งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่ในประวัติ สธน. นะจ๊ะ ผู้บังคับบัญชานะ. ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระธรรมนูญทหาร พ. อ. ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก. กคด. สธน. ทหาร พ. อ. วิระ โรจนวาศ ผอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่ในประวัติ สธน. นะจ๊ะ ผู้บังคับบัญชานะ. ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระธรรมนูญทหาร พ. อ. ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก. กคด. สธน. ทหาร พ. อ. วิระ โรจนวาศ ผอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่ในประวัติ สธน. นะจ๊ะ ผู้บังคับบัญชานะ

2 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระธรรมนูญทหาร พ. อ. ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก. กคด. สธน. ทหาร พ. อ. วิระ โรจนวาศ ผอ. สธน. ทหาร พ. อ. อนุชา ปุณกะบุตร รอง. ผอ. สธน. ทหาร พ. อ. ทนงค์ ลีฬหากาญจน์ หก. กนก. สธน. ทหาร

3 ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระธรรมนูญทหาร พ. อ. ประชาพัฒน์ วัจ นะรัตน์ หก. กคด. สธน. ทหาร พ. อ. ประชาพัฒน์ วัจ นะรัตน์ หก. กนก. สธน. ทหาร พ. อ. อนุชา ปุณกะบุตร รอง ผอ. สธน. ทหาร พ. อ. วิระ โรจนวาศ ผอ. สธน. ทหาร

4 กองคดี พ. อ. ประชาพัฒน์ วัจนะ รัตน์ หก. กคด. สธน. ทหาร พ. ท. หญิง จำเรียง ช้างอยู่ หน. คดีอาญา กคด. สธน. ทหาร พ. ท. สุเมธ ศิริบุญญา หน. วินิจฉัย กคด. สธน. ทหาร พ. ท. ประเสริฐ แดง ไผ่ หน. คดีแพ่ง กคด. สธน. ทหาร ร. อ. หญิง รัฐนาถ พัฒนธรรม รรก. ประจำแผนกคดีอาญา กคด. สธน. ทหาร ร. อ. วรวุฒิ รัตนมุง รรก. ประจำแผนกคดีแพ่ง กคด. สธน. ทหาร

5

6 กองนิติธรรมและ กฤษฎีกา พ. อ. ทนงค์ ลีฬหา กาญจน์ หก. กนก. สธน. ทหาร พ. ต. หญิง วรรณดี จึงสวัสดิ์ รรก. ประจำแผนกสัญญา กนก. สธน. ทหาร ร. อ. หญิง พิสาข์ หุตะสิงห์ รรก. ประจำแผนกกฎหมาย ระหว่างประเทศ กนก. สธน. ทหาร พ. ท. มนตรี โปษณเจริญ หน. ตรวจร่างกฎหมาย กนก. สธน. ทหาร พ. ท. นิติน ออรุ่งโรจน์ หน. กฎหมายระหว่างประเทศ กนก. สธน. ทหาร พ. ท. สุพัฒน์ อดิเรก หน. สัญญา กนก. สธน. ทหาร ร. ท. จักษ์ ธาระรูป รรก. ตรวจร่างกฎหมาย กนก. สธน. ทหาร

7

8 ธุรการ สธน. ทหาร ร. ท. ธงชัย มีเสม นายทหารธุรการกำลังพล สธน. ทหาร ร. ต. หญิง ขวัญเรียม เมืองประแก้ว นายทหารงบประมาณ ร. ท. สมศักดิ์ บุญเกิด นายทหารการเงิน

9


ดาวน์โหลด ppt อยู่ในประวัติ สธน. นะจ๊ะ ผู้บังคับบัญชานะ. ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระธรรมนูญทหาร พ. อ. ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ หก. กคด. สธน. ทหาร พ. อ. วิระ โรจนวาศ ผอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google