งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ ผลการจัดซื้อ / จ้าง งป.55 ผลการจัดซื้อ / จ้าง งป.55 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ ผลการจัดซื้อ / จ้าง งป.55 ผลการจัดซื้อ / จ้าง งป.55 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ ผลการจัดซื้อ / จ้าง งป.55 ผลการจัดซื้อ / จ้าง งป.55 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56

2 กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ ยอดค่าใช้จ่ายวงเงิน จัดสรร อนุมัติ ซื้อ / จ้าง เบิกจ่ายส่งคืน ค่าซ่อมบำรุงเรือ / พัสดุ ทั่วไป ( อร.) 92,000. - 91,943. 89.- 56.11 บำรุงรักษาฐานทัพ - ท่าเรือฯ 2,350,0 00.- 2,099,8 64.- 250,1 36.- ค่าซ่อมเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง / พัสดุ ทั่วไป ( ชย.) 340,00 0.- 331,50 0.- 8,500. - ค่าซ่อมบำรุง ยานพาหนะ ( ขส.) 578,00 0.- - สรุปผลการจัดซื้อ / จ้าง ใน งป. 55

3 กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ ยอดค่าใช้จ่ายวงเงิน จัดสรร อนุมัติ ซื้อ / จ้าง เบิกจ่ายส่งคืน โครงการฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ( ขส.) 835,930.- - สนับสนุนแก้ปัญหาความ ไม่สงบ 3 จว. ชายแดนภาคใต้ 1,325,000.-1,320,000.-1,320,00 0 4,800.- ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน 260,577,00 0.- 231,727,452.02 92,458,5 40 28,576,557.98 ค่าซ่อมบำรุงรักษาสนามบิน อู่ตะเภา 9,925,000.-9,800,888.-7,565,16 2 124,112.-

4 กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ วงเงิน จัดสรร อนุมัติ ซื้อ / จ้าง เบิกจ่ายส่งคืน รวม 276,023,860. 246,785, 777.91 105,281, 140.11 28,964,1 62.09

5 กองการบินทหารเรือ  การเสนอขอความเห็นชอบไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้  การกำหนดรายละเอียดเนื้องาน ( Scope Of Work) ในการจ้างซ่อมไม่ เป็นไปตามที่ได้ดำเนินการสำรวจและ จัดทำแผน  เอกสารของผู้เสนอราคา มี รายละเอียดมาก ทำให้ คกก. ใช้ ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน  การรายงายผลการตรวจรับของ คณะกรรมการใช้เวลานาน  จนท. ที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหา ข้อขัดข้องใน งป.55

6 กองการบินทหารเรือ กองการบินทหารเรือ ยอดค่าใช้จ่ายวงเงินจัดสรร ค่าซ่อมบำรุงเรือ / พัสดุทั่วไป ( อร.) 96,170.- บำรุงรักษาฐานทัพ - ท่าเรือฯ 2,350,000.- ซ่อมเครื่องจักรเครื่องทุ่น แรง / พัสดุทั่วไป ( ชย.) 370,000.- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ( ขส.) 578,000.- รายการจัดซื้อ / จ้าง ใน งป.56

7 กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ ยอดค่าใช้จ่ายวงเงินจัดสรร ซ่อมบำรุงรักษาสนามบินอู่ ตะเภา 9,925,000.- ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน 460,145,100. รวม 473,464,270. -

8 กองการบินทหารเรือ  เชิญหน่วยที่รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อ / จ้างประชุมชี้แจงปัญหา ข้อขัดข้องใน งป.55  ตรวจสอบรายละเอียดเนื้องาน ( Scop Of Work) ในการจ้างซ่อมให้เป็นไป ตามที่ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำ แผน  รายการจัดซื้อ / จ้าง ตามแผน ฯ ที่ใน อำนาจ หน. หน่วย เร่งรัดดำเนินการ ผูกพันสัญญาภายใน ก. พ.56  รายการจัดซื้อ / จ้าง ตามแผน ฯ ที่เกิน อำนาจ หน. หน่วย เร่งรัดดำเนินการ เสนอ ทร. ภายใน มี. ค.56 แนวทางการในการบริหาร จัดการใน งป.56

9 กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เบิกจ่าย สะสม -1,421,8 50.- 46,988,1 75.- 113,054, 245.- 161,464, 270.- -0.3%9.9%23.87%34.10% เป้าหมายการ เบิกจ่ายใน งป.56

10 กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ


ดาวน์โหลด ppt กองการบิน ทหารเรือ กองการบิน ทหารเรือ ผลการจัดซื้อ / จ้าง งป.55 ผลการจัดซื้อ / จ้าง งป.55 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google