งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513, งบ ดำเนินงา น 426, , , (61, ) งบลงทุน 92, , อุดหนุน โครงการ วิจัย 42,716, ,057, ,338, ,320, สาธารณู ปโภค 90, , , อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช 4,621, , ,557, , รวม 52,458, ,113, ,993, ,352,

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและ พัฒนา ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลื อ พัฒนา บุคลากร 50, , , ค่าจ้าง ชั่วคราว 475, , , , ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 759, , , , สาธารณูป โภค 67, , , , ค่า ครุภัณฑ์ 7, , โครงการ พิเศษ 414, , , , รวม 1,772, , , ,

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 เมษายน 2551 บัญชีออม ทรัพย์ บัญชีกระแส รายวัน บัญชีเงินรับ ฝาก

5 บัญชีเงินรับฝาก คงเหลือ ณ 30 เมษายน 2551


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google