งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติ ปี 53 จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด7222,619,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 5128,619,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง5128,619,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติ ปี 53 จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด7222,619,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 5128,619,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง5128,619,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติ ปี 53 จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด7222,619,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 5128,619,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง5128,619,000 ประกาศหาผู้รับจ้าง341,319,000 เคาะราคา341,319,000 อนุมัติซื้อ/จ้าง00

3 งาน งบประมาณเคาะราคาผู้เสนอราคาต่ำสุดราคาที่เสนออนุมัติจ้าง / ทำสัญญา 1.ก่อสร้างอาคารกองออกแบบ ชย.ทร. 21,319,00015 ก.พ.53 บ.พ.ภักดีวิบูลย์ จก. 21,290,000 2.ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถของ แผนกการขนส่ง สพ.ทร. จำนวน 2 หลัง 10,000,00023 ก.พ.53 บ.ก.รุ่งโรจน์ ก่อสร้าง จก 9,983,000 3.ก่อสร้างเคลื่อน ค.ส.ล.ด้าน ริมแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกัน การกัดเซาะบริเวณอุทยาน ประวัติศาสตร์ ทร.ระยะที่ 2 10,000,0005 มี.ค.53 บ.ภูกา จก. 9,030,000 4.ซ่อมทำท่าเทียบเรือ อจปร. อร.ระยะที่ 2 47,700,000 5.ซ่อมใหญ่ลานซ่อมเรือ แคร่รับเรือและชานยกเรือ ที่ อจปร.อร. 39,600,000 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติปี 53 เสนอขออนุมัติแบบ ฯ เมื่อ 8 ม.ค.53 (รอใบเห็นชอบ แบบ ฯ จาก อร. เสนอขออนุมัติแบบ ฯ เมื่อ 18 มี.ค.53 รออนุมัติจ้าง ความก้าวหน้างานที่จัดทำแบบเสร็จแล้ว จำนวน 5 งาน

4 งาน งบประมาณเคาะราคาผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง / ทำสัญญา 1. ก่อสร้างอาคารคลัง พลาธิการ รร.นร. 24,000,000 2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและ สาธารณูปโภคของสถานี เรือสมุย ที่แหลมโจรคร่ำ 70,000,000 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติปี 53 ทร. อนุมัติปรับแผน ฯ จากงานก่อสร้างอาคารกอง อำนวยการถวายความปลอดภัย ฯ เมื่อ 2 มี. ค.53 แบบก่อสร้างคลัง ฯ เสร็จแล้ว มีเงินเหลือ รร. นร. ขอให้เพิ่ม งานสร้างพื้นที่ตรวจรับพัสดุ และซ่อมอาคารเรียน 3 งานที่อยู่ระหว่างจัดทำแบบ จำนวน 2 งาน

5 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ทร. ต่อเนื่องจาก ปี งป.52 จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) งานทั้งหมด5159,962,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 00 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง00 ประกาศหาผู้รับจ้าง00 เคาะราคา00 อนุมัติซื้อ/จ้าง00

6 งาน งบประมาณ วงเงินจ้าง แบบ/ ประมาณ การเสร็จ ขออนุมัติ แบบ/จัด จ้าง ประกาศเคาะราคาอนุมัติจ้าง / ทำสัญญา 1. ใช้ งป.ปี 5338,962,000 1.1 งานติดตั้งครุภัณฑ์ ประจำที่ภายในอาคาร ส่วนบัญชาการ 25,962,000 น.ท.ญ.ประภาศรี 1.2 งานปรับปรุงถนน ภายในวังนันทอุทยาน 13,000,000 น.ต.พรชัย สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ทร.ต่อเนื่อง จาก ปี งป.52 กำหนดให้จัดทำแบบ แล้วเสร็จ ภายใน พ.ค.53

7 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างอาคาร บก.ทร.ต่อเนื่อง จาก ปี งป.52 งาน งบประมาณ วงเงินจ้าง แบบ/ ประมาณ การเสร็จ ขออนุมัติ แบบ/จัดจ้าง ประกาศเคาะราคาอนุมัติจ้าง / ทำสัญญา 2. ระยะที่ 2 (ปี 54)121,000,000 2.1 ครุภัณฑ์ประจำ สำนักงาน 41,000,000 2.2 ตกแต่งภายใน อาคาร 60,000,000 2.3 ทำถนน/ สาธารณูปโภค และประตู 20,000,000 ทร. เห็นชอบ และบรรจุไว้ในแผนปีงบประมาณ 54 แล้ว

8

9 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็งปี 53 (รอบที่ 1) จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด14193,076,700 แบบและประมาณการ เสร็จ 14193,076,700 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง14193,076,700 ประกาศหาผู้รับจ้าง14193,076,700 เคาะราคา/เปิดซอง1129,780,000 อนุมัติซื้อ/จ้าง518,000,000

10 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 1.ซ่อมแซมบ้านพัก จนท. ประภาคาร เกาะนก จว.ตรัง 800,00022 ธ.ค.52 หจก.เสริม บริพัตร 800,00015 ก.พ.53 2.ซ่อมแซมบ้านพัก จนท. ประภาคาร เกาะ มัตโพน 2 หลัง และอาคารตึกแถว 1 หลัง ที่ จว.ชุมพร 2,200,00022 ธ.ค.52 บ.ไฮลีดเดอร์ เซอร์วิส จก. 1,980,00015 ก.พ.53 3.ซ่อมแซมบ้านพัก จนท. ประภาคารแหลมสิงห์ จำนวน 2 หลัง ที่ จว.จันทบุรี 1,200,00022 ธ.ค.52 หจก.จิตสมาน ก่อสร้าง 1,011,00015 ก.พ.53 4.ซ่อมแซมบ้านพัก จนท. ประภาคาร แหลมงอบ จำนวน 2 หลัง ที่ จว.ตราด 1,800,00022 ธ.ค.52 หจก.ชัยบูรพา 1,475,00015 ก.พ.53 5.ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า สำรอง ที่ สนามบิน อู่ตะเภา 12,000,00019 ม.ค.53 บ.พิลเลอร์ (ประเทศไทย) จก. 11,930,00010 มี.ค.53 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53(รอบที่ 1) ใช้ งป. จาก พรก. 11 งาน ( อนุมัติ งป. แล้ว ) ทำสัญญาแล้ว 5 งาน ทั้ง 5 งาน

11 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 6.ซ่อมแซมกระโจมไฟหินโค่ง ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,000,00022 ธ.ค.52 บ.ทำไม่ได้ไม่มี จก. 1,235,000 7.ซ่อมแซมกระโจมไฟ เกาะ ตะง่าห์ ที่ จ.สตูล 2,000,00022 ธ.ค.52 บ.ทำไม่ได้ไม่มี จก. 1,685,000 8.ซ่อมแซมกระโจมไฟแหลมเทียน ที่ จว.สุราษฎร์ธานี 2,000,00022 ธ.ค.52 บ.ไฮลีดเดอร์ เซอร์วิส จก. 1,365,000 9.ซ่อมแซมกระโจมไฟ คลองใหญ่ ที่ จว.ตราด 2,000,00022 ธ.ค.52 บ.แซฟทอล จก. 989,750 10.ซ่อมแซมตึกแถวประทวน 10 ครอบครัว กอต.อศ. ที่ ชลบุรี 3,780,00028 ม.ค.53 บ.เอพีเอ นาวี อินเตอร์เนชั่น แนล จก. 3,736,000 11.ซื้อวัสดุซ่อมแซมเรือนแถว นายทหารประทวน จำนวน 3 หลัง ที่ ศฝท.ยศ.ทร. 3,296,70017 มี.ค.53 บ.เนแลคอาร์ม อินดัสตรี จก. 3,281,648 รออนุมัติปรับ แผน จาก สงป. สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53(รอบที่ 1) ใช้ งป. จาก พรก.11 งาน ( อนุมัติ งป. แล้ว ) รออนุมัติปรับ แผน จาก สงป. รออนุมัติจ้าง

12 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 12.ก่อสร้างอาคารพักนายทหาร ประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.สอ.22 ฯ จังหวัดพังงา 65,000,0001 เม.ย.53 13.ก่อสร้างอาคารพักนายทหาร ประทวน ขนาด 64 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กฟอ.สพ.ทร. 65,000,0002 เม.ย.53 14.ปรับปรุงแผนกห้องบำบัดพิเศษ กองอายุรกรรม. รพ.สมเด็จพระปิ่น เกล้า พร. 30,000,0005 เม.ย.53 สรุปแผน/ความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้าง งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53(รอบที่ 1) ใช้ งป. จาก พรบ. 3 งาน ( รออนุมัติ งป.)

13

14 งานซ่อมอาคาร และสิ่งก่อสร้าง จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) ชย.ทร.ถือ งป.7360,079,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 54 52,122,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง4941,689,000 ประกาศหาผู้รับจ้าง4328,774,000 เปิดซอง2819,806,000 อนุมัติซื้อ/จ้าง00 งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53 (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1) งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000.- บาท ใช้ งป. จาก พรบ.( รออนุมัติ งป.)

15 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 1.จ้างซ่อมแซมหลังคา พื้นและ ทาสี ภายนอกอาคารสถานีรับวิทยุ สสก.สสท.ทร. (พื้นที่ ปจปร.) 402,000 2. จ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงาน กตค.จร.ทร. 100,000 3.จ้างซ่อมแซมพื้น โรงแปลง ความถี่ กยพ.กร. 500,000 4.จ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำสูง พร้อม ระบบจ่ายน้ำของ ฐท.สข.ทรภ.2 400,000 5.จ้างซ่อมปรับปรุงบ่อดักไขมัน จำนวน 3 บ่อ ที่บริเวณหลังอาคาร อเนกประสงค์ อร. 255,000 6.จ้างติดตั้งแผ่นตะกั่วห้อง ปฏิบัติงานตรวจสอบรังสี X-RAY กพข.อร. 800,000 สรุปความก้าวหน้างานซ่อมอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ปี งป.53 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000.- บาท

16 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 7.จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร กคก. ชย.ทร. (ในพื้นที่ อร.) 1,000,000 8.จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร กฟฟ. ชย.ทร.(ในพื้นที่ อร.) 1,000,000 9.จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ กวก. ชย.ทร. 300,000 10.จ้างซ่อมปรับปรุงระบบสูบน้ำ จ่ายให้อาคารในพื้นที่พระราชวัง เดิม 284,000 11.จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำ รอง ผบ.ทร. 60,000 12.จ้างซ่อมห้องตรวจการได้ยิน และห้องน้ำ/เปลี่ยนเสื้อชาย กวตบ. พร. 330,000 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000.- บาท ( ต่อ )

17 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 13.จ้างซ่อมแซมอาคารพักสัญญา บัตร พร. 384,000 14.จ้างทาสีอาคาร มว.ประปาและ บำบัดน้ำเสีย ฯ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 1,120,000 15.จ้างซ่อมแซมห้องรับรองผู้ป่วย (สัญญาบัตรและประทวน)รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 500,000 16.จ้างซ่อมแซมห้องรับรอง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ที่ กตวบ.พร. 150,000 17.จ้างติดตั้งตาข่ายเหล็กและ เหล็กดัดโรงรับประทานอาหาร กศษ.พร. 136,000 18.จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารและ ห้องพัก รปภ.ของ กวภ.พร. 100,000 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000.- บาท ( ต่อ )

18 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 19.จ้างซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา อาคาร กรง.ขส.ทร. 136,000 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 19 งาน วงเงิน 7,957,000.- บาท ( ต่อ )

19 งานซ่อมสาธารณูปโภค จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) ชย.ทร.ถือ งป.2319,493,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 2219,243,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง1214,271,000 ประกาศหาผู้รับจ้าง67,765,000 เปิดซอง42,115,000 อนุมัติซื้อ/จ้าง00 งป.ไทยเข้มแข็ง ปี 53 (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1) ใช้ งป. จาก พรบ. ( รออนุมัติ งป.) งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 700,000.- บาท

20 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 1.จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก อาคารที่จ่ายให้กับบ้านพักชั้น ประทวนและชั้นนายเรือ กับระบบ ไฟทางภายในพื้นที่ สอ.รฝ. 700,000 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 700,000- บาท ( ต่อ )

21 งานจัดทำแบบฯให้หน่วยถืองบประมาณ จำนวน 17 งาน เสร็จแล้วทั้ง 17 งาน ลำดับ ที่ รายการ วงเงิน (บาท) หน่วย ถือ งป. หน่วยทำ แบบ 1จ้างสร้างโรงคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ พัน.สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 400,000สอ.รฝ.กอบ. 2จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้า ภายในบ้านพักอาศัย ทรภ.2 6,500,000ทรภ.2กอบ. 3จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.ฐท.สข.4,000,000ทรภ.2กอบ. 4จ้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า HITZINGER 300 KVA.No.3 800,000ทรภ.2กอบ. 5จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ตราอักษร HITZINGER ของ ฐท.สข. ทรภ.2 - ขนาด 300 KVA. หมายเลข 2 จำนวน 1 เครื่อง - ขนาด 150 kVA. หมายเลข 1 จำนวน 1 เครื่อง 75,000ทรภ.2กอบ.

22 ลำดับ ที่ รายการ วงเงิน (บาท) หน่วย ถือ งป. หน่วยทำ แบบ 6จ้างสร้างรั้วแบบลวดตาข่ายถัก มวบ.กปก.ทรภ.34,500,000ทรภ.3กอบ. 7จ้างซ่อมแซมอาคารบก.กรมนักเรียนนายเรือและ อาคารนอน 5 รร.นร. 6,240,000รร.นร.กอบ. 8จ้างซ่อมแซมอาคารนอน 2 รร.นร.1,900,000รร.นร.กงช. 9จ้างซ่อมแซมอาคารนอน 3 รร.นร.1,800,000รร.นร.กงช. 10จ้างซ่อมแซมอาคารโรงพลศึกษา 1 รร.นร.1,900,000รร.นร.กงช. 11จ้างซ่อมแซมห้องทำงานของอาคาร บก.ยศ.ทร.1,900,000ยศ.ทร.กอบ. 12จ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร และอาคารพักนายทหารประทวนพร้อมโรงจอดรถ นรข.เขตหนองคาย 2,000,000นรข.กงช.

23 ลำดับที่รายการ วงเงิน (บาท) หน่วย ถือ งป. หน่วยทำ แบบ 13จ้างซ่อมแซมอาคารพัก และห้องน้ำ-ส้วม ชปพ. บก.นรข. 600,000นรข.กงช. 14จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.นรข.1,000,000นรข.กงช. 15จ้างซ่อมแซมอาคารที่พัก บก.นรข.เขตเชียงราย600,000นรข.กงช. 16จ้างซ่อมปรับปรุงรั้วลวดหนามเป็นรั้วคอนกรีตบล็อก เพิ่มเติม ที่ สน.เรือเชียงคาน จว.เลย 950,000นรข.กงช. 17จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ให้กับ อาคาร บก.กปช.จต. ลานจอด ฮ. และ บริเวณเรือนทับ ขุนพล 2,100,000กปช.จต. กอบ.

24 สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด365,000,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 142,000,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง142,000,000 ประกาศหาผู้รับจ้าง142,000,000 เคาะราคา142,000,000 อนุมัติซื้อ/จ้าง00 งานที่อยู่ระหว่างการจัดทำแบบ ฯ จำนวน 2 งาน วงเงิน 23,000,000.- บาท ใช้ งบประมาณ จาก เงินสวัสดิการ ทร. ดำเนินการ

25 งาน งบประมาณเคาะราคา/ เปิดซอง ผู้เสนอราคา ต่ำสุด ราคาที่เสนออนุมัติจ้าง 1. ระยะที่ 1 ปี 52 -ก่อสร้างสนามเทนนิส 4 สนาม พร้อมสนามซ้อม 1 สนาม สระว่ายน้ำ ขนาด 25x50 เมตร พร้อมสระเด็กและโรง สูบน้ำ อาคารอเนกประสงค์) 42,000,000 9 ก.พ.53 2. ระยะที่ 2 ปี งป.53 2.1 ก่อสร้างโรงพละ ขนาด 30x30 เมตร ที่ศูนย์กีฬาวังนันท อุทยาน 22,500,000 2.2 งานระบบไฟฟ้าและประปา ที่ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน 500,000 อยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยเจ้าของงาน ความก้าวหน้างานก่อสร้างศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน อยู่ระหว่างรออนุมัติจ้าง

26


ดาวน์โหลด ppt สรุปความก้าวหน้างานโครงการก่อสร้างปกติ ปี 53 จำนวน(งาน)วงเงิน(บาท) งานก่อสร้างทั้งหมด7222,619,000 แบบและประมาณการ เสร็จ 5128,619,000 ขออนุมัติแบบ/จัดจ้าง5128,619,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google