งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์งบประมาณ ยศ. ทร. งป.56 ในไตรมาสที่ 2 งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไป ตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป. เพิ่ม ประมาณ 4,200,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์งบประมาณ ยศ. ทร. งป.56 ในไตรมาสที่ 2 งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไป ตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป. เพิ่ม ประมาณ 4,200,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์งบประมาณ ยศ. ทร. งป.56 ในไตรมาสที่ 2 งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไป ตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป. เพิ่ม ประมาณ 4,200,000 บาท

2 สถานภาพงบประมาณ ของ ยศ. ทร. ปีงบประมาณ พ. ศ ปิดยอด 31 มี. ค. 56 สถานภาพงบประมาณ ของ ยศ. ทร. ปีงบประมาณ พ. ศ ปิดยอด ณ 28 ก. พ.56 การจำแนกกิจกรรมเชิงงบประมาณจัดสรร งป.56 ขออนุมัติดำเนินการแล้วร้อยละของการขออนุมัติ ด้านยุทธศาสตร์และโครงสร้าง กำลังรบ 335,020 67, ด้านกำลังพล 72,365,217 44,182, ด้านยุทธการและการฝึก 250,000 86, ด้านส่งกำลังบำรุง 4,379,370 1,732, ด้านกิจการพลเรือน 450, , ด้านการบริหารจัดการ 35,633,350 21,333, รวม 113,412, ,761,

3 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ปี งป.56( ร้อยละ ) ไตรมาสที่ 1 20 ไตรมาสที่ 2 42 ไตรมาสที่ 3 67 ไตรมาสที่ 4 93

4 แผนภูมิเส้นแสดงแนวโน้มค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ต. ค.55 – มี. ค.56

5 5 แผนภูมิแท่งแสดงค่าไฟฟ้าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต. ค.55 – มี. ค.56 แผนภูมิแท่งแสดงค่าไฟฟ้าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต. ค.55 – มี. ค.56 เกินเป้าหมาย 40% เกินเป้าหมาย 42% เกินเป้าหมาย 70%

6 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ทร. ของ ยศ. ทร. ( งบประจำ ) ปิดยอด 31 มี. ค..56 (1) รายการ (2) วงเงินจัดสรร งป.56 (3) ใช้แล้ว (4) คงเหลือ (5) เฉลี่ยใช้เดือน ละ (6 เดือน ) (3)/6 (6) ความ ต้องการ ในอีก 6 เดือน (5)*6 (7) ของบเพิ่ม (6)-(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานหน่วย 265, , , , , , ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ 400, , , , , , เบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ในการเดินทาง ไปราชการ 3,000, ,126, , , ,126, ,253, ค่าไฟฟ้า 12,000, ,048, ,951, ,174, ,048, ,096, ค่าน้ำประปา 2,800, ,666, ,133, , ,666, , รวม 18,465, ,338, ,127, ,889, ,338, ,210,

7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของทร. งป.56 ปิดยอด 31 มี. ค.56 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของทร. งป.56 ดำเนินการแล้ว คงเหลือ เงินรางวัลกรรมการสอบ 36, , (14,700) การดำเนินงานด้านห้องสมุด 30, , การจัดหา หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 90, , (11,219) การดำเนินงานด้าน ประวัติศาสตร์ / พิพิธภัณฑ์ 45, , (4,232) ค่าใช้จ่ายพิธีการ 445, , ,820 การดำเนินการเกี่ยวกับเวบ ไซต์ 120, , ,018 ค่าเช่าอาคารและรักษา สถานที่ 186, , ค่าจ้างเหมาบริการรักษา สถานที่ 1,300, , ,433 ค่าใช้จ่ายอื่น 393, , (13,766) รวม 2,645, ,604, ,041,317.81


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์งบประมาณ ยศ. ทร. งป.56 ในไตรมาสที่ 2 งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไป ตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป. เพิ่ม ประมาณ 4,200,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google