รฝ.412 963,000.00 จ้างซ่อมเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ที่ อจปร.อร. 1,498,000.00 149,800.00 1,348,200.00 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดับเพลิงภายในอุโมงค์รอบอู่แห้ง ที่ อจปร.อร. 1,987,418.00 จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ สน.เรือ ศรีเชียงใหม่ 676,240.00 จ้างซ่อมแซมอาคารพลศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร. 1,671,161.68

6 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน จ้างซ่อมแซมระบบล่อฟ้าเสา TOWER และระบบไฟฟ้า ที่ ชค.ทพ.นย.3 จ.ตราด 399,000.00 - ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร. ชั้น 2 อาคาร บก.ทร.3 3,330,000.00 449,550.00 2,880,450.00 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ กรม ร.3 พล นย. จำนวน 6 ชุดเครื่อง 179,000.00 เจาะสำรวจดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.1 299,000.00 ซ่อมปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ที่ มวบ.ฉก.ภต. จังหวัดนราธิวาส 3,140,000.00 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของ ฐท.พง.ทรภ.3 197,000.00

7 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 ชั้น ที่อาคารที่ส่วนกลาง ทร. พื้นที่ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1,164,000.00 - จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้กับ กรม ร.3 พล.นย. 5,892,000.00 ซ่อมแซมห้องน้ำกราบพักทหาร ร้อย.บก.กรม ร.3 พล.นย. ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.9 กรม ร.3 พล.นย.ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 1 2 และ 3 พัน.ร.9 พล.นย. 11,470,000.00 จ้างซ่อมปรับปรุงบ่อน้ำบ่อดาล ที่ นป.สอ.รฝ. 491 เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 1,387,469.00 จ้างซ่อมแซมห้องประชุม1 บก.อล.ทร. 1,392,639.94

8 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ สถานีเรือสมุย 919,952.56 - จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 666,000.00 จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่หมวดบินเฉพาะกิจ ทรภ.3 395,000.00 ก่อสร้างเตาเผาขยะค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.3 พล.นย. จังหวัดนราธิวาส 7,977,000.00 จ้างซ่อมทำระบบล่อฟ้า บริเวณคลังอมภัณฑ์ สน.เรือบึงกาฬ 150,000.00 ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กลน.กร. ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 1,160,000.00 ซ่อมแซมอาคารกราบพักทหารกองประจำการ ที่ กรม สห.ทร. 2,190,000.00

9 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน ก่อสร้าง TOWER พร้อมติดตั้งเสาอากาศ ที่ นปก.เกาะกูด จ.ตราด 1,995,000.00 - ซ่อมปรับปรุง TOWER พร้อมติดตั้งเสาอากาศ ที่เกาะปูยู จ.สตูล 1,900,000.00 ซ่อมแซมกำแพงรั้ว ที่ กรม ร.3 พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ 20,400,000.00 ซ่อมทำเสาธงราชนาวี ที่ ปจปร.ฐท.กท. 260,000.00 จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ สน.เรือ เขตนครพนม 5,475,500.00 จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.รร.สสท.กวก. และกราบพักนักเรียนจ่า 1, 2และ3 รร.สสท. กวก.สสท.ทร. 2,498,500.00 2,498,450.00 จ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์เกียร์แรงสูง 69 kV. ที่ อจปร.อร. 4,460,000.00

10 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน ซ่อมทำประตูอู่และพื้นอู่แห้ง หมายเลข 1 อธบ.อร. 25,900,000.00 - ก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร 32 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 35,222,000.00 ปรับปรุงห้องสมุดของทุกหน่วยและห้องเก็บประวัติ กพ.ทร. ที่ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ 3,750,498.00 ก่อสร้างอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 58,545,000.00 ก่อสร้างบ้านพัก ผบ., รอง, เสธ. กดน.กร. และอาคารพักสัญญาบัตร 16 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 38,870,000.00 ตกแต่งภายในอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น 6 บริเวณพื้นที่ วังนันทอุทยาน 28,788,000.00

11 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน ตกแต่งภายในอาคารส่วนบัญชาการ ทร. ชั้น 1, 2, 4 และ 5 บริเวณพื้นที่ วังนันทอุทยาน 31,500,000.00 - ตกแต่งภายในอาคาร บก.ทร. (ห้อง WAR ROOM) ชั้น 3 11,294,920.00 1,694,238.00 9,600,682.00 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบลานสวนสนาม พร้อมที่จอดรถยนต์ในพื้นที่ วังนันทอุทยาน 16,640,000.00 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 2,258,000.00 ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 4,347,000.00 ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย 84 ครอบครัว พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 17,260,000.00 17,279,876.00

12 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร.
รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการ วงเงิน เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือเงิน จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ ฐตร.ทรภ.1 จ.ตราด 630,000.00 - จ้างซ่อมแซมระบบล่อฟ้าและระบบสายดินของหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ ค่ายจุฬาภรณ์ 174,624.00 ซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ของ ฐท.สข.ทรภ.2 3,395,110.00 ซ่อมแซมห้องจัดเตรียมอาหาร และห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของ กลน.กร. 240,000.00 ซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 รร.นร. 164,999.88 ก่อสร้างงานโครงการจัดตั้ง กรม ร.2 พล.นย. พื้นที่แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 76,888,000.00 11,533,200.00 65,354,800.00

13 จบการรายงาน


ดาวน์โหลด ppt กรมช่างโยธาทหารเรือ ลำดับ รายการ วงเงิน (บาท) ความก้าวหน้า ค่าจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google