งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการ งป. วงเงินใช้แล้วคงเหลือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา510,000501,9608,040 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 3,700,0003,877,907-177,907 เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ410,625237,110173,515.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการ งป. วงเงินใช้แล้วคงเหลือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา510,000501,9608,040 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 3,700,0003,877,907-177,907 เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ410,625237,110173,515."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายการ งป. วงเงินใช้แล้วคงเหลือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา510,000501,9608,040 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 3,700,0003,877,907-177,907 เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ410,625237,110173,515 ค่าเช่าบ้าน135,000118,50016,500 ค่าใช้สอยอื่น62,25010,99051,260 ค่าบอกรับสื่อสิ่งพิมพ์9,0009,0000 ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงาน1,635,3721,257,200378,172 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ค่า e-Auction ) 325,000266,85058,150 ค่าไฟฟ้า1,000,000905,54294,458 ค่าน้ำประปา180,000189,638-9,638 ค่าไปรษณีย์20,00019,784216 เสนอขอเบี้ยเลี้ยงฯเพิ่มอีก 500,000 บ. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 บ.ค่าไปรษณีย์ ฯ 5,000 บาท ค่าน้ำประปา 32,000 บ. ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท ยังไม่ได้รับจัดสรร เสนอขอเบี้ยเลี้ยงฯเพิ่มอีก 500,000 บ. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 บ.ค่าไปรษณีย์ ฯ 5,000 บาท ค่าน้ำประปา 32,000 บ. ค่าไฟฟ้า 100,000 บาท ยังไม่ได้รับจัดสรร

3 ตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ x 1000 บาท เปรียบเทียบการใช้งป.เบี้ยเลี้ยงฯแยกตามเดือน 494,924 มีนาคมเมษายน พฤษภาคม มิถุนายนกรกฎาคม สิงหาคมกันยายน กงช.ชย.ทร.กพด.ชย.ทร.กชธ.ชย.ทร. x1000 บาท เปรียเทียบการใช้ งป.ทำงานนอกเวลาฯแยกตามหน่วยผู้ใช้ กฟฟ.ชย.ทร. กง.ชย.ทร. กรก.ชย.ทร.กอบ.ชย.ทร. ปี 50 ปี 51 600,802 11,760 273,087 21,150 129,030 224,412 40,590 328,959 141,240 42,300 82,290 373,446 299,412 294,794 441,884 541,499 หมายเหตุ ตัวเลขการใช้ไม่รวมวงเงินล่วงเวลาการทำงานแบบอาคาร บก.ทร.ใหม่ ของ กอบ.ชย.ทร. 336,600 บ.

4 ปี 51 ปี 50 กราฟแสดงค่าไฟฟ้า ต่อเดือน เปรียบเทียบระหว่าง ปี 49 – ปี 50

5 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณปี 50 ทั้งหมด (เบิกเหลื่อมปี) วงเงินทั้งหมดที่ขอกันไว้เมื่อสิ้น ก.ย. 50 269,376,188.78 เบิกจ่ายได้แล้ว (ถึง 3 มิ.ย. 51) (รายงานครั้งที่แล้วเบิกจ่ายได้ 239,488,783.18 บาท) 256,081,744.48 คงเหลือ13,294,444.30 เบิกได้แล้วคิดเป็นร้อยละ95.1

6 รายการงานวงเงินจ้างส่งงานแล้ววงเงินที่เหลือ 1.สร้างสถานีเรือ ทร. อ.ละงู จว.สตูล 33,099,000.033,099,000.00.0 2.สร้างอาคาร กบก.พธ.ทร.ที่กรม สห.ทร. 13,150,000.06,312,000.06,838,000.0 3.งานก่อสร้างอาคารแสดงผลงาน ทร. 19,890,123.017,901,110.71,989,012.3 4.ซ่อมบ้านพักจนท.ประภาคารเกาะตะเภา น้อย หมายเลข 1 จว.ภูเก็ต น้อย หมายเลข 1 จว.ภูเก็ต799,932.00.0799,932.0 5.ซ่อมห้องปฏิบัติงาน ศปก.ทร. 4,890,000.01,222,500.03,667,500.0 สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่าย งป.50 งานที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายไว้(หลัง 31 มี.ค. 51) หมายเหตุ งานที่ขีดเส้นใต้หมายถึงงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากการรายงานครั้งที่แล้ว

7 สรุปความก้าวหน้าการแผนจัดซื้อจ้างปี 51ซึ่งเป็นรายการตามแผนขณะนี้ สรุปความก้าวหน้าการแผนจัดซื้อจ้างปี 51ซึ่งเป็นรายการตามแผนขณะนี้ ดำเนินการแล้วทั้งหมด คงเหลือเฉพาะรายการที่เป็นวงเงินสำรองซ่อมตามร้องขอ ซึ่งใช้ตลอดปี โดยรายละเอียดค่าใช้จ่าย และสถานภาพของวงเงินสำรองซ่อมที่ เหลืออยู่ มีดังนี้ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณใช้แล้วคงเหลือ 1.ซ่อมอาคาร สาธารณูปโภคฯ กทม. 3,000,0001,974,2651,025,735 2.ซ่อมอาคาร สาธารณูปโภคฯ ต่างจังหวัด 1,019,550863,223156,327 3.ซ่อมไฟฟ้า ค่าบริการ ค่าเช่าหม้อแปลงฯ 1,630,0001,249,821380179 4.ซ่อมเครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง 2,393,1152,393,1150.0 หมายเหตุ รายการสำรองซ่อมเครื่องมือกลเครื่องทุ่นแรง วงเงินที่แบ่งไว้หมดแล้ว หากมีงานขอให้ พิจารณาใช้เฉพาะเร่งด่วนจำเป็น กผค.ฯจะพิจารณาจัดวงเงินที่เหมาะสมให้

8 สถานภาพยอดพัสดุทั่วไป ชย.ทร. ปี 51 สรุปถึง 25 ก.ค. หน่วยวงเงินจัดสรรใช้แล้วร้อยละ กองบริหารงานช่าง4,100,0004,492,517109.5 กองแผนและโครงการ870,000401,70146.1 กองโรงงานโยธา1,400,0001,093,15478.1 กองโรงงานเครื่องเย็น1,300,000887,36568.3 กองโรงงานไฟฟ้า1,250,000907,68272.6 สำรอง50,00040,62581.2 รวม8,970,0007,823,04487.2 คงเหลือ1,146,956

9 งานโครงการก่อสร้าง ปี 51 มีรายการงานก่อสร้างที่ ชย.ทร. รับผิดชอบ จำนวน 30 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 447,313,100 บาท ในจำนวนนี้ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งบประมาณ จำนวน 16 งาน วงเงินรวม 298,075,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 14 งาน วงเงิน 149,238,100 บาทหน่วยเจ้าของงานเป็นหน่วยถือ งป. และ ชย.ทร. เป็นผู้จัดทำแบบส่งให้หน่วย ดำเนินการจัดจ้างเอง ความก้าวหน้า -งานที่ถือ งป. เองทำแบบแล้วเสร็จจำนวน 16 งาน เสนอขออนุมัติแบบ พร้อมให้ กพด.จัดจ้างแล้วทั้ง 16 งานทราบผลจัดจ้างแล้วทั้งหมดโดยทำสัญญาแล้ว13 งาน กพด.จัดจ้างแล้วทั้ง 16 งานทราบผลจัดจ้างแล้วทั้งหมดโดยทำสัญญาแล้ว13 งาน อนุมัติจ้างแล้วยังไม่มาทำสัญญา 1 งาน รออนุมัติจ้าง ทร. 2 งาน อนุมัติจ้างแล้วยังไม่มาทำสัญญา 1 งาน รออนุมัติจ้าง ทร. 2 งาน -งานที่หน่วยเจ้าของงาน เป็นหน่วยถือ งป. จำนวน13 งาน ทำแบบแล้วเสร็จ จำนวน 13 งาน จัดส่งแบบให้หน่วยแล้ว 13 งาน จำนวน 13 งาน จัดส่งแบบให้หน่วยแล้ว 13 งาน -งานโครงการอนุรักษ์ฯ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 งาน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 51(งบรายจ่ายลงทุน) มีงานที่ ชย.ทร.รับ- ผิดชอบ จำนวน 2 งาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 13,300,000 บาท - ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 10,000,000 บ. - ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 10,000,000 บ. - วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ. - วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ.

10 ทำสัญญาแล้ว 13 งาน วงเงินผูกพัน เริ่ม - แล้วเสร็จ 1. ก่อสร้างเขื่อน คสล. ด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาข้างพิพิธภัณฑ์ ร.ล.แม่กลอง 25,100,000 พ.ค.51 - ธ.ค.51 2. สร้างคลังพัสดุ ที่ อจปร.อร. 1 หลัง 12,580,000 เม.ย.51 - ก.พ.52 3. สร้างเขื่อน ถนนรั้วเหล็ก ริมคลองยายหลี อจปร.อร. 9,090,000 พ.ค.51 - ม.ค.52 4. สร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25 เมตร ของ ยศ.ทร. 6,980,000 เม.ย.51 – ต.ค. 51 5. สร้าง รง.บรรจุก๊าซและทดสอบกำลังดันท่อ ของ วศ.ทร. พร้อมระบบไฟฟ้า ประปา 5,650,000 เม.ย.51 – ธ.ค. 51 6. สร้างอาคารพักประทวน 10 ครอบครัว 3 หลัง ที่ พัน สอ.12 กรม สอ.รฝ. 3 หลัง 18,870,000 เม.ย.51 - ก.พ.52 7. ปรับปรุงอาคารกราบพัก นรจ. ภาค 4 ของ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. 3,920,000 เม.ย.51 – ก.ย. 51 8. สร้างที่ทำการ กราบทหาร มว.บริการ ปจปร.ฐท.กท.ระบบสาธารณูปโภค ลานจอดรถ 18,211,111 เม.ย.51 - ก.พ.52 9. สร้างอาคารพักสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ กฝร. 30,455,000 พ.ค.51 - ธ.ค.51 10. สร้างอาคารกราบพักทหาร ขนาด 200 คน ของพันสอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 1 หลัง 15,970,000 เม.ย.51 - ก.พ.52 11. สร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q) 16 ครอบครัว 1 หลัง ที่ ทรภ.2 25,060,000 ก.ค. 51-เม.ย.52 12. สร้างอาคาร บก., คลังพัสดุ อาคารพัก ชปพ.และ กราบทหาร กองรปภ. ที่ ทรภ. 2 28,885,000 ก.ค. 51 - ก.ค.52 13. สร้างเสาอากาศแบบ TOWER SELF SUPPORT ที่ บก.ทรภ.3 (จ้างพิเศษ) 6,589,396 ก.ค. 51 – ธ.ค.51 อนุมัติจ้างแล้ว ยังไม่มาทำสัญญา 1 งาน (เสนอขอไม่ทำสัญญาอ้างมติ ครม.) งบประมาณวงเงินประมูลได้ 14. สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตรโสด (B.O.Q.) 2 หลัง ที่ สรส. 28,000,000 26,795,000 e-Auctionแล้ว เตรียมเสนอขออนุมัติจ้าง 2 งาน(มีผู้เสนอราคารายเดียวเรียกมาต่อราคา) งบประมาณวงเงินที่เสนอราคา 15. สร้างอาคารพักอาศัยสัญญาบัตร บก.นรข. 2 หลัง 16,400,00016,395,000 16. สร้างที่ทำการหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนหน้าพร้อมที่พักข้าราชการ กภ.1 กร 20,900,00020,830,000 งานก่อสร้าง 16 รายการที่ ชย.ทร. เป็นหน่วยถือ งป.

11 งบประมาณงานก่อสร้างที่ ชย.ทร. ถือ 16 งาน 282,626,111.00 ออกจัดจ้างแล้วทั้งสิ้น 16งาน 282,626,111.00 100.% เสนอราคาได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 16 งาน งป. 298,626,075.00 เคาะได้ในราคาทั้งสิ้น271,380,507.32 มีเงินเหลือ26,694,492.68 เสนอส่งคืนแล้ว (งานที่ทำสัญญาแล้ว13 งาน) 25,414,492.68 สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างที่ออกจ้างแล้ว งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี -ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาคาร A และ B 10,000,000 บ. สัญญา 70/51 วงเงิน 9,999,209 บ. 10 งวด เริ่ม 24 ก.ค.51 – สิ้นสุด 19 ม.ค.52 สัญญา 70/51 วงเงิน 9,999,209 บ. 10 งวด เริ่ม 24 ก.ค.51 – สิ้นสุด 19 ม.ค.52 วางท่อส่งน้ำจากเกาะแสมสารไปเกาะแรด 3,300,000 บ. สัญญา 56/51 วงเงิน 3,269,171 บาท 5 งวด เริ่ม 13 มิ.ย. แล้วเสร็จ 10 ก.ย. 51 สัญญา 56/51 วงเงิน 3,269,171 บาท 5 งวด เริ่ม 13 มิ.ย. แล้วเสร็จ 10 ก.ย. 51

12 งานแผนงานสำรอง ปี 51 ทร.อนุมัติแผนงานสำรองปี งป. 51 มี 394 งาน ในวงเงินรวม 904,594,500 บ. ให้หน่วยถืองป. ดำเนินการจัดซื้อจ้างโดยสงวนสิทธิไว้ก่อน แล้วเสนอผลการ จัดจ้างให้ สปช.ทร.อนุมัติ งป. ก่อน 31 ก.ค. 51 ตามแผนฯครั้งนี้ ชย.ทร.ถือ งป. 87 งาน วงเงิน รวม 156,254,700 บ. และจากจำนวน 87 งาน ได้พิจารณาและแจ้ง สปช.ทร. แล้วว่าจะสามารถ ดำเนินการได้ทัน 79 งาน ส่วนที่เหลือจะนำไปเข้าแผนปี 52 ซึ่งมีงานต่างๆดังนี้ รายการงานสำรองปี 51 ที่ขอเลื่อนไปทำในแผนปี 52 วงเงินหน่วย 1.3 ซ่อมปรับปรุงที่พักทหารกองเรือยุทธการ อจปร.อร. (อาคาร 6) 2,500,000อจปร.อร. 2. ซ่อมปรับปรุง บก.มป.14 2,515,000กร. 2. ซ่อมรถฟาร์มแทร็กเตอร์ เบลารุส สมอ 42219 อินเตอร์ สมอ 43700 130,000ชย.ทร. 2. ซ่อมทำระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคาร บก.อล.ทร. 6,000,000อล.ทร. 3. ซ่อมทำหลังคาอาคารเรียน 6 32,000รร.นร. 3.ซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์2,200,000รร.นร. 3. ปรับปรุงโรงจอดรถแผนกขนส่งและดับเพลิง กบก.รร.นร. 2,219,000รร.นร. 3. ซ่อมทำอาคาร กรพ.สบ.ทร. 4,907,000สบ.ทร.

13 จากจำนวน 79 งาน ขณะนี้มีรายละเอียดพร้อมดำเนินการจัดจ้างแล้ว 59งาน ในจำนวนนี้ ได้รับงบประมาณแล้ว 1 งาน ได้ผลการจ้างเสนอ สปช.ทร. แล้ว อยู่ระหว่างคอยงบประมาณ 5 งาน คงเหลืองานที่รายละเอียดยังไม่พร้อมดำเนินการอีก 20 งาน ดังนี้ รายการวงเงินหน่วย 1.2ซ่อมปรับปรุงอาคารสามสมอ4,000,000สลก.ทร. 1.2 ซ่อมทำห้องน้ำ-ส้วม อาคาร 4 ของ ดย.ทร.ฐท.กท. 600,000ฐท.กท. 1.2 ซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน รร.ขส.ขส.ทร. 2,000,000ขส.ทร. 1.2 ซ่อมทำห้องน้ำ-ส้วม อาคารเรียน 10 1,340,000รร.นร. 1.2 ปรับปรุงห้องทำงานชั้น 3 บก.รร.นร.เป็นห้องทำงานรอง ผบ.รร.นร.(2) 630,000รร.นร. 1.2 ซ่อมปรับปรุงห้องน้ำและระบบระบายน้ำ บก.กทบ.กร. 420,000กร. 1.3 ซ่อมทำที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ฯ (หมายเลข 7003) 590,000อจปร.อร. 1.3 ซ่อมทำถังเก็บน้ำและระบบท่อทางดูด-ส่ง ที่ รร.นร. 836,000รร.นร. 1.3 ซ่อมทำอาคาร นนร.3 1,080,000รร.นร. 1.3 ซ่อมทำกราบพักทหารอาคาร สบ.ทร. 353,000สบ.ทร. 1.3 ซ่อมทำที่พักทหารและห้องทำงานอาคารส่วนบัญชาการ 4 500,000ขว.ทร. 1.3 ซ่อมถนนกองรักษาการณ์ ปจปร.ฐท.กท.- สี่แยกรร.สส.สส.ทร. 686 ม. 1,850,000ฐท.กท.

14 รายการวงเงินหน่วย 2. ซ่อมเขื่อนดินป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม 1,500,000สลก.ทร. 3. ซ่อมทำอาคาร กบ.ทร. 1,090,000กบ.ทร. 3.ติดตั้งระบบสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้าพื้นที่พระราชวังเดิม800,000สลก.ทร. 3. ซ่อมปรับปรุงห้องแผนกรับส่ง กสบ.สบ.ทร. 303,000สบ.ทร. 3. ซ่อมปรับปรุง ศปก.ทร.ระยะที่ 2 3,500,000ศปก.ทร. 3. ซ่อมแซมอาคารส่วนบัญชาการ 4 (ขว.ทร.) จำนวน 7 รายการ 495,000ขว.ทร. 3. ซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัติงานนักเรียน รร.ชย.ทร. กวก.ชย.ทร. 1,200,000ชย.ทร. 3. ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ-ส้วม หลัง บก.กปช.จต.เป็นอาคารห้องประชุม 9,000,000กปช.จต. งานสำรอง 51 ที่รายละเอียดยังไม่พร้อมดำเนินการ (ต่อ)

15 รายการวงเงินหน่วย 1 จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 ล้อ ของอจปร.อร. จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 40 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 ล้อ ของ อจปร.อร.750,000 2 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่อาคารส่วนบัญชาการ ๑ 1,500,000 3 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 650,000 4 จัดหาอุปกรณ์ซ่อมระบบไฟฟ้า หมู่บ้านพักข้าราชการ สอ.รฝ. (ม.17) 201,000 5 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมมาตรวัดไฟฟ้า ที่ ฉก.ทพ.513 180,000 6 ซื้อรถตัดหญ้านั่งขับ ขนาดไม่ต่ำกว่า 14 แรงม้า กรม.ร.3 พล.นย. 250,000 7 ซ่อมรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ สมอ. 40029 ของ ฐท.พง.ทรภ.3 500,000 8 ซ่อมรถถากถางตีนตะขาบ โคมัตสุ สมอ.41675 ของ ฐท.พง.ทรภ.3 950,000 9 ซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร มิตซูบิชิ สมอ.42281 ของ ชย.ทร. 260,000 10 ซ่อมรถบรรทุกเครนปั่นจั่น ตราอักษร มิตซูบิชิ สมอ.41054ของ ชย.ทร. 400,000 11 ซ่อมรถขุดตักตีนตะขาบ แคตเตอร์พิลล่าร์ สมอ.42146 ของ กชธ.ฐท.สส. 380,000 12 ซ่อมรถบดทับล้อยาง ตราอักษรซาไก สมอ.40864 ของ กชธ.ฐท.สส. 250,000 13 จัดหายางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ 1,985,000 14 จัดหาแบตเตอรี่รถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ 650,000 รายการงานสำรองปี 51 ที่เสนอเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นงานจัดซื้อและจ้างซ่อมรถ ซึ่ง กผค.ฯจะรับผิด ชอบประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเอง (ตัวหนังสือสีเขียวออกเรื่องไปแล้ว) มีงานที่ต้องรอแบบ รายละเอียดประกอบการจ้าง 1 งาน คืองานซ่อมโรงเก็บแบ็ตเตอรี วงเงิน 450,000 บาท (

16 รายการวงเงินหน่วย 15 จัดหาเครื่องปรับอากาศขนาดต่าง ๆ ให้กับ นขต.ทร. 1,984,000 16จัดหาพัสดุไฟฟ้าสำรองคลังสนับสนุนหน่วยต่างๆ50,000 17 จัดหาชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงงานช่างโยธา ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 10,000 18 จัดหาเครื่องมือรีไซเคิลน้ำยาทำความเย็น ให้กับ กรก.ชย.ทร. 205,000 19 จัดหาเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ให้กับ กฟฟ.ชย.ทร. 25,000 20 จัดหาชุดปีนเสา ให้กับ กฟฟ.ชย.ทร. 49,400 21 จัดหาชุดปีนนั่งร้าน ให้กับ กฟฟ.ชย.ทร. 44,000 22 จัดหาเครื่องดูดสุญญากาศ ชนิดดูด 2 ชั้น แบบโรตารี่ ให้ กรก.ชย.ทร. 54,000 23 จัดหาเลื่อยวงเดือน ขนาด 160 mm. ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 20,000 24 จัดหาเลื่อยวงเดือน ขนาด 260 mm. ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 12,500 25 จัดหาสว่านไฟฟ้า ขนาด 16 mm. ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 16,000 26 จัดหากบไฟฟ้า ขนาด 5" ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับ กชธ.ชย.ทร. 20,000 27จัดหาสว่านเจาะกระแทก โรตารี่ เจาะคอนกรีต f 25 มม. ให้ กชธ.ชย.ทร.22,000 28จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ รร.นร.100,000 29จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ ฐท.สส.250,000 30 จัดหาชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงงานช่างเครื่องกล ให้กับ ฐท.พง.ทรภ.3 10,000 31 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ กฝร.กร. 100,000

17 รายการวงเงินหน่วย 32 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ ขส.ทร. 100,000 33 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ สรส. 100,000 34 จัดหาวัสดุสายช่างโยธา ให้กับ รร.พบ.กศษ.พร. 50,000 35ซ่อมแซมโรงเก็บแบตเตอรี่450,000 36รื้อTOWER และ สายอากาศ ที่สถานีส่งวิทยุ สสก. สส.ทร. (ป้อมพระจุลฯ)160,000

18 รายการงานวงเงิน หน่วยเจ้าของงาน / ถือ งป. 1.โครงการจัดตั้งที่ทำการของหน่วยต่าง ๆ ของ ทร.ที่ย้ายออกจาก เขตพระราชวังเดิมและใกล้เคียง (ผูกพัน 3 ปี ปี 52 วงเงิน 130 ล้าน ปี 53 วงเงิน 325 ล้าน ปี 54 วงเงิน 195 ล้าน) 650,000,000(130,000,000)ชย.ทร. 2.ก่อสร้างสถานีเรือที่แหลมโจรคร่ำ เกาะสมุย จ.สุราษฎรณ์ธานี 28,000,000ชย.ทร. 3.ก่อสร้างอาคารพักส่วนกลางประทวน 2 หลัง (พื้นที่ ฐท.สส.) 124,400,000ชย.ทร. 4.ก่อสร้างอาคาร บก.นสร.,ร้อย บก.นสร.และ โรงเลี้ยง-โรงครัว 60,760,000ชย.ทร. 5.ซ่อมทำหลักเทียบเรือที่ กยพ.กร. 20,000,000ชย.ทร. 6.ปรับปรุงท่าเทียบเรือ อจปร. 32,400,000ชย.ทร. 7.ก่อสร้าง บก.กรม สน.สอ.รฝ. 20,000,000ชย.ทร. 8. ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก แนวกันดินและปรับถมที่ บริเวณท่าเทียบเรือ ฐท.สข.ทรภ.2 25,200,000ชย.ทร. งานโครงการก่อสร้าง ปี 52 ทร. อนุมัติให้ปรับรายการและงบประมาณ งานโครงการปี 52 ตามที่อนุมัติไว้เดิมแล้ว ซึ่งการปรับ ครั้งนี้เป็นไปตามที่ ชย.ทร. เสนอ เนื่องจากได้ตรวจสอบพื้นที่งานแล้ว เห็นว่าจำเป็นต้องปรับเพิ่ม ลดวงเงิน และงานบางรายการเพื่อความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้

19 รายการงานวงเงิน หน่วยถือ งป. 9.ก่อสร้างอาคารกราบพักทหาร ร้อย.ป.3 พัน.ป1 กรม ป.พล.นย. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 1 หลัง 24,600,000ชย.ทร. 10.ซ่อมทำอาคารเรียน 5 ชั้น ของ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. 8,000,000ชย.ทร. 11. ก่อสร้างระบบการาซ่อมตัวเรือใต้แนวน้ำ (SLIP WAY) ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 ผูกพัน 3 ปี ปี 52 วงเงิน 40,263,400.- ปี 53 วงเงิน100,658,500.- ปี 54 วงเงิน 60,395,100.- 201,317,000(40,263,400)ชย.ทร. 12.ก่อสร้าง บก.ศปชล.ทพ. และสร้างสน.เรือระนอง พื้นที่ด้าน เหนือบริเวณท่าเรือ ระนอง (เดิมเป็นงาน 2 รายการ รวมเป็นงานเดียววงเงินรวม ลดลง 2,403,000 บ.) 71,850,000ชย.ทร. 13.ขยายและปรับปรุงลานจอด ฮ.ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 4,000,000ชย.ทร. 14.ก่อสร้าง บก.กอง รปภ.ฐท.พง.ทรภ.3 (วงเงินเดิม 13,200,000 บ. ปรับลดลง1,950,000 บ.) 11,250,000ชย.ทร. 15.ก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร 12 ครอบครัว พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวกของพัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 13,500,000ชย.ทร. รายละเอียดงาน/โครงการก่อสร้าง ปี 52 (ต่อ)

20 รายการงานวงเงิน หน่วยถือ งป. 16.ก่อสร้างอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว 1 หลัง พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวก ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 (เดิมเป็นอาคารพักประทวน 32 ครอบครัว 2 หลัง (วงเงิน 40 ล้าน ปรับเพิ่มอีก13,000,000) 53,000,000ชย.ทร. 17.ขยายลานจอดอากาศยาน ที่ มวบ.ทรภ.3 (พื้นที่ 60x30 ม.) 3,000,000ชย.ทร. 18.ก่อสร้างคลัง มวบ.ทรภ.3 (วงเงินเดิม 4,000,000 บ. ปรับลดลง 1,375,000 บ.) 2,625,000ชย.ทร. 19.ก่อสร้างคลังเก็บอมภัณฑ์ชำรุด ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 3,600,000ชย.ทร. 20.ก่อสร้างอาคาร บก.กงน.ฐท.พง.ทรภ.3 และคลังพัสดุ 20,000,000ชย.ทร. 21.สร้างอาคารพักสัญญาบัตร 12 ครอบครัว ที่ ฐท.พง.ทรภ.3 12,000,000ชย.ทร. 22.สร้างอาคารที่พักสถานีข่าวกรองสื่อสารแบบประจำที่ (เดิมไม่มี เพิ่มมาโดยใช้เงินจากงานจัดหาเครื่องมือรวบรวม ข่าวกรองทางสื่อสารที่ สส.ทร.ถือ) 15,000,000ชย.ทร. รายละเอียดงาน/โครงการก่อสร้าง ปี 52 (ต่อ)

21 รายการงบประมาณเดิมรายการงบประมาณปรับใหม่ ค่าใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายงบประมาณ 1.งบดำเนินงาน116,000,000งบดำเนินงาน116,00,000 1.1 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. 1.2 ค่าซ่อมเครื่องจักร ฯ 1.3 ค่าขุดลอกร่องน้ำฯ 1.4 ค่าซ่อมอาคาร ฯ 1.5 ค่าซ่อมสาธารณูปโภค 5,000,0006,000,00010,000,00080,000,00015,000,000 1.1 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. 1.2 ค่าซ่อมเครื่องจักร ฯ 1.3 ค่าขุดลอกร่องน้ำฯ 1.4 ค่าซ่อมอาคาร ฯ 1.5 ค่าซ่อมสาธารณูปโภค 15,000,0006,000,0009,000,00086,000,000 2.งบลงทุน 2.1 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. (ครุภัณฑ์) 2.2 ค่าจัดหาเครื่องจักรฯ 2.3 ค่าซ่อมอาคารฯ 13,310,0002,500,0008,810,0002,000,000งบลงทุน 2.1 ค่าพัสดุทั่วไป ชย. (ครุภัณฑ์) 2.2 ค่าจัดหาเครื่องจักรฯ 2.3 ค่าซ่อมอาคารฯ 13,310,0001,852,00011,458,000- 3.งบรายจ่ายอื่น 3.1 ค่าจัดหาเครื่องจักรฯ 3.2 ค่าซ่อมเครื่องจักรฯ 23,500,0003,500,00020,000,000งบรายจ่ายอื่น 3.1 ค่าจัดหาเครื่องจักรฯ 3.2 ค่าซ่อมเครื่องจักรฯ 23,500,0003,500,00020,000,000 กบ.ทร. เห็นชอบกรอบวงเงินจัดสรร งป.จัดซื้อจ้าง สาย ชย. ปี 52 ตามที่ ชย.ทร. ขอปรับแล้ว การดำเนินการต่อไป คือต้องจัดแบ่งวงเงินจัดสรรให้หน่วยต่างๆ แล้วแจ้งให้ สปช.ทร.ทราบเพื่อ ปรับโอนวงเงินให้หน่วยต่างๆ และนำวงเงินที่เหลือมาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 52 เสนอ ให้ ทร.อนุมัติต่อไป

22


ดาวน์โหลด ppt รายการ งป. วงเงินใช้แล้วคงเหลือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา510,000501,9608,040 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก 3,700,0003,877,907-177,907 เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ410,625237,110173,515.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google