งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อ การทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อ การทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อ การทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจนไม่ สามารถใช้งานได้ดังเดิม จากการ ให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิใน ระบบหลักประกันฯ

2 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติใช้วงเงินเหลือจ่ายการบริหาร จัดการงบค่าเสื่อมปี 2555 ปี 2555 งบประมาณ จัดสรร รพ. สมทบ ด้วยเงิน รายได้ จัดซื้อตาม แผนแล้ว คงเหลือ งบค่าเสื่อมหน่วยบริการ ( อนุมัติแผนโดย อปสข.) 26,283,690.74 2,764,18 1.10 5,076,66 6.76 งบค่าเสื่อมตติยภูมิ ( ซื้อ เครื่องเอกซเรย์ตรวจ หลอดเลือดหัวใจแบบ 2 มิติ ) 15,000,000.00 24,000,0 00.00 - 1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขออนุมัติใช้วงเงินคงเหลือจากงบค่าเสื่อมหน่วยบริการ ร่วมสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ตติยภูมิ มติ...................................................................................................................

3 การบริหารเงินกองทุนของสำนักงาน สาขาจังหวัด ตามประกาศเรื่องการจ่ายเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2545 กำหนดให้ เงินกองทุนที่สำนักงานฯ สาขา จังหวัดได้รับโอนเข้าบัญชี ให้ใช้จ่ายได้ภายใน 1 ปีงบประมาณถัดไป ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ใช้ เงินเหลือจ่ายต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือ หากต้องการใช้จ่ายข้ามโครงการ ให้เสนอ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการในพื้นที่ต่อไป

4 จากข้อมูลระบบบัญชีงบกองทุน พบบางจังหวัด คงเหลือเกิน 2 ปีงบประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอ การจัดการเงินคงเหลือ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 ลง วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และให้แต่ละจังหวัดเร่งรัด ดำเนินการ ดังรายละเอียด การบริหารเงินคงเหลือบัญชี สปสช. สาขาจังหวัด 1. หากสำนักงาน ฯ สาขาจังหวัด แห่งใดมีเงินเหลือ จ่ายของปีงบประมาณ 2553 และ 2554 ให้จัดสรร เงินเหลือจ่ายคืนหน่วยบริการภายในจังหวัด โดย การกำกับของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ( อป สจ.) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 2. เงินที่ได้รับโอนในปี 2555 ให้สำนักงาน ฯ สาขา จังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 และหากมีเงินเหลือจ่าย ให้เสนอ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ( อปสจ.) เป็นผู้ พิจารณา 3. เงินที่ได้รับโอนในปี 2556 ให้เร่งรัดการจ่าย โดยมี เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ต้องเหลือ ไม่เกินร้อยละ 10

5 ข้อมูลเงินคงเหลือบัญชี สปสช. สาขา จังหวัด จังหวัด รหัสงบ 56 รหัสงบ 55 รหัสงบ 54 รหัสงบ 53 รวมงบที่ ได้รับ คงเหลือ ร้อยละ คงเหลื อ รวมงบที่ ได้รับ คงเหลือ ร้อยละ คงเหลื อ คงเหลือ รวม 422,636, 079.75 314,554, 149.19 74.43 323,805, 208.89 162,293, 238.99 50.12 330,275.21 68,553. 40 สงขลา 158,713,2 20.85 119,468,86 0.00 75.27 130,887,66 0.41 55,802,045.94 42.63 - สตูล 20,042,25 3.34 16,371,445.32 81.68 21,414,222.00 7,718,790. 67 36.05 ตรัง 44,197,54 5.31 41,111,958.11 93.02 10,236,526.45 2,777,618. 70 27.13570.00 พัทลุง 40,140,57 0.67 22,371,744.23 55.73 22,833,690.23 4,997,553. 12 21.89 329,705. 21 68,553.4 0 ปัตตานี 38,206,12 2.64 35,365,192.28 92.56 78,500,433.49 59,796,575.32 76.17 ยะลา 67,305,04 0.27 41,637,212.58 61.86 4,114,907. 92 2,076,045. 14 50.45 นราธิวา ส 54,031,32 6.67 38,227,736.67 70.75 55,817,768.39 29,124,610.10 52.18


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อ การทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google