งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์งบประมาณ ยศ.ทร. งป.56 ในไตรมาสที่2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์งบประมาณ ยศ.ทร. งป.56 ในไตรมาสที่2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์งบประมาณ ยศ.ทร. งป.56 ในไตรมาสที่2
งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไปตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป.เพิ่มประมาณ 4,200,000 บาท

2 สถานภาพงบประมาณ ของ ยศ.ทร.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปิดยอด 31 มี.ค. 56
สถานภาพงบประมาณ ของ ยศ.ทร.ปีงบประมาณ พ.ศ ปิดยอด ณ 28ก.พ.56 การจำแนกกิจกรรมเชิงงบประมาณ จัดสรร งป.56 ขออนุมัติดำเนินการแล้ว ร้อยละของการขออนุมัติ ด้านยุทธศาสตร์และโครงสร้างกำลังรบ 335,020 67,850.00 20.25 ด้านกำลังพล 72,365,217 44,182,459.00 61.05 ด้านยุทธการและการฝึก 250,000 86,800.00 34.72 ด้านส่งกำลังบำรุง 4,379,370 1,732,055.00 39.55 ด้านกิจการพลเรือน 450,000 358,289.60 79.62 ด้านการบริหารจัดการ 35,633,350 21,333,987.56 59.87 รวม 113,412,956.80 67,761,441.16 59.75

3 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ปี งป.56(ร้อยละ)
ไตรมาสที่1 20 ไตรมาสที่2 42 ไตรมาสที่3 67 ไตรมาสที่4 93

4 แผนภูมิเส้นแสดงแนวโน้มค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ต.ค.55 – มี.ค.56

5 แผนภูมิแท่งแสดงค่าไฟฟ้าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต.ค.55 – มี.ค.56 เกินเป้าหมาย 40% เกินเป้าหมาย 42% เกินเป้าหมาย 70%

6 (5) เฉลี่ยใช้เดือนละ(6เดือน) (3)/6 (6) ความต้องการ ในอีก6เดือน (5)*6
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ทร. ของ ยศ.ทร. (งบประจำ)ปิดยอด 31 มี.ค..56 (1) รายการ (2) วงเงินจัดสรร งป.56 (3) ใช้แล้ว (4) คงเหลือ (5) เฉลี่ยใช้เดือนละ(6เดือน) (3)/6 (6) ความต้องการ ในอีก6เดือน (5)*6 (7) ของบเพิ่ม (6)-(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานหน่วย 265,750.00 160,432.19 105,317.81 26,738.70 55,114.38 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 400,000.00 336,160.00 63,840.00 56,026.67 272,320.00 เบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ในการเดินทางไปราชการ 3,000,000.00 2,126,642.00 873,358.00 354,440.33 1,253,284.00 ค่าไฟฟ้า 12,000,000.00 7,048,186.61 4,951,813.39 1,174,697.77 2,096,373.22 ค่าน้ำประปา 2,800,000.00 1,666,908.21 1,133,091.79 277,818.04 533,816.42 รวม 18,465,750.00 11,338,329.01 7,127,420.99 1,889,721.50 4,210,908.02

7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของทร. งป.56 ปิดยอด 31มี.ค.56
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของทร. งป.56 ปิดยอด 31มี.ค.56 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของทร. งป.56 ดำเนินการแล้ว คงเหลือ เงินรางวัลกรรมการสอบ 36,000.00 50,700.00 (14,700) การดำเนินงานด้านห้องสมุด 30,000.00 29,960.00 40 การจัดหา หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 90,000.00 101,219.00 (11,219) การดำเนินงานด้านประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์ 45,000.00 49,231.77 (4,232) ค่าใช้จ่ายพิธีการ 445,750.00 167,930.00 277,820 การดำเนินการเกี่ยวกับเวบไซต์ 120,000.00 55,982.40 64,018 ค่าเช่าอาคารและรักษาสถานที่ 186,000.00 185,076.45 924 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาสถานที่ 1,300,000.00 557,567.00 742,433 ค่าใช้จ่ายอื่น 393,000.00 406,765.57 (13,766) รวม 2,645,750.00 1,604,432.19 1,041,317.81


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์งบประมาณ ยศ.ทร. งป.56 ในไตรมาสที่2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google