งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนและ โครงการ ชย. ทร. ลำดับรายการ วงเงิน ( บาท ) ความก้าวหน้า ค่าจ้างผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ. ชย. ทร. 2 รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนและ โครงการ ชย. ทร. ลำดับรายการ วงเงิน ( บาท ) ความก้าวหน้า ค่าจ้างผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ. ชย. ทร. 2 รายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนและ โครงการ ชย. ทร. ลำดับรายการ วงเงิน ( บาท ) ความก้าวหน้า ค่าจ้างผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ. ชย. ทร. 2 รายการ ( แผนก 4) 21, อยู่ระหว่างจัดซื้อ 43 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 6 รายการ ( กงค. ) 35, อยู่ระหว่างจัดซื้อ 44 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 6 รายการ ( กงค. ) 84, อยู่ระหว่างจัดซื้อ 45 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 4 รายการ ( กงค. ) 60, อยู่ระหว่างจัดซื้อ 46 จัดซื้ออะไหล่เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน และ แบตเตอรี่ ให้กับ กฝร. ( แผนก 4) 26, อยู่ระหว่างจัดซื้อ 4747 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 29 รายการ ( กงค. ) 48, อยู่ระหว่างจัดซื้อ 4848 จัดซื้อพัสดุสาย ชย. จำนวน 28 รายการ ( กงค. ) 89, อยู่ระหว่างจัดซื้อ รวมเงิน 2,855, คงเหลือ 144, กรมช่างโยธาทหารเรือ

2

3 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ให้กับ กบก.ศกล.พธ.ทร. รร.พบ.กศษ. พร. และ ฐท.สข.ทรภ.2 2,244, จ้างก่อสร้าง บก.อรม.อร. 71,898, ,840, ,057, จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สำรองฉุกเฉินให้กับอาคาร บก.ฐท.กท. 1,611, จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สำรองฉุกเฉินให้กับบ้านพักรับรอง ผบ.ทร. และ อาคาร บก.กรม สห.ทร. 1,633, จ้างก่อสร้างอาคาร บก.ของ กตอ. กร. กยฝ.กร. กฟก.1 กร. กฟก.2 กร. ระยะที่ 2 83,835, ,682, ,152,280.00

4 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างซ่อมปรับปรุงคลังพลาธิการ เป็นอาคารสำนักงาน ฝบก.รร.นร. 5,260, , ,471, จ้างซ่อมทำฝ้าเพดานและระบบ ไฟฟ้าอาคาร กงน.พธ.ทร.ชั้น 2 1,779, ก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตด้านทิศ ตะวันออก ของ ยศ.ทร. 2,825, ,260, , จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน สน.เรือสังคม 1,209, จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาคาร กราบพักทหารกองประจำการ ร้อย สห.ที่ 6 พัน.สห.ทร.ที่ 1 กรม สห.ทร. 620, จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมระบบไฟทาง ของค่ายตาก สิน 2,498,

5 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เรือนพัก ประทวน 10 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง ของค่ายตากสิน 1,329, จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับหน่วย ฉก.สอ.รฝ , จ้างซ่อมเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ที่ อจปร.อร. 1,498, , ,348, จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ดับเพลิงภายในอุโมงค์รอบอู่แห้ง ที่ อจปร.อร. 1,987, จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน ที่ สน.เรือ ศรีเชียงใหม่ 676, จ้างซ่อมแซมอาคารพลศึกษา รร.สสท.กวก.สสท.ทร. 1,671,

6 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างซ่อมแซมระบบล่อฟ้าเสา TOWER และระบบไฟฟ้า ที่ ชค.ทพ.นย.3 จ.ตราด 399, ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร. ชั้น 2 อาคาร บก.ทร.3 3,330, , ,880, จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ กรม ร.3 พล นย. จำนวน 6 ชุด เครื่อง 179, เจาะสำรวจดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สะพานท่าเทียบเรือ ฐตร.ทรภ.1 299, ซ่อมปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร สิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ที่ มวบ.ฉก.ภต. จังหวัดนราธิวาส 3,140, จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลง ความถี่ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของ ฐท.พง.ทรภ.3 197,

7 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 ชั้น ที่ อาคารที่ส่วนกลาง ทร. พื้นที่ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระ สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1,164, จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้กับ กรม ร.3 พล.นย. 5,892, ซ่อมแซมห้องน้ำกราบพักทหาร ร้อย.บก.กรม ร.3 พล.นย. ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.9 กรม ร.3 พล.นย.ร้อย.ปืนเล็ก ที่ 1 2 และ 3 พัน.ร.9 พล.นย. 11,470, จ้างซ่อมปรับปรุงบ่อน้ำบ่อดาล ที่ นป.สอ.รฝ. 491 เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล 1,387, จ้างซ่อมแซมห้องประชุม1 บก.อล.ทร. 1,392,

8 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่ สถานีเรือสมุย 919, จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 666, จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่หมวดบินเฉพาะกิจ ทรภ.3 395, ก่อสร้างเตาเผาขยะค่ายจุฬาภรณ์ กรม ร.3 พล.นย. จังหวัดนราธิวาส 7,977, จ้างซ่อมทำระบบล่อฟ้า บริเวณ คลังอมภัณฑ์ สน.เรือบึงกาฬ 150, ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กล น.กร. ตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัด สมุทรปราการ 1,160, ซ่อมแซมอาคารกราบพักทหาร กองประจำการ ที่ กรม สห.ทร. 2,190,

9 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน ก่อสร้าง TOWER พร้อมติดตั้งเสา อากาศ ที่ นปก.เกาะกูด จ.ตราด 1,995, ซ่อมปรับปรุง TOWER พร้อม ติดตั้งเสาอากาศ ที่เกาะปูยู จ.สตูล 1,900, ซ่อมแซมกำแพงรั้ว ที่ กรม ร.3 พล.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ 20,400, ซ่อมทำเสาธงราชนาวี ที่ ปจปร.ฐท.กท. 260, จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูง แรง ต่ำ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน ที่ สน.เรือ เขตนครพนม 5,475, จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.รร.สส ท.กวก. และกราบพักนักเรียนจ่า 1, 2และ3 รร.สสท. กวก.สสท.ทร. 2,498, ,498, จ้างซ่อมเปลี่ยนสวิตซ์เกียร์แรงสูง 69 kV. ที่ อจปร.อร. 4,460,

10 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน ซ่อมทำประตูอู่และพื้นอู่แห้ง หมายเลข 1 อธบ.อร. 25,900, ก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร 32 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 35,222, ปรับปรุงห้องสมุดของทุกหน่วย และห้องเก็บประวัติ กพ.ทร. ที่ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ 3,750, ก่อสร้างอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 58,545, ก่อสร้างบ้านพัก ผบ., รอง, เสธ. กดน.กร. และอาคารพักสัญญา บัตร 16 ครอบครัว ที่ กดน.กร. 38,870, ตกแต่งภายในอาคารส่วน บัญชาการกองทัพเรือ ชั้น 6 บริเวณพื้นที่ วังนันทอุทยาน 28,788,

11 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน ตกแต่งภายในอาคารส่วน บัญชาการ ทร. ชั้น 1, 2, 4 และ 5 บริเวณพื้นที่ วังนันทอุทยาน 31,500, ตกแต่งภายในอาคาร บก.ทร. (ห้อง WAR ROOM) ชั้น 3 11,294, ,694, ,600, ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบลานสวน สนาม พร้อมที่จอดรถยนต์ในพื้นที่ วังนันทอุทยาน 16,640, ก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 2,258, ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 4,347, ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย 84 ครอบครัว พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 17,260, ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัย 84 ครอบครัว พื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า 17,279,

12 รายงานสถานภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของ ชย.ทร. รายการจัดซื้อ/จ้าง ในปี งป.55 รายการวงเงินเบิกจ่ายแล้วคงเหลือเงิน จ้างก่อสร้างฐานรากติดตั้งถังน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่ ฐตร.ทรภ.1 จ.ตราด 630, จ้างซ่อมแซมระบบล่อฟ้าและระบบ สายดินของหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ ค่ายจุฬาภรณ์ 174, ซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ของ ฐท.สข.ทรภ.2 3,395, ซ่อมแซมห้องจัดเตรียมอาหาร และห้องรับรองนายทหารชั้น ผู้ใหญ่ ของ กลน.กร. 240, ซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น 2 รร.นร. 164, ก่อสร้างงานโครงการจัดตั้ง กรม ร.2 พล.นย. พื้นที่แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 76,888, ,533, ,354,800.00

13


ดาวน์โหลด ppt กองแผนและ โครงการ ชย. ทร. ลำดับรายการ วงเงิน ( บาท ) ความก้าวหน้า ค่าจ้างผู้รับจ้าง 42 จัดซื้อยางและแบตเตอรรี่รถซ่อมบำรุง ให้กับ กงฟ. ชย. ทร. 2 รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google