งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์งบประมาณ ยศ. ทร. งป.56 ในไตรมาสที่ 2 งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไป ตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป. เพิ่ม ประมาณ 4,200,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์งบประมาณ ยศ. ทร. งป.56 ในไตรมาสที่ 2 งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไป ตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป. เพิ่ม ประมาณ 4,200,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์งบประมาณ ยศ. ทร. งป.56 ในไตรมาสที่ 2 งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไป ตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป. เพิ่ม ประมาณ 4,200,000 บาท

2 สถานภาพงบประมาณ ของ ยศ. ทร. ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ปิดยอด 31 มี. ค. 56 สถานภาพงบประมาณ ของ ยศ. ทร. ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ปิดยอด ณ 28 ก. พ.56 การจำแนกกิจกรรมเชิงงบประมาณจัดสรร งป.56 ขออนุมัติดำเนินการแล้วร้อยละของการขออนุมัติ ด้านยุทธศาสตร์และโครงสร้าง กำลังรบ 335,020 67,850.00 20.25 ด้านกำลังพล 72,365,217 44,182,459.00 61.05 ด้านยุทธการและการฝึก 250,000 86,800.00 34.72 ด้านส่งกำลังบำรุง 4,379,370 1,732,055.00 39.55 ด้านกิจการพลเรือน 450,000 358,289.60 79.62 ด้านการบริหารจัดการ 35,633,350 21,333,987.56 59.87 รวม 113,412,956.80 67,761,441.16 59.75

3 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของ ทร. ปี งป.56( ร้อยละ ) ไตรมาสที่ 1 20 ไตรมาสที่ 2 42 ไตรมาสที่ 3 67 ไตรมาสที่ 4 93

4 แผนภูมิเส้นแสดงแนวโน้มค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ต. ค.55 – มี. ค.56

5 5 แผนภูมิแท่งแสดงค่าไฟฟ้าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต. ค.55 – มี. ค.56 แผนภูมิแท่งแสดงค่าไฟฟ้าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต. ค.55 – มี. ค.56 เกินเป้าหมาย 40% เกินเป้าหมาย 42% เกินเป้าหมาย 70%

6 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ทร. ของ ยศ. ทร. ( งบประจำ ) ปิดยอด 31 มี. ค..56 (1) รายการ (2) วงเงินจัดสรร งป.56 (3) ใช้แล้ว (4) คงเหลือ (5) เฉลี่ยใช้เดือน ละ (6 เดือน ) (3)/6 (6) ความ ต้องการ ในอีก 6 เดือน (5)*6 (7) ของบเพิ่ม (6)-(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานหน่วย 265,750.00 160,432.19 105,317.81 26,738.70 160,432.19 55,114.38 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ 400,000.00 336,160.00 63,840.00 56,026.67 336,160.00 272,320.00 เบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ในการเดินทาง ไปราชการ 3,000,000.0 0 2,126,642.0 0 873,358.00 354,440.33 2,126,642.0 0 1,253,284. 00 ค่าไฟฟ้า 12,000,000. 00 7,048,186.6 1 4,951,813.3 9 1,174,697.7 7 7,048,186.6 1 2,096,373. 22 ค่าน้ำประปา 2,800,000.0 0 1,666,908.2 1 1,133,091.7 9 277,818.04 1,666,908.2 1 533,816.42 รวม 18,465,750. 00 11,338,329. 01 7,127,420.9 9 1,889,721.5 0 11,338,329. 01 4,210,908. 02

7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของทร. งป.56 ปิดยอด 31 มี. ค.56 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของทร. งป.56 ดำเนินการแล้ว คงเหลือ เงินรางวัลกรรมการสอบ 36,000.00 50,700.00 (14,700) การดำเนินงานด้านห้องสมุด 30,000.00 29,960.00 40 การจัดหา หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ 90,000.00 101,219.00 (11,219) การดำเนินงานด้าน ประวัติศาสตร์ / พิพิธภัณฑ์ 45,000.00 49,231.77 (4,232) ค่าใช้จ่ายพิธีการ 445,750.00 167,930.00 277,820 การดำเนินการเกี่ยวกับเวบ ไซต์ 120,000.00 55,982.40 64,018 ค่าเช่าอาคารและรักษา สถานที่ 186,000.00 185,076.45 924 ค่าจ้างเหมาบริการรักษา สถานที่ 1,300,000.00 557,567.00 742,433 ค่าใช้จ่ายอื่น 393,000.00 406,765.57 (13,766) รวม 2,645,750.00 1,604,432.19 1,041,317.81


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์งบประมาณ ยศ. ทร. งป.56 ในไตรมาสที่ 2 งานโครงการ งานตามแผน งานซื้อจ้าง เป็นไป ตามแผน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานต้องของป. เพิ่ม ประมาณ 4,200,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google