งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56
กองการบินทหารเรือ ผลการจัดซื้อ/จ้าง งป.55 แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56

2 สรุปผลการจัดซื้อ/จ้างใน งป. 55
กองการบินทหารเรือ สรุปผลการจัดซื้อ/จ้างใน งป. 55 ยอดค่าใช้จ่าย วงเงินจัดสรร อนุมัติซื้อ/จ้าง เบิกจ่าย ส่งคืน ค่าซ่อมบำรุงเรือ/พัสดุทั่วไป (อร.) 92,000.- 91, 56.11 บำรุงรักษาฐานทัพ -ท่าเรือฯ 2,350,000.- 2,099,864.- 250,136.- ค่าซ่อมเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง / พัสดุทั่วไป (ชย.) 340,000.- 331,500.- 8,500.- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ขส.) 578,000.- -

3 ยอดค่าใช้จ่าย วงเงินจัดสรร อนุมัติ ซื้อ/จ้าง เบิกจ่าย ส่งคืน
กองการบินทหารเรือ ยอดค่าใช้จ่าย วงเงินจัดสรร อนุมัติ ซื้อ/จ้าง เบิกจ่าย ส่งคืน โครงการฟื้นฟูยุทโธปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ขส.) 835,930.- - สนับสนุนแก้ปัญหาความ ไม่สงบ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ 1,325,000.- 1,320,000.- 1,320,000 4,800.- ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน 260,577,000.- 231,727,452.02 92,458,540 28,576,557.98 ค่าซ่อมบำรุงรักษาสนามบิน อู่ตะเภา 9,925,000.- 9,800,888.- 7,565,162 124,112.-

4 รวม วงเงินจัดสรร อนุมัติ ซื้อ/จ้าง เบิกจ่าย ส่งคืน 276,023,860.
กองการบินทหารเรือ วงเงินจัดสรร อนุมัติ ซื้อ/จ้าง เบิกจ่าย ส่งคืน รวม 276,023,860. 246,785,777.91 105,281,140.11 28,964,162.09

5 ปัญหาข้อขัดข้องใน งป.55 การเสนอขอความเห็นชอบไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
กองการบินทหารเรือ ปัญหาข้อขัดข้องใน งป.55 การเสนอขอความเห็นชอบไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การกำหนดรายละเอียดเนื้องาน ( Scope Of Work) ในการจ้างซ่อมไม่เป็นไปตามที่ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผน เอกสารของผู้เสนอราคา มีรายละเอียดมาก ทำให้ คกก.ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน การรายงายผลการตรวจรับของคณะกรรมการใช้เวลานาน จนท.ที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6 รายการจัดซื้อ/จ้าง ใน งป.56
กองการบินทหารเรือ รายการจัดซื้อ/จ้าง ใน งป.56 ยอดค่าใช้จ่าย วงเงินจัดสรร ค่าซ่อมบำรุงเรือ/ พัสดุทั่วไป (อร.) 96,170.- บำรุงรักษาฐานทัพ -ท่าเรือฯ 2,350,000.- ซ่อมเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรง/พัสดุทั่วไป (ชย.) 370,000.- ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ( ขส.) 578,000.-

7 ซ่อมบำรุงรักษาสนามบินอู่ตะเภา ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน
กองการบินทหารเรือ ยอดค่าใช้จ่าย วงเงินจัดสรร ซ่อมบำรุงรักษาสนามบินอู่ตะเภา 9,925,000.- ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน 460,145,100. รวม 473,464,270.-

8 แนวทางการในการบริหารจัดการใน งป.56
กองการบินทหารเรือ แนวทางการในการบริหารจัดการใน งป.56 เชิญหน่วยที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ/จ้างประชุมชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องใน งป.55 ตรวจสอบรายละเอียดเนื้องาน ( Scop Of Work) ในการจ้างซ่อมให้เป็นไปตามที่ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผน รายการจัดซื้อ/จ้าง ตามแผน ฯ ที่ในอำนาจ หน.หน่วย เร่งรัดดำเนินการผูกพันสัญญาภายใน ก.พ.56 รายการจัดซื้อ/จ้าง ตามแผน ฯ ที่เกินอำนาจ หน.หน่วย เร่งรัดดำเนินการ เสนอ ทร. ภายใน มี.ค.56

9 เป้าหมายการเบิกจ่ายใน งป.56
กองการบินทหารเรือ เป้าหมายการเบิกจ่ายใน งป.56 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เบิกจ่ายสะสม - 1,421,850.- 46,988,175.- 113,054,245.- 161,464,270.- 0.3% 9.9% 23.87% 34.10%

10 กองการบินทหารเรือ จบการแถลงผล


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการใน งป.56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google