งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อ การทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อ การทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อ การทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจนไม่ สามารถใช้งานได้ดังเดิม จากการ ให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิใน ระบบหลักประกันฯ

2 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติใช้วงเงินเหลือจ่ายการบริหาร จัดการงบค่าเสื่อมปี 2555 ปี 2555 งบประมาณ จัดสรร รพ. สมทบ ด้วยเงิน รายได้ จัดซื้อตาม แผนแล้ว คงเหลือ งบค่าเสื่อมหน่วยบริการ ( อนุมัติแผนโดย อปสข.) 26,283, ,764, ,076, งบค่าเสื่อมตติยภูมิ ( ซื้อ เครื่องเอกซเรย์ตรวจ หลอดเลือดหัวใจแบบ 2 มิติ ) 15,000, ,000, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขออนุมัติใช้วงเงินคงเหลือจากงบค่าเสื่อมหน่วยบริการ ร่วมสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ตติยภูมิ มติ

3 การบริหารเงินกองทุนของสำนักงาน สาขาจังหวัด ตามประกาศเรื่องการจ่ายเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ กำหนดให้ เงินกองทุนที่สำนักงานฯ สาขา จังหวัดได้รับโอนเข้าบัญชี ให้ใช้จ่ายได้ภายใน 1 ปีงบประมาณถัดไป ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ใช้ เงินเหลือจ่ายต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือ หากต้องการใช้จ่ายข้ามโครงการ ให้เสนอ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการในพื้นที่ต่อไป

4 จากข้อมูลระบบบัญชีงบกองทุน พบบางจังหวัด คงเหลือเกิน 2 ปีงบประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ การจัดการเงินคงเหลือ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 ลง วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และให้แต่ละจังหวัดเร่งรัด ดำเนินการ ดังรายละเอียด การบริหารเงินคงเหลือบัญชี สปสช. สาขาจังหวัด 1. หากสำนักงาน ฯ สาขาจังหวัด แห่งใดมีเงินเหลือ จ่ายของปีงบประมาณ 2553 และ 2554 ให้จัดสรร เงินเหลือจ่ายคืนหน่วยบริการภายในจังหวัด โดย การกำกับของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ( อป สจ.) ภายในวันที่ 30 กันยายน เงินที่ได้รับโอนในปี 2555 ให้สำนักงาน ฯ สาขา จังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 และหากมีเงินเหลือจ่าย ให้เสนอ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ( อปสจ.) เป็นผู้ พิจารณา 3. เงินที่ได้รับโอนในปี 2556 ให้เร่งรัดการจ่าย โดยมี เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ต้องเหลือ ไม่เกินร้อยละ 10

5 ข้อมูลเงินคงเหลือบัญชี สปสช. สาขา จังหวัด จังหวัด รหัสงบ 56 รหัสงบ 55 รหัสงบ 54 รหัสงบ 53 รวมงบที่ ได้รับ คงเหลือ ร้อยละ คงเหลื อ รวมงบที่ ได้รับ คงเหลือ ร้อยละ คงเหลื อ คงเหลือ รวม 422,636, ,554, ,805, ,293, , , สงขลา 158,713, ,468, ,887, ,802, สตูล 20,042, ,371, ,414, ,718, ตรัง 44,197, ,111, ,236, ,777, พัทลุง 40,140, ,371, ,833, ,997, , , ปัตตานี 38,206, ,365, ,500, ,796, ยะลา 67,305, ,637, ,114, ,076, นราธิวา ส 54,031, ,227, ,817, ,124,


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อ การทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google