งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนและ โครงการ ชย. ทร. ลำดับรายการ วงเงิน ( บาท ) ความก้าวหน้า ค่าจ้างผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ. ชย. ทร. 2 รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนและ โครงการ ชย. ทร. ลำดับรายการ วงเงิน ( บาท ) ความก้าวหน้า ค่าจ้างผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ. ชย. ทร. 2 รายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนและ โครงการ ชย. ทร. ลำดับรายการ วงเงิน ( บาท ) ความก้าวหน้า ค่าจ้างผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ. ชย. ทร. 2 รายการ ( แผนก 4) 21,210.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อ 43 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 6 รายการ ( กงค. ) 35,885.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อ 44 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 6 รายการ ( กงค. ) 84,925.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อ 45 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 4 รายการ ( กงค. ) 60,355.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อ 46 จัดซื้ออะไหล่เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน และ แบตเตอรี่ ให้กับ กฝร. ( แผนก 4) 26,720.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อ 4747 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 29 รายการ ( กงค. ) 48,990.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อ 4848 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 28 รายการ ( กงค. ) 89,688.00 อยู่ระหว่างจัดซื้อ รวมเงิน 2,855,128. 00 คงเหลือ 144,872.00 กรมช่างโยธาทหารเรือ

2

3 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ให้กับ กบก.ศกล.พธ.ทร. รร.พบ.กศษ. พร. และ ฐท.สข.ทรภ.2 2,244,000.00 - จ้างก่อสร้าง บก.อรม.อร. 71,898,000.00 13,840,365.0058,057,635.00 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สำรองฉุกเฉินให้กับอาคาร บก.ฐท.กท. 1,611,337.49 - จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สำรองฉุกเฉินให้กับบ้านพักรับรอง ผบ.ทร. และ อาคาร บก.กรม สห.ทร. 1,633,056.47 - จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ของ กตอ. กร. กยฝ.กร. กฟก.1 กร. กฟก.2 กร. ระยะที่ 2 83,835,000.00 2,682,720.0081,152,280.00

4 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างซ่อมปรับปรุงคลังพลาธิการ เป็นอาคารสำนักงาน ฝบก.รร.นร. 5,260,100.00 789,015.004,471,085.00 จ้างซ่อมทำฝ้าเพดานและระบบ ไฟฟ้าอาคาร กงน.พธ.ทร.ชั้น 2 1,779,000.00 - ก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตด้านทิศ ตะวันออก ของ ยศ.ทร. 2,825,000.00 2,260,000.01564,999.99 จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน สน.เรือสังคม 1,209,100.00 - จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร กราบพักทหารกองประจำการ ร้อย สห.ที่ 6 พัน.สห.ทร.ที่ 1 กรม สห.ทร. 620,600.00 - จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมระบบไฟทาง ของค่ายตาก สิน 2,498,450.00 -

5 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เรือนพัก ประทวน 10 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง ของค่ายตากสิน 1,329,903.00 - จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับหน่วย ฉก.สอ.รฝ.412 963,000.00 - จ้างซ่อมเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ที่ อจปร.อร. 1,498,000.00 149,800.001,348,200.00 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ดับเพลิงภายในอุโมงค์รอบอู่แห้ง ที่ อจปร.อร. 1,987,418.00 - จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน ที่ สน.เรือ ศรีเชียงใหม่ 676,240.00 - จ้างซ่อมแซมอาคารพลศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร. 1,671,161.68 -

6 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างซ่อมแซมระบบล่อฟ้าเสา TOWER และระบบไฟฟ้า ที่ ชค.ทพ.นย.3 จ.ตราด 399,000.00 - ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร. ชั้น 2 อาคาร บก.ทร.3 3,330,000.00 449,550.002,880,450.00 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ กรม ร.3 พล นย. จำนวน 6 ชุด เครื่อง 179,000.00 - เจาะสำรวจดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สะพานท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.1 299,000.00 - ซ่อมปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ที่ มวบ.ฉก.ภต. จังหวัดนราธิวาส 3,140,000.00 - จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลง ความถี่ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของ ฐท.พง.ทรภ.3 197,000.00 -

7 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 ชั้น ที่ อาคารที่ส่วนกลาง ทร. พื้นที่ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระ สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1,164,000.00 - จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้กับ กรม ร.3 พล.นย. 5,892,000.00 - ซ่อมแซมห้องน้ำกราบพักทหาร ร้อย.บก.กรม ร.3 พล.นย. ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.9 กรม ร.3 พล.นย.ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 1 2 และ 3 พัน.ร.9 พล.นย. 11,470,000.00 - จ้างซ่อมปรับปรุงบ่อน้ำบ่อดาล ที่ นป.สอ.รฝ. 491 เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล 1,387,469.00 - จ้างซ่อมแซมห้องประชุม1 บก.อล.ทร. 1,392,639.94 -

8 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่ สถานีเรือสมุย 919,952.56 - จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 666,000.00 - จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่หมวดบินเฉพาะกิจ ทรภ.3 395,000.00 - ก่อสร้างเตาเผาขยะค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.3 พล.นย. จังหวัดนราธิวาส 7,977,000.00 - จ้างซ่อมทำระบบล่อฟ้า บริเวณ คลังอมภัณฑ์ สน.เรือบึงกาฬ 150,000.00 - ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กล น.กร. ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัด สมุทรปราการ 1,160,000.00 - ซ่อมแซมอาคารกราบพักทหาร กองประจำการ ที่ กรม สห.ทร. 2,190,000.00 -

9 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน ก่อสร้าง TOWER พร้อมติดตั้งเสา อากาศ ที่ นปก.เกาะกูด จ.ตราด 1,995,000.00 - ซ่อมปรับปรุง TOWER พร้อม ติดตั้งเสาอากาศ ที่เกาะปูยู จ.สตูล 1,900,000.00 - ซ่อมแซมกำแพงรั้ว ที่ กรม ร.3 พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ 20,400,000.00 - ซ่อมทำเสาธงราชนาวี ที่ ปจปร.ฐท.กท. 260,000.00 - จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูง แรง ต่ำ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน ที่ สน.เรือ เขตนครพนม 5,475,500.00 - จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.รร.สส ท.กวก. และกราบพักนักเรียนจ่า 1, 2และ3 รร.สสท. กวก.สสท.ทร. 2,498,500.00-2,498,450.00 จ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์เกียร์แรงสูง 69 kV. ที่ อจปร.อร. 4,460,000.00 -

10 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน ซ่อมทำประตูอู่และพื้นอู่แห้ง หมายเลข 1 อธบ.อร. 25,900,000.00 - ก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร 32 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 35,222,000.00 - ปรับปรุงห้องสมุดของทุกหน่วย และห้องเก็บประวัติ กพ.ทร. ที่ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ 3,750,498.00 - ก่อสร้างอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 58,545,000.00 - ก่อสร้างบ้านพัก ผบ., รอง, เสธ. กดน.กร. และอาคารพักสัญญา บัตร 16 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 38,870,000.00 - ตกแต่งภายในอาคารส่วน บัญชาการกองทัพเรือ ชั้น 6 บริเวณพื้นที่ วังนันทอุทยาน 28,788,000.00 -

11 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน ตกแต่งภายในอาคารส่วน บัญชาการ ทร. ชั้น 1, 2, 4 และ 5 บริเวณพื้นที่ วังนันทอุทยาน 31,500,000.00 - ตกแต่งภายในอาคาร บก.ทร. (ห้อง WAR ROOM) ชั้น 3 11,294,920.00 1,694,238.009,600,682.00 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบลานสวน สนาม พร้อมที่จอดรถยนต์ในพื้นที่ วังนันทอุทยาน 16,640,000.00 - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 2,258,000.00 - ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 4,347,000.00 - ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย 84 ครอบครัว พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 17,260,000.00 - ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย 84 ครอบครัว พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 17,279,876.00 -

12 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่ ฐตร.ทรภ.1 จ.ตราด 630,000.00 - จ้างซ่อมแซมระบบล่อฟ้าและระบบ สายดินของหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ ค่ายจุฬาภรณ์ 174,624.00 - ซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ของ ฐท.สข.ทรภ.2 3,395,110.00 - ซ่อมแซมห้องจัดเตรียมอาหาร และห้องรับรองนายทหารชั้น ผู้ใหญ่ ของ กลน.กร. 240,000.00 - ซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 รร.นร. 164,999.88 - ก่อสร้างงานโครงการจัดตั้ง กรม ร.2 พล.นย. พื้นที่แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 76,888,000.00 11,533,200.0065,354,800.00

13


ดาวน์โหลด ppt กองแผนและ โครงการ ชย. ทร. ลำดับรายการ วงเงิน ( บาท ) ความก้าวหน้า ค่าจ้างผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ. ชย. ทร. 2 รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google