งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม หน่วยขึ้นตรง ครั้งที่ 8/51

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม หน่วยขึ้นตรง ครั้งที่ 8/51"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม หน่วยขึ้นตรง ครั้งที่ 8/51
จันทร์ ที่ 28 ก.ค. 51 กองแผนและโครงการ

2 สถานภาพงปประจำปี 51 รายการ งป. วงเงิน ใช้แล้ว คงเหลือ
สรุปถึง 25 ก.ค. 51 เสนอขอเบี้ยเลี้ยงฯเพิ่มอีก 500,000 บ. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 บ.ค่าไปรษณีย์ ฯ 5,000 บาท ค่าน้ำประปา 32,000 บ. ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท ยังไม่ได้รับจัดสรร รายการ งป. วงเงิน ใช้แล้ว คงเหลือ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 510,000 501,960 8,040 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 3,700,000 3,877,907 -177,907 เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ 410,625 237,110 173,515 ค่าเช่าบ้าน 135,000 118,500 16,500 ค่าใช้สอยอื่น 62,250 10,990 51,260 ค่าบอกรับสื่อสิ่งพิมพ์ 9,000 ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงาน 1,635,372 1,257,200 378,172 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ค่า e-Auction) 325,000 266,850 58,150 ค่าไฟฟ้า 1,000,000 905,542 94,458 ค่าน้ำประปา 180,000 189,638 -9,638 ค่าไปรษณีย์ 20,000 19,784 216

3 เปรียบเทียบการใช้งป.เบี้ยเลี้ยงฯแยกตามเดือน
x 1000 บาท ปี 50 เปรียบเทียบการใช้งป.เบี้ยเลี้ยงฯแยกตามเดือน ปี 51 600,802 541,499 494,924 441,884 373,446 328,959 299,412 273,087 294,794 224,412 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เปรียเทียบการใช้ งป.ทำงานนอกเวลาฯแยกตามหน่วยผู้ใช้ x 1000 บาท 141,240 129,030 82,290 42,300 40,590 21,150 11,760 กงช.ชย.ทร. กพด.ชย.ทร. กง.ชย.ทร. กชธ.ชย.ทร. กฟฟ.ชย.ทร. กอบ.ชย.ทร. กรก.ชย.ทร. หมายเหตุ ตัวเลขการใช้ไม่รวมวงเงินล่วงเวลาการทำงานแบบอาคาร บก.ทร.ใหม่ ของ กอบ.ชย.ทร. 336,600 บ.

4 กราฟแสดงค่าไฟฟ้าต่อเดือน เปรียบเทียบระหว่าง ปี 49 – ปี 50
บาท 109,466 110,000 105,451 103,192 105,000 103,540 101,520 100,000 98,650 98,650 95,078 95,474 95,000 97,279 เฉลี่ยปี 50 91,215 บ. 90,000 94,082 85,700 89,427 85,000 82,701 87,929 81,202 80,063 86,404 80,000 77,161 75,000 76,704 ปี 51 70,000 72,238 71,399 ปี 50 65,000 60,000 55,000 50,000 มี.ค. มิ.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 50 ทั้งหมด (เบิกเหลื่อมปี)
วงเงินทั้งหมดที่ขอกันไว้เมื่อสิ้น ก.ย. 50 269,376,188.78 เบิกจ่ายได้แล้ว (ถึง 3 มิ.ย. 51) (รายงานครั้งที่แล้วเบิกจ่ายได้ 239,488, บาท) 256,081,744.48 คงเหลือ 13,294,444.30 เบิกได้แล้วคิดเป็นร้อยละ 95.1

6 รายการงาน วงเงินจ้าง ส่งงานแล้ว วงเงินที่เหลือ
สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งป.50 งานที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายไว้(หลัง 31 มี.ค. 51) รายการงาน วงเงินจ้าง ส่งงานแล้ว วงเงินที่เหลือ 1.สร้างสถานีเรือ ทร. อ.ละงู จว.สตูล 33,099,000.0 0.0 2.สร้างอาคาร กบก.พธ.ทร.ที่กรม สห.ทร. 13,150,000.0 6,312,000.0 6,838,000.0 3.งานก่อสร้างอาคารแสดงผลงาน ทร. 19,890,123.0 17,901,110.7 1,989,012.3 4.ซ่อมบ้านพักจนท.ประภาคารเกาะตะเภา น้อย หมายเลข 1 จว.ภูเก็ต 799,932.0 5.ซ่อมห้องปฏิบัติงาน ศปก.ทร. 4,890,000.0 1,222,500.0 3,667,500.0 หมายเหตุ งานที่ขีดเส้นใต้หมายถึงงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากการรายงานครั้งที่แล้ว

7 สรุปความก้าวหน้าการแผนจัดซื้อจ้างปี 51ซึ่งเป็นรายการตามแผนขณะนี้
ดำเนินการแล้วทั้งหมด คงเหลือเฉพาะรายการที่เป็นวงเงินสำรองซ่อมตามร้องขอ ซึ่งใช้ตลอดปี โดยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และสถานภาพของวงเงินสำรองซ่อมที่ เหลืออยู่ มีดังนี้ รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ ใช้แล้ว คงเหลือ 1.ซ่อมอาคาร สาธารณูปโภคฯ กทม. 3,000,000 1,974,265 1,025,735 2.ซ่อมอาคาร สาธารณูปโภคฯ ต่างจังหวัด 1,019,550 863,223 156,327 3.ซ่อมไฟฟ้า ค่าบริการ ค่าเช่าหม้อแปลงฯ 1,630,000 1,249,821 380179 4.ซ่อมเครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง 2,393,115 0.0 หมายเหตุ รายการสำรองซ่อมเครื่องมือกลเครื่องทุ่นแรง วงเงินที่แบ่งไว้หมดแล้ว หากมีงานขอให้ พิจารณาใช้เฉพาะเร่งด่วนจำเป็น กผค.ฯจะพิจารณาจัดวงเงินที่เหมาะสมให้

8 หน่วย วงเงินจัดสรร ใช้แล้ว ร้อยละ
สถานภาพยอดพัสดุทั่วไป ชย.ทร. ปี 51 สรุปถึง 25 ก.ค. หน่วย วงเงินจัดสรร ใช้แล้ว ร้อยละ กองบริหารงานช่าง 4,100,000 4,492,517 109.5 กองแผนและโครงการ 870,000 401,701 46.1 กองโรงงานโยธา 1,400,000 1,093,154 78.1 กองโรงงานเครื่องเย็น 1,300,000 887,365 68.3 กองโรงงานไฟฟ้า 1,250,000 907,682 72.6 สำรอง 50,000 40,625 81.2 รวม 8,970,000 7,823,044 87.2 คงเหลือ 1,146,956

9 งานโครงการก่อสร้าง ปี 51 มีรายการงานก่อสร้างที่ ชย.ทร. รับผิดชอบ จำนวน
30 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 447,313,100 บาท ในจำนวนนี้ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งบประมาณ จำนวน 16 งาน วงเงินรวม 298,075,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 14 งาน วงเงิน 149,238,100 บาทหน่วยเจ้าของงานเป็นหน่วยถือ งป. และ ชย.ทร. เป็นผู้จัดทำแบบส่งให้หน่วย ดำเนินการจัดจ้างเอง งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 51(งบรายจ่ายลงทุน) มีงานที่ ชย.ทร.รับ- ผิดชอบ จำนวน 2 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 13,300,000 บาท - ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 10,000,000 บ. - วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ. ความก้าวหน้า งานที่ถือ งป. เองทำแบบแล้วเสร็จจำนวน 16 งาน เสนอขออนุมัติแบบ พร้อมให้ กพด.จัดจ้างแล้วทั้ง 16 งานทราบผลจัดจ้างแล้วทั้งหมดโดยทำสัญญาแล้ว13 งาน อนุมัติจ้างแล้วยังไม่มาทำสัญญา 1 งาน รออนุมัติจ้าง ทร. 2 งาน -งานที่หน่วยเจ้าของงาน เป็นหน่วยถือ งป. จำนวน13 งาน ทำแบบแล้วเสร็จ จำนวน 13 งาน จัดส่งแบบให้หน่วยแล้ว 13 งาน -งานโครงการอนุรักษ์ฯ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 งาน

10 งานก่อสร้าง 16 รายการที่ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งป.
ทำสัญญาแล้ว 13 งาน วงเงินผูกพัน เริ่ม - แล้วเสร็จ 1. ก่อสร้างเขื่อน คสล. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลอง 25,100,000 พ.ค.51 - ธ.ค.51 2. สร้างคลังพัสดุ ที่ อจปร.อร. 1 หลัง 12,580,000 เม.ย ก.พ.52 3. สร้างเขื่อน ถนนรั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร. 9,090,000 พ.ค ม.ค.52 4. สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 6,980,000 เม.ย.51 – ต.ค. 51 5. สร้าง รง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ ของ วศ.ทร. พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา 5,650,000 เม.ย.51 – ธ.ค. 51 6. สร้างอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว 3 หลัง ที่ พัน สอ.12 กรม สอ.รฝ. 3 หลัง 18,870,000 7. ปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ภาค 4 ของ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 3,920,000 เม.ย.51 – ก.ย. 51 8. สร้างที่ทำการ กราบทหาร มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท.ระบบสาธารณูปโภค ลานจอดรถ 18,211,111 9. สร้างอาคารพักสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ กฝร. 30,455,000 10. สร้างอาคารกราบพักทหาร ขนาด 200 คน ของพันสอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 1 หลัง 15,970,000 11. สร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q) 16 ครอบครัว 1 หลัง ที่ ทรภ.2 25,060,000 ก.ค. 51-เม.ย.52 12. สร้างอาคาร บก., คลังพัสดุ อาคารพัก ชปพ.และ กราบทหาร กองรปภ. ที่ ทรภ. 2 28,885,000 ก.ค ก.ค.52 13. สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 (จ้างพิเศษ) 6,589,396 ก.ค. 51 – ธ.ค.51 อนุมัติจ้างแล้ว ยังไม่มาทำสัญญา 1 งาน (เสนอขอไม่ทำสัญญาอ้างมติ ครม.) งบประมาณ วงเงินประมูลได้ 14. สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. 28,000,000 26,795,000 e-Auctionแล้ว เตรียมเสนอขออนุมัติจ้าง 2 งาน(มีผู้เสนอราคารายเดียวเรียกมาต่อราคา) วงเงินที่เสนอราคา 15. สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตร บก.นรข. 2 หลัง 16,400,000 16,395,000 16. สร้างที่ทำการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้าพร้อมที่พักข้าราชการ กภ.1 กร 20,900,000 20,830,000

11 สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ออกจ้างแล้ว
งบประมาณงานก่อสร้างที่ ชย.ทร. ถือ 16 งาน 282,626,111.00 ออกจัดจ้างแล้วทั้งสิ้น 16งาน 100.% เสนอราคาได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 16 งาน งป. 298,626,075.00 เคาะได้ในราคาทั้งสิ้น 271,380,507.32 มีเงินเหลือ 26,694,492.68 เสนอส่งคืนแล้ว (งานที่ทำสัญญาแล้ว13 งาน) 25,414,492.68 งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 10,000,000 บ. สัญญา 70/51 วงเงิน 9,999,209 บ. 10 งวด เริ่ม 24 ก.ค.51 – สิ้นสุด 19 ม.ค.52 วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ. สัญญา 56/51 วงเงิน 3,269,171 บาท 5 งวด เริ่ม 13 มิ.ย. แล้วเสร็จ 10 ก.ย. 51

12 รายการงานสำรองปี 51 ที่ขอเลื่อนไปทำในแผนปี 52
งานแผนงานสำรอง ปี 51 ทร.อนุมัติแผนงานสำรองปี งป. 51 มี 394 งาน ในวงเงินรวม 904,594,500 บ. ให้หน่วยถืองป. ดำเนินการจัดซื้อจ้างโดยสงวนสิทธิไว้ก่อน แล้วเสนอผลการ จัดจ้างให้ สปช.ทร.อนุมัติ งป. ก่อน 31 ก.ค. 51 ตามแผนฯครั้งนี้ ชย.ทร.ถือ งป. 87 งาน วงเงิน รวม 156,254,700 บ. และจากจำนวน 87 งาน ได้พิจารณาและแจ้ง สปช.ทร. แล้วว่าจะสามารถ ดำเนินการได้ทัน 79 งาน ส่วนที่เหลือจะนำไปเข้าแผนปี 52 ซึ่งมีงานต่างๆดังนี้ รายการงานสำรองปี 51 ที่ขอเลื่อนไปทำในแผนปี 52 วงเงิน หน่วย 1.3 ซ่อมปรับปรุงที่พักทหารกองเรือยุทธการ อจปร.อร. (อาคาร 6) 2,500,000 อจปร.อร. 2. ซ่อมปรับปรุง บก.มป.14 2,515,000 กร. ซ่อมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ เบลารุส สมอ อินเตอร์ สมอ 43700 130,000 ชย.ทร. ซ่อมทำระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคาร บก.อล.ทร. 6,000,000 อล.ทร. 3. ซ่อมทำหลังคาอาคารเรียน 6 32,000 รร.นร. ซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,200,000 ปรับปรุงโรงจอดรถแผนกขนส่งและดับเพลิง กบก.รร.นร. 2,219,000 ซ่อมทำอาคาร กรพ.สบ.ทร. 4,907,000 สบ.ทร.

13 จากจำนวน 79 งาน ขณะนี้มีรายละเอียดพร้อมดำเนินการจัดจ้างแล้ว 59งาน ในจำนวนนี้ได้รับงบประมาณแล้ว 1 งาน ได้ผลการจ้างเสนอ สปช.ทร. แล้ว อยู่ระหว่างคอยงบประมาณ 5 งาน คงเหลืองานที่รายละเอียดยังไม่พร้อมดำเนินการอีก 20 งาน ดังนี้ รายการ วงเงิน หน่วย 1.2 ซ่อมปรับปรุงอาคารสามสมอ 4,000,000 สลก.ทร. ซ่อมทำห้องน้ำ-ส้วม อาคาร 4 ของ ดย.ทร.ฐท.กท. 600,000 ฐท.กท. ซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน รร.ขส.ขส.ทร. 2,000,000 ขส.ทร. ซ่อมทำห้องน้ำ-ส้วม อาคารเรียน 10 1,340,000 รร.นร. ปรับปรุงห้องทำงานชั้น 3 บก.รร.นร.เป็นห้องทำงานรอง ผบ.รร.นร.(2) 630,000 ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำและระบบระบายน้ำ บก.กทบ.กร. 420,000 กร. 1.3 ซ่อมทำที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ฯ (หมายเลข 7003) 590,000 อจปร.อร. ซ่อมทำถังเก็บน้ำและระบบท่อทางดูด-ส่ง ที่ รร.นร. 836,000 ซ่อมทำอาคาร นนร.3 1,080,000 ซ่อมทำกราบพักทหารอาคาร สบ.ทร. 353,000 สบ.ทร. ซ่อมทำที่พักทหารและห้องทำงานอาคารส่วนบัญชาการ 4 500,000 ขว.ทร. ซ่อมถนนกองรักษาการณ์ ปจปร.ฐท.กท.- สี่แยกรร.สส.สส.ทร. 686 ม. 1,850,000

14 งานสำรอง 51 ที่รายละเอียดยังไม่พร้อมดำเนินการ (ต่อ)
รายการ วงเงิน หน่วย 2. ซ่อมเขื่อนดินป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม 1,500,000 สลก.ทร. 3. ซ่อมทำอาคาร กบ.ทร. 1,090,000 กบ.ทร. ติดตั้งระบบสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าพื้นที่พระราชวังเดิม 800,000 ซ่อมปรับปรุงห้องแผนกรับส่ง กสบ.สบ.ทร. 303,000 สบ.ทร. ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร.ระยะที่ 2 3,500,000 ศปก.ทร. ซ่อมแซมอาคารส่วนบัญชาการ 4 (ขว.ทร.) จำนวน 7 รายการ 495,000 ขว.ทร. ซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัติงานนักเรียน รร.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร. 1,200,000 ชย.ทร. ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ส้วม หลัง บก.กปช.จต.เป็นอาคารห้องประชุม 9,000,000 กปช.จต.

15 รายการงานสำรองปี 51 ที่เสนอเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นงานจัดซื้อและจ้างซ่อมรถ ซึ่ง กผค.ฯจะรับผิด
ชอบประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเอง (ตัวหนังสือสีเขียวออกเรื่องไปแล้ว) มีงานที่ต้องรอแบบ รายละเอียดประกอบการจ้าง 1 งาน คืองานซ่อมโรงเก็บแบ็ตเตอรี วงเงิน 450,000 บาท ( รายการ วงเงิน หน่วย 1 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 ล้อ ของ อจปร.อร. 750,000 2 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่อาคารส่วนบัญชาการ ๑ 1,500,000 3 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 650,000 4 จัดหาอุปกรณ์ซ่อมระบบไฟฟ้า หมู่บ้านพักข้าราชการ สอ.รฝ. (ม.17) 201,000 5 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมมาตรวัดไฟฟ้า ที่ ฉก.ทพ.513 180,000 6 ซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ ขนาดไม่ต่ำกว่า 14 แรงม้า กรม.ร.3 พล.นย. 250,000 7 ซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ สมอ ของ ฐท.พง.ทรภ.3 500,000 8 ซ่อมรถถากถางตีนตะขาบ โคมัตสุ สมอ ของ ฐท.พง.ทรภ.3 950,000 9 ซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร มิตซูบิชิ สมอ ของ ชย.ทร. 260,000 10 ซ่อมรถบรรทุกเครนปั่นจั่น ตราอักษร มิตซูบิชิ สมอ.41054ของ ชย.ทร. 400,000 11 ซ่อมรถขุดตักตีนตะขาบ แคตเตอร์พิลล่าร์ สมอ ของ กชธ.ฐท.สส. 380,000 12 ซ่อมรถบดทับล้อยาง ตราอักษรซาไก สมอ ของ กชธ.ฐท.สส. 13 จัดหายางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ 1,985,000 14 จัดหาแบตเตอรี่รถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ

16 รายการ วงเงิน หน่วย 15 จัดหาเครื่องปรับอากาศขนาดต่าง ๆ ให้กับ นขต.ทร. 1,984,000 16 จัดหาพัสดุไฟฟ้าสำรองคลังสนับสนุนหน่วยต่างๆ 50,000 17 จัดหาชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงงานช่างโยธา ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 10,000 18 จัดหาเครื่องมือรีไซเคิลน้ำยาทำความเย็น ให้กับ กรก.ชย.ทร. 205,000 19 จัดหาเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ให้กับ กฟฟ.ชย.ทร. 25,000 20 จัดหาชุดปีนเสา ให้กับ กฟฟ.ชย.ทร. 49,400 21 จัดหาชุดปีนนั่งร้าน ให้กับ กฟฟ.ชย.ทร. 44,000 22 จัดหาเครื่องดูดสุญญากาศ ชนิดดูด 2 ชั้น แบบโรตารี่ ให้ กรก.ชย.ทร. 54,000 23 จัดหาเลื่อยวงเดือน ขนาด 160 mm. ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 20,000 24 จัดหาเลื่อยวงเดือน ขนาด 260 mm. ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 12,500 25 จัดหาสว่านไฟฟ้า ขนาด 16 mm. ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 16,000 26 จัดหากบไฟฟ้า ขนาด 5" ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 27 จัดหาสว่านเจาะกระแทก โรตารี่ เจาะคอนกรีต f 25 มม. ให้ กชธ.ชย.ทร. 22,000 28 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ รร.นร. 100,000 29 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ ฐท.สส. 250,000 30 จัดหาชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงงานช่างเครื่องกล ให้กับ ฐท.พง.ทรภ.3 31 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ กฝร.กร.

17 รายการ วงเงิน หน่วย 32 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ ขส.ทร. 100,000 33 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ สรส. 34 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ รร.พบ.กศษ.พร. 50,000 35 ซ่อมแซมโรงเก็บแบตเตอรี่ 450,000 36 รื้อTOWER และ สายอากาศ ที่สถานีส่งวิทยุ สสก. สส.ทร. (ป้อมพระจุลฯ) 160,000

18 หน่วยเจ้าของงาน / ถือ งป.
งานโครงการก่อสร้าง ปี 52 ทร. อนุมัติให้ปรับรายการและงบประมาณ งานโครงการปี 52 ตามที่อนุมัติไว้เดิมแล้ว ซึ่งการปรับ ครั้งนี้เป็นไปตามที่ ชย.ทร. เสนอ เนื่องจากได้ตรวจสอบพื้นที่งานแล้ว เห็นว่าจำเป็นต้องปรับเพิ่ม ลดวงเงิน และงานบางรายการเพื่อความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ รายการงาน วงเงิน หน่วยเจ้าของงาน / ถือ งป. 1.โครงการจัดตั้งที่ทำการของหน่วยต่าง ๆ ของ ทร.ที่ย้ายออกจากเขตพระราชวังเดิมและใกล้เคียง (ผูกพัน 3 ปี ปี 52 วงเงิน 130 ล้าน ปี 53 วงเงิน 325 ล้าน ปี 54 วงเงิน 195 ล้าน) 650,000,000 (130,000,000) ชย.ทร. 2.ก่อสร้างสถานีเรือที่แหลมโจรคร่ำ เกาะสมุย จ.สุราษฎรณ์ธานี 28,000,000 3.ก่อสร้างอาคารพักส่วนกลางประทวน 2 หลัง (พื้นที่ ฐท.สส.) 124,400,000 4.ก่อสร้างอาคาร บก.นสร.,ร้อย บก.นสร.และ โรงเลี้ยง-โรงครัว 60,760,000 5.ซ่อมทำหลักเทียบเรือที่ กยพ.กร. 20,000,000 6.ปรับปรุงท่าเทียบเรือ อจปร. 32,400,000 7.ก่อสร้าง บก.กรม สน.สอ.รฝ. 8. ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก แนวกันดินและปรับถมที่บริเวณท่าเทียบเรือ ฐท.สข.ทรภ.2 25,200,000

19 รายละเอียดงาน/โครงการก่อสร้าง ปี 52 (ต่อ)
รายการงาน วงเงิน หน่วยถือ งป. 9.ก่อสร้างอาคารกราบพักทหาร ร้อย.ป.3 พัน.ป1 กรม ป.พล.นย.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง 24,600,000 ชย.ทร. 10.ซ่อมทำอาคารเรียน 5 ชั้น ของ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. 8,000,000 11. ก่อสร้างระบบการาซ่อมตัวเรือใต้แนวน้ำ (SLIP WAY) ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 ผูกพัน 3 ปี ปี 52 วงเงิน 40,263,400.- ปี 53 วงเงิน100,658,500.- ปี 54 วงเงิน 60,395,100.- 201,317,000 (40,263,400) 12.ก่อสร้าง บก.ศปชล.ทพ. และสร้างสน.เรือระนอง พื้นที่ด้านเหนือบริเวณท่าเรือ ระนอง (เดิมเป็นงาน 2 รายการ รวมเป็นงานเดียววงเงินรวม ลดลง 2,403,000 บ.) 71,850,000 13.ขยายและปรับปรุงลานจอด ฮ.ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 4,000,000 14.ก่อสร้าง บก.กอง รปภ.ฐท.พง.ทรภ.3 (วงเงินเดิม 13,200,000 บ. ปรับลดลง1,950,000 บ.) 11,250,000 15.ก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร 12 ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของพัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 13,500,000

20 รายละเอียดงาน/โครงการก่อสร้าง ปี 52 (ต่อ)
รายการงาน วงเงิน หน่วยถือ งป. 16.ก่อสร้างอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 (เดิมเป็นอาคารพักประทวน 32 ครอบครัว 2 หลัง (วงเงิน 40 ล้าน ปรับเพิ่มอีก13,000,000) 53,000,000 ชย.ทร. 17.ขยายลานจอดอากาศยาน ที่ มวบ.ทรภ.3 (พื้นที่ 60x30 ม.) 3,000,000 18.ก่อสร้างคลัง มวบ.ทรภ.3 (วงเงินเดิม 4,000,000 บ. ปรับลดลง 1,375,000 บ.) 2,625,000 19.ก่อสร้างคลังเก็บอมภัณฑ์ชำรุด ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 3,600,000 20.ก่อสร้างอาคาร บก.กงน.ฐท.พง.ทรภ.3 และคลังพัสดุ 20,000,000 21.สร้างอาคารพักสัญญาบัตร 12 ครอบครัว ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 12,000,000 22.สร้างอาคารที่พักสถานีข่าวกรองสื่อสารแบบประจำที่ (เดิมไม่มี เพิ่มมาโดยใช้เงินจากงานจัดหาเครื่องมือรวบรวมข่าวกรองทางสื่อสารที่ สส.ทร.ถือ) 15,000,000

21 รายการงบประมาณปรับใหม่
กบ.ทร. เห็นชอบกรอบวงเงินจัดสรร งป.จัดซื้อจ้าง สาย ชย. ปี 52 ตามที่ ชย.ทร. ขอปรับแล้ว การดำเนินการต่อไป คือต้องจัดแบ่งวงเงินจัดสรรให้หน่วยต่างๆ แล้วแจ้งให้ สปช.ทร.ทราบเพื่อปรับโอนวงเงินให้หน่วยต่างๆ และนำวงเงินที่เหลือมาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 52 เสนอให้ ทร.อนุมัติต่อไป รายการงบประมาณเดิม รายการงบประมาณปรับใหม่ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ 1.งบดำเนินงาน 116,000,000 งบดำเนินงาน 116,00,000 1.1 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. 1.2 ค่าซ่อมเครื่องจักร ฯ 1.3 ค่าขุดลอกร่องน้ำฯ 1.4 ค่าซ่อมอาคาร ฯ 1.5 ค่าซ่อมสาธารณูปโภค 5,000,000 6,000,000 10,000,000 80,000,000 15,000,000 9,000,000 86,000,000 2.งบลงทุน 2.1 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. (ครุภัณฑ์) 2.2 ค่าจัดหาเครื่องจักรฯ 2.3 ค่าซ่อมอาคารฯ 13,310,000 2,500,000 8,810,000 2,000,000 งบลงทุน 1,852,000 11,458,000 - 3.งบรายจ่ายอื่น 3.1 ค่าจัดหาเครื่องจักรฯ 3.2 ค่าซ่อมเครื่องจักรฯ 23,500,000 3,500,000 20,000,000 งบรายจ่ายอื่น

22 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ประชุม หน่วยขึ้นตรง ครั้งที่ 8/51

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google