งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00 -- งบ ดำเนินงา น 426,000.0 0 388,738.7 0 98,300.0 0 (61,038.7 0) งบลงทุน 92,000.0091,200.00-800.00 อุดหนุน โครงการ วิจัย 42,716,30 0.00 39,057,93 6.00 1,338,00 0.00 2,320,364.00 สาธารณู ปโภค 90,000.0029,555.01-60,444.99 อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช 4,621,300.00 32,426.504,557,30 0.00 31,573.50 รวม 52,458,9 00.00 44,113,1 56.21 5,993,6 00.00 2,352,14 3.79

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและ พัฒนา ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลื อ พัฒนา บุคลากร 50,000.0 0 10,879.6 5 -39,120. 35 ค่าจ้าง ชั่วคราว 475,000. 00 248,593. 00 183,23 0.00 43,177. 00 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 759,200. 00 399,400. 75 258,63 0.00 101,169.25 สาธารณูป โภค 67,000.0 0 14,118.0 0 4,200.0 0 48,682. 00 ค่า ครุภัณฑ์ 7,000.00-6,200.0 0 800.00 โครงการ พิเศษ 414,000. 00 160,696. 00 18,952. 00 234,352.00 รวม 1,772,2 00.00 833,687.40 471,2 12.00 467,30 0.60

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 เมษายน 2551 บัญชีออม ทรัพย์ 565-2 88675-5 บัญชีกระแส รายวัน 565-3 013591 บัญชีเงินรับ ฝาก 565-2 86382-0

5 บัญชีเงินรับฝาก 565-2 86382-0 คงเหลือ ณ 30 เมษายน 2551


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 6 พฤษภาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,300.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google